Přehled pro zaměstnance: Mimořádná opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru

Změny v chodu fakulty v jarním semestru 2020, které vyplývají z platných opatření, ke dni 4. září 2020. 

4. 9. 2020

Informace níže jsou platné pro jarní semestr 2020. Informace pro podzimní semestr najdete souhrnně zde.

Omezení provozu fakulty (nové informace)

  • Do budov fakulty je zakázán vstup osobám s příznaky virového infekčního onemocnění.
   • Kontaktní výuka a další studijní aktivity (přednášky, semináře, cvičení, hromadné zkoušky, skupinové konzultace apod.) mohou probíhat v prostorách MU za současné přítomnosti nejvýše padesáti osob. Toto neplatí, pokud budou zajištěny přinejmenším dvoumetrové rozestupy mezi současně přítomnými osobami.

Provoz Ústřední knihovny FF (nové informace)

 • Od 1. září do 4. října 2020 funguje knihovna stále v omezeném režimu. Otevírací doba: od pondělí do pátku 9:00–15:00 hod., sobota–neděle zavřeno.
 • Otevřené již jsou všechny studovny v hlavní budově F. Knihy z volného výběru budou k dispozici (nelze je objednávat předem).
 • Prosíme o dodržování dvoumetrových odstupů a hygienických pravidel.
 • Čítárna v budově D je kvůli rekonstrukci zavřená, v týmových studovnách probíhají státní závěrečné zkoušky, a proto jsou také uzavřeny pro studenty až do konce srpna. 
 • Požadavky na výpůjčky je možné zasílat na adresu pujcovna@phil.muni.cz, nebo lze volat na telefonní číslo 549 495 379.
 • Dále platí nabídka získání části knih formou digitální kopie pro zpřístupnění ve studijních materiálech předmětu, případně zakoupení konkrétních e-knih či databází.
 • Vzhledem k omezení přístupu studentů ke knihám ve fondu ÚK FF si dovolujeme upozornit na možnost zveřejnění části studijních materiálů z fondu knihovny. Na žádost vyučujícího jsme schopni připravit sken v požadovaném rozsahu z fondu ÚK, který vyučující vloží v ISu do studijních materiálů daného předmětu s omezeným časovým přístupem pro studenty, kteří mají předmět aktuálně zapsaný. Studenty je nutné upozornit, že naskenované dokumenty mohou sloužit pouze pro jejich studijní potřeby a nesmějí být dále sdíleny a šířeny z důvodu porušení autorského práva. V případě zájmu pište prosím na pujcovna@phil.muni.cz.
 • Veškeré elektronické informační zdroje jsou bez omezení dostupné díky vzdálenému přístupu na https://ezdroje.muni.cz z počítačů mimo síť MU.
 • Dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka není již od 18. května možný.
 • Pokud bychom Vám mohli být nápomocni, neváhejte nás kontaktovat.

Podpora distanční výuky

 • Od 7. 4. poběží série webinářů a video přednášek pro akademiky a doktorandy k didaktice on-line výuky. Kolegové, kteří se této iniciativy chopili, tak reagují na poptávku z některých pracovišť, která žádají nejen technologickou/nástrojovou podporu online výuky.
 • Sledujte aktuální info zde.

Ukončování předmětů

Podoba ukončení

 • Lze využít diferencované způsoby zkoušení, reflektující vývoj situace (např. v červnu „distanční“ písemka a v září „normální“ písemka, nebo dokonce ústní zkouška). Týká se to ovšem pouze způsobu, nikoli úrovně ověřovaných znalostí.
 • Forma zkoušení musí být studentům oznámena tři týdny před prvním zkušebním termínem. K tomu je možné využít hromadného mailu v ISu, případně úpravy sylabu předmětu (v případě využití více způsobů by měly být studenti seznámeni v daném termínu se všemi způsoby zkoušení).
 • U předmětů, u nichž se nepodaří zajistit výuku distančním způsobem nebo blokově po 16. 5. (může se týkat například stáží, praxí či exkurzí), bude možné udělit hodnocení „S“ (splněno). Toto hodnocení zajistí studentům splnění povinnosti absolvovat daný předmět a příslušný počet kreditů (včetně kreditové funkce). Bude je však udělovat pouze studijní oddělení hromadně na základě žádosti garanta. Studenti o něj nežádají!

