SPOLEČENSKY NEZÁVADNÁ MLUVA

Praktická slovníková příručka
Podle anglické předlohy THE OFFICIAL POLITICALLY CORRECT DICTIONARY AND HANDBOOK autorů Henryho Bearda a Christophera Cerfa

sestavili
Renata Kamenická
Martin Kukal
Marcela Foltová
Alžběta Černušková
Dagmar Dvořáková
Jiří Rambousek
viz alfomegismus

Duše ples, Brno 1994

Tiskem vyšlo v Literárních novinách 33 - 36, roč. VI, tj. ve 4 číslech počínaje 17. 8. 1995.


Všem partnerům, bez jejichž nepochopení
by tato kniha nebyla mohla vzniknout.
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

naše publikace si klade za cíl poskytnout českému čtenářstvu základní orientaci na poli společensky nezávadného vyjadřování. Tak jsme totiž po dlouhém váhání přeložili anglický termín politically correct; "politicky nezávadné" vyjadřování je posledním výdobytkem společenského vývoje ve světě, a zejména v zámoří dosáhli již v tomto oboru pozoruhodných výsledků.

Tato knížka pochopitelně nemůže -- a ani nechce -- důkladně prozkoumat všechny zdroje a součásti politicky nezávadného vyjadřování: je mnohem více jen praktickou rukojetí, která takové studium teprve umožňuje, poskytujíc k němu základní pojmový aparát. Nezkoumali jsme, jaký je stav této terminologie v jiných jazycích, nesbírali jsme samostatně rozsáhlý materiál v anglických pramenech. V tomto směru byl nám v naší průkopnické práci oporou slovník The Official Politically Correct Dictionary and Handbook autorů Henryho Bearda a Christophera Cerfa.

Je ovšem zřejmé, že se nemohlo jednat o překlad v pravém slova smyslu, protože v češtině se řada jazykových jevů vyvinula zcela odlišně od angličtiny a nejrůznější termíny a pojmy se navzájem liší svou etymologií, obsahem i konotacemi. Nezávadná mluva se navíc v angličtině vyvíjí již řadu let; my jsme byli často postaveni před nelehký úkol navrhnout termíny zcela nové, anticipovat vývoj společenských hnutí a myšlenkových proudů a připravit pro ně základní nástroj -- jazyk.

Proto jsme se také rozhodli zařadit do příručky alespoň u základních pojmů také jejich anglické ekvivalenty. Tím chceme jednak čtenáři/čtenářce umožnit přímý kontakt s pravlastí politicky nezávadné mluvy, jednak alespoň naznačit šíři záběru, k níž se v češtině budeme ještě dlouho dopracovávat.

Je proto samozřejmé, že svou práci nepokládáme za ukončenou. Z časových důvodů zpracovali jsme jen zlomek materiálu, který se nabízí; zaměřili jsme se pouze na lexikum, pominuvše vědomě celou českou gramatiku, jejíž úprava -- v naší mateřštině ve srovnání s angličtinou nesrovnatelně neschůdnější -- byla nad naše chabé síly. Ale i ze slovní zásoby mohli jsme si povšimnouti pouze vybraných jevů. Vyžaduje-li tedy každý slovník průběžné doplňování a reedice, platí to o tomto smělém pokusu dvojnásob. Jsme na začátku dlouhé cesty, ale nezoufáme. Je o co se opřít: má-li angličtina svůj newspeak, máme my své ptydepe, svůj chorukor. Chováme naději, že první krok, který jsme na dlouhé cestě k nové očistě jazyka českého učinili, bude přijat s vlídností a pochopením.

Autorky a autoři


Poznámka k výběru a řazení hesel

Z anglických hesel zařadili jsme ta, která mají zásadní význam pro jednotlivé oblasti společensky nezávadné mluvy. Samostatné anglické heslo však neuvádíme v případech, kdy se od českého pojmu hláskově téměř neliší, takže jeho význam lze zjistit vyhledáním pojmu českého (např. při odlišnosti v koncovém -ism místo českého -ismus).

Hesla jsou řazena podle českých zvyklostí; to se vztahuje i na výrazy anglické s výjimkou těch, které začínají skupinou ch-. Ty jsou zahrnuty pod písmenem c.

Použité zkratky a značky

-->      označuje slovo nebo slovní spojení, které tvoří
         samostatné heslo slovníku

angl. anglický termín; je uveden kvůli překladu do češtiny

f. femininum, podst. jm. ženského rodu

m. maskulinum, podst. jm. mužského rodu

n. neutrum, podst. jm. středního rodu

nepříp. nepřípustný, společensky závadný výraz

OPCD&H Beard, H., Cerf, Ch.: The Official Politically Correct Dictionary and Handbook, Villard Books, New York 1992

sn. společensky nezávadný výraz

viz viz viz

[] v hranatých závorkách uvádíme výslovnost v případech, kde by mohlo docházet k chybám; u anglických slov uvádíme výslovnost jen tehdy, pokud by bylo nemožné nebo nesnadné ji zjistit v běžných slovnících.
Pro účely fonetického přepisu užíváme zjednodušené podoby mezinárodní fonetické abecedy (IPA) doplněné některými znaky české abecedy; je to způsob, který se běžně užívá v učebnicích a populárních příručkách.


