Česká knižní bibliografie
ERNESTA THOMPSONA SETONA

Sestavil
František Kožíšek

Vydala Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League of Czechoslovakia
1990, dotisk v r. 1991. Edice LES.
Ediční poznámka:
Bibliografii přetiskujeme v podobě, jak vyšla v publikaci edice LES. Jedinou výjimku tvoří doplněk ohledně Bémových překladů Rolfa zálesáka, který nám autor bibliografie zaslal současně se souhlasem k jejímu zpřístupnění na Internetu. Ten jsme doplnili do poznámek k prvnímu vydání tohoto překladu.
V poslední příloze jsme zachovali i odkazy na stránky, ačkoliv ty se pochopitelně vztahují k tištěné verzi; zde však alespoň rychle poskytnou informaci, kolik položek k danému titulu bibliografie obsahuje. V budoucnu podle časových možností doplníme hypertextové odskoky přímo na tyto položky.
Snažili jsme se odstranit všechny chyby, které do bibliografie zaneslo skenování tištěné předlohy. Pokud přece některá zůstala, autorovi se omlouváme - a pochopitelně ji rádi opravíme.


Úvod

Knihy amerického spisovatele, malíře, přírodovědce, zálesáka, pedagoga a zakladatele hnutí Woodcraft -- Ernesta Thompsona Setona (14. VIII. 1860 -- 23. X. 1 946) -- si našly cestu do celého světa. Neodvažuji se odhadnout, do kolika jazyků byly přeloženy. Vím však, že čeština byla jedním z prvních a především že by se těžko hledal druhý jazyk, do kterého bylo tolik ze Setonova díla přeloženo.
A přestože je u nás mnoho milovníků Setonových příběhů a myšlenek a přestože do češtiny přeložených a vydaných titulů je už kolem padesáti a celkový počet vydání se blíží ke stovce, ucelený soupis těchto prací dosud chyběl. Byly sice činěny pokusy o evidenci Setonových knih - zmíním aspoň Woodcrafterskou bibliografii L. Vodáka ze 40. let a Junáckou bibliografii V. Palivce z roku 1970 - avšak šlo o neúplné přehledy, už proto, že se zabývaly příliš širokým okruhem. A pokud už byla některá díla zmíněna, nebyl prostor pro jejich bližší charakteristiku. Vážný zájemce o Setona se tak při hledání dalších děl neměl o co opřít. Proto předkládám tento retrospektivní a relativně úplný soupis prací E. T. Setona, které vyšly v českém jazyce. Na bibliografii jsem pracoval téměř 7 let. Údaje jsem čerpal z Bibliografických katalogů ČSR a ČSSR, z některých dalších bibliografií, z publikací uložených v našich předních veřejných i soukromých knihovnách. Využíval jsem také obě Setonovy anglické bibliografie z let 1925 a 1986. Všechny uvedené tisky jsem popisoval s knihou "in manu". Pokud se vyskytly rozpory mezi údaji v bibliografiích a v knize (např. rok vydání - skutečný rok, kdy kniha vyšla, se nemusí shodovat s údajem v knize - týká se asi 2-3 případů, kdy vydání se zpozdilo do následujícího roku, nebo naopak, kdy kniha vyšla před začátkem roku uvedeného v tiráži), uvádím vždy údaje z knihy. Tato bibliografie obsahuje pouze knižní díla, nikoliv však články a výňatky z periodik ani knihy vydané na Slovensku (obé by mělo být předmětem zvláštních bibliografií, na kterých bych chtěl dále spolupracovat - tímto se tedy obracím s prosbou o pomoc na všechny zájemce). Dále registruje díla tištěná knihtiskem, ale také rozmnožená některou reprodukční technikou (zde možná nikoli v úplnosti). Neobsahuje strojopisy (až na 2 výjimky) a rukopisy.
Registrace počíná prvním desetiletím našeho století - obsahuje tedy všechna v češtině dosud publikovaná knižní vydání k 14. srpnu 1990. Díla jsou řazena chronologicky za sebou, s dvěma výjimkami v letech 1927-34, když jsem nechtěl přerušit řadu Knihovny Walden (Nové vydání).
Vzhledem k tomu, že některá díla (povídky) vyšla opakovaně pod různými názvy, uvádím v anotaci mimo některé charakteristická prvky tisku také jeho obsah, pro srovnání různých vydání. Názvy originálů povídek jsou uvedeny v Příloze 1, v hlavním textu pod arabskou číslicí v závorce. Do této bibliografie jsem zahrnul též díla, která vyšla jako románové přílohy novin nebo časopisů, přestože by tato spíše patřila do bibliografie časopisecké.
Přestože jsem se při sestavování mé práce mohl držet striktně čs. normy o bibliografickém a katalog. záznamu, neučinil jsem to, i když se tím snad pro profesionální bibliografii stane práce bezcennou. Chtěl jsem totiž, aby byla dobře srozumitelná především laikům - milovníkům Setonových knih, aby tam hlavně oni našli všechno, co potřebují.

V textu je použito některých zkratek, např.:
přel. = přeložil,
il. = ilustroval,
vyd. = vydání, vydavatel,
nakl. = nakladatel/ství),
typ. = tiskárna,
s. = počet stran,
sv. = svazek,
váz. = vázáno,
brož. = brožováno,
E. T. S., ETS = E. T. Seton,
výt. = počet vydaných výtisků,
4°, 8°, 12° = formát tisku podle ČSN (vedle toho uvádím však i přibližné - 1 cm - rozměry v cm), atd.
Pokud se někde vyskytuje otazník (?), znamená to, že údaj není v knize uveden. Poznámka k vazbám knih: Všechna vydání do r. 1950 vyšla brožovaně, některá navíc v ozdobné vazbě - což zvláště poznamenávám. U nových titulů (po r. 1950) už u všech uvádím: brož. x váz.

Touto prací bych chtěl vyjádřit svůj vděk a aspoň částečně splatit svůj dluh Černému vlku - E. T. Setonovi, který mi ukázal stezku Woodcraftu. Jako on ulehčil hledání mně, i já chci trochu ulehčit hledání všem zájemcům o jeho dílo. Je to můj příspěvek k oslavám 130. výročí jeho narození.

Českou knižní bibliografii E. T. Setona věnuji dr. Viktoru Palivcovi - Světlé stopě (1908-1989), který mi byl radou nápomocen s formální úpravou díla.

S modrou oblohou!

František Kožíšek

V Praze, 14. VIII. 1990


Česká knižní bibliografie
ERNESTA THOMPSONA SETONA

Bingo. Lobo. Matka liška (Povídky o zvířatech)
 Přeložil J. F. Khun, - 1. vydání, Praha 1909 - nakladatel
 F. Topič - typ. UNIE - formát: 8° (18x12 cm) - 83 s. -
 Edice OSENÍ (knihy mladých čtenářů, řídí A. Wenig) sv. 15
 - 2. vyd., Praha 1921, nakl. F. Topič, typ. Veleslavín,
 - 3. vyd., Praha 1930, nakl. J. Otto (? - neověřeno)
 Poznámky: - obsah: Slovo úvodní (B. Bauše)
           Bingo. Povídka o mém psu. (4)
           Lobo, král Currumpawský. (1)
           Matka liška. (5)

Ptačí příběhy
 Přel. J. F. Khun - 1. vyd. Praha 1910 - nakl. F. Topič -
 - typ. UNIE - formát: 8° (18x12 cm) - 83 s. -
 Edice OSENÍ sv. 21,
 - 2. vyd., Praha 1921, nakl. F. Topič, typ. Veleslavín,
 Poznámky: - obsah: Stříbroleb. Povídka o havranu. (2)
           Rudokrček. Vypravování o stepokuru 
            z donského údolí. (8)
           Vrabčák hřmotil. Příběhy pouličního
            trubadůra. (20)
           Závěr (W.)

Prérijní vlk, přítel malého Jima. Wully, ovčácký pes. 
 Přel. ? - 1 . vyd., Praha 1910 - nákladem Tiskového výboru
 Českoslovanská sociálně demokratické strany dělnické
 (nakl. Záře) - typ. Dělnická knihtiskárna - formát: 12°
 (14x10 cm) - 46 s. -
 Knihovnička mládeže "Nový Svět", roč. I, č. 6,
 Poznámky: - obsah: Prérijní vlk, přítel malého Jima. (16)
           Wully, ovčácký pes. (7)
           Doslov
      - knížka je vyzdobena 6 pérovkami E. T. Setona,
      - domnívám se, že překladatelem by mohl být
       J. Červený, který pro stejné nakladatelství
       přeložil Povídku o bažantovi (viz dále).

Beran Rak. Medvěd Šeda. (Životopisy zvířat)
 Přel. J. F. Khun - 1. vyd., Praha 1911 - nakl. F. Topič -
 typ. UNIE - formát: 8° (18x12 cm) - 128 s. -
 Edice 0SENÍ sv. 37,
 Poznámky: - obsah: Rek, divoký beran Cootenayský (19)
           Medvěd Šeda (18)
           doslov: E. T. Seton

Povídka o bažantovi  (8)
 Přel. J. Červený - 1 . vyd.,Praha 1912 - nákladem Tisk. 
 výboru Čs. soc. dem. strany dělnické, Ústřední dělnické
 knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený) - typ. Právo
 lidu (J. Skalák a sp.) - formát: 12° (14x11 cm) - 48 s. -
 Knihovnička mládeže "Nový Svět", roč. III, č. 4, (rediguje
 Pavel Skřivan)
 Poznámky: - Ústřední děl. knihkupectví a nakl. je jen
       nový název původního nakl. "Záře". 

