Akademický senát diskutoval o platových podmínkách i o sexuálním násilí

K oběma aktuálním tématům přijal prohlášení. Na programu bylo také financování zvýšených doktorských stipendií nebo návrh na sloučení studijních programů.

7. 3. 2023 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 20. února 2023 Akademický senát FF MU diskutoval v reakci na jednání Asociace děkanů filozofických fakult platovou situaci na humanitně-vědných fakultách v České republice. Na naší fakultě je situace ve srovnání s jinými obdobnými institucemi relativně dobrá, zdůrazněna však v diskusi byla mj. také potřeba srovnatelnosti platů na stejných pozicích v rámci univerzity jako celku. K tématu bylo nakonec přijato následující prohlášení:

Vyjadřujeme solidaritu s představiteli humanitních oborů, kteří jsou podhodnoceni při oceňování výsledků své práce, a podporujeme jejich úsilí směřující k nápravě stávající situace. Současně si uvědomujeme mnohovrstevnatost a komplexnost problematiky postavení a prestiže humanitních oborů, jak je řešena v rámci jednotlivých univerzit a dalších vědeckých institucí, jejichž autonomii je třeba i v této věci respektovat. S vědomím, že největší část odpovědnosti spočívá na samotných proponentech humanitních disciplín, apelujeme na reprezentaci odpovědnou za stav vzdělávání a výzkumu v ČR, aby k jejich hodnocení a oceňování přistupovala s tím, že humanitní disciplíny hrají významnou roli v současné společnosti a jejich role spolu s ostatními vědními obory je důležitá pro celkové porozumění problémům v naší společnosti a jejich řešení. Je nutné, aby byly humanitní disciplíny uznávány a zahrnuty do vzdělávacích programů, aby pomohly budovat silnou a udržitelnou společnost, která je založena na pochopení a respektu k různorodosti, kritickému myšlení a schopnosti komunikovat efektivně s lidmi z různých kulturních, sociálních a jazykových prostředí. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro řešení složitých společenských problémů, kterým čelíme dnes, ať už se jedná o klimatické změny, společenskou nerovnost, chudobu či nejrůznější formy nespravedlnosti.

Společenská relevance humanitních a sociálních věd je tedy nejen v aktuální světové situaci nezpochybnitelná. Je proto šokující, že společenské a finanční ohodnocení vědců těchto oborů tomu zdaleka neodpovídá. Toto se týká v mnoha ohledech i Masarykovy univerzity, a proto se Akademický senát FF MU připojuje k výzvám ostatních akademických senátů filozofických fakult v České republice a podporuje petiční „Výzvu na podporu humanitních a sociálně vědních oborů“, stejně jako aktivity Asociace děkanů filozofických fakult ČR směřující k řešení nerovných platových podmínek akademických pracovníků filozofických fakult a žádá jejich narovnání.

Další důležitým bodem byla diskuse ohledně aktuálně vyšetřované kauzy sexuálně nevhodného chování na univerzitě, jejímž závěrem je následující prohlášení:

Akademický senát FF MU ostře odsuzuje jakékoli formy nátlaku, násilí a diskriminace, které narušují lidskou důstojnost a integritu, a zvláště sexuální obtěžování. Současně vyjadřuje plnou solidaritu všem obětem sexuálního obtěžování. Odmítá však, aby součástí řešení tohoto celospolečenského problému, bylo omezovaní edukačních nástrojů, nezbytných k naplnění profilu absolventa. Dále považuje za neakceptovatelné, aby došlo pod záminkou boje proti diskriminaci k omezování stávajících akademických svobod, jak jsou formulovány v aktuálním znění VŠ zákona, zvláště autonomie fakult a pravomocí jejich akademických senátů, včetně práva volby a odvolání děkanů. Tento krok by znamenal zásadní ústup z hodnot, na kterých byl vybudován étos univerzit po roce 1989, jako míst intelektuální svobody a bašt demokracie.

Kromě toho byl na zasedání oficiálně přivítán dr. Jiří Němec, který na pozici senátora nahradil odstoupivšího dr. Petra Vurma. Schválena byla také nominace doc. Šárky Havlíčkové Kysové do Disciplinární komise FF MU.

Dále byl senátu představen záměr sloučit dva dosud samostatné studijní programy Klasický řecký jazyk a literatura a Latinský jazyk a literatura do nového studijního programu Řecká a latinská studia. Jde o dosud bezprecedentní případ sloučení dvou samostatných programů. Senát záměr schválil.

Schválen byl také upravený jednací řád vědecké rady fakulty, který nově zavádí statut čestného člena a upravuje také možnosti konání zasedání distanční formou.

Konečně byla diskutována také otázka nové rozpočtové metodiky fakulty, která klade větší důraz na studentskou mobilitu, a především financování nově navýšených doktorandských stipendií, které v tomto roce půjde na vrub pracovišť. Situace však byla ze strany vedení předem prověřena a pracoviště by se kvůli tomu neměla dostat do problémů. S dalším plánovaným navýšením se počítá s využitím fakultních rezerv. Do budoucna však lze očekávat tlat na větší selekci uchazečů v procesu přijímacího řízení.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 20. března 2023.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.