Poděkování

Kolektiv autorek a autorů děkuje PhDr. Tomáši Pospíšilovi, který svým nezištným darem podnítil jejich práci.


A

ableist language, angl., -->validistický jazyk.

ableism, angl., -->validismus.

acquaintance rape, angl., -->nenásilné znásilnění.

Afroameričan, sn., americký černoch; "Televize Nova hledá africké Američany nebo Afričany z anglofonní oblasti..." (inzerát vysílaný TV Nova v listopadu 1994).

ageism, angl., -->věková diskriminace.

alfabetism, angl., -->alfomegismus; termín alfabetismus má v češtině význam gramotnost, proto bylo nutno vyjít z jiného základu.

alfomegismus [alf'ome-], všeobecně rozšířené a bezdůvodné zvýhodňování osob, institucí a národů, jejichž jména začínají na písmena ze začátku abecedy, oproti těm, jejichž jména tak nečiní. Pořadí jmen autorů na titulním listě a v tiráži této publikace bylo stanoveno losem.

almužna, nepříp., alženana.

ambigenic, angl., obourodý, všerodý. (vztahující se k oběma/všem rodům). Viz heterocentrismus.

analfabet. Viz negramotný.

anglický: po ~u zmizet, nepříp., nenápadně zmizet.

antropocentrismus, přesvědčení, že -->živočichové lidé jsou nadřazeni -->živočichům ne-lidem a mají proto právo je zotročovat, provádět na nich experimenty a požírat je. "Od doktora Louise Pasteura bylo hrubě antropocentrické provádět pokusy na dobytku a ovcích, ačkoliv prý jeho očkování zachránilo statisíce životů -->živočichů lidí."

Asiat, nepříp., Asijec. Výraz Asiat je nevhodný, protože je spojen s označením příslušnosti k rase a s jistou negativní konotací.

asimilacionismus, přesvědčení, že příslušníci skupin nedisponujících mocí by se měli zříci radostného spočívání ve své odlišnosti a přijmout -- nebo se pokoušet napodobit -- chování a zvyky dominantní kultury.

B

balkán (nepořádek), nepříp. barevný, nepříp., noneuropoidní.

bezdomovec, nepříp., nedoubytovaný.

beznásilná potrava, sn., potrava získaná bez vraždění, zraňování či obtěžování -->živočichů ne-lidí.

bílý, nepříp., s nedostatkem melaninu.

biocentrismus, učení, že všechny biologické druhy jsou si inherentně rovnocenné a že planetu Zemi nelze chápat pouze jako základnu pro lidské bytosti. Biocentrismus je základním článkem hnutí hlubinné ekologie, pro něž je charakteristické tvrzení Johna Davise, vydavatele časopisu Earth First Journal, že "vymýcení neštovic bylo chybou, protože hrály významnou roli v udržování rovnováhy ekosystémů".

bláznivý, nepříp., emocionálně svébytný.

blbý, nepříp., alternativně inteligentní. "Ríšo, vy jste alternativně inteligentní, odpusťte mně to, ale vy nezasloužíte, aby vás člověk dobře pojmenoval: zdalipak jste si rozvážil, co děláte?" (Mrštík, V.: Pohádka máje, KUKLO, Odeona, Praha 1998); hledět do alternativního inteligentna.

borealocentrismus, vžitý dojem, že národy a kultury severní polokoule jsou nadřazeny národům a kulturám polokoule jižní. Příznačná je např. konvence, podle níž se sever umísťuje na mapách a glóbech nahoru.

Neboralocentrický glóbus

bratrstvo, nepříp., sourozenectvo. "Druhá strana se nám směje, každý má na nás plno vtipů a Dlouhé Bidlo ze Sourozenectva Kočičí pracky na nás už skládá nějakou písničku..." (Foglar, J.: Záhada hlavolamu, Albatros, Praha 2494).

Bulhar: pracovat jako ~, nepříp.

C

carbocentrism, angl., -->karbocentrismus.

centrocentrismus, předpoklad, že stanoviska a názory "zlaté střední cesty", zastávané statistickou většinou v každé populaci, jsou jistým způsobem nadřazeny názorům menšinových skupin, resp. s tímto předpokladem spojená tendence médií dominantní kultury vytěsňovat tyto skupiny označováním jejich názorů za okrajové, radikální nebo extrémní.

Cikán/cikán, Indočech; Rom; Indoevropan/ sociálně neintegrovaný občan; "...Jen když se jednou do roka přihodilo, že se sociálně neintegrovaní občané bez trvalého bydliště v sadu ukázali, tu se babička ulekla. Honem vynesla jim jíst ven a říkala: ,S užitkem bývá, vyprovodí-li je člověk až na rozcestí.'" (Němcová, B.: Babička, Česká spisovatelka, Praha 1999, str. 28.)

correct, angl., -->společensky nezávadný.

cruelty-free product, angl., -->krutostiprostý výrobek.

cultural imperialism, angl., -->kulturní imperialismus.

culturally sensitive, angl., -->kulturně vnímavý.

cvičitel, nepříp., mezidruhový zpřístupňovatel.

Č

člověk, nepříp., -->živočich člověk. Dosavadní termín nepřípustně implikoval nadřazenost hominis sapientis nad ostatními živočišnými druhy; v angličtině se navrhuje termín human animal.

