V pondělí 23. 10. proběhne zasedání akademického senátu

23. 10. 2023

Program zasedání AS FF dne 23. října 2023 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: David Zbíral, Stanislav Bárta

1. Žádost o prodloužení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Estetika a kulturní studia a Aesthetics and Culture Studies

Při posledním jednání měl AS FF MU k dispozici špatnou verzi programu, do níž se nevygenerovaly nejnovější publikace garanta, ani jiných akademiků. Předkládá děkanka za přítomnosti garanta programu.

Pro jistotou zde uvádím ze směrnice Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU několik oddílů, které se nás týkají:

Schvalování nových programů

Podle čl. 13, odst. 5: Předkládá-li děkan k projednání orgánům MU a jejích součástí písemnost, má se za to, že s ní tímto předložením souhlasí. Nesouhlasí-li s ní, vrátí písemnost k přepracování do jím stanoveného stadia.

Podle čl. 15, odst. 12: Návrh vzniku studijního programu předkládá děkan k vyjádření akademickému senátu fakulty (dále jen „AS fakulty“) a společně s tímto vyjádřením následně ke schválení VR fakulty, která jej projedná za účasti navrženého garanta studijního programu.

Odst. 13: VR fakulty neschválí návrh vzniku studijního programu, jestliže:

 1. nenaplňuje požadavky vyplývající ze Standardů kvality studijních programů MU;
 2. není v souladu se strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty (dále jen „strategie fakulty“);
 3. není zpracován v kvalitě, která umožňuje posouzení podle písmen a) a b);

Své rozhodnutí odůvodní. V opačném případě VR fakulty návrh schválí, čímž se má za to, že navrhuje RVH jeho schválení.

Odst. 14: Neschválí-li VR fakulty návrh vzniku studijního programu, podle povahy nedostatků rozhodne o tom, zda návrh vrací k přepracování do stadia návrhu vzniku nového studijního programu nebo zda návrh zamítá. Zamítne-li VR fakulty návrh vzniku studijního programu, lze nový návrh stejného nebo obdobného studijního programu předložit VR fakulty ke schválení až po uplynutí lhůty 2 let ode dne rozhodnutí VR fakulty.

Prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program

Odst. 3: Návrh prodloužení studijního programu předkládá děkan k vyjádření AS fakulty a společně s tímto vyjádřením následně ke schválení VR fakulty, která návrh projedná za účasti garanta studijního programu.

Odst. 4: VR fakulty neschválí návrh prodloužení studijního programu, jestliže:

 1. nenaplňuje požadavky vyplývající ze Standardů kvality studijních programů MU;
 2. není v souladu se strategií fakulty;
 3. není zpracován v kvalitě, která umožňuje posouzení podle písmen a) a b); své rozhodnutí odůvodní.

V opačném případě VR fakulty návrh schválí, čímž se má za to, že navrhuje RVH jeho schválení.

Odst. 5: Neschválí-li VR fakulty návrh prodloužení studijního programu, vrátí návrh k přepracování.

Ergo: Ze znění předpisu i z logiky věci tedy lze očekával, že kvalitu a naplnění standardů posuzuje vědecká rada, role senátu je spíše politická (ve smyslu rozhodnutí, zda vůbec chce fakulta takový program provozovat). To vše ale iniciuje děkanka svým návrhem. Pokud tedy předkládá návrh, měl by senát předpokládat, že s ním souzní. „Ze znění předpisu“, dodává kolega S. Bárta, „si dovedu představit, že čistě teoreticky by mohla program předložit vědecké radě i s naším patovým vyjádřením.“

Úkol legislativní komisi do zahájení senátu: jak lze vyložit ono „Vyjádření se senátu“, jež nám ukládá bod 3.

Diskuse, výjádření senátu

2. Vyjádření k záměru jmenování nového proděkana

V souladu s § 27, odst. 2, písm. b, Zákona o VŠ (111/1998 Sb....) si děkanka I. Radová dovoluje požádat senát o vyjádření k záměru jmenovat proděkanem pro výzkum a projektovou činnost od 1. 1. 2024 doc. Mgr. Pavla Cahu, Ph.D., (učo 53172). Dosavadní proděkan pro tuto činnost prof. Spurný by na základě naší dohody ve funkci skončil k 31. 12. tohoto roku.

Zdůvodnění: děkanka I. Radová

Předseda AS FF MU žádá legislativní komisi, aby připravila podklad, jakým způsobem se senát k tomuto požadavku vyjadřuje. (Hlasování, tajné hlasování apod.).

Diskuse, hlasování

3. Podpora kandidatury žen do senátu

Děkanka žádá AS FF MU, aby v souladu s HR Award (Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky), se Strategickým záměrem FF MU na léta 2021–2028, s GEP MU (Geneder equality plan), a konečně s Auditem genderové nerovnosti na MU, aby senát podpořil kandidaturu žen do svých řad v příštím volebním období. Příslušná děkanátní pracoviště (OVV, tým HR award) jsou ochotna v tomto ohledu pomoci.

Diskuse

Případné usneseni

4. Využití zbylých prostředků v Rezervě na navyšování tarifní části mezd

Svůj návrh představí děkanka.

Diskuse, hlasování o usnesení

5. Aktualizace složení volební komise a zahájení přípravy harmonogramu voleb do senátu

Aby mohly být včas připraveny a realizovány volby do senátu (funkční období skončí v květnu 2024), je třeba již nyní obnovit složení volební komise tak, aby v ní nebyl nikdo, kdo má v úmyslu ve volbách kandidovat. Tato nová komise by následně měla být pověřena sestavením harmonogramu voleb tak, aby mohl být senátu předložen a schválen na jeho zasedání 20. listopadu 2023. Zároveň je třeba v souvislosti s tímto bodem postoupit s úpravou Volebního řádu AS FF MU, kde je dosud zakotveno volební období dle kalendářního roku (již na tom pracuje legislativní komise).

Stávající volební komise by měla být ve složení:

 • Ondřej Varaďa (předseda)
 • PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
 • PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
 • Kateřina Holíková
 • et Mgr. Stanislav Hasil

Připraví předseda volební komise.

6. Zpráva o stávce 17. 10. 2023, zhodnocení (Praha, Brno)

Představí předseda AS FF MU, kol. Jiří Němec a další.

7. Různé

 

V Brně dne 16. 10. 2023
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.