Online zdroje

AKTUÁLNĚ: Seznam titulů e-booků z kolekce "Ebrary" pro rok 2012

Seminář dějin umění aktuálně zakoupil kolekci elektronických knih, které jsou dostupné ve formě informačních zdrojů z prostředí Masarykovy university. Přístup je dostupný ze sítě Masarykovy univerzity přes Infozdroje.cz –> Ebrary e-books –> výběr z titulů, případně rovněž ze stránky MU Služby a informační zdroje –> Ebrary education.

Kompletní seznam všech dostupných knih je ke stažení zde


A) Bibliografické zdroje

ARTbibliographies Modern
je jediná světová bibliografie zaměřená speciálně na abstrahování literatury o moderním a současném umění z celého světa.. Umožňuje rychlý přístup k uměleckým časopisům, muzejním bulletinům, katalogům výstav, knihám, esejům a disertačním pracím pokrývajícím umění 20. století. Zahrnují celou řadu uměleckých oborů včetně fotografie, textilního umění, designu interiérů a nábytku, grafického designu, počítačového a elektronického umění, etnické umění, návrh známek, video, šperkařství, keramiku, scénická umění, ilustrace, koberce, návrh medailí, grafitti, módní návrhářství, kaligrafii, sklo apod. Retrospektiva od roku 1974 (na 350 000 záznamů). Čtvrtletní aktualizace s ročním přírůstkem 13 000 záznamů.

Avery Index to Architectural Periodical
Služba zpřístupňuje bibliografické informace z oborů architektury a designu. Databáze zahrnuje více než 600 000 záznamů z více než 2 500 časopisů s retrospektivou od roku 1934 (některé záznamy však jdou až do roku 1741). Ke zpracovávaným periodikám patří např. American Architect, Baumeister, Byggekunst, Domus, a El Croquis ale také vybrané archiotektonické články z American Art Journal, Burlington Magazine, Environment and Planning, Metropolitan Museum Journal, a Revue de l'Art. K dispozici jsou rovněž záznamy z publikací vydávaných odbornými společnostmi z celého světa, životopisy předních architektů, atd.

Bibliography of the History of Art
Databázi vytváří producent The Getty Research Institut ve spolupráci s J. Paul Getty Trust a Institut de l'Information Scientifique et Technique du Centre National de la Recherche Scientifique (INIST-CNRS)- Art History Information Program (AHIP). Bibliography of the History of Art (BHA) představuje přední databázi z oblasti historie výtvarného umění a materiální kultury v Evropě i Novém světě od dob antiky (4. st. př. K.)až dodnes. BHA pokrývá výtvarné i dekorativní a užité umění včetně lidového. BHA zahrnuje bibliografické záznamy a abstrakty (na 600 000) ze 2 500 periodik a dále knihy, konferenční materiály, esejů, katalogů výstav, katalogů vybraných obchodníků s uměním, disertačních prací a publikací v mikroformátech (dokumety ve 40 jazycích). Abstrakty jsou v angličtině a ve francouzštině a také tezaurus (pro data od roku 1990) je dvojjazyčný. BHA zahrnuje úplnou databázi Repertory of the Literature of Art (RILA)- 1973 až 1989; Repertoire d'Art et d'Archeologie (RAA)- 1973 až 1989. Aktualizace čtvrtletně.

DAAI: Design And Applied Arts Index
Design And Applied Arts Index (DAAI) je hlavním informačním zdrojem v oblasti designu a užitého umění v celosvětovém měřítku. Databáze zahrnuje více než 150 000 záznamů od roku 1973, roční přírůstek je 10-12 000 záznamů. Obsah databáze vychází z více než 500 časopisů a navíc obsahuje informace o 55 000 designérech, studiích, dílnách a dalších firmách v oboru.