D

Dán: ožralý jako ~, nepříp.

dceřiný, nepříp., potomský: např. potomská společnost, potomská buňka.

decolonization, angl., -->dekolonializace.

dekolonializace, vymanění se z moci utiskovatele.

deviace, nepříp., svébytné sexuální zaměření.

deviant, nepříp., svébytně sexuálně zaměřený (jedinec).

differential framing, angl., -->záběrová preference.

diseasism, angl., -->maladismus.

dívčí jméno, nepříp., rodné jméno.

divoosůbka, sn., divoženka. Kde je potřeba rozlišit pohlaví divoosůbky, užije se termínů divomužík, resp. divoženka.

divoženka, nepříp., -->divoosůbka.

domácí práce, nepříp., užitá umění.

doučování, nepříp., paralelní zpřístupňování. Viz učitel/ka.

drogově závislý, nepříp., narkofil. Viz narkoman.

druhový šovinismus, útisk (např. vybíjení, požírání atd.) -->živočichů ne-lidí -->živočichy lidmi, pramenící z přesvědčení, že jejich dominantní chování je všem ostatním způsobům chování nadřazené.

důchod, nepříp., zasloužený odpočinek.

E

efemcipovaný, sn., emancipovaný; převzato z angličtiny. OPCD&H ji uvádí spolu s řadou dalších případů, v nichž hlásková skupina - man- nesouvisí s významem muž (manhole - femhole, mental - femtal, human - hufem anebo obdobné history - herstory...); v češtině zavádíme jen několik základních slov tohoto typu a analogicky k nim upravujeme české -->manželka, -->almužna.

ekofeminismus, feministické hnutí, založené na premise, řečeno s Robin Morganovou, že "degradace životního prostředí jde ruku v pěsti s degradací ženských bytostí". "Tuto souvislost si uvědomují dokonce i sami mužští uzurpátoři," poznamenává Morganová. "Nejeden muž už nazval ženu číčou, krávou, čubkou, slepicí, husou, škeblí, saní, ochechulí, vyzobanou slunečnicí - a vyjádřil tak opovržení přírodou stejně jako ženami v jazyce, který se nezastaví ani před przněním panických pralesů."

ekotáž, ekosabotáž; sabotáž všeobecně tolerovaného znásilňování životního prostředí. Jedním z příkladů ekotáže je špikování stromů (tree-spiking) - vrážení hřebů do kmenů stromů jako prevence proti kácení lesů.

erotofil/ka, sn., erotoman, nymfomanka.

erotoman, nepříp., erotofil. Tento neodsuzující termín je třeba užívat bez rozdílu pohlaví, tedy i jako náhradu za nepřípustný termín nymfomanka.

Eskymák, nepříp., Inuit.

etnocentrismus, útisk nedominantní kultury pramenící z přesvědčení, že většinové chování je automaticky to správné.

Euro-American, angl., Američan evropského původu (=běloch); Euroamerican worldview (euroamerický světový názor) definují pn. prof. Yvonne R. Bellová, Cathie L. Bouieová a p. prof. Joseph A. Baldwin v Journal of Black Studies jako názor založený na základních principech "přežití nejsilnějších" a "ovládání přírody" (tj. lidí, předmětů a hmotných statků). "Nadvlády," dodávají, "se dosahuje soutěžením, agresí, materialismem, dominancí a mocí, útlakem, suverenitou a manipulací objekty přírody."

Eurocentrism, angl., -->evropocentrismus.

evropocentrismus, přesvědčení, že Evropa byla ohniskem historie lidstva, a že tedy celá západní kultura, ovládaná bílými heterosexuálními muži, je nadřazena všem ostatním životním stylům a zaujímá ve světě výsadní postavení.

F

false consciousness, angl., -->klamné povědomí.

familism, angl., -->familismus.

familismus, podle socioložky Margarit Eichlerové tendence přisuzovat názory a skutky rodině jako celku, ačkoliv se ve skutečnosti týkají jejích jednotlivých členů. Familismus může vést až k tak zavádějícím otázkám jako například: "Co si tvoji rodiče přejí, abys dělal/a, až vyrosteš?" Taková otázka je založena na předpokladu, že matka a otec jsou v dané záležitosti zajedno.

fatism, angl., -->pyknismus.

fatophobia, angl., -->pyknofobie.

feelism, angl., -->haptismus.

flám, nepříp.; výraz je urážlivý pro národnostní cítění Vlámů.

fortuitarianism, angl., -->koincidentariánství.

francouzská nemoc, nepříp., příjice, syfilis.

frigidní, nepříp., orgasticky/-maticky indiferentní.

fruitarián, jedinec, který z etických nebo zdravotních důvodů odmítá jíst potraviny, při jejichž získávání nebo zpracovávání jsou zabíjena zvířata či rostliny. Většina fruitariánů omezuje svou potravu na ovoce, semena, ořechy, med a olivový olej, jiní, blízcí hnutí -->veganů, odmítají požívat i med s tím, že se jedná o produkt zcizený -->živočichům ne-lidem.

G

gender studies, angl., -->genologie.

genologie, termín navržený jako ekvivalent anglického gender studies.