Bingo a Matka liška. 
 Přel. ? - Kralovice 1912 - vyd. F. Šrekr - formát: 8°
 (17x12 cm) - 39 s. - vyšlo jako románová příloha Kralovického 
 obzoru, roč. II, únor - květen 1912 - typ. F. Šrekr.
 Poznámky:
 - originály: Bingo (4), Matka liška (5);
 - překladatel není uveden, ale překlad je zcela totožný
  s překladem J. F. Khuna - Bingo. Lobo. Matka liška,
  nakl. F. Topič, Praha 1909;
 - Kralovický obzor. Vševzdělávací, národohospodářský a
  politický krajinský časopis hájící zájmy Kralovicka,
  Manětínska, Radnicka a Českého Podbořanska. 
  Vydavatel a odpovědný redaktor F. Šrekr, Kralovice. 

 Příběhy zvířat volně žijících
  Přel. 0takar Záhorský - il. E. T. Seton - 1. vyd., Bystřice
  pod Hostýnem 1914 - nakl. Karel Svoboda - typ. J. B. Zápotočný, 
  Rokycany - formát: 8° (18x13 cm) - 226 s.
 Poznámky:
 - obsah: Bingo. Příběh mého psa (4)
      Stříbroskvrn. Povídky o vráně (2)
      Zuboúšek. Vypravování o zajícovi  (3)
      Lobo. Král Currumpawský  (1)
      Matka - liška. (5) 
      Rudý límeček. Příběhy kura prériového z Donského údolí (8)
      Wully, ovčácký pes. (7)
      Mimochodník. (6)
 - jde o překlad sbírky "Wild Animals I Have Known", po-
   vídky jsou zde pouze v jiném pořadí než v originále;
 - nejsou zde Setonovy párové kresby, pouze celostránkové
   ilustrace (a to ještě ne všechny - jen 16 místo 25
   v originále). Ozdobná vazba. 

Povídky o zvířatech I - III
 Přel. J. F. Khun - 1. vyd., Praha 1915 (díl I + II),°1916
 (díl III) - nakl. F. Topič - typ. UNIE - formát: 8° (18x12 cm)
 - 314s., 297s., 262s,
 2. vyd., Praha 1919 (díl I), 1922 (díl II + III) - nakl. 
 F. Topič - typ. Vondruška, Spott a sp. (díl I), Veleslavín 
   (díl II + III),
 Poznámky:
 - obsah: díl I:  Tito. Příběhy stepní vlčice. (25)
          Čink. Ze psíka statný pes. (23)
          Micka. Kočka ze smetiště. (10)
          Billy, postrach poustky. (12)
          Chlapec a rys. (13)
          Rek, divoký beran kootenayský. (19)
          Rychlonohý janek. Povídka o zajíci. (14)
          Arno. Příběhy poštovního holuba. (11)
          Medvěd Honzík. (21)
  díl II:  Matka čírka a její pozemní putování. (22)
       Skokejš. (24)
       Vrabčák Hřmotil. Příhody pouličního trubadůra. (20)
       Natrh'ouško. Vypravování o zajíčkovi. (3)
       Bingo. Povídka o mém psu. (4)
       Mustang. Kůň mimochodník. (6)
       Wully, obyčejné ovčácké psisko. (7)
       Stříbroleb. Povídka o havranu. (2)
       Chňap. Povídka o bullterrierovi. (15)
       Medvěd Šeda. (18)
       Vlk winnipecký. (16)
       Rudokrček. Vypravování o stepokuru z Donského údolí. (8)
  díl III: Pověst o bílém sobu. (17)
       Proč sýkorka úhelníček jednou za rok třeští. 
       Lobo, král currumpawský. (1)      (26)
       Matka liška. (5)
       Po stopě sandhillského jelena. (9)
       Lišák stříbřitý. (28)
         Doslov (B. Bauše)
 - vyšlo nejen brožovaně, ale též v ozdobné vazbě, kresby
  na titulní straně brožovaného vydání a na vazbě se liší
  a nejsou od E. T. Setona. 

Povídky táborových ohňů
 Přel. (viz obsah) James F. Špička - 1. vyd., Praha 1919 -
 nakl. Tiskový odbor B. P. skautů - typ. V. Pavlásek a F. Kraus 
 - formát: 12° (15x10 cm) - 64 s. -
 Knihovna "U táborového ohně" sv. 1
 Poznámky:
 - obsah: F. Marek: ... 
      E. T. Seton: Jak si skaut "Úhoř" vydobyl svou přezdívku
        (strana 11-23; přel. James z hlavního stanu B. P. skautů)
      P. J. Lamb: ... 
      M. Heam: ... 
      švédský autor: ... 
      E. T. Seton: Jak si pes zasloužil vyznamenání
            za záchranu života
        (strana 61-64; přeložil F. Špička)
 - jde o příběhy ze života Woodcraft Indians (přestože
  jsou zde nazýváni skauty);
 - originál se mi nepodařilo zjistit, avšak povídky původně
  vyšly v rozmezí let 1911-1913, nejspíše v časopisech
  "Boys' Life" nebo "American Boy";
 - jde o jediné české vydání těchto povídek.

Duch lesů (Zpověď E. T. Setona a jiné úvahy o původu a podstatě zálesáctví)
 Přel. Miloš Seifert - 1. vyd., Praha 1922 - vyd. Federace
 čsl. skautů - typ. Horký a spol. - formát: 8° (17x10 cm)
 - 69 s. - Knihovna Federace čsl. skautů sv. 1,
 - 2. vydání, Praha 1922, vyd. dtto.
 Poznámky:
 - obsah: Slovo překladatelovo
      Životopis E. T. Setona (od M. Seiferta)
      Duch lesů (E. T. Seton)
      Podstata zálesáctví (Ben S. Nesh)
      Poselství zálesácká (R. Fagans)
      Zkoušky, jimiž dokážete, kolik je ve vás života (E. T. Seton)
      Cit a zálesáctví (E. T. Seton)
      Stoupání na horu (E. T. Seton)
 - originál stati "Duch lesů" = "The Spirit of the Woods,
  a Confession", vyšel v časopise Century Mag. v roce 1921;
  originál povídky "Stoupání na horu" = "Climbing the Mountain" 
  je z The Birch Bark Roll of Woodcraft. 

Indián (Rysy Indiánova charakteru)
 Přel. a upravil M. Seifert - 1. vyd., Praha 1923 - vyd. 
 B. Kočí - typ. Středočeská tiskárna - formát: 8° (17x12cm)
 - 118 s.,
 Poznámky:
  - obsah (hlavní oddíly): Úvodem (Indián) - od M. Seiferta
              Povídky a legendy ze života Ind. 
              Velcí náčelníci
              Z posledních stránek historie Ind. 
              Poselství Indiánovo
  - z originálu "The Book of Woodcraft and Indian Lore"
   (mimo několika povídek) vybral, přel. a upravil M. S.

Děti divočiny
  Přel. Bohumil Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha 1923 - vyd. B. 
  Z. Nekovařík - typ. Al. Koníček - formát: 8° (20x15 cm) -
  208 s. - Knihovna Walden sv. I. (rediguje M. Seifert),
  - 2. vyd., Praha 1925 - nakl. B. Z. Nekovařík - typ. Lösch-
  ner a spol.,
  Poznámky: - originál sbírky = "Wild Animal Ways";
  - obsah: Předmluva (od E. T. Setona)
      O Černém Ryzáku, psanci. (56)
      O Běsovi, či život a dobrodružství divokého kance. (57)
      Way - Ača, mýval. (58)
      Billy, pes, jenž se osvědčil. (59)
      Atalafa, okřídlený skřítek. (60)
      Divoké husy windygoulské. (61)
      Jinny. Zkrocení zlé opice. (62)

Poznámka:  Knihovna "Walden" (vydavatel B. Z. Nekovařík) chtěla 
      být knihovnou "lesní moudrosti" (jak píše v
      poznámce na konci knihy vydavatel); vycházela v ní
      hlavně díla E. T. Setona, ale nejen jeho (viz Příloha 2). 
      Zachovává zhruba úpravu originálů, s typickými 
      Setonovými pérovými kresbami po stranách
      textu a s celostránkovými ilustracemi, které však
      nepřebírá všechny. Knihy vycházely jednak brožované 
      (na papírových obálkách většinou bývaly zvětšeniny 
      pérovek E. T. S.), jednak v ozdobné celoplátěné 
      vazbě (na šedém podkladu opět využity kresby
      E. T. S.). Na brožované i vázané knihy býval navíc
      ještě přebal (na bílém podkladě použito barevných
      kreseb, autorem byl hlavně Frank). Všechny knihy
      mají jednotný formát: 8° (asi 20x15 cm). 

