Volba děkana/děkanky FF MU pro funkční období 2022–2026

Aktuální informace ohledně harmonogramu voleb a souvisejících akcí sleduje přehledně na této stránce.

„Děkan je nejvyšším představitelem FF a jedná a rozhoduje za MU ve věcech FF. Za svou činnost odpovídá AS FF a rektorovi MU. (...) Funkční období děkana je čtyřleté, tatáž osoba může funkci děkana vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Děkana jmenuje na základě návrhu AS FF rektor MU. Na návrhu na jmenování děkana se usnáší AS FF způsobem stanoveným zákonem a Jednacím řádem AS FF. Návrh na jmenování děkana FF předkládá předseda AS FF rektorovi MU nejpozději 1 měsíc před koncem funkčního období dosavadního děkana.“

Ze Statutu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, článek 10

Harmonogram voleb

 • 8. listopadu 2021

  Vyhlášení termínu voleb

  K oficiálnímu vyhlášení děkanské volby a k zahájení sběru přihlášek ke kandidaturám dojde na zasedání Akademického senátu FF MU v pondělí 8. listopadu 2021.

 • 8.–30. listopadu 2021

  Sběr kandidatur

  Sběr zapečetěných přihlášek ke kandidatuře se uskuteční v termínu 8.–30. listopadu 2021 do schránky Studentské komory Akademického senátu FF MU na podatelně FF MU.

  Přihláška ke kandidatuře musí obsahovat písemný souhlas s kandidaturou, lustrační osvědčení (prohlášení kandidáta, že naplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a-h zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR, a SR, ve znění pozdějších předpisů), program, s nímž hodlá uchazeč kandidovat a předběžný seznam proděkanů.

 • prosinec 2021

  Debaty s kandidujícími

  Debaty akademické veřejnosti s kandidáty či kandidátkami se uskuteční v průběhu prosince 2021. O detailech vás budeme včas informovat.

 • leden 2022

  Vlastní volba

  K prvnímu a případné druhému kolu volby dojde na zasedání AS FF MU v první polovině ledna 2022, případné třetí kolo volby se poté uskuteční o týden později.

Přehled kandidujících

Oficiální sběr přihlášek ke kandidatuře bude zahájen až 8. listopadu 2021. Zájemci o zveřejnění svého záměru kandidovat (případně s odkazem na připravovaný volební program) již před tímto datem nechť kontaktují AS FF MU na adrese akademicky.senat@phil.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.