H

haptismus, neopodstatněná preference huňatých, chlupatých a podobně "roztomilých" živočichů před slizkými, studenými a vlhkými.

heterocentrismus, víra, že heterosexualita je "normální", přirozenější, nadřazená homosexualitě.

hluchoněmý, nepříp., mimovokální-neslyšící.

hluchý, nepříp., neslyšící.

homeless, angl., viz bezdomovec.

homofobie, neopodstatněný strach z homosexuálů, lesbiček a bisexuálů, resp. nenávist vůči nim.

homole, nepříp., gayle.

homologovat, nepříp., gaylogovat.

homonymum, nepříp., gaynymum.

Hotentot/hotentot, nepříp., San/dikčně svébytný. Nizozemská etymologie tohoto slova je nepřijatelná ze stejných důvodů jako u českého -->Němec. Nahrazuje se původním africkým názvem.

hovězí (maso), nepříp., tuří (maso). Viz skopové.

humánní, nepříp., viz lidský.

hygienismus, mylný názor, že tělesná čistota a upravenost zevnějšku je indikátorem hodnoty té které lidské bytosti; hluboce zakořeněný kulturní předsudek, že nečistota a špína jsou něčím nezdravým, špatným a nežádoucím. Příklady krajního hygienismu (a současně -->druhového šovinismu) jsou výroky: "Je to tu jako v chlívku!"; "Ukliď si ten svinčík!"; "Ten náš zase přišel špinavý jako prase."

CH

chudý, nepříp., sociálně slabý, s nízkým příjmem. "Kdyby tak jiskra sem zalétla, / pomoci zámečku není - / ty s nízkým příjmem žaluješ bídu svou, / vidím, že's zámeček z Ptení." (Bezruč, P.: Slezské písně, báseň Ptení, verš 17-20, KUKLO, Odeona, Praha 2000).

I

impotentní, nepříp., nonerektabilní, nonerektivní, nonerektilní.

internalized oppression, angl., -->internalizovaný útisk.

internalizovaný útisk, všechny formy -->klamného povědomí, které u menšinových skupin vedou k přijetí zotročování nebo i k aktivní účasti na něm. Jedním z extrémních projevů internalizovaného útisku je tendence některých utlačovaných jedinců se se svými utlačovateli identifikovat. Někdy dokonce dochází i k tomu, že jim utlačovatelé imponují. Viz klamné povědomí.

invalida, nepříp., změněně schopný; termín je odvozen od běžně užívaného úředního označení změněná pracovní schopnost.

invisible (group), angl., -->neviditelný (-á skupina).

italská domácnost, nepříp.

J

jméno za svobodna, nepříp., rodné jméno.

K

kanibal, nepříp., viz lidojed. Kromě toho je výraz urážlivý pro národnostní cítění Karibů.

karbocentrismus, přesvědčení forem života založených na uhlíku, že jejich ustrojení je nejlepší nebo jedinou možnou základnou pro vznik inteligentních vnímajících bytostí. Karbocentrické postoje a projevy jsou urážlivé vůči formám života založeným na křemíku, byť je jejich domov od našeho vzdálen natolik, že i kdyby takové projevy opustily Zemi rychlostí světla, nedorazily by k nim dříve než za miliony let a až by dorazily, pravděpodobně by pro ně nebyly srozumitelné.

kastrace jazyka, amputace falocentrického hodnotového systému vnucovaného patriarchální společností jak skrytými, tak zjevnými způsoby.

kingdomism, angl., -->regnismus.

klamné povědomí, sn., pojmenování pro skutečnost, že si ani ti nejvstřícnější příslušníci dominantních skupin neuvědomují, nakolik jsou jejich názory a přesvědčení výplodem společnosti založené na útlaku, a nevnímají proto jejich irelevanci, nepoužitelnost a nesmyslnost. Obětmi klamného povědomí bývají často i příslušníci menšin, kteří podlehnou propagandě dominantní kultury natolik, že si nejsou vědomi své pozice utlačovaných. V jejich případě se vedle termínu klamné povědomí užívá také termín -->internalizovaný útisk. kočka, nepříp., nepřijatelný luketistický termín.

koincidentariánství, přesvědčení, že by lidé měli jíst pouze maso živočichů ne-lidí, kteří zahynuli přirozenou smrtí nebo nešťastnou náhodou, a ovoce a zeleninu, která se samovolně oddělila od mateřské rostliny po ukončení procesu zrání nebo působením jiných přirozených vlivů (vítr, gravitace), neboť lidé nemají právo zasahovat do koloběhu života jakýchkoliv jiných živých organismů.

krotitel, nepříp., placený trapič; mezidruhový zpřístupňovatel. Viz učitel.

krutostiprostý výrobek, výrobek, který neobsahuje živočišné složky a nebyl testován na zvířatech.

Křovák/křovák, nepříp., Khoin/viz kulturně zaostalý. Anglická etymologie (bushman) je nepřijatelná.

kulturně vnímavý, sn., prakticky se kryje s pojmem -->společensky nezávadný.

kulturně zaostalý, nepříp., alternativně kulturní, kulturně alternativní.

kulturní imperialismus, ovládání, vytěsňování nebo útisk jedné kultury druhou.