B) Encyklopedie s texty a obrazy

Oxford Art Online
Elektronická verze zahrnuje 34 svazkovou encyklopedii The Dictionary of Art – The Grove Art on-line (vyšla v roce 1996), která pokrývá výtvarné a dekorativní umění. Zdroj obsahuje 45 tisíc tematických hesel, 21 tisíc biografických hesel, 500 tisíc citací, 130 tisíc obrázků, 40 tisíc odkazů na obrázky v galeriích a muzeích celého světa, křížové odkazy atd. Byl časopisem Library Journal oceněn jako jeden z 50 nejvýznamnějších referenčních zdrojů historie. The Oxford Companion to Western Art se považuje za jeden z nejlepších zdrojů informací o západním umění; obsahuje na 2 800 kapitol o subjektech vizuálního umění - museí, umělců, stylů, period, techniky tvorby, a pod. Přes toto předplatné máme k dispozici též Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms

C) Databáze s abstraktem, případně plným textem a obrazy

Art Full Text
Databáze je spolehlivým zdrojem informací o všech uměleckých oborech počínaje rokem 1984. Pokrývá umělecké aspekty oborů archeologie, architektury, historie umění, urbanistiky, malířství, průmyslové grafiky, filmu a fotografie a dalších oborů. Obsah databází je získáván z více než 500 světových periodik celé řadě jazyků a z dalších dokumentů, jako jsou např. muzejní publikace. Přes 60% záznamů se týká publikací vycházejících mimo USA. Celkem 1.8 mil. záznamů s ročním přírůstkem 30 000. Záznam je doplněn abstraktem, plný text je dosažitelný ze 160 titulů periodik. Vyhledává se pomocí vlastního předmětového thesauru. Přístup je rovněž k 100 000 ilustrací v: Art Museum Image Gallery.

Art Index Retrospective: 1929-1984
Souvisí s předchozím zdrojem a pokrývá 600 periodik z období 1929-1984 (Journal list, obsahuje citace 25 000 knižních titulů.

D) Databáze historická a kulturně historická pro dějiny 18. století

Electronic Enlightenment
Jedná se o zcela nově přístupnou databázi, která by se měla postupně rozšiřovat na celé dějiny kultury osvícenství. V databázi jsou dnes zpřístupněny originály korespondence význačných osob, největších myslitelů, zakladatelů moderního světa, žijících v 18. století, kterou si vyměňovali se svými přáteli a rodinnými příslušníky, bankéři, knihkupci, příznivci a vydavateli. K dispozici je na 53 000 dopisů a dokumentů přibližně 6 000 pisatelů , uvedeno na 80 000 zdrojů, skoro 230 000 odborných poznámek - v angličtině, francouštině, němčině, italštině a dalších jazycích. Informace jsou doplněny linky na některé další zdroje, jež je možné využívat. Aktualizace dvakrát ročně.

Tyto zdroje jsou přístupné z počítačového prostředí Filozofické fakulty i celé Masarykovy univerzity (tam ale kromě Oxford Art Online a Electronic Enlightenment). Stejné zdroje rovněž poskytujeme Univerzitě Palackého v Olomouci, zčásti také knihovně MG v Brně. Dostanete se k nim prostřednictvím služby http://Infozdroje.cz.
Bližší informace poskytne prof. dr. Jiří Kroupa.

Kromě toho Masarykova univerzita a další ústavy na Filozofické fakultě nabízejí další soubory elektronických zdrojů. Upozorňuji především na tyto:

A) Informační zdroje přístupné z hlavního portálu Masarykovy univerzity: http://library.muni.cz/ezdroje/

JSTOR
V multioborové databázi je rovněž 55 titulů časopisů s texty článků (ty si můžete vytisknout v pdf-formátu !) z oblasti dějin umění, mimo jiné:
American Art Journal,
The Art Bulletin,
Art Journal,
October,
Oxford Art Journal
Artibus et Historiae,
The Burlington Magazine,
Garden History,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,
Master Drawings,
Marburger Jahrbuch fur Kunstwissenschaft
Zeitschrift fuer Kunstgeschichte

Časopisy MU
Souhrnný seznam fulltextových vědeckých a odborných e-časopisů, které má MU nakoupené v rámci licencí elektronických databází EBSCOhost, ProQuest, Springer, Wiley, Kluwer, ScienceDirect (kolekce 3), Literature Online + k tomu všechny plnotextové časopisy jinak zdarma dostupné na Internetu. Časopisy jsou členěny podle jednotlivých vědních oborů, tituly s přístupnými plnými texty článků jsou indikovány zelenou semaforovou ikonou. Seznam "Časopisy pro MU" je udržován v rámci kooperativního systému EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) univerzity v Regensburgu. Naleznete zde značné množství zajímavých uměleckohistorických časopisů s možností vytisknout jejich články.