O veveřici. Románek šedé veverky. (29)
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha 1923 - vyd. B. Z. Nekovařík
 - typ. Horký a sp. - 120 s.,
 - 2. vyd., Praha 1925 - nakl. B. Z. Nekovařík - typ. Löschner,
 Knihovna Walden sv. II.

Domino. Románek stříbrné lišky. (28)
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha 1924 - vyd. B. Z. Neko-
 vařík - typ. Horký a sp. - 110 s., -
 Knihovna Walden sv. III. (rediguje M. Seifert) ,
 - 2. vyd., Praha 1925 - nakl. B. Z. Nekovařík - typ. Löschner

Úsvit na Cedrové Hoře
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha 1924 - vyd. B. Z. Neko-
 vařík - typ. Horký a sp. - 292 s. -
 Knihovna Walden sv. IV. (rediguje M. Seifert),
 - 2. vyd., Praha 1925 - nakl. B. Z. Nekovařík - typ. Löschner,
 Poznámky:  - originál = "The Preacher of Cedar Mounatin";
       - ozdobné vazby 1. a 2. vydání se liší.

Medvěd Monarcha  (27)
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha 1 924 - vyd. B. Z. Neko-
 vařík - typ. Horký a sp. - 104 s. -
 Knihovna Walden sv. V., (rediguje M. Seifert) -
 - 2. vyd., Praha 1925 - nakl. B. Z. Nekovařík - typ. Löschner,

Děti divočiny doma
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha 1 924 - vyd. B. Z. Neko-
 vařík - typ. Neuber, Pour a spol. - 202 s. -
 Knihovna Walden svazek VII.,
 Poznámky:
 - obsah: Předmluva (od E. T. Setona)
      0 chytrém kojotovi  (44)
      Psoun a jeho příbuzenstvo  (45)
      Kožišinová zvířata - liška, kuna, bobr a vydra (46)
      Parohatí a kopytnatí moji přátelé (47)
      Netopýři v Čertově kuchyni (48)
      Dobrák tchoř  (49)
      Starý šedivec - jezevec  (50)
      Veverka a její chvostnatí bratři (51)
      Králíci a jejich zvyky  (52)
      Skřítkové táborových ohňů  (53)
      Plíživé kočky - velké i malé (54)
      Medvědi vyššího a nižšího řádu (55)
 - originál celé sbírky = "Wild Animals at Home" . 

Arktickou prérií. Canoí 2000 mil za stády karibů. Popis cesty
         do území severně od jezera Aylmerského. 
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha 1924 - vyd. B. Z. Neko-
 vařík - typ. Neuber, Pour a sp. - 290 s. -
 Knihovna Walden svazek VIII., (rediguje M. Seifert) -
 - 2. vyd., Praha 1925 - nakl. B. Z. Nekovařík - typ. Löschner. 
 Poznámky: - název originálu = "The Arctic Prairies" . 

Rolf zálesák
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha 1925 - vyd. B. Z. Neko-
 vařík - typ. Neuber, Pour a sp. - 340 s. -
 Knihovna Walden svazek IX. -
 - 2. vyd., Praha 1925 - vyd. B. Z. Nekovařík - typ. Löschner.
 Poznámky: - název originálu = "Rolf in the Woods".

Za sandhillským jelenem  (9)
 Přel. M. Seifert - 1. vyd., Praha 1925 - vyd. B. Z. Nekovařík
 - typ. Neuber, Pour a spol. - 78 s. -
 Knihovna Walden svazek X., (rediguje M. Seifert)

Wahb (Příhody grizzlyho)   (18)
  Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha 1 925 - nakl. Knihovna
 Walden (B. Z. Nekovařík) - typ. Neuber, Pour a sp. - 1 00 s. -
  Knihovna Walden svazek XII., (rediguje M. Seifert) . 

 Zvířata hrdinové
  Přel. B. Z. Nekovařík a Pavla Moudrá - 1. vyd., Praha 1925 -
  vydává a řídí B. Z. Nekovařík - typ. Neuber, Pour a spol. -
  224 s. - Knihovna Walden svazek XIII.
  Poznámky: - obsah: Poznámka pro čtenáře (E. T. Seton)
           Legenda o bílém sobu  (17)
           Kočka ze zákoutí  (10)
           Arnaux  (11)
           Vítězný vlk Billy z pustiny  (12)
           Hoch a rys  (13)
           Zajíc Koníček  (14)
           Chňap  (15)
           Winnipežský vlk  (16)
      - originál celé sbírky = "Animal Heroes".

Dva divoši
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha 1925 - nakl. Knihovna
 Walden (vydává a řídí B. Z. Nekovařík) - typ. Löschner a sp. 
 - 355 s. - Knihovna Walden svazek XV.,
 Poznámky: originál = "Two Little Savages".

Dvanáct tajemství lesa (Výchovný program E. T. Setona)
 Přel. M. Seifert - 1 . vyd., Praha 1925 - nakl. B. Kočí -
 typ. Koppe-Bellmann - formát: 8° (19x14 cm) - 40 s.,
 Poznámky:
 - obsah: Slovo překladatelovo (M. Seifert)
      Ernest Thompson Seton (životopisná studie)
      Dvanáct tajemství lesa
 - životopisná studie (E. T. Seton - A Sketch) je převzata
  ze spisku: "Ernest Thompson Seton, a biographical sketch
  done by various hands, to which is attached a complete
  bibliography of works of this author" - z nakladatelství 
  Doubleday, Page and Co., 1925;
 - originál stati Dvanáct tajemství lesa ("The Twelve
  Secrets of the Woods") vyšel r. 1916 v časopise
  The Craftsman Magazine of N. Y. 

Z lesní říše
 Přel., upravil a vlastními povídkami doplnil M. Seifert -
 1. vyd., Praha 1925 - nakl. Melantrich - typ. Melantrich
 - formát: 8° (20x14 cm) - 220 s. - ozdobná vazba -
 Knihy lesní moudrosti - Woodcraftu, I.; (redig. M. Seifert),
 Poznámky: - originál = Woodland Tales
      - Seifertovy povídky jsou v knize zvl. označeny.

Svitek březové kůry. (Cesta k dokonalosti)
 Přeložil a s použitím knihy "The Birch Bark Roll" napsal
 M. Seifert - 1. vyd., Praha 1925 - nakl. B. Kočí -
 typ. Eichmann - formát: 8° (19x14 cm) - 256 s.,
 Poznámky:
 - obsah: Předmluva (M. Seifert)
      I. Lesní moudrost (str. 9-96), kapitoly: O jednom
       chlapci, Lesní moudrost, Zákon L. M., Indián,
       představitel L. M., Indiánova výchova, Orlí pero
       symbolem, Nová výchova, Vyjasněné pochybnosti,
       Velké věci ze malými činy, Woodcraft
       jest rekreací, 0chrana přírody, Cesta k dokona-
       losti, Stoupání na horu, Pokyny mladým wood-
       crafterům, Obřad udělení orlího pera, Činy a
       mistrovství, Orlí pera za studium přírody
     II. Kniha orlích per + Zkoušky životnosti (s. 97-246)
     III. Knihy lesní moudrosti (inzeráty na knihy)
 - Zde není jako autor uveden E. T. S., nýbrž M. Seifert. 
  U I. části (Lesní moudrost) je to oprávněné, protože
  i když jsou zde celé, věrně přeložené pasáže ze Setona,
  jako celek jsou to spíše Seifertovy variace na woodcrafterské
  téma. Čést II. je už věrným překladem Setonovy Knihy
  orlích per (s výjimkou několika málo - k našim poměrům -
  upravených či vynechaných činů a mistrovství). 
 - Vyšlo ve stejné vnější úpravě jako Dvanáct tajemství lesa. 

Děti pustin
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha 1926 - nákl. Knihovny
 Walden (vydává a řídí B. Z. Nekovařík) - typ. Löschner a sp. 
 - 216 s. - Knihovna Walden svazek XVI.
 Poznámky:
 - obsah: Předmluva (E. T. Seton)
      Krag, beran kootenayský  (19)
      O Honzíkovi  (21)
      Tito. Příběhy stepní vlčice  (25)
      Čink. Rekovný příběh psa  (23)
      Proč sýkorka úhelníček jednou v roce třeští (26)
      Matka Čírka a její pozemské putování  (22)
      O Myšce Kangaroo  (24)
      Uliční troubadour  (20)
 - originál celé sbírky = "Lives of the Hunted".