L

lacto-ovo-vegetarianism, angl., -->laktoovotariánství.

lakomý jako Skot, nepříp., lakomý jako Harpagon.

laktoovotariánství, liberálnější odnož vegetariánství (zavrhovaná bojovníky za práva zvířat), která dovoluje konzumaci mléčných výrobků a vajec.

language castration, angl., -->kastrace jazyka.

lesbofobie, neopodstatněný strach z lesbických žen či nenávist vůči nim.

lidojed, nepříp., antropotarián. Navržený termín postrádá negativní konotace druhově šovinistického termínu lidojed, resp. lidožrout; např. "Stačilo by, kdybych se zdržoval na tak dlouho ve své končině, dokud by se mi nenaskytli jinak orientovaní lidé, než jsou antropotariáni, s kterými bych se pak seznámil..." (místo "...lepší lidé..., ...lidožrouti...; Defoe, D.: Robinson Crusoe, KUKLO, Odeona, Praha 2001; překlad A. Vyskočil, str. 141).

lidožrout, nepříp., viz lidojed.

lidský, nepříp. Termíny lidský/nelidský, humánní/nehumánní jsou přípustné pouze v doslovném významu "vztahující/ /nevztahující se k člověku", např. lidská ledvina, humánní medicína; v přeneseném významu jsou projevem -->druhového šovinismu.

líný, nepříp., úvahový/odpočivný (typ).

logocentrismus, víra - přetrvávající navzdory důkazům o opaku, které podal dekonstruktivista Jacques Derrida - že pravdu, význam a realitu lze "poznat" a tudíž i reprezentovat jazykem a že ti, kdož si přisvojují "vědění" a přisuzují si schopnost jasně formulovat a přesvědčivě argumentovat, jsou nějak nadřazeni těm, kteří to nedovedou.

lookism, angl., -->luketismus.

luketismus/lukismus, přesvědčení, že vzhled vypovídá o hodnotě člověka; stanovování norem pro krásu a přitažlivost a z těchto zobecnění pramenící útlak těch, kteří těmto normám vyhovují, i těch, kteří se jim vymykají. " ,Bez brýlí vám hrozí značné nebezpečí, že se stanete obětí luketismu, páno Veselá,' nechal se slyšet profesor." Český termín luketismus je zvolen s ohledem na slovo luketa "pohledná dívka", jehož pozoruhodnou etymologii zmiňuje J. Škvorecký v knize Franz Kafka, jazz a jiné marginálie.

M

majitel/ka psa, nepříp., viz pán/panička.

maladismus, diskriminace nemocných dočasně zdravými.

maladistický jazyk, jazyk urážející momentálně nemocné. "Po válce vznikla nezdravá situace - úplatkářství se šířilo jako rakovina..."; "dopravní zácpa".

malism, angl., -->maskulinismus.

malý, nepříp., výškově nekonvenční.

manželka, nepříp., femželka. Vytvořeno zejména s ohledem na stále vzrůstající počet cizinců učících se češtině. Jakkoliv nepovažujeme za ekonomické upravovat takto celé české lexikum (nezavádíme tedy nové termíny jako femtl, Kofemč, otofem, podfemivý, ani nové křestní jméno Efem, resp. Efemuel), cítili jsme, že tato náhrada je nezbytná u termínu tak exponovaného.

masculism, angl., -->maskulinismus.

maskulinismus, protipól feminismu. Je méně nápadný než feminismus, protože vzhledem k maskulinně orientované společenské atmosféře nemá potřebu prezentovat se jako aktivní hnutí.

menstruace, -ovat, nepříp., femstruace, femstruovat.

mrzák, nepříp., viz invalida.

Ms., angl., -->pn., -->pána.

muž, nepříp., osoba, občan, člověk (v situacích a rčeních, kde slovo muž reprezentovalo obě pohlaví): "být osobou činu"; "Osoba přes palubu!"; "(udělat něco) jako jeden -->živočich ne-člověk"; "do poslední osoby"; "slovo dělá osobu"; "chovat se jako živočich člověk" (místo ...jako muž), atp; Gorkého výrok "Člověk, to zní hrdě" je -->nezávadný alespoň z hlediska ženské otázky, i když ještě nevykročil ze stínu -->druhového šovinismu.

mužstvo, mužstvo/ženstvo. K termínu mužstvo je nutno doplnit párové ženstvo; dosavadní náhrada družstvo není sémanticky ekvivalentní.

N

nadměrný (velikost), nepříp., velkorysý. "Nad obchodem svítil nápis Velkorysé oděvy".

narkoman, nepříp., narkofil.

negramotný, nepříp., nonlektik, -cký.

nehumánní, nepříp., viz lidský.

nejhorší, nepříp., nejméně nejlepší.

nelidský, nepříp., viz lidský.

Němec, nepříp., Teuton. Označení Němec je nepřijatelné pro svou národnostně nesnášenlivou etymologii.

