Představení

Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor vědecké informace a knihovnictví) v roce 2004. Obhájil diplomovou práci zabývající se ontologickými a sémiotickými předpoklady informační vědy s názvem "Informace, komunikace a bytí". V současné době pracuje jako knihovník ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity a studuje v doktorském programu na Semináři estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve své dizertační práci se zabývá smyslovým vnímáním uměleckého díla jako znaku skutečnosti. Zvláštní důraz klade na specifika vnímání u osob s postižením. K naplnění tohoto záměru využívá zkušeností svého pracoviště s prací s lidmi se smyslovým handicapem i zkušeností samotných smyslově handicapovaných. Zkoumá vztah uměleckých znaků k jiným znakovým systémům, především ke znakům v náboženské oblasti, a studuje rovněž působnost náboženského myšlení v české (i jiné) literatuře. Zaměřuje se také na problematiku knihoven pro osoby se specifickými nároky. Nadále se zabývá filosofickými aspekty informační vědy, hlavní oblastí jeho zájmu je teoretické vymezení pojmu informace v této disciplíně. Dalo by se říci, že usiluje o využití poznatků z oblasti sémiotiky, teorie komunikace, informační vědy a kognitivní psychologie pro oblast estetiky a filosofie umění.


Kontakt

Teiresiás
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU
Botanická 68a
602 00 Brno

Seminář estetiky
Filozofiká fakulta MU
Seminář estetiky
Arna Nováka 1
602 00 Brno

mob. +420776082288


Disertační práce

Pracovní název: Umění, duše, handicap

Podnázev: Sémiotický přístup k některým otázkám filosofie a psychologie umění se zřetelem k osobám s postižením

Teze dizetační práce: stodola_teze.pdf

Slovník pojmů


Výuka

Seminář k dějinám estetiky

Sémiotika (2006, 2007)


Konference

Krása, krajina, příroda. Interdisciplinární konference o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí (Praha, 16.-17.10. 2007), Příspěvek: Záměrnost jako pojítko mezi přírodní a uměleckou krásou

Vysokoškolské studium bez bariér. II. ročník národní konference (Praha, 20.9.2007), Příspěvek: Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené

VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (Olomouc, 20.-21.3.2007) Příspěvek: Integrovaný systém knihoven pro zrakově postižené studenty vysokých škol

Komunikace a význam. Konference pořádaná při příležitosti výročí narození J. S. Milla (1806 - 1873) (Plzeň, 22.11. 2006), Příspěvek: Sémiotické koncepce v estetice (Jakobson, Mukařovský, Osolsobě)

Mezinárodní konference Nevidomí mezi námi 2006 (Karviná, 4.9.2006), Příspěvek: Knihovní rozhraní pro nevidomé studenty českých vysokých škol

VII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (Olomouc, 14.-15.3.2006) Příspěvek: Internetové rozhraní pro vyhledávání v knihovnách (nejen) pro zrakově postižené


Publikace

Estetika a filosofie umění

STODOLA, Jiří. Záměrnost jako pojítko mezi přírodní a uměleckou krásou - v tisku

STODOLA, Jiří. Vztah náboženství a umění v estetice a katolické teologii. Te Deum, 2007, 4., 4/07, s. 65-67

STODOLA, Jiří. Ke vztahu náboženství a umění u Rogera Scrutona. Distance : revue pro kritické myšlení, 9. roč. 2006, 4. č., s. 92-96. ISSN 1212-7833.

STODOLA, Jiří. Hudba - znak, který nic neoznačuje?. Psalterium folia : zpravodaj pro duchovní hudbu. ISSN 1802-2774, 2007, vol. 1, no. 1/2007, s. 13.

STODOLA, Jiří. Sémiotické koncepce v estetice (Mukařovský, Jakobson, Osolsobě) - v tisku

Sémiotika, teorie komunikace a smyslový handicap

HANOUSKOVÁ, Michaela - STODOLA, Jiří. Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené - v tisku

STODOLA, Jiří. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 09 [cit. 2007-09-05]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/4297. ISSN 1212-5075.

STODOLA, Jiří. Integrovaný systém digitálních knihoven pro zrakově postižené studenty vysokých škol - v tisku

STODOLA, Jiří. K problematice knihoven pro zrakově postižené. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 2007-04-03]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/4042. ISSN 1212-5075.

STODOLA, Jiří. Internetové rozhraní pro vyhledávání v knihovnách (nejen) pro zrakově postižené. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami ; II. Dramatoterapeutická konference : sborník. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 80-244-1652-6, s. 141-143. 2006. Plné znění příspěvku na přiloženém CD.

STODOLA, Jiří. Informace a pravda : k pojmu informace v informační vědě.Ikaros [online]. ISSN 1212-5075, 2007, vol. 11., no. 1. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/3797

STODOLA, Jiří. Význam prostředků komunikace (médií) pro vývoj společnosti. In Sborník Vojenské akademie v Brně : Řada C - D (Aplikované sociální a ekonomické vědy). Brno : Vojenská akademie v Brně, 2004. s. 77-88.

Literatura

STODOLA, Jiří. Svatý Jan Nepomucký a proletářský básník. Te Deum, 2007, 2., 2/07, s. 16-17.

STODOLA, Jiří. Omyl Ernesta Hemingwaye. Te Deum. 2007, vol. 2., no. 1/07, s. 49-50.

STODOLA, Jiří. Rozčarování pátera Kodýdka a pátera Baara : osvícenství, modernismus a socialismus v české katolické literatuře. I. část. Te Deum. 2006, vol. 1., no. 2/06, s. 40-43.

STODOLA, Jiří. Rozčarování pátera Kodýdka a pátera Baara : osvícenství, modernismus a socialismus v české katolické literatuře. II. část. Te Deum. 2006, vol. 1., no. 3/06, s. 44-47.

Náboženství

STODOLA, Jiří. Vánoce, pohané a Santa Claus. Te Deum. 2006, 1., 5/06, s.

STODOLA, Jiří. O konzervativním Janu Pavlovi II. a falešných náboženstvích. In Revue Katolík[online], 2006-02-01 [cit. 2007-05-02]. Dostupné z: http://www.katolikrevue.cz/fronda/o_konzervativnim_jp2_a_falesnych_nabozenstvich_jiri_stodola.htm.

STODOLA, Jiří. Nekažte Evangelium, Kristus všechny zachránil! In Revue Katolík[online], 2005-12-16, [cit. 2007-05-02]. Dostupné z: http://www.katolikrevue.cz/fronda/nekazte_evangelium_jiri_stodola.htm.

Recenze

STODOLA, Jiří. Od svatého Petra k Janu Pavlu II. Te Deum. 2006, vol. 1., no. 2/06, s. 47-48. Rec. na: Coulombe, Ch. A. Náměstkové Kristovi. 1. vyd. 2004. ISBN 80-7341-37-4.


Překlady

Nickolas Pappas: Aristoteles