Přehled pro zaměstnance: Mimořádná opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru

Změny v chodu fakulty, které vyplývají z platných vládních opatření, ke dni 26. května 2020. 

20. 5. 2020

Omezení provozu fakulty (nové informace)

 • Fakultní budovy jsou veřejnosti přístupné, vstup je regulován v rámci možností.
 • Studentům je umožněno při splnění podmínek mimořádného opatření vstupovat na fakultu za účelem individuálních konzultací, zkoušek, vyzvednutí literatury z knihovny apod.
 • Při vstupu na fakultu a v průběhu pohybu v jejích prostorách po nich bude vyžadováno doložení čestného prohlášení v ISu o tom, že nejsou v karanténě a nemají příznaky nemoci COVID-19 (na vrátnici, případně tam, kde nemáme vrátnice, přímo od učitelů).
 • Uvedené čestné prohlášení je třeba učinit/potvrdit výhradně v příslušné aplikaci v ISu, nikoli v papírové podobě.
 • Kontakt učitelů se studenty probíhá zejména distančně za využití možností, které jsou specifikovány na našem webu, v nezbytných případech si lze předem sjednat osobní schůzku. 

Režim práce z domu a přítomnost na pracovišti

 • Platnost stávajícího opatření Vlády ČR o prodloužení nouzové stavu končí dne 17. 5. 2020. S jeho koncem ztrácí podklad i opatření FF MU č. 11/2020 – Mimořádné opatření o nařízení práce z domova v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19, které je k tomuto dni zrušeno.

 • U akademických pracovníků dochází k návratu ke stavu před přijetím mimořádných opatření – povinná přítomnost na pracovišti je spojena s plněním přímé pedagogické činnosti, případným plněním úkolů projektové činností a rozhodnutím vedoucího pracoviště, to vše při zohlednění doporučení pro realizaci výuky i zkoušek přednostně distančním způsobem.

 • U neakademických zaměstnanců nad 70 let, těhotných žen, zaměstnanců po transplantaci či s jinou závažnou zdravotní indikací v tomto období nadále nepovažujeme osobní přítomnost na pracovišti za vhodnou a s těmito zaměstnanci bude uzavřena dohoda o výkonu práce z domova, pokud to styl a povaha jejich práce umožňuje.
 • Rovněž se zaměstnanci, kteří nebudou pro kolidující péči o nezletilé děti z důvodu uzavření či nedostatečné kapacity škol či péče o jinou rizikovou skupinu osob schopni každodenní osobní přítomnosti na pracovišti, bude za předpokladu, že to styl a povaha jejich práce umožňuje, uzavřena dohoda o výkonu práce z domova.
 • Zaměstnanci pečující o nezletilé děti v důsledku uzavření škol, jejich nedostatečné kapacity či faktické nemožnosti dítě umístit pro nesplnění
  požadavků, mají dle aktualizované právní úpravy v období do 30. 6. 2020 možnost žádat o ošetřovné. Zaměstnancům, kteří čerpají tuto dávku, není možné v období jejího čerpání přidělovat práci.

 • Stávající redukovaný pracovní režim na pracovištích bude rozšířen na obslužnou dobu 9.00–15.00 ve dnech pondělí, středa, pátek, nevyžaduje-li konkrétní situace jiné řešení. O této úpravě rozhodují vedoucí pracovišť po dohodě s tajemníkem.
 • Pro neakademické zaměstnance a jejich vedoucí platí potřeba zajistit v uvedenou obslužnou dobu všechny potřebné agendy pracoviště. Osobní přítomnost neakademických zaměstnanců na pracovišti je omezována pouze vhodnými hygienickými opatřeními spojenými se zachováním náležitých rozestupů a prostorových možností jednotlivých kanceláří.

 • Vedoucí jednotlivých pracovišť a oddělení nechť odevzdají na Personálním
  oddělení FF MU seznam neakademických zaměstnanců, kteří budou v uvedeném období vykonávat práci na pracovišti denně v plném rozsahu sjednané pracovní doby.
 • Zbývající zaměstnanci podpíší elektronicky v INETu dohodu o výkonu práce z domova. Podrobnější pokyny budou následovat.
 • V navazujícím období od 1. 6. 2020 již předpokládáme návrat k běžnému pracovnímu režimu na fakultě spojenému se standardní obslužní dobou pracovišť a oddělení a osobní přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Výjimkou zůstanou ty skupiny zaměstnanců, u kterých budou nadále trvat objektivní důvody bránicí osobní přítomnosti na pracovišti zaměstnavatele.