Bingo a jiné příběhy zvířat
  Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha 1926 - nakl. Knihovna
  Walden (vyd. a řídí B. Z. Nekovařík) - typ. Löschner a sp. 
  - 128 s. - Knihovna Walden svazek XVII.
  Poznámky: - obsah: Slovo ku čtenáři (E. T. Seton)
            Bingo. Povídka o mém psu  (4)
            Wully, žluté ovčácké psisko  (7)
            Lobo, král Currumpawský  (1)
            Springfildská liška  (5)
            Natrhouško, vyprav. o zajíčkovi (3)

Ptačí příběhy
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha 1926 - vyd. a řídí
 B. Z. Nekovařík - typ. Löschner a sp. - 128 s. -
 Knihovna Walden svazek XVIII.
 Poznámky:
 - obsah: Stříbroleb. Povídka o havranu  (2)
      Rudokrček. Příběh stepokura z Donského údolí (8)
      Desatero přikázání ve světě zvířat:
       Předmluva
       V. přikázání. O neposlušnosti. 
       VI. přikázání. O vraždě. 
       VII. přikázání. O mravní čistotě. 
       VIII. přikázání. O krádeži. 
       IX. přikázání. O křivém svědectví. 
       X. přikázání. O žádostivosti. 
      O Mustangovi  (6)
 - Esej "Desatero přikázání ve světě zvířat" vyšla v origi-
  nále ("The Ten Commandments in the Animal World") r. 1923
  jako samostatná knížečka, nakladatelem (Doubleday, Page
  and Co.) určené jako prémiový tisk odběratelům spisů ETS. 
  Předtím, v r. 1907, však už vyšla časopisecky (Century
  Meg.) i knižně (Ch. Scribner's Sons) pod názvem "The Natural
  History of the Ten Commandments". 

Pohlavní čistota u zvířat
  Přel. M. Seifert - nakl. F. Topič - typ. Česká grafická unie
  - Topičův sborník, roč. XIII (1925-1926), str. 225-229
  (svazek 5. - březen 1926)
  Poznámky: - jedná se o VII. přikázání (O mravní čistotě)
        z eseje "Desatero přikázání ve světě zvířat"
       - viz knihu Ptačí příběhy (Walden, 1926). 

 Povídky o zvířatech  (Výbor z nejslavnějších spisovatelů
            světových)  Díl I. 
  Přel. ? - 1. vyd., Brno 1928 - nakl. "Dědictví Havlíčkovo"
  - typ. Polygrafie - formát: 8° (16x12 cm) - 96 s.,
  Poznámky:
  - obsah: Seton Thompson: Ze života stříbrné lišky  (28)
      J. London: ... 
      Seton Thompson: Medvěd Monarcha  (27)
      J. O. Curwood: ... 
      R. Kipling: ... 
      Seton Thompson: Dikobraz
              Zápas s démonem hlubin
              Arnaux  (11)
      J. H. Fabre: ... 
      Několik slov o spisovatelích těchto povídek
 - "Dikobraz" a "Zápas s démonem hlubin" jsou kapitoly
  z knihy Rolf zálesák
 - povídky zde nejsou uvedeny celé, pouze výňatky
 - překlady se zcela shodují s vydáními v Knihovně Walden
  (vyd. Nekovařík) - za překladatele lze proto uvést
  B. Z. Nekovaříka
 - v doslovu jsou uvedeny o E. T. Setonovi některé mylné
  údaje - je zde zaměňován se spisovatelem R. W. Setonem-
  -Watsonem.

Muzikanti
 Přel. a upravil -uje- (Josef František Urbánek) -
 1. vyd. Telč 1928 - vyd. Jaroslav Hončík - typ. ? -
 formát: 8° (15,5 x 11 cm) - 8 s. (z toho povídka Muzi-
 kanti 2 strany) - vyšlo v brožuře "Pohádkový sborníček"
 č. 3 (Nová sbírka nejoblíbenějších pohádek, vydávaná pomo-
 cí našich osvědčených pohádkářů)
 Poznámky: - originál povídky = "The Cicada and the Katydid"
       z knihy Woodland Tales (česky "Z lesní říše",
       Melantrich 1925, kde povídka vyšla pod názvem
       "Cvrček a kobylka". 

Děti divočiny
 Přel. Bohumil Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha a Bratislava 1927
 - nakl. J. Otto - typ. ? - formát: 8° (20x14 cm) - 226 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. I. (Spisy E. T. Setona II). 
 - 2. vyd., Praha a Bratislava 1929 - nakl. J. Otto,
 Poznámky: - totožné s vydáním Knihovny Walden (Nekovařík). 
Poznámka: Překlady E. T. Setona v Knihovně Walden - Nové vydání
      (nakl. J. Otto) jsou zcela stejné jako v Knihovně
      Walden vydávané B. Z. Nekovaříkem. Stejná je též úprava
      ilustrací ETS (jedinou výjimkou je více celostránkových 
      Setonových ilustrací v Novém vydání), 
      proto by snad bylo správnější pokračovat
      v číslování dalších (2., 3., 4.) vydání. Přesto
      tak nečiním a čísluji zase od jedničky (výjimkou
      je poznámka u Úsvitu na Cedrové Hoře). Obsah
      a originály povídek i sbírek jsou taktéž totožné
      s vydáními u Nekovaříka, proto na ně odkazuji. 
      Knihovnu Walden (Nová vydání) rediguje Dr. Jan Sv. 
      Procházka. 
      Knihy zde vycházely jednak brožované, jednak
      vázané (jednotná okrová celoplátěná vazba, oproti
      vydání Nekovaříka mnohem méně zdobená - na titulní
      straně černě vyražen název a pod ním někdy
      červeně vyražena jednoduchá pérovka; na knihy
      byl též bílý přebal s jednoduchou kresbou)
      a jednak v číslovaných sešitech na pokračování
      (vycházely týdně od roku 1927) - např. Za sand-
      hillským jelenem vyšlo v sešitech č. 89 a 90. 
      Knihy této řady mají samozřejmě stejný formát. 

O veveřici   (29)
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha a Bratislava 1927 -
 nakl. J. Otto - typ. ? - 114 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. II. (Spisy E. T. S. III). 

Rolf zálesák
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha a Bratislava 1927 -
 nakl. J. Otto - typ. ? - 486 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. IX. (Spisy ETS I) -
 - další (2.?) vydání, Praha a Bratislava 1928 - nakl. J. 
 Otto
 Poznámky: - originál = "Rolf in the Woods";
 - obsah: Literatura o zvířatech a E. T. Seton (J. S. Procházka)
      Předmluva (E. T. Seton)
      Rolf zálesák

Domino  (28)
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha a Bratislava 1928 -
 nakl. J. Otto - typ. ? - 100 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. III. (Spisy E. T. S. IV).

Úsvit na Cedrové Hoře
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd. (III. revidované a poznámkami
 opatřené vydání), Praha a Bratislava 1928 - nakl. J. 0tto -
 - typ. Unie - 293 s. - Knihovna Walden (Nové vydání) sv. IV. 
 Poznámky: - originál = "The Preacher of Cedar Mountain". 

Děti divočiny doma
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1 . vyd., Praha a Bratislava 1928 -
 - nakl. J. Otto - typ. Unie - 196 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. VII. (Spisy ETS VII),
 Poznámky: - totožné s vydáním Knihovny Walden (Nekovařík). 

Dva divoši
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha a Bratislava 1928 -
 - nakl. J. Otto - typ. Unie - 486 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. XV. (Spisy E. T. S. VIII),
 Poznámky: - originál = "Two Little Savages" . 

Monarcha  (27)
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha a Bratislava 1928 -
 nakl. J. Otto - typ. Unie - 104 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. V. (Spisy E. T. S. VI).

Wahb (18)
 Přel. B. Z. Nekovařík - 1. vyd., Praha a Bratislava 1929 -
 nakl. J. Otto - typ. Unie - 90 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. XII. (Spisy E. T. S. X).

Za sandhillským jelenem (9)
 Přel. M. Seifert - 1. vyd., Praha a Bratislava 1929 -
 nakl. J. Otto - typ. Unie - 46 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. X. (Spisy E. T. S. XI).
 Poznámky: - "Wahb" a "Za sandhillským jelenem" vydal J. Otto
       svázané v jedné knize;

Zvířata hrdinové
 Pře1 B Z. Nekovařík a P. Moudrá - l. vyd., Praha a Bratislava
 1929 - nakl. J. Otto - typ. Unie - 256 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. XIII. (Spisy E. T. S. IX) . 
 Poznámky: - totožné s vydáním Knihovny Walden (Nekovařík). 

Bingo
 Přel. B. Z. Nekovařík - l. vyd., Praha a Bratislava 1929 -
 nakl. J. Otto - typ. Unie - 142 s. -
 Knihovna Walden (Nové vydání) sv. XVII. (Spisy ETS XII). 
 Poznámky: - totožné s vydáním Knihovny Walden (Nekovařík). 

Arktickou prérií. (Canoí 2000 mil za stády karibú.)
 Přel. B. Z. Nekovařík - Praha a Bratislava 1934 -
 nakl. J. Otto - 289 s. 
 Knihovna Walden (Nové vydání) svazek VIII (Spisy ETS VIII). 
 Poznámky: - zde se číslo spisů shoduje s Dvěma divochy,
       jde nejspíš pouze o obálkové vydání knihy
       "Arktickou prérií" z Knihovny Walden (Nekovařík);
      - celý název originálu: "The Arctic Prairies;
       a canoe-journey of 2000 miles in search of the
       caribou; being the account of a voyage to the
       region north of Aylmer Lake". 

