Nástěnka

Seznam zpráv
31.7. 2017 SCOLA TELCZ 2017
16.6. 2017 Cyklus přednášek v opatství na Le Mont-Saint-Michel
6.6. 2017 workshop Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění
2.6. 2017 „Vnímat, myslet, číst“
29.5. 2017 studentská konference na téma Pražské zahrady 1600–1800
29.5. 2017 IV. doktorandské sympozium
3.5. 2017 Letní škola klasických studií
28.4. 2017 První film Stěhovavých historiků umění a online setkání
26.4. 2017 letní brigáda na pozici průvodce na zámku Mikulov
25.4. 2017 Pracovní nabídka
3.4. 2017 nabídka praxe v Oblastní galerii Liberec.
13.3. 2017 okruhy k Mgr. SZk
24.1. 2017 Stavební památka v Teplé 2017
24.1. 2017 90 let dějin umění v Brně
22.9. 2016 Konzultační hodiny
22.9. 2016 Otevírací doba knihovny

SCOLA TELCZ 2017

31.7. 2017 13:44 - Ondřej Jakubec
Vážené studentky, vážení studenti,

zveme Vás na letní školu, která pod názvem "SCOLA TELCZ 2017 - mezioborový a
mezinárodní workshop na téma obnova venkovských prostorů" proběhne v Telči 18.
- 23. září 2017.
Workshopu se zúčastní studenti Českého vysokého učení technického, z Masarykovy
univerzity pak studenti dějin umění, galerijní pedagogiky a sociologie a vše
doplní posluchači Donau-Universität z rakouské Kremže.
Letní škola tedy nabídne nejen mezioborovou spolupráci studentů či možnost
procvičit si angličtinu (protože ta je oficiálním jazykem akce), ale také
atraktivní téma. Úkolem účastníků bude ve skupinách vypracovat projekty, které
naznačí možnosti rozvoje a obnovy Starého Města, jednoho z předměstí Telče.
Součástí workshopu budou také tematické přednášky a prezentace výsledků nejen
lektorům, ale i místní veřejnosti.
Ubytování a stravování zajištěno v Univerzitním centru v Telči.
Účastníci letní školy si mohou zapsat kurzy DU1398 či DU2764 Odborná exkurze, anebo DU2762 Praxe v odborné instituci, které jim budou za účast uznány.

Zájemci se prosím hlaste na adresu jakubec@mail.muni.cz
Seznam zpráv

Cyklus přednášek v opatství na Le Mont-Saint-Michel

16.6. 2017 12:44 - Ivana Molnarova
Srdečně zveme na třetí cyklus přednášek světových badatelů, který proběhne v rámci projektu Stěhovaví historici umění. Bude konat od 19. do 23. června v opatství na Le Mont-Saint-Michel. Abychom mohli tyto výjimečné přednášky zprostředkovat co nejširší veřejnosti, budeme je vysílat pomocí živého přenosu skrze náš YOUTUBE kanál. Na stejné adrese je bude možné zhlédnout i dodatečně.

PROGRAM
Seznam zpráv

workshop Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění

6.6. 2017 14:16 - Pavla Schelleová
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme k účasti na letním workshopu Prostor v architektuře a
Brněnská škola dějin umění pořádaný Seminářem dějin umění (FF MU v Brně) pod
odbornou záštitou prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc. Workshop věnovaný otázce
architektonického prostoru bude probíhat v Brně ve dnech 24. – 26. srpna 2017 v
přednáškové budově vily Stiassni a na půdě Semináře dějin umění. Cílem
workshopu je navázat na výzkum tohoto fenoménu v Brněnské škole dějin umění,
která v letošním roce oslaví devadesát let od svého založení a zároveň
přiblížit současné badatelské přístupy k tomuto tématu.

Workshop je otevřen všem studentům dějin umění, architektury a příbuzných
oborů, kteří se zabývají architekturou 20. století a funkcí prostoru.
Samozřejmě rádi uvítáme i akademické a neakademické pracovníky.
Z důvodu omezené kapacity (20 účastníků) je nutné závazné přihlášení na celý
třídenní program zasláním přihlášky do 25. 6. 2017 na emailovou adresu
prostorvarchitekture@gmail.com.
V příloze Vám zasíláme přihlášku, plakát a anotaci workshopu, kde naleznete
seznam přednášejících a brněnských památek, nad kterými bude vedena diskuze.
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast

Se srdečným pozdravem
Mgr. Petra Lexová a Mgr. Lenka Vrlíková
Seminář dějin umění�FF MU Brno
http://www.phil.muni.cz/dejum/Prostor_plakat.pdf
http://www.phil.muni.cz/dejum/Prostor_prihlaska.docx
Seznam zpráv

„Vnímat, myslet, číst“

2.6. 2017 9:49 - Pavla Schelleová
Ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Richard Biegel, Ph.D. a studenti 2. ročníku doktorského studia zvou na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorských programů a post-doktorandů


„Vnímat, myslet, číst“

Perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění

20. 9. 2017, 10:00–21:00, TRANZITDISPLAY – Dittrichova 9/337, Praha 2Mezioborová konference „Vnímat, myslet, číst“ je zaměřená na analýzu „jazyka“, pomocí kterého je v umění sdělován význam. Umění je prostředkem komunikace, na rozdíl od verbální řeči však není jeho primární doménou vyjádření slova, ale perceptuální fenomény (tedy fenomény vnímatelné zrakem, sluchem, hmatem, pohybem, tělesnou orientací v prostoru apod.). Myšlenky, které stojí v pozadí vzniku uměleckých děl, lze vyjádřit textuálně, přesto však nelze umělecká díla chápat jako pouh& eacute; ilustrace verbálně formulovaných myšlenek. V umění se perceptuální a konceptuální složka prolínají tak, že nejde jedno oddělit od druhého. Metodologie dějin umění při interpretaci umění mezi oběma složkami osciluje – buď ve vymezujícím se protikladu, nebo v dialogické snaze obě složky sblížit. (Dokladem této oscilace jsou různé „obraty“: tzv. „linguistic turn“ a „iconic turn“.) Cílem této konference je prohloubené porozumění dialektickému vztahu mezi perceptuální a konceptuální složkou umění, které by se zbavilo zjednodušující polarizace uměleckohistorických metod na ikonografii a formální analýzu, kdy je ikonografie trivializována na pouh&eacut e; zkoumání obsahu a formální analýza zase degradována na povrchní analýzu vzhledu. Takto zjednodušené metody jsou svazující v tom smyslu, že nedávají příliš možností analyzovat způsoby, pomocí nichž umění vnímáme a interpretujeme. Při vnímání uměleckého díla se zapojuje celá osobnost člověka včetně jeho smyslů, tělesného nastavení, rozumu, paměti, emocí a životní zkušenosti. Analýza vnímání uměleckých děl tak má přesahy do estetiky, filosofie, psychologie, neurologie, biologie a dalších vědních oborů. Dějiny umění se nemohou při analýze vnímání umění uzavřít ostatním oborům, ani nemohou analýzu vní ;mání přenechat estetice a psychologii s tím, že se jedná o skutečnost příliš „subjektivní“, a tudíž obtížně verifikovatelnou.

Konference je otevřená studentům všech oborů, kteří se k problematice „jazyka umění“ chtějí vyjádřit – tedy studentům dějin umění, uměleckých oborů, estetiky, filosofie, psychologie, sociologie, filmových a divadelních studií, literární teorie apod. Konference nechce být sledem vzájemně nesouvisejících příspěvků, ale prostorem pro inspirativní mezioborovou diskusi.

Očekáváme příspěvky o délce 20 minut (6–8 normostran textu) vztahující se k uvedené problematice. Prosíme o zaslání abstraktu o délce 1500–2000 znaků a strukturovaného životopisu do 11. června 2017 na emailovou adresu udukonference2017@gmail.com. Informace o přijetí či nepřijetí příspěvků bude zaslána do 25. června 2017. Příspěvky, které splní odborné požadavky, budou publikovány v univerzitním recenzovaném sborníku STUDIA HISTORIAE ARTIUM. Odborný text v rozsahu cca 10–13 normostran bude možné dodat po uskutečnění konference. Požadavky na odborný text ještě upřesníme. Pro bližší informace o konferenci průběžně sledujte web katedry http://udu2.ff.cuni.cz/.
Kontaktní osoby:
Denisa Bytelová denisabytelova@gmail.com
Jaroslav Horáček horacek.jaroslav@centrum.cz
Martina Knapová knapova.m@seznam.cz
Lenka Kerdová lenka.kerdova@hotmail.com
Seznam zpráv

studentská konference na téma Pražské zahrady 1600–1800

29.5. 2017 9:58 - Pavla Schelleová
Dobrý den,

studenti Ústavu pro dějiny umění FF UK s pomocí svých pedagogů a ve
spolupráci s Galerií hlavního města Prahy pořádají ve dnech 19. a 20. října
studentskou konferenci na téma Pražské zahrady 1600–1800 s podtitulem Od
Valdštejna k Cibulce.
http://www.ff.cuni.cz/2017/05/prazske-zahrady-1600-1800-od-valdstejna-po-cibulku/