Německo, nepříp., Teutonie. "Zardi se závistná Teutonie, sousedo Slávy / tvé vin těchto počet spáchaly někdy ruce,..." (Kollár, J.: Slávy dcera, předzpěv, verš 19) Viz Němec.

němý, nepříp., nemluvící, mimovokální. "Hleděl na ni s mimovokální výčitkou v očích."

nenásilné znásilnění, termín pokrývající škálu chování od dvojsmyslných narážek přes slovní -->otrapování až po některé případy znásilnění ve smyslu zákona.

neohrabaný, nepříp., svébytně koordinovaný.

nepořádek, nepříp., pracovní pořádek. Navržená náhrada je vhodnější než zaběhnutý humorný eufemismus pracovní nepořádek, který zachovává představu uklizeného stavu jako standardu.

nepořádný, nepříp., nekonvenčně upravený. neviditelná skupina, skupina jedinců zbavených moci do té míry, že jazyk, kultura a rituály většiny téměř neodrážejí jejich existenci. "Romská inteligence je u nás zatím prakticky neviditelná."

nevzdělaný, nepříp., neindoktrinovaný.

nezaměstnaný, nepříp., (osoba) měnící místo/zaměstnání; být ~, měnit místo/ /zaměstnání.

nezávadný, viz společensky nezávadný.

něžné pohlaví, nepříp. Označování žen za něžné/slabé (resp. mužů za silné) pohlaví je zcela nepřípustné.

nonviolent food, angl., -->beznásilná potrava.

nymfomanka, nepříp., erotofilka. Viz erotoman.

O

onanie, nepříp., oninie [oňinyje]. Ženské zájmeno ona je jako součást slova nevhodné, navržena je všerodá varianta.

opilý, nepříp., společensky unavený. "Jsem společensky unavený jako cep."

orgasma, sn., viz orgasmus.

orgasmus, orgasmus/orgasma. Pro označení vyvrcholení u ženy je navržen termín s ženským zakončením.

ošklivý, nepříp., kosmeticky svébytný. "Jejich hoch František byl už skorem tři léta stár a nosil ještě ženské šatičky. Sousedky říkaly, že je to kosmeticky svébytné dítě." (Neruda, J.: Trhani a jiní ekonomicky slabí, KUKLO, Odeona, Praha 2004, str. 58).

otrapování, sn., viz sexuální otrapování.

P

pach, čichém, čichový podnět. "Tekutina bez chuti a bez čichému". České lexikum postrádalo termín nezatížený hodnocením čichového podnětu od doby, kdy se zkomolením v ústní tradici vytratilo původní znění známého pohádkového sloganu "Čichám čichém člověčiny".

pacient, nepříp., zákazník, host, klient.

pán/panička (psa apod.), nepříp., (lidský/-á) společník/- ice.

pána, -y, f., sn., paní n. slečna; jde o ekvivalent anglického Ms. označujícího ženu bez rozlišení rodinného stavu; např. "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, k rukám pn. ministryně..."; "Pána Hromádková, předsedkyně DEU..."

panička (psa apod.), nepříp., (lidská) společnice.

parazit, nepříp., tělesný host.

pasák, nepříp., sexuální manažer.

perverzní, nepříp., sexuálně vynalézavý.

pidiosůbka, sn., viz pidimužík.

pivotmanka, nepříp., pivotfemka. Narozdíl od výrazů jako erotoman či narkoman jsou termíny typu pivotman, rekordman složeninami obsahujícími kořen man. Nelze je proto přechylovat příponou -ka.

plešatý, nepříp., méněvlasý.

pn., sn., viz pána.

poďobaný, nepříp., dermatologicky svébytný.

politically correct, angl., -->společensky nezávadný.

pomalý, nepříp., neunáhlený.

pomo, populární slangový termín ve významu postmoderní, postmodernismus, postmoderna.

primitivní (národy), nepříp., přírodní (národy).

promiskuita, nepříp., sexuální multilateralita.

promiskuitní, nepříp., sexuálně multilaterální. prostitut/ka, nepříp., sexuální/pohlavní pečovatel/ka, pracovník/-ice v sexuálním průmyslu, komerční sexuální pracovník/-ice. "Uvažuje se o tom u takzvaných komerčních sexuálních pracovnic..." (MUDr. Jedlička, manažer programu boje proti AIDS Centra pro podporu národního zdraví, v pořadu ČT2 "21" dne 30. 11. 1994 o zavedení povinného vyšetření na HIV). Užívané žertovné náhrady sociální pracovnice, pracovnice v sociálním sektoru jsou nevhodné.

předseda, nepříp., předsedající (kromě případů, kde slovo předseda označuje konkrétní osobu mužského pohlaví).

přestárlý, nepříp., zcela nepřijatelný termín implikuje význam včas nezemřelý, resp. nevybitý.

přistěhovalec, nepříp., potenciální spoluobčan; nezákonný ~: potenciální spoluobčan t.č. mimo zákon.

příživník, nepříp., viz parazit.

pyknismus, nadváhová diskriminace. Diskriminace obézních lidmi bez nadváhy, o kterých se předpokládá, že jsou ve většině.

pyknofobie, přesvědčení, že všechny druhy živočichů včetně živočichů lidí mají danou "standardní velikost" a že obezita je nepřirozená a nežádoucí.

R

regnismus, diskriminace rostlinné a nerostné říše faunou.

rekordmanka, nepříp., rekordfemka. Viz pivotmanka.

retardovaný, nepříp., vývojově váhavý.

rozvojové země, nepříp., země s alternativním vývojem.