Povídky o zvířatech
 Přel. R. Efka - ?. vyd., Praha 1931 - vyd. Společnost Čs.
 Červeného Kříže - typ. Lidová knihtiskárna - formát: 8°
 (15x12 cm) - ?8 s. - Knihovnička "Lípy" svazek VI. (řídí
 F. Krch),
 Poznámky: - obsah: Prérijni vlk (16)
           Wully, ovčácký pes (7)
           Liška - Matka (5)
       - v časopise Dorostu Čs. Červeného Kříže "Lípa"
        roč. VIII (1928) se tato knížka inzeruje jako 
        již vyšlá!, v další publikaci Čs. Červ. Kříže z roku
        1934 (Woowotanna - H. D. Thoreau) se inzeruje již 3. vydání
        knížky "Povídky o zvířatech" od E. T. Setona. 

Zvířátka hrdinové
 Přel. ? - 1 vyd, Praha 1933 - vyd. Státní nakladatelství
 - typ. ? - formát: 8 (21x15 cm) - 8 s. - Edice "Pramen
 četby" (Knihovna tiché četby pro školy národní a nižší
 střední), řada I, č. 9 (řídí Frant. Pražák).
 Poznámky:
 - obsah: Matka liška (IV. kapitola) (5)
      0 zajíčkovi Natrhouškovi (I. kap.) (3)
      Poštovní holub "Arnaux" (část V. kap.) (11)
 - povídky zde nejsou uvedeny celé, pouze úryvky;
 - překladatel není uveden, ale překlad se prakticky shoduje
  s vydáním v Knihovně Walden (překlad B. Z. Nekovařík).

0 černém ryzáku
 Přel. ? - Praha 1936 - tiskem a nákladem Čs. grafické Unie
 - formát 8° (15,5x10 cm) - 16 s. - edice Knihovnička Roje 
 č. 8 (vyšlo jako příloha k č. 8, IV. ročníku (1935-36)
 časopisu "Roj" - v dubnu 1936)
 Poznámky:
 - "Roj", časopis (měsíčník) nových dětí se stálou přílohou
  Knihovnička Roje
 - překladatel není uveden, ale překlad je totožný s vydáním
  v Knihovně Walden - přeložil B. Z. Nekovařík.

Poznámka: Ve druhé polovině 30. 1et vydávalo knihy E. T. Setona
     z Knihovny Walden (J. Otto) jako obálkové vydání
     nakladatelské družstvo Máje. V některých
     případech bylo na obálce i ve frontispisu uvedeno,
     že vydavatelem je nakl. družstvo Máje (např. Rolf
     zálesák, nakl. druž. Máje, Praha 1937), jindy byl
     i frontispis zachován původní a nový nakladatel
     uveden pouze na obálce (např. Bingo, nakl. J. Otto
     ...1929 ve frontispisu, na obálce: naklad. druž-
     stvo Máje, bez roku vydání). U prvního uvedeného
     typu byla zřejmě použita stará sazba, nové vytiskla
     "Rodina" pro nakl. družstvo Máje. 
     Obsahy jsou zcela totožné s vydáním Ottovým. 
     Na zadní straně 1. sešitu "Ze života severních zvířat",
     který vyšel 15. 10. 1937 v nakl. družstvu Máj,
     je tato inzerce:
     životní dílo E. T. Setona - Knihovna Walden:
       Děti divočiny, 0 veveřici, Domino, Úsvit na
       Cedrové Hoře, Monarcha, Děti divočiny doma,
       Dva divoši, Zvířata hrdinové, Ze života sever-
       ních zvířat, Rolf zálesák, Wahb - Za sandhill-
       ským jelenem, Bingo a jiné příběhy zvířat,
       Arktickou prérií
     vydává nakladatelské družstvo Máje... 

Ze života severních zvířat I - V
 Vybral, přeložil, upravil a úvod napsal Miloš Seifert -
 - nakl. družstvo Máje - 1. vydání, Praha 1937-1938 -
 typ. Rodina - formát: 8° (20x14 cm)
 Poznámky:
 - obsah: díl I. - Živly a zvíře  (156 stran)
      díl II. - Inteligence zvířat (235 stran)
      díl III. - Pohlavní a rodinný život (143 stran)
      díl IV. - Domov a domovina  (113 stran)
      díl V. - Člověk a zvířata  (130 stran)
 - originál = "Life Histories of the Northern Animals";
 - Toto dílo vycházelo v sešitech na pokračování (č. 1,
  roč. I., vyšlo 15. 10. 1937). Vyšlo též v ozdobné vazbě
  v pěti svazcích (na titulní straně s podpisem E. T. Setona
  a skupinkou vlků) - jednak v zelené papírové (s plátěným 
  hřbetem), jednak v šedivé celoplátěné. 
 - Dochoval se (snad jakýsi signální výtisk pro korekturu?)
  výtisk knihy "Seton - Seifert: Ze života severních zví-
  řat", díl III. (Pohlavní a rodinný život zvířat),
  bez udání vydavatele a roku vydání, formát: 17x12,5cm;
  kniha má 142 stran (na 142 listech - tisk jen po jedné
  straně listu), začíná až textem (stranou 6), obsahem
  i úpravou (až na drobnosti) totožná s vydáním v nakl. 
  družstvu Máji r. 1938. Knihu vlastní Z. Teichman z Prahy
  a údajně pochází z pozůstalosti Miloše Seiferta. 

Povídky o zvířatech. Bílý sob. 
 Přel. J. F. Khun - Praha 1938 - nakl. Toužimský a Moravec -
 formát: 8° (17x12 cm), 263 s. - obálkové vydání knihy
 "Povídky o zvířatech", díl III. (F. Topič, 1922)!
 Poznámky:
 - obsah: Pověst o bílém sobu  (17)
      Proč sýkorka uhelníček jednou za rok třeští (26)
      Lobo, král currumpawský (1)
      Matka liška  (5)
      Medvěd Monarcha  (27)
      Po stopách sandhillského jelena (9)
      Lišák stříbřitý  (28)
      Doslov (B. Bauše)
 - ozdobná vazba.

Vudkraft
 Přeložili Šíp a Veverka, upravili Manoki a Sagaweesi -
 - 1. vyd., Brno 1939 - vyd. "LES" (naklad. družstvo Seto-
 nových přátel) - typ. Pokorný a spol. - formát: 8° (21x
 15 cm) - 48 s. - Knihovna "LES" svazek IV.
 Poznámky:
 - obsah: Úvodem, Junáctví, Proslov, Podstata vudkraftu,
      Náš ideál, Důležitost instinktů, Postup instinktů,
      Výchovné směrnice vudkraftu, Charakteristika vud-
      kraftu, Resumé, Evangelium junáctví, Dějiny počátků,
      Epilog, Závěr;
 - Není to přímo dílo Setonovo, je to dílo o Setonově wood-
  craftu s rozsáhlými partiemi přímo z jeho děl citovanými.
  V "Československé bibliografii 1939" je jako autor
  uveden E. T. Seton. 

Katug, dítě sněhu. (Povídka o bílé lišce.) (30)
 Přel. M. Seifert - 1. vyd., Praha 1940 - nakl. Václav Petr
 - typ. Osvěta, Valašské Meziříčí - formát: 8° (21x14 cm)
 - 72 s. - Edice Atom, svazek 109. - il. Gordon Browne.

Stopami Černého vlka
 Vybral a přel. M. Seifert - 1. vyd., Praha 1945 - vyd. Státní
 nakladatelství - vlastní tiskárna - formát: 8° (20x14 cm) 
 - 104 s. - Knihovna pro mládež "Sad", svazek 74.
 - 2. vyd., Praha 1946,       nakl., typ. i knižnice
 - dotisk 2. vydání, Praha 1949   stejné jako u 1. vydání
      (=20001-30000. výtisk)

 Poznámky:
 - obsah: Domino, život stříbrného lišáka (28)
      Lobo, král šedých vlků  (1)
      Ovčácký pes Wully  (7)
      Matka Čírka a její pozemské putování (22)
      Wahb, medvěd Šeda  (18)
      Medvědi v národním parku Yellowstonském (55)
      Natrhouško  (3)
      Ryzák psanec  (56)
      Jelen z Pískové hory  (9)
      Starý havran  (2)
      Arno. Příběhy poštovního holuba  (11)
      První noc a jitro v lese (kap. z knihy Dva divoši)
      Proč sýkorka úhelníček dvakrát do roka třeští (26)
      Stoupání na horu  (viz kniha Duch lesů)
      Povídka o Tvrdém srdci (viz kniha Indián)
      E. T. Seton - "Černý vlk"
 - povídky zde nejsou uvedeny celé, pouze úryvky . 