Rádi bychom Vás tímto chtěli pozvat k účasti na této konferenci.
Za organizátory
Václav Šafka
člen výboru studentského spolku ÚTVAR
Seznam zpráv

IV. doktorandské sympozium

29.5. 2017 9:55 - Pavla Schelleová
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám touto cestou zaslat pozvánku na IV. doktorandské
sympozium
pořádáné Katedrou divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity
ve dnech 6. a 7. října 2017 v Telči. Toto sympozium je určeno postgraduálním
studentům, kteří se ve svém výzkumu zabývají dramatem či divadlem a je
koncipováno jako mezioborové. V případě zájmu prosím kontaktujte sekretariát, poskytneme Vám průvodní dopis a
přihlašovací
formulář.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Ilona Horváthová a Mgr. Dita Lánská
Katedra divadelních studií
FF MU Brno
Seznam zpráv

Letní škola klasických studií

3.5. 2017 9:19 - Pavla Schelleová
XXV. Letní škola klasických studií – Eikón, imago, simulakrum. Obrazy a vizualita antiky

Vizualita – teatralita – ANTIKA!

Antika bývá vnímána jako doba velkých vypravěčů a pozorných posluchačů. Pojďme si
připomenout, že Řekové a Římané byli také milovníci podívaných všeho druhu:
svátečních průvodů, opulentních divadelních představení, teatralizovaných sportovních
utkání a mnohých dalších. I v běžném životě se obklopovali uměním, ať už to byly sochy a
reliéfy, které zdobily fasády veřejných budov nebo fresky na stěnách soukromých vil.
Tyto „obrazy“ byly jedním z pramenů, z nichž čerpala příběhy antická literatura a také
divadlo. Nemalou pozornost budeme věnovat i všem podobám vizuálního odkazu antiky
v pozdější evropské kultuře až do současnosti.

Mezi přednášejícími budou např. prof. Vít Vlnas, doc. Ondřej Jakubec, doc. Ivan Foletti a další.

Datum konání: 1.–4. 6. 2017
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, budova B (Arna Nováka 1), místnost B21.23
Pořadatel: Katedra divadelních studií FF MU, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i., Asociace učitelů klasických jazyků ALFA
Další informace: http://www.ics.cas.cz/index.php/cs/letni-kola/aktualn nebo na FB Kabinetu pro klasická studia
Kontaktní osoba: Eliška Poláčková (eliska.polackova@mail.muni.cz)

POZOR: Na letní školu je třeba se přihlásit prostřednictvím formuláře na webu Kabinetu pro klasická studia a zaplatit registrační poplatek.
Seznam zpráv

První film Stěhovavých historiků umění a online setkání

28.4. 2017 23:55 - Ivana Molnarova
Milí studenti a přátelé Centra raně středověkých studií,

dovolujeme si Vám oznámit, že právě vyšel první film z cyklu dokumentárních krátkometrážních filmů. K shlédnutí ZDE

Tyto filmy představí fenomén poutě a poutnictví v nejrůznějších podobách.
Filmy můžete sledovat na našem YOUTUBE kanálu.

Zároveň Vás srdečně zveme na on-line setkání s našimi poutníky ve středu 3.5. od 16:00 na našem YOUTUBE kanálu.
Dozvíte se vše o průběhu celého pochodu a můžete klást jakékoliv otázky v chatu.

Poutníci již budou v Saint-Benoît-sur-Loire, kde opět proběhne bloková výuka a přednášky.
Zde PROGRAM PŘEDNÁŠEK
Seznam zpráv

letní brigáda na pozici průvodce na zámku Mikulov

26.4. 2017 10:49 - Pavla Schelleová
Regionální muzeum v Mikulově nabízí studentům letní brigádu na pozici průvodce na zámku Mikulov. Pokud jsi komunikativní a toužíš strávit letní prázdniny v krásném prostředí jižní Moravy, zašli svůj životopis na níže uvedený kontakt.


