Rezervace učeben v budovách FF MU

Pravidla rezervování učeben pro aktivity přesahující rámec výuky

Mimo schválený rozvrh výuky může být učebna rezervována pro mimořádnou nebo náhradní výuku vyučujícího, který je v zaměstnaneckém poměru k fakultě. V takovém případě podává vyučující žádost o mimořádnou rezervaci učebny prostřednictvím autorizovaného e-mailu (IS) na adresu vedení studijního oddělení.

Zaměstnanci fakulty mohou rovněž žádat o rezervaci učeben za účelem konání konferencí a jiných odborných akcí. V takovém případě je nutné směřovat žádost k tajemníkovi fakulty.

Využití poslucháren v době pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích (soboty, neděle, státem uznané svátky) povoluje tajemník fakulty.

Fakultní a univerzitní studentské spolky mohou užívat prostory fakulty ke svým aktivitám (spolková činnost, přednášky, bazary...) na základě dohody s vedením fakulty zastoupeným tajemníkem fakulty. Za studentské spolky fakulty a univerzity se považují pouze ty, jež jsou uvedeny na stránkách Masarykovy univerzity.
Nový spolek musí být registrován na FF MU. Žádost o registraci lze podat prostřednictvím sekretariátu děkana, spolek si musí zajistit souhlas proděkana pro zahraniční vztahy, v jehož gesci je spolková činnost, dále také tajemníka a děkana fakulty. Seznam fakultních studentských spolků podléhá schválení rektora MU, ke schválení se odevzdává jedenkrát ročně. Metodiku zřízení spolku a formulář ke zřízení spolku poskytuje MUNIE  Masarykova studentská unie nebo Poradenské centrum MU.

Externí zájemci o využití prostor FF MU vždy musí kontaktovat tajemníka fakulty, který ve spolupráci se studijním oddělením ověří vhodnost plánované akce pro akademické prostředí a zajistí smluvní podmínky pronájmu.

Rezervace učeben v období výuky

Žádosti o rezervaci učeben, které nejsou obsazeny rozvrhem, zasílejte vedoucí studijního oddělení, případně kontaktujte Ing. Zdeňka Kubíka (CIT).

Rezervace učeben mimo období výuky

V době, kdy neprobíhá výuka (zkouškové období, prázdniny), lze rezervovat učebny prostřednictvím webové aplikace Studijního oddělení FF MU. Technickou podporu poskytuje Centrum informačních technologií FF MU (CIT).

Rezervace foyer FF MU

Rezervaci foyer v budově B2 (např. za účelem výstav) můžete provádět přes webovou aplikaci. Všechny akce konané v prostorách FF MU musí nejdříve schválit tajemník a vedení fakulty.