Svitek březové kůry I. (Kmenové zřízení - Táborový řád)
 1. vydání, Praha 1946 - vydala Liga československých woodcrafterů 
 - formát: 8° (21x15 cm) - 40 s. - cyklostyl - Knihowna "LES" sv. 5.
 Poznámky:
 - KMENOVÉ ZŘÍZENÍ vypracovali Slunko, Wajikani, Pirát,
  Minehaha a Mýval s použitím knih: M. Seifert - Kmenové
  zřízení, E. T. Seton - Vudkraft, E. T. Seton - Birch Bark
  Roll of Woodcraft, a časopisů Vatra a Hlasatel. 
  TÁBOROVÝ ŘÁD podle učení Wabashova a zkušeností z tábo-
  rů, ponejvíce waldenských a ze Stvořidel, sepsal Vlk
  s pomocí Slunka a Sovy. 
 - obsah: Poselství Černého vlka, Jak vznikli vudkrafter-
  ští junáci, Další historie, Cíle hnutí, Co je vudkraft,
  Vudkrafterský zákon, Symbol zákona, Znak vudkraftu, Po-
  zdrav, Zřízení, Jak se státi členem LČSW, Sdružování,
  Kmen, Žádost o vystavení zakládající kmenové listiny,
  Členové kmene, Kmenový sněm... rada... náčelník... ohnivec... 
  písmák... hospodář, Život v kmenech, Zasvěcovecí stezka,
  Pocty a hodnosti, Lesní jména a přezdívky, Kroj, 
  Vudkrafterský táborový řád, Organisace vudkrafterských
  táborů. 
 - Před tímto definitivním vydáním vydala LČSW v květnu
  1946 vydání pomocné pod názvem "Kmenové zřízení vud-
  kraftu a Táborový řád LČSW" - edice LES, formát A5,
  58 s., cyklostyl. Citace z úvodu: "...Tato kniha vud-
  kraftu byla sestavována v letech 1942-1945 pro mladé
  vudkrafterské vůdce podle knihy E. T. Setona: The Birch
  Bark Roll - Organization Section...". 

Dva divoši
 Přel. Libuše Bubeníková a Jiří Valja - il. E. T. Seton -
 1. vyd., Praha 1957 - vyd. Státní nakladatelství dětské
 knihy (SNDK - typ. SeČT Liberec - formát: 8° (21x15 cm)
 - 409 s. - 40 000 výt. - vázané.
 - 2. vydání, Praha 1962 - SNDK - typ. Svoboda 4 - 30000 výt.
  - váz. - Edice Knihy odvahy a dobrodružství (K0D), sv. 60
 - 3. vyd., Praha 1971 - Albatros, nakladatelství pro děti
  a mládež - typ. Tisk 3, Český Těšín - 383 s. - vázané -
  50 000 výtisků - Edice K0D sv. 60.
 - 4. vyd., Praha 1976 - nakl. Albatros - typ. Stráž Vimperk
  - 383 s. - 120 000 výt. - váz. - Edice KOD sv. 60.
 - 5. vyd., Praha 1983 - nakl. Albatros - typ. SG Most -
  - 383 s. - 100 000 výt. - brož.
 - 6. vydání, Praha 1990 - nakl. Albatros - typ. Tisk Brno -
  383 s. - 120 000 výt. - vázané.
 Poznámky: všechna vydání jsou nezměněná. 

Moji známí z divočiny
 Přel. Jiří Šeda - il. Jan Černý - 1. vyd., Praha 1961 -
 vyd. SNDK - typ. Stráž 4, Vimperk - formát: 8° (16x11 cm)
 - 304 s. - 30 000 výt. - Edice Karavana sv. 15 - brož.,
 Poznámky: - obsah: Tita  (25)
            Čtverák  (7)
            Bingo  (4)
            Štěk  (15)
            Divočák  (57)
            Lobo  (1)
            Winnipežský vlk  (16)
            Vej - Ača  (58)
            M. Paša: O psech a jejich příbuzných

Moji známí z divočiny
 Přel. a výbor uspořádal Jiří Šeda - il. Jan Černý -
 2. přepracované vydání, Praha 1968 - vyd. SNDK - typ. SG
 Liberec - formát: 4° (29x24 cm) - 77 s. - 100 000 výt. -
 Edice Karavana sv. 13 - brož.
 - 3. přepracované (totožné s 2. vyd.) vydání, Praha 1984 -
 nakl. Albatros - 64 s. - brož. -
 formát: 4° (29x24 cm) - 75 000 výt. - Ed. Karavana sv. 167,
 Poznámky: obsah - Tita  (25)
           Krag  (19)
           Štěk  (15)
           Billy z pustiny  (12)
           Divočák  (57)
           Winnipežský vlk  (16)
           Vej - ača  (58)

Divoké děti lesů
 Přel. Eva Korelusová - il. Jiří Krasl - 1. vyd., Praha
  1968 - vyd. Mladá fronta - typ. Mír 6 - formát: 8°
 (19x12 cm) - 164 s. - náklad 55 000 výt. - brož. -
 Edice "13", sv. 14.
 Poznámky:
 - obsah: Poznámka pro čtenáře (E. T. Seton)
      Lobo, král Currumpawy  (1)
      Stříbrňák, příběh havrana  (2)
      Natrhouško, příběh králíka s chundelatým pírkem (3)
      Bingo, příběh mého psa  (4)
      Liška ze Springfieldu  (5)
      Muatang Mimochodník  (6)
      Wully, příběh žlutého psa  (7)
      0hnivák, příběh tetřeva z Donského údolí (8)
 - originál sbírky = "Wild Animals I Have Known"

Stopy v divočině
 Přel. Miloš Zapletal - il. E. T. Seton - 1. vyd., Praha
 1968 - vyd. Olympia - typ. Rudé právo - formát: 8°
 (20x15 cm) - s. 214 - 60 000 výt. - brož. -
 1. svazek vybraných spisů E. T. Setona.
 Poznámky: - obsah: Medvěd Monarcha  (27)
            Domino, životopis stříbrného lišáka (28)

Svitek březové kůry - kniha 1. (Kmenové zřízení lesní moudrosti)
 Vypracovali Hehun, Wajikani, Mahykan, Minehaha a Hukvim
 (1942-1946), přepracovali Mahykan a Los (1968-1969) -
 - 1. vyd., Praha 1969 - pro vnitřní potřebu vydalo metodické
 vedení Klubů lesní moudrosti při České tábornické unii.
 Poznámky:
 - obsah: Poselství Černého vlka, Jak vznikli první Junáci
  lesní moudrosti - "Woodcraft Indians", Historie
  Setonova hnutí, Cíle hnutí, Co je lesní moudrost (LM),
  Symbol zákona, Znak LM, Pozdrav, Zřízení, Jak se
  registrují kluby (kmeny) LM a jednotlivci, Podmínky
  členství v klubech (kmenech) LM, Zasvěcovací stezka,
  Kmenový sněm... rada... náčelník... ohnivec... písmák... 
  hospodář, Život v kmenech, Pocty a hodnosti, Táborové
  pocty, Lesní jména a přezdívky, Kroj;
 - k vypracování použito těchto materiálů: M. Seifert -
  - Kmenové zřízení, E. T. Seton - Vudkraft, The Birch Bark
  Roll of Woodcraft, Duch lesů, Dvanáct tajemství lesa,
  Indián a Rolf zálesák, M. Seifert - Svitek břez. kůry,
  H. D. Thoreau - A List of Indian Words (z knihy Maine
  Woods), časopisy LČSW - Vatra, Hlasatel;
 - strukturou vcelku totožné s vydáním Svitek březové kůry
  I. z roku 1946 (tam je navíc Táborový řád), ale zde je
  to přepracováno - modernizováno;
 - nejde samozřejmě o autentické Setonovo dílo.

Z lesního království
 Přel. M. Zapletal - il. E. T. Seton - 1. vyd., Praha 1969 -
 nakl. Olympia - typ. Rudé právo - formát: 8° (21x15 cm) -
 218 s. - 35 000 výt. - brož. -
 2. svazek vybraných spisů E. T. S.,
 Poznámky:
 - obsah: Pírko, příběh šedého veverčáka  (29)
      Rek, osudy horského berana  (19)
      Atalafa, okřídlený skřítek  (60)

 Rolf zálesák
  Přel. Křišťan Bém - il. Jaroslav Lukavský - 1. vydání,
  Praha 1969 - nakl. Mladá fronta - typ. Mír 6 - formát: 8°
  (24x16 cm) - 200 s. - 100 000 výt. - váz. -
  - 2. vyd., Praha 1973 - nakl. Mladá fronta - typ. Mír 6 -
   - il. Vlad. Novák - formát: 8° (19x11 cm) - 290 s. -
   - 55 000 výt. - brož. - Edice "13", svazek 64;
  - 3. vyd., Praha 1984 - nakl. Mladá fronta - il. J. Lukav-
   ský, - formát: 8° (20x14 cm) - 216 s. - brož. -
  Poznámky: - originál = "Rolf in the Woods".
  - upozorňuji, že všechna vydání "Rolfa zálesáka" v překladu K. Béma
  (1. - 3. vydání Mladá fronta 1969, 1973, 1984; 4. vydání Leprez 1997)
  jsou oproti originálu významně redukována, ač o tom není v knize
  ani zmínka. Chybí zde věty, odstavce i dvě celé kapitoly - především
  ty pasáže, které pojednávají o Bohu, modlitbě, duchovním životě apod.