Mgr. Klára Veverková
pokladna@rmm.cz
www.rmm.cz
777 061 230
Seznam zpráv

Pracovní nabídka

25.4. 2017 15:18 - Pavla Schelleová
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži
hledá: praktikanta - agenturního pracovníka - dokumentátora
nástup možný od 1. 8. 2017
Náplň práce:
- digitalizace dokumentů souvisejících s kulturními památkami
- obsluha webových aplikací - databází
- práce s webovými mapovými službami
Požadujeme:
- pokročilejší znalost práce na PC
- samostatnost, spolehlivost, systematičnost
Místo praktikanta je určeno pouze pro absolventy střední či vyšší školy (do 25 let) nebo vysoké školy (do 30 let),
kteří mají max. 2 roky od ukončení studia a za tyto 2 roky nezískali žádnou praxi v oboru,
nebo mají praxi v oboru max. 5 měsíců. Dále musí být min. 1 měsíc v evidenci úřadu práce.
Nabízíme:
- platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 9. - 11. platová třída
- pracovní poměr na plný úvazek s pružnou pracovní dobou
- pracovní poměr na 12 měsíců – agenturní zaměstnanec
- příspěvek na stravování
- dobrý pracovní kolektiv
Kontakt: Petr Dvořák - dvorak.petr@npu.cz

Děkuji


PhDr. Petr Dvořák
Seznam zpráv

nabídka praxe v Oblastní galerii Liberec.

3.4. 2017 11:6 - Pavla Schelleová
Oblastní galerie Liberec nabízí studentům bakalářského a magisterského
studia dějin umění možnost absolvovat neplacenou praxi.

Náplní práce praktikanta bude spolupráce na inventarizaci sbírek,
elektronická databáze Demus, seznámení s organizační a administrativní
činností sbírkotvorné instituce. V případě nutnosti a za předpokladu
volné kapacity můžeme nabídnout bezplatné ubytování. Zájemce o praxi by
měl v nejbližším termínu kontaktovat paní ing. Beátu Hulínskou,
beata.hulinska@ogl.cz .

Děkuji a hezký den

Jan Randáček
Seznam zpráv

okruhy k Mgr. SZk

13.3. 2017 15:10 - Pavla Schelleová
Vážení studenti, v rámci magisterských okruhů ke Státním zkouškám proběhla změna, která platí od letošního června, tj. od nastávajících státnic..
http://www.phil.muni.cz/dejum/content/studium/statni_zkousky.php


ad 2) Okruhy

I. Středověk
1) Jak (kdy a kde) se rodí koncept "gotického umění" a jak se akulturuje v
české historiografii.
2) Obraz a liturgie v praxi: Ikona z Ara Coeli v Římě, Ferentillu a Praze.
3) Mezi Východem a západem, sicilská katedrála v Monreale.
4) Mikuláš z Verdun, styl 1200 a Klosterneuburg.
5) Poutní cesty a šíření slávy Cluny - kostely ve Vézelay, Nevers à
Charité-sur-Loire jejich forma a funkce

II. Raný novověk
1) Michelangelo a antika
2) Sakrální umění v Itálii mezi manýrismem a raným barokem
3) Rembrandt versus Rubens
4) Barokní nástěnná malba 18. století v Itálii a střední Evropě
5) Umění a osvícenství ve Francii a střední Evropě

III. Moderní umění
1) Auguste Rodin a začátky moderního českého sochařství
2) Avignonské slečny: historie obrazu a jeho interpretací
3) Obnova českého moderního umění po roce 1956
4) Umění po roce 1970 v mezinárodním kontextu
5) Teorie a kritika poválečného umění

IV. Architektura
1) Kroužená žebrová klenba v pozdní gotice a Benedikt Ried
2) Renesanční vila jako stavební typ a úloha raně novověké architektury
3) Tzv. česká radikálně barokní skupina: český guarinismus a problém autorství
4) Urbanismus v 19. století, základní modely: Mnichov, Vídeň, Paříž
5) Adolf Loos a Le Corbusier – „Raumplan“ a „plan libre“

Studenti si připraví seznam literatury, se kterou při přípravě otázek
pracovali.
Seznam zpráv

Stavební památka v Teplé 2017

24.1. 2017 15:50 - Aleš Flídr
Vážené studentky a studenti, rádi bychom Vám nabídli účast na společném semináři Katedry historie FF UP a Semináře dějin umění FF MU, nazvaném Stavební památka - porozumění a dokumentace kulturně-historického fenoménu.