S

sebevrah, nepříp., autoeuthanatotik; dobrovolně odešedší ze života. "Na Starých Hamrech na hřbitově při zdi / bez křížů, bez kvítí krčí se hroby. / Tam leží bez víry dobrovolně odešedší ze života. / Tam leží Maryčka Magdonova." (Bezruč, P.: Slezské písně, báseň Maryčka Magdonova, verš 45-48).

sebevražda, nepříp., dobrovolný odchod ze života, dobrovolná smrt, autoeuthanázie. "Muž nazval odmítnutí Marshallova plánu hospodářským dobrovolným odchodem ze života..." (Otčenášek, J.: Občan Brych, Odeona, KUKLO, Praha 2000, str. 32).

sekretář/ka, nepříp., asistent/ka. "Milostný dopis rychle uložila do asistenta."

seminář, nepříp., ovulář.

senilní, nepříp., zrale roztržitý. Viz starý.

sexual harassment, angl., -->sexuální otrapování. sexuální otrapování, termín ražený místo typicky falokratického pojmu "sexuální harašení", navrženého zcela zřejmě s úmyslem diskreditovat vznikající feministické hnutí. Není jistě náhodou, že jako jeho základ bylo použito sloveso, které doposud v češtině označovalo okrajové mentální aktivity.

silné pohlaví, nepříp., viz něžné pohlaví.

skopové (maso), nepříp., ovčí (maso). Názvy druhů masa, které zakrývají přímou souvislost s mrtvým zvířetem, podporují -->druhový šovinismus.

slabší pohlaví, nepříp., viz něžné pohlaví.

slepý, nepříp., nevidomý. "Středověká knížata vypalovala svým zajatcům oči, nevidomý Žižka ohmatával hlavy zajatců a kde pod prsty ucítil tonsuru, rozbil ji palcátem." (Olbracht, I.: Zamřížované zrcadlo, Vaše vojsko, Praha 2001).

slum/slam [slam], nepříp., substandardní obydlí.

smrt, nepříp., nedobrovolný odchod ze života.

sněhulák, nepříp., sněhová socha, sněhová postava/osoba; vedle pojmenování by zde bylo účelné změnit i běžnou praxi, která dává téměř bezvýhradně přednost stavbě sněhuláků před stavěním sněhulaček.

speciesism [spíšisizm], angl., -->druhový šovinismus.

společensky nezávadný, kulturně senzitivní, kulturočivný, neurážející. Anglický termín politically correct nelze překládat politicky nezávadný, protože obsah pojmu politika je v češtině odlišný. Nabízí se možnost nově využít sémanticky se vyprázdnivšího pojmu nezávadný. Jeho bližší určení adverbiem společensky je v češtině fakultativní.

Spolková republika Německo (SRN), nepříp., Spolková republika Teutonie (SRT). Viz Němec.

SRT, sn., viz Spolková republika Německo.

stará panna, nepříp., nevdaná.

starý (o lidech), nepříp., dříve narozený, zralý. "Ernest Hemingway: Zralý a moře"; "Jak jsi zralá, tak jsi -->alternativně inteligentní."

starý mládenec, nepříp., nevdaný. Viz ženit se.

stáří, nepříp., zralost, chronologický náskok.

Š

šílenství, nepříp., okrajová mentální aktivita. "To mě dovádí k okrajové mentální aktivitě!"

škůdce (hmyz), nepříp., konkurenční konzument. Představa, že hmyz, který se živí např. zemědělskými plodinami, je "objektivně škodlivý", je projevem -->druhového šovinismu.

španělská vesnice, nepříp.

špikování stromů, viz ekotáž.

T

Teuton, sn., -->Němec.

Teutonie, sn., Německo. Viz Němec.

tlustý, nepříp., energeticky zajištěný, silnější, podstatnější. "Saturnin, který tu obývací loď najímal, mi ho popsal jako výškově nestandardního, nesmírně energeticky zajištěného pána..." (Jirotka, Z.: Saturnin, Odeona, KUKLO - Knihovna upravených klasických osobností - přejmenovaná Společnost pro uvádění románových příběhů na pravou míru, Praha 2002).

trpět: trpící (chorobou), nepříp., žijící s (chorobou). "Už deset let žije s revmatismem."

třetí svět, nepříp., viz rozvojové země.

U

úchylný, nepříp., svébytně sexuálně zaměřený.

učitel/ka, nepříp., zpřístupňovatel/ka. Termín učitel nepřípustným způsobem zdůrazňuje nerovné postavení tzv. učitele a žáka a pomíjí reciproční povahu vzdělávacího procesu. "Kdo umí, umí, kdo neumí, zpřístupňuje" (lidová moudrost).

umělé přerušení těhotenství, nepříp., umělé ukončení těhotenství. Náhrada odstraňuje nežádoucí představu, že by těhotenství bylo po ~ možno nějak obnovit; byla prosazována odpůrci tohoto zákroku zejména v letech 1990-91.

umělý chrup, nepříp., novochrup, neodentura. Existující eufemismus třetí zuby/chrup získal již zřetelně posměšný tón.