Kniha lesní moudrosti Přel. M. Zapletal - 1. vyd., Praha 1970 - nakl. Olympia - formát: 8° (20x15 cm) - 350 s. - 30 000 výt. - brož. - typ. Rudé právo - ilustrace E. T. Seton - 3. svazek vybraných spisů E. T. Setona. Poznámky: - nejde o úplný překlad stejnojmenné knihy E. T. S., je to pouze upravený výbor ze dvou Setonových knih: "The Book of Woodcraft and Indian Lore" a "The Birch Bark Roll of Woodcraft"; u Svitku březové kůry nebylo k překladu použito poslsdní Setonovo přepracované vydání (Birch Bark Roll - Svitek březové kůry vydal Seton v téměř třiceti upravených vydáních; každé se oproti předchozímu poněkud lišilo, tak jak Seton podle praxe stále zdokonaloval organizační stránku Woodcraftu) Povídky od táborového ohně Přel. M. Zapletal - il. E. T. Seton - 1 . vyd., Praha 1972 - nakl. 0lympia - typ. Rudé právo - formát: 8° (20x15 cm) - 342 s. - 30 000 výt. - brož., - 4. svazek vybraných spisů E. T. Setona. Poznámky: - obsah: Brok - pes, který se osvědčil (59) Ryzovraník (56) Honzík (21) Chlapec a rysice (13) Wyndygoulské divoké husy (61) Tajemné stopy (24) Katug - příběh polárního lišáka (30) Vrabčákova dobrodružství (20) Tulačka - příběh kočky z periferie (10) Hanka - zkrocení zlé opice (62) Čink - příběh štěněte (23) Matka Čírka a její pěší putování (22) Blesk - příběh šedého medvěda (18) Král vlků Přel. M. Zapletal - il. E. T. Seton - 1. vyd., Praha 1974 - - nakl. Olympia - typ. Rudé právo - formát: 8° (20x15 cm) - 252 s. - 35 000 výt. - brož. - 5. svazek vybraných spisů E. T. Setona. Poznámky: - obsah: Po jelení stopě (9) Bílá ďáblice - příběh vlčice a jejího statečného vlčete (31) Zrzek (32) Bratříček vlků (33) Rin aneb tajemné noční volání (34) Hank a Jeff (35) Dobrodružství v oboře (36) Král vlků (37) Koníček - příběh zajíce (14) Kozel z pustiny - příběh vlka, který zvítězil (12) Potkan a chřestýši (38) Maruška a vlci (39) Měsíčná noc (40) Vlk na stupátku (41) Levhartice (42) Padriatic a poslední irští vlci (43) Cesta životem a přírodou Přel. Miloslav Vavrda - 1 . vyd., Praha 1977 - nakl. Orbis - typ. Státní tiskárna - formát: 8° (19x12 cm) - 352 s. - - 35 000 výt. - brož. - Edice Cesty. Poznámky: originál = "Trail of an Artist-Naturalist: The Autobiography of Ernest Thompson Seton", poprvé vyšel v roce 1940; - vlastní Setonův životopis, ale jen do počátku tohoto století; fotografická příloha, některé Setonovy kresby. Vznik hnutí Woodcrafterských Indiánů Přel. M. Vavrda - 1. knižní vydání, Praha 1979 - vlastním nákladem M. Vavrdy - formát: 8° (21x15 cm) - 32 s. - brož. - Knihovna "LES", načíslovaný svazek - Poznámky: - Citát z této publikace: "Kapitola Hnutí woodcraft" je nedílným celkem Setonovy auto- biografie, která vyšla r. 1977 v češtině pod názvem "Cesta životem a přírodou" v naklada- telství Orbis. Mnozí vycítili, že kniha u nás zůstala bez logického závěru. Stalo se tak bez naší viny. M. V." - Kniha navíc obsahuje přílohu M. Vavrdy "Začátky a rozvoj amerického woodcraftu ve stručném přehledu" Poselství rudého muže Přel. Martin Kupka - 1 . vyd., Davle 1988 - samizdat - - xerox - 87 volných stran formátu A4. Poznámky: - originál - "The Gospel of the Redman: An Indian Bible", poprvé vyšel v roce 1936; - překlad této knihy pořídil před svou smrtí, tedy někdy koncem 30. let, také Miloš Seifert; koloval tehdy v rukopise (strojopise) mezi přáteli, bohužel se nám nezachoval. Svitek březové kůry - činy a mistrovství Přeložili Julius Moravec, M. Kupka a F. Kožíšek - 1 . vyd., Praha 1990 - vyd. Přípravný výbor Ligy lesní moudrosti pro vnitřní potřebu - xerox - formát A5 - 256 s. - Poznámky: - jde o první doslovný český překlad posledního vydání Setonova Svitku březové kůry - knihy orlích per z roku 1930; - originál = "The Birch Bark Roll of Woodcraft: Coups and Degrees".

Dodatky

- Můžeme uvést též knihu Miloše Seiferta "Přírodou a životem k čistému lidství" (vydalo Dědictví Komenského, v Praze 1920). Seifert napsal toto dílo s použitím Setonovy knihy "The Book of Woodcraft", z které jsou zde části přeloženy. Při slově "přeloženy" máme na mysli ovšem skutečnost, že Seifertovy překlady woodcrafterské literatury (netýká se povídek o zvířatech a přírodovědných spisů) se od originálu mnohdy značně liší. M. Seifert doplňuje text vlastními myšlenkami, něco vynechává, něco přetváří... prostě "osobitě rozvíjí" originál - aniž by bylo vždy jasné, co jsou slova a myšlenky Setona a co Seiferta. Tento ne zrovna šťastný Seifertův zvyk musíme mít na mysli při čtení jeho překladů Setona.

- Také příručka "Základy kmenového zřízení" (vyd. Zálesácká Liga Československá, v Praze 1923), kterou "dle Americké Woodcraft League a zkušeností Psohlavců" také napsal Miloš Seifert, nese výrazné Setonovy stopy, včetně celých pasáží z "The Book of Woodcraft".

- Podle osobního sdělení dr. V. Palivce vydávali počátkem 20. let Psohlavci v Příbrami (kmen Želvy) vlastním nákladem "drobné hektografované brožury" - překlady ze E. T. Setona. Překladatelem byl Míla Vavrda (?), který též snad sháněl i originály.

- Pro úplnost je nutno uvést též Svitek březové kůry - Knihu orlích per, který vydala Liga československých vudkrafterů po 2. svět. válce (1946?) a který vychází z posledního Setonova vydání z roku 1930. (Formát A4, cyklostyl, ozdobné zelené papírové desky.)
Dále Svitek březové kůry - kniha 3 (Kniha orlích per), "vydaný" v provizorní podobě r. 1969 (?). Zpracovali Bobr a Los (pověření přípravným výborem LLM). (Formát A4, cyklostyl.)

- V polovině 80. let přeložil (s výjimkou několika mála nepodstatných kapitol) MUDr. Vladimír Kysilka - Los knihu Julie M. Setonové "By a Thousend Fires: Nature Notes and Extracts from the Life and Unpublished Journals of Ernest Thompson Seton" (U tisíce ohnů), která obsahuje do té doby (1967) nepublikovené práce a úryvky z deníků E. T. Setona. Po Losově smrti (1987) rukopis překladu revidovala, přepsala a mezi okruhem přátel v několika strojopisných kopiích rozšířila MUDr. Jarmila Kysilková.