Organizace zkouškového období

 • Zkouškové období bude celouniverzitně prodlouženo na období 18. 5. – 30. 9.
 • Platí celouniverzitní doporučení konat zkoušení v maximální možné míře distanční formou. Prezenční podoba zkoušek je zcela výjimečná a je třeba ji konzultovat s vedením fakulty dopředu.
 • Rezervace učeben se nově od tohoto semestru provádí přes aplikaci v ISu.
 • Termíny by měly být rozvrženy rovnoměrně po celé zkouškové období – má být zajištěno dostatek termínů mj. i pro studenty, kteří se podílejí (budou podílet) na dobrovolnické činnosti.
 • Termín ukončení předmětu vyučující zveřejňují v ISu vždy nejméně 14 dní před datem jejich konání.
 • Je žádoucí, aby ústavy zajistily vypsání termínů ve standardní struktuře (minimálně jeden řádný a dva řádné a opravné) s předstihem před začátkem zkouškového období, s ohledem na plánování jak ze strany studentů, tak ústavů.
 • Vedle toho ovšem existuje možnost vypisovat i další zkušební termíny po celé zkouškové období, a to dle konsenzuálních individuálních dohod mezi ústavy (vyučujícími) a studenty. Musí být však dodržena lhůta 14 dní od zveřejnění daného termínu před vlastní zkouškou (kolokviem apod.).

Metodická a technická podpora distančního zkoušení

 • Na webu fakulty byla zveřejněna doporučení a metodika distančního zkoušení; další informace jsou dostupné na stránkách ÚVT. Na uvedeném odkazu jsou i další informace k distanční podobě SZZ.
 • Při zkoušení je třeba dbát na potřeby studentů se specifickými nároky a v této věci je nutné nejen dodržet platné pokyny (ostatně jako v běžném provozu univerzity), ale doporučuje se zohlednění komplikací spojených se současnou mimořádnou situací.
 • Dílčí ukončení jednotlivých předmětů budou probíhat až na drobné, odůvodněné a schválené výjimky distančně. Zmíněnými výjimkami jsou studenti se specifickými potřebami, studenti, kteří ze zcela objektivních důvodů nemohou konat zkoušku distančně, a předměty, u nichž není možné distanční zkoušku zajistit žádným z připravených technických řešení. Vyučující, případně garanti předmětů, měli studentům tři týdny před prvním řádným termínem prokazatelným způsobem (stačí e-mail v rámci ISu) sdělit formu (formy) ukončení předmětů, které mohou očekávat. Pokud tak ještě někde nebylo učiněno, je třeba to napravit nejpozději do 17. 5.