Provoz Ústřední knihovny FF (nové informace)

 • Byla uzavřena hlavní budova Ústřední knihovny FF (budova F), Čítárna a týmové studovny D2TYM1–6 (budova D). Týmová pracovna, která je určena výhradně zaměstnancům FF, je stále k dispozici. A to včetně rezervačního systému.
 • Od 1. června 2020 opět otevíráme prostory knihovny, k dispozici však bude pouze studovna v přízemí, zavřená zatím zůstane čítárna a také týmové studovny.
 • Pro zaměstnance je fond přístupný po předchozí domluvě se zaměstnanci knihovny, kteří knihy připraví k předání. Knihy budou následně k dispozici v pondělí, středu a pátek v čase od 10:00 do 13:00 hod.
 • Požadavky je možné zasílat na adresu pujcovna@phil.muni.cz, nebo lze volat na telefonní číslo 549 495 379.
 • Dále platí nabídka získání části knih formou digitální kopie pro zpřístupnění ve studijních materiálech předmětu, případně zakoupení konkrétních e-knih či databází.
 • Vzhledem k omezení přístupu studentů ke knihám ve fondu ÚK FF si dovolujeme upozornit na možnost zveřejnění části studijních materiálů z fondu knihovny. Na žádost vyučujícího jsme schopni připravit sken v požadovaném rozsahu z fondu ÚK, který vyučující vloží v ISu do studijních materiálů daného předmětu s omezeným časovým přístupem pro studenty, kteří mají předmět aktuálně zapsaný. Studenty je nutné upozornit, že naskenované dokumenty mohou sloužit pouze pro jejich studijní potřeby a nesmějí být dále sdíleny a šířeny z důvodu porušení autorského práva. V případě zájmu pište prosím na pujcovna@phil.muni.cz.
 • Veškeré elektronické informační zdroje jsou bez omezení dostupné díky vzdálenému přístupu na https://ezdroje.muni.cz z počítačů mimo síť MU.
 • Dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka není již od 18. května možný.
 • Pokud bychom Vám mohli být nápomocni, neváhejte nás kontaktovat.

Podpora distanční výuky

 • Od 7. 4. poběží série webinářů a video přednášek pro akademiky a doktorandy k didaktice on-line výuky. Kolegové, kteří se této iniciativy chopili, tak reagují na poptávku z některých pracovišť, která žádají nejen technologickou/nástrojovou podporu online výuky.
 • Sledujte aktuální info zde.

Plnění průběžných studijních povinností

 • Plnění průběžných semestrálních a dílčích úkolů s termínem odevzdání po 11. 3. 2020 (včetně) se nyní posouvá na 30. 4. 2020.
 • Průběžné plnění úkolů je i nadále možné, avšak nesplnění takového úkolu před 30. 4. se nesmí stát důvodem neúspěšného hodnocení předmětu. Tímto zohledňujeme nejen ztíženou dostupnost studijních materiálů, ale také dáváme studentům možnost plně se zapojit do dobrovolnické činnosti a pomáhat svému okolí (např. péčí o mladší sourozence či pomocí skupinám obyvatel ohrožených současnou situací).
 • Pokud sylabus kurzu počítá s průběžným hodnocením na základě plnění průběžných studijních povinností, lze takové hodnocení vyžadovat jen v případě, že to umožňuje alternativní, distanční forma kurzu a její nástroje. V opačném případě není nutné a ani to není v současné situaci žádoucí na těchto povinnostech trvat a podmiňovat jimi možnost řádného ukončení kurzu.

Náhradní výuka ve zkouškovém období

 • V případě zlepšení epidemiologické situace a obnovení standardního akademického provozu na fakultě bude možné využít prvních letních měsíců k náhradě kontaktní výuky (míněno seminářů a cvičení) dle individuální a konsenzuální domluvy ústavů, resp. garantů předmětů se studenty. Ovšem týká se to pouze předmětů, u nichž není možné distanční plnění v průběhu semestru.
 • Této náhradní výuce musí být přizpůsobeny následné zkušební termíny, aby nedocházelo ke kolizím, stejně jako by měla být organizována umírněně as výjimkou praxí u třetích osob v průběhu června či nejpozději do poloviny července.

Ukončování předmětů (nové informace)

Podoba ukončení

 • Lze využít diferencované způsoby zkoušení, reflektující vývoj situace (např. v červnu „distanční“ písemka a v září „normální“ písemka, nebo dokonce ústní zkouška). Týká se to ovšem pouze způsobu, nikoli úrovně ověřovaných znalostí.
 • Forma zkoušení musí být studentům oznámena tři týdny před prvním zkušebním termínem. K tomu je možné využít hromadného mailu v ISu, případně úpravy sylabu předmětu (v případě využití více způsobů by měly být studenti seznámeni v daném termínu se všemi způsoby zkoušení).
 • U předmětů, u nichž se nepodaří zajistit výuku distančním způsobem nebo blokově po 16. 5. (může se týkat například stáží, praxí či exkurzí), bude možné udělit hodnocení „S“ (splněno). Toto hodnocení zajistí studentům splnění povinnosti absolvovat daný předmět a příslušný počet kreditů (včetně kreditové funkce). Bude je však udělovat pouze studijní oddělení hromadně na základě žádosti garanta. Studenti o něj nežádají!