Místo konání: Premonstrátská kanonie Teplá u Mariánských Lázní
Termín konání: pondělí 31. července 2017 (od 16.00 hodin) – neděle 6. srpna 2017 (do 20.00 hodin)

Pro brněnské účastníky je seminář pořádán v rámci kurzů:
DU 1398 Odborná exkurze (pro Bc.) 4kr
DU 2762 Praxe v odborné instituci (pro NMgr.) 4kr

Počet účastníků: Účastníky budou studenti Semináře dějin umění FF MU (počet možných účastníků je omezen na 6 osob), studenti Katedry historie FF UP v Olomouci a vybraní účastníci projektu TALNET.
Anotace: Záměrem týdenního semináře je představit areál premonstrátského kláštera v Teplé ze tří úhlů pohledu – jako řeholní dům, v němž žije, modlí se a pracuje komunita kanovníků, jako umělecké dílo a jako stavební památku, která svou dnešní podobu získala během devíti století. Čtyři skupinky účastníků se společně se svými lektory budou zamýšlet nad jednotlivými budovami a prostorami kanonie i jejího širšího zázemí a svá zjištění budou představovat formou krátkých presentací i členům ostatních skupin.

Požadavky na studenta: Aktivní účast a to na celém týdenním semináři, týmová práce na obrazových presentacích a jejich představení kolegům z ostatních skupin. Příprava referátu na závěrečnou studentskou konferenci.

Program semináře:
Červen 2017 (termín bude upřesněn) úvodní seminář v Olomouci (v délce cca 5 hodin), zaměřený na základní informace organizačního charakteru a na uvedení do historie premonstrátské kanonie v Teplé. Mimo to budou účastníci seznámeni se základními zásadami pro fotografování památek, úpravu fotografií a tvorbu počítačových presentací.
Pondělí 31. července 2017: Příjezd do 16.00, seznámení se s členy realizačního týmu, s průběhem semináře a organizačními a metodickými záležitostmi, základní orientace a prohlídka areálu.
Úterý 1. – sobota 5. srpna 2017: Dopoledne i odpoledne budou probíhat cca tříhodinové bloky výkladu a vlastního zkoumání účastníků (cca 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00). Studenti se rozdělí do čtyř skupin a společně se svým lektorem se budou snažit najít odpověď na některé jím formulované otázky, které budou vycházet z jeho specializace. Své odpovědi pak každá skupina posluchačů přednese formou krátké presentace před svými kolegy, čímž bude zajištěna alespoň částečná participace ostatních na jejich výzkumu. Lektoři se budou u jednotlivých skupinek měnit, což zajistí i to, že se účastníci seznámí s různými úhly pohledu na památku a samozřejmě také s různými částmi této památky. Večer proběhnou přednášky pozvaných odborníků s diskusí. Počítá se i s výjezdy do okolí – zejména na poutní místa, fary a hospodářské dvory patřící kanonii, včetně prohlídky Mariánských Lázní.
Neděle 6. srpna 2017: Proběhne závěrečná konference, na níž každý z účastníků si připraví krátký patnáctiminutový příspěvek o problematice či uměleckém díle, které jej během pobytu zaujalo.

Organizační a finanční zajištění: Účastníci si budou hradit náklady na cestu a také 600,- Kč příspěvek na ubytování přímo v areálu kanonie (v jednání je možnost získání stipendia či jiné formy úhrady). Ubytování bude v pokojích cca po 4 – 6 účastnících s možností využívat čajovou kuchyňku včetně lednice. Stravování bude probíhat individuálně.

Podrobnější informace: Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. - rmeckovsky@seznam.cz
nebo Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. - jana.oppeltova@upol.cz

Pro brněnské účastníky se předpokládá podíl na finančních nákladech ve formě dodatečného stipendia.

Prosíme případné zájemce, aby kromě zapsání v ISu informovali o zájmu o tento seminář i doc. Ondřeje Jakubce, a to na emailu jakubec@mail.muni.cz, a
Seznam zpráv

90 let dějin umění v Brně

24.1. 2017 15:24 - Pavel Suchánek
Již tento čtvrtek zahajujeme cyklus přednášek k letošnímu devadesátému výročí založení Semináře dějin umění přednáškou prof. Jiřího Kroupy.
Moravská galerie, Husova 14, 26/1/2017 od 19:00.

Seznam zpráv

Konzultační hodiny

22.9. 2016 11:16 - Pavel Suchánek
Aktuální termíny konzultačního hodin - http://www.phil.muni.cz/dejum/content/informace/konzultacni_hodiny.php
Seznam zpráv

Otevírací doba knihovny

22.9. 2016 10:3 - Pavel Suchánek
Aktuální rozpis otevírací doby všech částí knihovny najdete na http://www.phil.muni.cz/dejum/content/informace/knihovna_seminare.php
Seznam zpráv