Příloha 1: názvy originálů povídek

1 "Lobo, the King of Currumpaw" ze sbírky Wild Animals I Have Known
2 "Silverspot, the Story of a Crow" ze sbírky Wild Animals I Have Known
3 "Raggylug, the Story of a Cottontail Rabit" ze sbírky Wild Animals I Have Known
4 "Bingo, the Story of My Dog" ze sbírky Wild Animals I Have Known
5 "The Springfield Fox,. ze sbírky Wild Animals I Have Known
6 "The Pacing Mustang" ze sbírky Wild Animals I Have Known
7 "Wully, the Story of a Yaller Dog" ze sbírky Wild Animals I Have Known
8 "Redruff, the Story of the Don Velley Partridge" ze sbírky Wild Animals I Have Known
9 "The Trail of tha Sandhill Stag" - vyšlo samostatně
10 "The Slum Cat" ze sbírky Animal Heroes
11 "Arnaux: Ths Chronicle of a Homing Pigeon" ze sbírky Animal Heroes
12 "Badlands Billy: The Wolf that Won" ze sbírky Animal Heroes
13 "The Boy and the Lynx" ze sbírky Animal Heroes
14 "Little Warhorse: The History of a Jack-rabbit" ze sbírky Animel Heroes
15 "Snap: The Story of a Bull-terrier" ze sb. Animal Heroes
16 "The Winnipeg Wolf" ze sbírky Animal Heroes
17 "The Legend of the White Reindeer" ze sb. Animal Heroes
18 "Biography of a Grizzly" - vyšlo samostatně
19 "Krag, the Kootenay Ram" ze sbírky Lives of the Hunted
20 "A Street Troubadour; being the Adventures of a Cock Sparrow" ze sbírky Lives of the Hunted
21 "Johny Bear" ze sbírky Lives of the Hunted
22 "The Mother Teal and the Overland Route" ze sbírky Lives of the Hunted
23 "Chink: the Development of a Pup" ze sbírky Lives of the Hunted
24 "The Kangaroo Rat" ze sbírky Lives of the Hunted
25 "Tito: the Story of a Coyote That Learned How" ze sbírky Lives of the Hunted
26 "Why the Chicadee Goes Crazy Once a Year" ze sbírky Lives of the Hunted
27 "Monarch, the Big Bear of Tallac" - vyšlo samostatně
28 "The Biography of a Silver Fox" - vyšlo samostatně
29 "Bannertail, the Story of a Graysquirrel" - vyšlo samostatně
30 "Biography of an Arctic Fox" - vyšlo samostatně
31 "Wosca and her Valiant Cub" ze sbírky Mainly about Wolves
32 "The Story of Carrots" z knihy Mainly About Wolves
33 "The Wolf and the Primal Law" ze sb. Mainly About Wolves
34 "Rincon, or The Call in the Night" ze sbírky Mainly About Wolves
35 "Hank and Jeff" ze sbírky Mainly About Wolves
36 "The Chillingham Bull" ze sbírky Mainly About Wolves
37 "Courtaud, The King Wolf of France" ze sbírky Mainly About Wolves
38 "The Rat and the Rattlers" ze sbírky Mainly About Wolves
39 "Little Marie and the Wolves" ze sb. Mainly About Wolves
40 "The Lovers and the Shining One" ze sbírky Mainly About Wolves
41 "The Wolf on the Running-board" ze sbírky Mainly About Wolves
42 "The Leopard Lover" je z knihy Mainly About Wolves
43 "Padriatic and the Last of the Irish Wolves" ze sbírky Mainly About Wolves
44 "The Cute Coyote" ze sbírky Wild Animals at Home
45 "The Prairie-dog and His Kin" ze sb. Wild Animals at Home
46 "Famous Furbearers - Fox, Marten, Beever and Otter" ze sbírky Wild Animals at Home
47 "Horns and Hoofs and Legs of Speed" ze sbírky Wild Animals at Home
48 "Bats in the Devil's Kitchen" ze sbírky Wild Animals at Home
49 "The Well-meaning Skunk" z knihy Wild Animals at Home
50 "0ld Silver-grizzle - The Badger" ze sbírky Wild Animals at Home
51 "The Squirrel and His Jerky-tail Brothers" ze sbírky Wild Animals at Home
52 "The Rabbits and Their Habits" ze sb. Wild Animals at Home
53 "Ghosts of the Campfire" ze sb. Wild Animals at Home
54 "Sneak-cats, Big and Small" ze sb. Wild Animals at Home
55 "Bears of High and Low Degree" ze sbírky Wild Animals at Home
56 "Coaly-Bay, The Outlaw Horse" ze sbírky Wild Animal Ways
57 "Foam, of the Life and Adventures of a Razor-Backed Hog" ze sbírky Wild Animal Ways
58 "Way-Atcha, Tha Coon-Raccoon of Kilder Cresk" ze sbírky Wild Animal Ways
59 "Billy, the Dog That Made Good" ze sb. Wild Animal Ways
60 "Atalapha, a Winged Brownie" ze sbírky Wild Animal Ways
61 "The Wild Geess of Wyndygoul" ze sb. Wild Animal Ways
62 "Jinny, The Taming of a Bad Monkey" ze sbírky Wild Animal Ways

Poznámka: Některé z povídek, které zde uvádím jako z určitých sbírek, vyšly původně samostatně a teprve později byly zařazeny (a vyšly) do určité sbírky.

Příloha 2: seznam knih "Knihovny Walden"

(vydavatel B. Z. Nekovařík)

svazek -  I. E. T. Seton: Děti divočiny
     II. E. T. Seton: 0 veveřici
     III. E. T. Seton: Domino
     IV. E. T. Seton: Úsvit na Cedrové Hoře
      V. E. T. Seton: Monarcha
     VI. H. D. Thoreau: Walden či Život v lesích
     VII. E. T. Sston: Děti divočiny doma
    VIII. E. T. Seton: Arktickou prérií
     IX. E. T. Seton: Rolf zálesák
      X. E. T. Seton: Za sandhillským jelenem
     XI. M. H. Burr:  U pravěkých ohňů
     XII. E. T. Seton: Wahb
    XIII. E. T. Seton: Zvířata hrdinové
     XIV. J. H. Fabre: Život pavouka
     XV. E. T. Seton: Dva divoši
     XVI. E. T. Seton: Děti pustin
    XVII. E. T. Seton: Bingo
    XVIII. E. T. Seton: Ptačí příběhy
        A. C. Fletcher: Indiánské zkazky a písně
        Daleké cesty I. 
        Daleké cesty II. 

Příloha 3: seznam knih "Knihovny Walden - Nové vydání"

(vydavatel J. 0tto)

svazek -  I. E. T. Seton: Děti divočiny
     II. E. T. Seton: O veveřici
     III. E. T. Seton: Domino
     IV. E. T. Seton: Úsvit na Cedrové Hoře
      V. E. T. Seton: Monarcha
     VI. H. D. Thoreau: Walden či Život v lesích
     VII. E. T. Seton: Děti divočiny doma
    VIII. E. T. Seton: Arktickou prérií
     IX. E. T. Seton: Rolf zálesák
      X. E. T. Seton: Za sandhillským jelenem
     XI. - - -
     XII. E. T. Seton: Wahb
    XIII. E. T. Seton: Zvířata hrdinové
     XIV. - - -
     XV. E. T. Seton: Dva divoši
     XVI. - - -
    XVII. E. T. Seton: Bingo
    XVIII. - - -
     XI. W. J. Long: Děti kanadské divočiny
     XX. W. X. Long: Ptáci nebeští

Knihovna Walden - Nové vydání , II. řada:
   I. Jiří Harusák: Znamenaný
  II. Pavel Dušan: Příběhy zajíce Polňáka a jiné povídky o zvířatech

Příloha 4: seznam knih "Knihovny LES"

(vydavatel "LES" - tiskové a nakladatelské družstvo čs. junáků při Lize lesní moudrosti (do 2. světové války), později Knihovna [edice] "LES" Ligy čs. woodcrafterů)

svazek 1:
Emanuel Rádl - Masarykův ideál moderního hrdiny
(1. a 2. vydání, Praha 1927)

svazek 2:
Miloš Seifert - Rok v přírodě
(1. vydání, Praha 1929)

svazek 3:
Miloslav Vavrda - Miloš Seifert, zakladatel českého woodcraftu 
         (biografická črta a výčet literárního díla)
(1. vydání, Praha 1932)

svazek 4:
E. T. Seton - Vudkraft
(1. vydání, Brno 1939)

svazek 5:
Svitek březové kůry (kniha I.): Kmenové zřízení - Táborový řád
(1. vydání, Praha 1946)

svazek 6:
Menoki - Ernest Thompson Seton. Dílo a osobnost. 
(1. vydání, Praha 1946)

nečíslováno:
E. T. Seton, M. Vavrde - Jak vznikli Woodcrafterští Indiáni
(1. vydání, Praha 1979)

svazek 7:
F. Kožíšek - Česká knižní bibliografie E. T. Setona
(1. vydání, Praha 1990)

Příloha 5: přehled knih abecedně řazených - odkaz na stranu

Arktickou prérií - 10, 16
Beran Rek. Medvěd Šeda. - 6
Bingo - 16, 17
Bingo a jiné příběhy zvířat - 12
Bingo a Matka liška - 6
Bingo. Lobo. Matka liška. - 5
Cesta životem a přírodou - 24
Děti pustin - 12
Děti divočiny - 9, 14
Děti divočiny doma - 10, 15
Divoké děti lesů - 21
Domino - 9, 15
Duch lesů - 8
Dva divoši - 11, 15, 20
Dvanáct tajemství lesa - 11
Indián - 8
Katug - 19
Kniha lesní moudrosti - 22
Král vlků - 23
Medvěd Monarcha - 10
Moji známí z divočiny - 20, 21
Monarcha - 15
Muzikanti - 14
O černém ryzáku - 17
O veveřici - 9, 15
Pohlavní čistota u zvířat - 13
Poselství rudého muže - 24
Povídka o bažantovi - 6
Povídky o zvířatech - 7, 13, 16
Povídky o zvířatech. Bílý sob. - 18
Povídky od táborového ohně - 23
Povídky táborových ohňů - 7
Prérijní vlk, přítel malého Jima... - 5
Příběhy zvířat volně žijících - 6
Ptačí příběhy - 5, 13
Rolf zálesák - 10, 15, 17, 22
Stopami Černého vlka - 19
Stopy v divočině - 21
Svitek březové kůry - 12
Svitek březové kůry - činy a mistrovství - 24
Svitek březové kůry - I. (Kmenové zřízení a Táborový řád) - 19
Svitek březové kůry - kniha 1 . - 21
Úsvit na Cedrové Hoře - 9, 15
Vudkraft - 18
Vznik hnutí Woodcrafterských Indiánů - 24
Wahb - 11, 16
Z lesní říše - 11
Z lesního království - 22
Za sandhillským jelenem - 10, 16
Ze života severních zvířat - 18
Zvířata hrdinové - 11, 16
Zvířátka hrdinové - 17