V

Schodiště, příklad validistické architektury

validismus, útisk změněně schopných (viz invalida) zdravými; v angličtině se i zde objevuje termín dočasně zdravý (temporarily able).

validistický jazyk, jazyk urážlivý či necitlivý k změněně schopným. "Tak vidíš"; "je samá ruka samá noha"; "brzo se ozvi"; "hluché místo".

vandal, nepříp., ničitel. Výraz vandal je urážlivý pro národnostní cítění potenciálních Vandalů. Je třeba se vyhnout omylu, jehož se dopouštějí autoři OPCD&H, když v náhradě slova slave zachovávají původní základ (enslaved person). Podle Webster's New Universal Unabridged Dictionary jsou otroci (slaves) "tak nazýváni proto, že v raném středověku bylo zotročeno mnoho Slovanů (Slavs)."

vegan, osoba, která na základě přesvědčení, že -->živočichové lidé nemají právo ovládat -->živočichy ne-lidi, odmítá pojídat jakékoliv živočišné výrobky. Vegani tedy odmítají pojídat nejen maso živočichů ne-lidí, ale i zcizené produkty živočichů ne-lidí (vejce, mléko, sýry a med), nosí pouze nekoženou obuv a oděvy z jiných materiálů než vlny.

věková diskriminace, útlak -->starých a mladých, kteří se údajně nejsou schopni sami o sebe postarat, ze strany osob v "produktivním" věku. velký, nepříp., vzrůstově nekonvenční.

vepřové (maso), nepříp., prasečí (maso). Viz skopové.

vězení, nepříp., nápravně výchovné zařízení. "Hle, nápravně výchovné zařízení, je-li zeměpisně výhodně poloosobo!" (Olbracht, I.: Zamřížované zrcadlo, Vaše vojsko, Praha 2001, str. 15).

viz, nepříp., vyhledej (vyhl.); srovnej (srv.). Validistický termín (viz validistický jazyk). V 1. vydání této příručky odkazovací výraz viz v souladu s vžitými lexikografickými praktikami ponecháváme.

vzmužit se, nepříp., vzchopit se.

Z

záběrová preference, "Sexistická tendence televizního průmyslu zaměřovat se u mužů na obličej a u žen na tělo" (Copeland, Gary A.: Face-ism and Primetime Television, The Journal of Broadcasting and Electronic Media, jaro 1989, str. 209-214).

Záběrová preference

zdravotní bratr, sn., komplementární výraz k zdravotní sestra.

zfetovaný, nepříp., chemicky unavený. Navržený termín je vytvořen analogií s běžně užívaným spojením společensky unavený.

změněně schopný, sn., invalida, tělesně postižený.

ZOO, nepříp., ZZT. Viz zoologická zahrada.

zoologická zahrada, nepříp., zvířecí zajatecký tábor. Viz ZOO.

zvíře, nepříp., živočich ne-člověk. Viz člověk.

Ž

žebrák, nepříp., nonakumulačně orientovaný. "Jan Neruda: Přivedla nonakumulačně orientovaného na mizinu."

žena v domácnosti, nepříp., osoba v domácnosti.

ženatý, nepříp., vdaný. "Je vdán, má pracovitou ženu a dorostlou dceru, které se ale nechce do trhanské práce." (Neruda, J.: Trhani a jiní ekonomicky slabí, KUKLO, Odeona, Praha 2004, str. 14); viz ženit se.

ženich, nepříp., vdáč. "Vdáč a nevěsta / spadli spolu do těsta" (dětské říkadlo); "Vážená nevěsto, vážený vdáči,..." (z projevu oddávajícího úředníka); odtud provdáč (místo nepřípustného ženáč) - tento nářeční termín je již doložen v podřipském popěvku "provdáč, provdáč / má jen oči pro pláč." Viz ženit se.

ženit se, nepříp., vdávat se. Nepřijatelný rozdíl mezi významovými asociacemi sloves ženit se a vdávat se navrhujeme eliminovat zavedením termínu vdávat se pro obě pohlaví. "Komáři se vdávali, / bzum, bzum, vdávali, / kapku vína neměli, / bzum, bzum, neměli." (lidová píseň z Čech).

ženitba, nepříp., vdavky. Viz ženit se.

Žid, nepříp., Izraelita, semita; "Slunce pálilo plným žárem, prach se stále zdvihal, koně jednotvárně dupali, vozka mrzutě pobízel - počali dřímat všickni, i voják, i Kadleček, kočí i semitský mládenec." (Rais, K.V.: Zapadlí vlastenci, Unie, Praha 1910, str. 409)

živočich člověk, sn., druhově nešovinistický termín propagovaný hnutím za práva zvířat, který má lidem připomínat, že jsou živočišným druhem o nic lepším nebo horším než ostatní.

živočich ne-člověk, sn., zvíře; viz živočich člověk.


SPOLEČENSKY NEZÁVADNÁ MLUVA

Praktická slovníková příručka

Volně podle anglické předlohy The Official Politically Correct Dictionary and Handbook Henryho Bearda a Christophera Cerfa, vydané v New Yorku v roce 1994,

sestavili
Renata Kamenická, Martin Kukal, Marcela Foltová,
Alžběta Černušková, Dagmar Dvořáková, Jiří Rambousek.

Vydal Duše ples v Brně v prosinci 1994 jako svoji 1. publikaci. Zodpovědná redaktorka mgr. Zdeňka Potocká. HTML úpravu zhotovil J. Jícha. 3 vyobrazení. Vydání v Internetu první: 21. 6. 1996