Manuscriptorium
systém shromažďující a zpřístupňující na internetu informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů, zejména středověkých.

Informační zdroje pro film
Podobně jako Seminář dějin umění, také Ústav filmu a audiovizuální kultury FF získal prostředky na nákup informačních zdrojů, které jsou dostupné v rámci Masarykovy univerzity:
Film Index Online – soubor databází z oblasti filmu a filmové vědy
EBSCO – Film and Television Literature Index with Full Text


B) Informační zdroje přístupné z portálu Ústavu klasických studií:

Litterae Ante Portas
Na portálu je umístěn rozsáhlý soubor databází řeckých a latinských textů z období starověku a středověku. Netýká se přitom pouze klasické filologie, ale naleznete zde též databáze z medievistiky, biblistiky, historie, teologie, filozofie, dějin umění, apod.

K využívání těchto zdrojů je třeba se velmi jednoduše přihlásit u ing. Markéty Jurášové (Ústav klasických studií), která vám poskytne heslo a bližší informace k užívání informačních zdrojů.

Upozornění !!
Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou MU!


C) Informační zdroje přístupné pouze v knihovně Semináře dějin umění

Allgemeines Künstlerlexikon - Internationale Künstlerdatenbank
Referenční databáze je zpřístupněna na CD-ROM. Elektronický formát vychází z tištěných vydání tvořených 100 díly s rejstříky i dodatky (již 27 vydání). Obsahují stručné profily umělců - malířů, sochařů, architektů, restaurátorů a dalších - převzaté z několika lexikonů: Das Thieme-Becker/Vollmer-Gesamtregister (který sestává z částí Allgemeine Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart a Allgemeinen Lexikon der bildener Künstler des XX. Jahrhunderts; je rozdělen do dvou dílů Länder - na 92 a Künstleriche Berufe - celkem 220 000 umělců); Künstlerlexikon der Antike; zahrnuje na 4 000 jmen umělců z tohoto období; Allgemeines Künstlerlexikon. Bio-bibliographischer Index A-Z / The Artists of the World. Bio-bibliographical Index A-Z / Encyclopédie universelle des Artistes. Index bio-bibliographique A-Z / Enciclopedia universale degli Artisti. Indice bio-bibliografico A-Z / Enciclopedia universal de los Artistas. Indice bio-bibl. Je možné vyhledávat podle 26 kritérií, jako je jméno, umělecký pseudonym, původní povolání, umělecký obor, datum a místo narození a úmrtí atd. Data jsou v angličtině a v němčině. 23. vydání na CD-ROM obsahuje přes 1.1 mil. záznamů.

International Directory of Arts & Museums of the World
Titul spojuje standardní vydání tištěného slovníku. Zdroj nabízí aktuální adresy, včetně telefonu, faxu, e-mailu a webových stránek (pokud jsou k dispozici) na více než 143 000 muzeí, veřejných galerií, univerzit, uměleckých sdružení a spolků, obchodů s uměním a starožitnostmi, antikvariátů, uměleckých nakladatelství, odborných časopisů, aukčních společností a restaurátorů v celosvětovém měřítku. 18. vydání 2008/2009; ISBN: 978-3-598-40555-4. Umožňuje použítí v LAN.

Marburger Index
Databáze je vytvářena pracovníky Bildarchiv Foto Marburg - Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte Philipps-Universität Marburg. Obsahuje na 1 550 000 záznamů o německých dílech z Marburger Index (ze sbírek německých muzeí, knihoven, archivů a univerzit) a 312 000 zobrazení uměleckých děl dalších zemí, převzatých z Griechenland-Index, Italien-Index, Armenien-Index, Frankreich-Index, Spanien- und Portugal-Index, Ägypten-Index, Österreich-Index, Schweiz-Index, Benelux-Index, Tschechoslowakai-Index. V databázi se umožňuje vyhledávat podle řady kritérií - např. jména umělce, typu objektu, notace ikonografického třídění, vlastníka, objednatele díla, místa vystavení díla apod. Novinkou posledních vydání jsou biografie umělců (celkem 17,5 tisíce hesel). 13. vydání z roku 2009 na CD-ROM, může pracovat v LAN; ISBN 978-3-598-40958-5.

Bližší informace poskytne mgr. Aleš Flídr (knihovna Semináře dějin umění FF).