Organizace zkouškového období

 • Zkouškové období bude celouniverzitně prodlouženo na období 18. 5. – 30. 9.
 • Platí celouniverzitní doporučení konat zkoušení v maximální možné míře distanční formou. Prezenční podoba zkoušek je zcela výjimečná a je třeba ji konzultovat s vedením fakulty dopředu.
 • Rezervace učeben se nově od tohoto semestru provádí přes aplikaci v ISu.
 • Termíny by měly být rozvrženy rovnoměrně po celé zkouškové období – má být zajištěno dostatek termínů mj. i pro studenty, kteří se podílejí (budou podílet) na dobrovolnické činnosti.
 • Termín ukončení předmětu vyučující zveřejňují v ISu vždy nejméně 14 dní před datem jejich konání.
 • Je žádoucí, aby ústavy zajistily vypsání termínů ve standardní struktuře (minimálně jeden řádný a dva řádné a opravné) s předstihem před začátkem zkouškového období, s ohledem na plánování jak ze strany studentů, tak ústavů.
 • Vedle toho ovšem existuje možnost vypisovat i další zkušební termíny po celé zkouškové období, a to dle konsenzuálních individuálních dohod mezi ústavy (vyučujícími) a studenty. Musí být však dodržena lhůta 14 dní od zveřejnění daného termínu před vlastní zkouškou (kolokviem apod.).

Metodická a technická podpora distančního zkoušení

 • Na webu fakulty byla zveřejněna doporučení a metodika distančního zkoušení; další informace jsou dostupné na stránkách ÚVT. Na uvedeném odkazu jsou i další informace k distanční podobě SZZ.
 • Při zkoušení je třeba dbát na potřeby studentů se specifickými nároky a v této věci je nutné nejen dodržet platné pokyny (ostatně jako v běžném provozu univerzity), ale doporučuje se zohlednění komplikací spojených se současnou mimořádnou situací.
 • Dílčí ukončení jednotlivých předmětů budou probíhat až na drobné, odůvodněné a schválené výjimky distančně. Zmíněnými výjimkami jsou studenti se specifickými potřebami, studenti, kteří ze zcela objektivních důvodů nemohou konat zkoušku distančně, a předměty, u nichž není možné distanční zkoušku zajistit žádným z připravených technických řešení. Vyučující, případně garanti předmětů, měli studentům tři týdny před prvním řádným termínem prokazatelným způsobem (stačí e-mail v rámci ISu) sdělit formu (formy) ukončení předmětů, které mohou očekávat. Pokud tak ještě někde nebylo učiněno, je třeba to napravit nejpozději do 17. 5.

Státní závěrečné zkoušky (nové informace)

 • Na základě komunikace ústavů se studenty, resp. dle jejich připravenosti odevzdat závěrečné práce, mohou být SZZ pro končící bakalářské a magisterské studenty realizovány od června do září, ovšem se SZZ v prázdninových měsících se zatím počítá výjimečně.
 • Zářijové termíny lze využít jako opravné, ovšem s ohledem na aktuální situaci i jako legitimní, řádné termíny, čímž se zohledňují objektivní obtíže při dokončování závěrečných prací, způsobené výjimečnou situací.
 • Platí povinnost zveřejnit termíny SZZ nejpozději 15 dní před jejich konání – ve standardním režimu v prostředí IS MU (Termíny státní závěrečné zkoušky).
 • V případě vypisování SZZ již v červnovém období, tj. od 1. 6., jak stanovuje aktuální harmonogram FF MU, prosíme o stanovení termínů SZZ obdobně do 17. 5. 2020.
 • Volba mezi prezenční a distanční formou SZZ je ponechána na jednotlivých pracovištích a garantech oborů. Je možné paralelní konání prezenční a distanční SZZ.
 • Do 17. 5. je třeba prokazatelným způsobem (nejlépe mail v ISu) informovat studenty zapsané v předmětech souvisejících se SZZ o podobě (podobách) a předpokládaném rámcovém průběhu SZZ. Studenti by měli vědět, zda bude SZZ prezenční či kontaktní (případně zda se počítá s oběma variantami nebo jejich kombinací), zda a jak se změnily jednotlivé části SZZ a jak budou probíhat.
 • Více k technickému aspektu distanční podoby SZZ zde.

