Rezervace učeben v budovách FF MU

Pravidla rezervování učeben pro aktivity přesahující rámec výuky

Mimo schválený rozvrh výuky může být učebna rezervována pro mimořádnou nebo náhradní výuku vyučujícího, který je v zaměstnaneckém poměru k fakultě. V takovém případě podává vyučující žádost o mimořádnou rezervaci učebny prostřednictvím autorizovaného e-mailu (IS) na adresu vedení studijního oddělení.

Zaměstnanci fakulty mohou rovněž žádat o rezervaci učeben za účelem konání konferencí a jiných odborných akcí. V takovém případě je nutné směřovat žádost k tajemníkovi fakulty.

Využití poslucháren v době pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích (soboty, neděle, státem uznané svátky) povoluje tajemník fakulty.

Fakultní a univerzitní studentské spolky mohou užívat prostory fakulty ke svým aktivitám (spolková činnost, přednášky, bazary...) na základě dohody s vedením fakulty zastoupeným tajemníkem fakulty. Za studentské spolky fakulty a univerzity se považují pouze ty, jež jsou uvedeny na stránkách Masarykovy univerzity.
Nový spolek musí být registrován na FF MU. Žádost o registraci lze podat prostřednictvím sekretariátu děkana, spolek si musí zajistit souhlas proděkana pro zahraniční vztahy, v jehož gesci je spolková činnost, dále také tajemníka a děkana fakulty. Seznam fakultních studentských spolků podléhá schválení rektora MU, ke schválení se odevzdává jedenkrát ročně. Metodiku zřízení spolku a formulář ke zřízení spolku poskytuje MUNIE  Masarykova studentská unie nebo Poradenské centrum MU.

Externí zájemci o využití prostor FF MU vždy musí kontaktovat tajemníka fakulty, který ve spolupráci se studijním oddělením ověří vhodnost plánované akce pro akademické prostředí a zajistí smluvní podmínky pronájmu.

Rezervace učeben v období výuky

Žádosti o rezervaci učeben, které nejsou obsazeny rozvrhem, zasílejte vedoucí studijního oddělení, případně kontaktujte Ing. Zdeňka Kubíka (CIT).

Rezervace učeben mimo období výuky

V době, kdy neprobíhá výuka (zkouškové období, prázdniny), lze rezervovat učebny prostřednictvím Informačního systému MU (aplikace Rozvrh hodin, záložka Další rozvrhy a rezervace). Vyučující vidí možnost rezervace místnosti také přímo u svého předmětu. Technickou podporu poskytuje Centrum informačních technologií FF MU.

Rezervace foyer FF MU

Rezervaci foyer v budově B2 (např. za účelem výstav) můžete provádět v Informačním systému MU. Všechny akce konané v prostorách FF MU musí nejdříve schválit tajemník a vedení fakulty.

Návod na rezervaci v prostorách foyer.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.