Státní závěrečné zkoušky

 • Na základě komunikace ústavů se studenty, resp. dle jejich připravenosti odevzdat závěrečné práce, mohou být SZZ pro končící bakalářské a magisterské studenty realizovány od června do září, ovšem se SZZ v prázdninových měsících se zatím počítá výjimečně.
 • Zářijové termíny lze využít jako opravné, ovšem s ohledem na aktuální situaci i jako legitimní, řádné termíny, čímž se zohledňují objektivní obtíže při dokončování závěrečných prací, způsobené výjimečnou situací.
 • Platí povinnost zveřejnit termíny SZZ nejpozději 15 dní před jejich konání – ve standardním režimu v prostředí IS MU (Termíny státní závěrečné zkoušky).
 • V případě vypisování SZZ již v červnovém období, tj. od 1. 6., jak stanovuje aktuální harmonogram FF MU, prosíme o stanovení termínů SZZ obdobně do 17. 5. 2020.
 • Volba mezi prezenční a distanční formou SZZ je ponechána na jednotlivých pracovištích a garantech oborů. Je možné paralelní konání prezenční a distanční SZZ.
 • Do 17. 5. je třeba prokazatelným způsobem (nejlépe mail v ISu) informovat studenty zapsané v předmětech souvisejících se SZZ o podobě (podobách) a předpokládaném rámcovém průběhu SZZ. Studenti by měli vědět, zda bude SZZ prezenční či kontaktní (případně zda se počítá s oběma variantami nebo jejich kombinací), zda a jak se změnily jednotlivé části SZZ a jak budou probíhat.
 • Více k technickému aspektu distanční podoby SZZ zde.

Elektronické protokoly

 • Bez ohledu na formu SZZ budou od tohoto semestru protokoly vyplňovány elektronicky v ISu. Videonávody jsou dostupné zde.
 • Předsedové/sekretáři/členové komise mají ze své role, nastavené v aplikaci Termíny SZZ, automaticky přístupné ty funkce, které potřebují. Není tedy třeba žádat speciálně o přidělení příslušných práv.
 • Papírové protokoly se v letošním semestru využijí pouze u studentů, kteří řádný termín SZZ konali v minulém semestru, abychom se vyhnuli kombinaci obou forem protokolů.
 • Elektronicky bude řešeno také potvrzení o splnění studijních povinností, o které studenti požádají e-mailem studijní oddělení a které se automaticky projeví v protokolu v ISu.
 • Taktéž posudky závěrečných prací budou pouze vkládány do ISu a nebudou se již tisknout.
 • V papírové podobě tak zůstanou pouze státnicové písemky.
 • Na aplikaci pro vyplňování protokolů se stále pracuje a je doplňována podle aktuálních zkušeností fakult, které již SZZ konají.

Odevzdávání závěrečných prací

 • Termíny odevzdávání závěrečných prací budou v souladu s organizací státních závěrečných zkoušek stanovovány v rámci celého zkušebního období ústavy individuálně (tj. i za mez 30. 4.) a s ohledem na splnění příslušných lhůt pro vypracování a zveřejnění posudků.
 • Bakalářské i závěrečné diplomové práce se budou odevzdávat výhradně elektronicky (vložením do archivu závěrečné práce v IS). Není potřeba je tisknout a netiskněte je, dokud nebude s ohledem na příznivý vývoj situace rozhodnuto jinak.
 • Jelikož archiv práce až do jeho uzavření a zveřejnění není vyučujícím přístupný, doporučujeme pro snazší evidenci odevzdaných závěrečných textů na pracovištích, aby u předmětů diplomová práce byla zřízena odevzdávárna, kam studentky a studenti uloží soubor s prací.
 • Evidence ukončených prací (které se budou odevzdávat v elektronické formě) bude probíhat na úrovni ústavů, které zajistí (jako ve standardní situaci) komunikaci se studenty a studijní oddělením.

Zahraniční pobyty a mobility

Vzhledem k množícím se dotazům na vhodnost konání (zahraničních) služebních cest prosím vezměte na vědomí toto stanovisko vedení fakulty:

Je odpovědností vysílajícího zaměstnance zhodnotit nezbytnost cesty, možnosti její realizace (s ohledem na režim v cílových státech) a případná zdravotní rizika s cestou spojená.

Zahraniční pobyty zaměstnanců na podzim 2020

Pro aktuální informace prosím sledujte webovou stránku Centra zahraniční spolupráce.