Elektronické protokoly

 • Bez ohledu na formu SZZ budou od tohoto semestru protokoly vyplňovány elektronicky v ISu. Videonávody jsou dostupné zde.
 • Předsedové/sekretáři/členové komise mají ze své role, nastavené v aplikaci Termíny SZZ, automaticky přístupné ty funkce, které potřebují. Není tedy třeba žádat speciálně o přidělení příslušných práv.
 • Papírové protokoly se v letošním semestru využijí pouze u studentů, kteří řádný termín SZZ konali v minulém semestru, abychom se vyhnuli kombinaci obou forem protokolů.
 • Elektronicky bude řešeno také potvrzení o splnění studijních povinností, o které studenti požádají e-mailem studijní oddělení a které se automaticky projeví v protokolu v ISu.
 • Taktéž posudky závěrečných prací budou pouze vkládány do ISu a nebudou se již tisknout.
 • V papírové podobě tak zůstanou pouze státnicové písemky.
 • Na aplikaci pro vyplňování protokolů se stále pracuje a je doplňována podle aktuálních zkušeností fakult, které již SZZ konají.

Odevzdávání závěrečných prací

 • Termíny odevzdávání závěrečných prací budou v souladu s organizací státních závěrečných zkoušek stanovovány v rámci celého zkušebního období ústavy individuálně (tj. i za mez 30. 4.) a s ohledem na splnění příslušných lhůt pro vypracování a zveřejnění posudků.
 • Bakalářské i závěrečné diplomové práce se budou odevzdávat výhradně elektronicky (vložením do archivu závěrečné práce v IS). Není potřeba je tisknout a netiskněte je, dokud nebude s ohledem na příznivý vývoj situace rozhodnuto jinak.
 • Jelikož archiv práce až do jeho uzavření a zveřejnění není vyučujícím přístupný, doporučujeme pro snazší evidenci odevzdaných závěrečných textů na pracovištích, aby u předmětů diplomová práce byla zřízena odevzdávárna, kam studentky a studenti uloží soubor s prací.
 • Evidence ukončených prací (které se budou odevzdávat v elektronické formě) bude probíhat na úrovni ústavů, které zajistí (jako ve standardní situaci) komunikaci se studenty a studijní oddělením.

Termíny přijímacího řízení

 • Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů se posouvají na 19.–22. června.
 • Plánované termíny přijímacích zkoušek pro navazující magisterské a doktorské studium zůstávají prozatím beze změny (druhá polovina června). Navíc bude však naplánován druhý termín v září.

Zahraniční studijní pobyty a mobility

 • Platí zákaz zahraničních výjezdů a příjezdů pro všechny studenty a zaměstnance univerzity na dobu do odvolání (dle odhadů v JS2020 určitě, v PS2020 to nelze vyloučit).
 • Zahraniční studenti na univerzitě zůstávají a studují distanční formou prostřednictvím e-learningových nástrojů.
 • Návrat studentů do ČR je doporučen, nikoliv nařízen.
 • V případě, že se student rozhodne v zahraničním pobytu pokračovat, činí tak na vlastní zodpovědnost.
 • V případě návratu do ČR je třeba řídit se pokyny MZ ČR a MV ČR, pokud jde o nařízené karantény atd.
 • Další informace rádi poskytneme na int@phil.muni.cz.

 • Dodatečné zapisování předmětů pro studenty, kteří se nuceně vrátili ze zahraničních studijních pobytů, bude maximálně vstřícné, aby umožnilo kompenzovat kreditový „výpadek“ v důsledku nerealizované stáže.

 • Je řešena otázka stipendií na podporu mobility studentů v případech, kdy mobilita nemohla být uskutečněna. Zálohové prostředky, které studenti na cestovné, ubytování a konferenční poplatky již zaplatili a které jsou v současnosti obtížně vymahatelné, budou v případě, že stipendium nebylo zatím vyplaceno, uhrazeny studentům formou mimořádného stipendia. U stipendií, která již byla vyplacena, budou ztratné částky odečteny při vyúčtování od vratky.

 • Povinné zahraniční stáže doktorandů nenaplněné z důvodu situace související s epidemií COVID-19 nesmí jít studentům k tíži. Pro hodnocení předmětu v IS lze použít příznak s významem „neklasifikováno, splněno“ („S“), který zadávají referenti oddělení pro doktorské studium plošně všem studentům daného předmětu), aby byl technicky zajištěn co nejplynulejší postup studentů do podzimního semestru 2020.

Poplatky za prodloužení studia

 • Aktuální informace k vyměřování poplatků za prodloužení studia zveřejnil Studijní odbor Rektorátu MU. 

Zpět na rozcestník

Informace ke koronaviru na muni.cz Možnosti on-line výuky

Více článků

Přehled všech článků