Pojištění zaměstnanců MU při služebních cestách do zahraničí

Cestovní pojištění obecně vždy funguje pro nutnou a neodkladnou péči a následně je vždy pojištěný převezen zpět do ČR a zde je již péče hrazena ze zákonného pojištění.
Pokud bude zaměstnanci MU na služební cestě v zahraničí diagnostikováno onemocnění COVID-19, bude mu první neodkladná pomoc poskytnuta v zahraničí. Jakmile to situace dovolí, zaměstnanec se bude muset vrátit do ČR a v léčbě pokračovat v ČR (případně zůstat v zahraničí bez nároku na úhradu léčby z pojištění).
Pojištění se nevztahuje na takové případy, kdy pojištěný odcestuje do míst, do kterých MZV nedoporučilo cestovat nebo pokud nerespektuje výzvy vlády k návratu do ČR a zůstává v zahraničí.

Vstup zahraničních hostů do ČR

Ministerstvo zdravotnictví dne 31. července 2020 vydalo nové ochranné opatření, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 3. srpna 2020.

Od 1. července je platné rozšíření seznamu bezpečných zemí o státy mimo EU. O další vlně rozvolňování EU se bude dále jednat. Bližší informace naleznete zde

Cizinci ze všech ostatních třetích zemí, tzn. ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu (z tzv. červených zemí), mohou do ČR vstoupit jen za podmínek vymezených ochranným opatřením (vstup je umožněn například sezonním pracovníkům, vědcům, studentům nebo rodinným příslušníkům, vždy s odpovídajícím pobytovým oprávněním – dlouhodobý/přechodný/trvalý pobyt, dlouhodobé/krátkodobé vízum po 11. 5. 2020. Po vstupu do ČR pak musí předložit test nebo podstoupit karanténu (tato povinnost platí i pro české občany). Všechny osoby včetně občanů ČR, které do ČR vstupují ze země, která není uvedena na seznamu (z tzv. červené země), mají po vymezenou dobu povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

Další novinky, pokud jde o podmínky pro cestování ze zemí EU+ a ze zemí EU+, naleznete na webu MVČR.

E-mailový kontakt pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz.

Návrat studentů ze zahraničních studijních pobytů

 • Zahraniční studenti na univerzitě zůstávají a studují distanční formou prostřednictvím e-learningových nástrojů.
 • Návrat studentů do ČR je doporučen, nikoliv nařízen.
 • V případě, že se student rozhodne v zahraničním pobytu pokračovat, činí tak na vlastní zodpovědnost.
 • V případě návratu do ČR je třeba řídit se pokyny MZ ČR a MV ČR, pokud jde o nařízené karantény atd.
 • Další informace rádi poskytneme na int@phil.muni.cz.

 • Dodatečné zapisování předmětů pro studenty, kteří se nuceně vrátili ze zahraničních studijních pobytů, bude maximálně vstřícné, aby umožnilo kompenzovat kreditový „výpadek“ v důsledku nerealizované stáže.

 • Je řešena otázka stipendií na podporu mobility studentů v případech, kdy mobilita nemohla být uskutečněna. Zálohové prostředky, které studenti na cestovné, ubytování a konferenční poplatky již zaplatili a které jsou v současnosti obtížně vymahatelné, budou v případě, že stipendium nebylo zatím vyplaceno, uhrazeny studentům formou mimořádného stipendia. U stipendií, která již byla vyplacena, budou ztratné částky odečteny při vyúčtování od vratky.

 • Povinné zahraniční stáže doktorandů nenaplněné z důvodu situace související s epidemií COVID-19 nesmí jít studentům k tíži. Pro hodnocení předmětu v IS lze použít příznak s významem „neklasifikováno, splněno“ („S“), který zadávají referenti oddělení pro doktorské studium plošně všem studentům daného předmětu), aby byl technicky zajištěn co nejplynulejší postup studentů do podzimního semestru 2020.

Poplatky za prodloužení studia

 • Aktuální informace k vyměřování poplatků za prodloužení studia zveřejnil Studijní odbor Rektorátu MU. 

Zpět na rozcestník

Informace ke koronaviru na muni.cz Možnosti on-line výuky


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.