Další

 

Doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Dějiny společenských teorií

1. Úvod
2. Antická teorie společnosti
3. Konec antiky a počátky křesťanství
4. Středověké pojetí společnosti
5. Renesance a pojetí společnosti
6. Počátky novověku - teorie společenské smlouvy
7. Osvícenské pojetí společnosti
8. Německá klasická filozofie a chápání společnosti a dějin
9. Marxistická teorie společnosti a dějin
10. Pozitivismus
11. Iracionalistické pojetí společnosti na přelomu 19. a 20. století
12. Totalitní a otevřená společnost
13. Strukturalismus - pokus o "zvědečtění
14. Společnost a dějiny v křesťanské filozofii
15. Postmodernismus - teorie post- společnosti
16. Postmodernismus - společnost a příroda

Úvodní poznámka
Předkládaná skripta jsou zamýšlena jako neúplný a stručný přehled teorií společnosti a dějin pro studenty společenskovědních oborů. Pokoušejí se na stovce stran zachytit vývoj těchto teorií v Evropě a částečně v USA v rozsahu dva a půl tisíce let. Přes omezení dané nepoměrem rozsahu skript a záběru látky mohou sloužit jako uvedení do problematiky a i svými bibliografickými informacemi posloužit zájemcům o hlubší studium předmětu. Studenti, kteří se hodlají věnovat pouze úvodu do problematiky společenských teorií, by si měli předkládaná skripta doplnit četbou antologie Sociální filozofie (Brno, FF MU 1993 ???), která uvádí úryvky z nejdůležitějších textů, o nichž se zmiňujeme zde.

1. Antická teorie společnosti
Antická filozofie je obecně uznávána za počátek a základ filozofie evropské. To platí jak pro filozofii obecně, tak pro filozofii společnosti. Ta vzniká o něco později než filozofie přírody, která stála na počátku řecké filozofie. Je sice pravda, že už někteří starší filozofové, např. Herakleitos, se vyslovovali o společnosti a některé jejich názory se nám zachovaly, avšak podmínkou pro to, aby filozofie společnosti jako taková vznikla, bylo uvědomění si, že společnost je něco jiného než příroda, tj. že její základní instituce nejsou dány přírodou (bohy), nýbrž, že se na jejich tvorbě a změnách podílejí lidé.
Předpokladem vzniku filozofie společnosti, stejně jako předpokladem vzniku historiografie, tedy byly změny ve společnosti. V Řecku se jednalo zejména o ústup rodové aristokracie, vrstvy, která se zabývala především válčením a zemědělstvím, ve prospěch středních vrstev, které žily převážně ve městech, kde se věnovaly řemeslům nebo obchodu. Dochází tedy ke změnám ve městech, které byly vyjádřeny vznikem nových zákonů. Tyto zákony už měly své konkrétní autory, kteří byli obecně známi. Uveďme jako příklad Solóna už jenom proto, že jeho působení je spojeno s Aténami a vznik aténské demokracie pak se vznikem a rozšířením tzv. antropologického obratu v řecké filozofii, jehož aktéry byli sofisté.
Sofistická filozofie společnosti
Se jménem této skupiny řeckých filozofů jsou spojeny pojmy ßofistický" a ještě častěji äntropologický" obrat ve filozofii. Poukazují na skutečnost, že právě sofisté se začali systematicky věnovat otázkám člověka a společnosti. Objevení se této skupiny bylo podmíněno rozvojem aténské demokracie v 5. stoletím př. n. l.: Občané potřebovali obhájit svou věc na soudu, případně přesvědčit své spoluobčany o výhodnosti (nebo nevýhodnosti) nějakého ustanovení. Objevení se skupiny filozofů, kteří je učili obratnosti ve vyjadřování, odpovídalo tedy přímo jejich potřebám. Fakt, že sofisté poskytovali tyto služby za peníze, je sice deklasoval v očích tradičních filozofů, kteří filozofii pěstovali jako ušlechtilou zábavu, a nikoli jako placené povolání, avšak neměl vliv na skutečnost, že sofisté přinesli mnoho nového do filozofie samé. Pro potřeby argumentace vytvořili základy učení o jazyce a základy logiky. Největší novum však přinesli v oblasti úvah o společnosti.
Sofisté si totiž jako první všimli toho, že fungování přírody a společnosti se liší v podstatné věci. Zatímco, to, co je dáno přírodou (fyzei ???), je v podstatě stabilní a neměnné, společenská pravidla (thesei ???) se mohou měnit, a to dokonce zásluhou lidí - zákonodárců. Kromě toho platnost společenských pravidel je pouze relativní: Jestliže se prohřešíme proti pravidlům přírody, například sníme něco nejedlého nebo jedovatého, bude přírodní sankce našeho těla následovat neúprosně: bude nám více nebo méně špatně, můžeme i zemřít. Jestliže porušíme společenská pravidla, například něco ukradneme, pak společenská sankce následuje jen v tom případě, budeme-li odhaleni. Společenská pravidla nemají tedy automatickou a objektivní platnost a jsou měnitelná lidmi.
To si sofisté uvědomovali tím spíše, že někteří z nich se o sepisování zákonů sami pokoušeli. Např. Prótagoras je autorem ústavy aténské kolonie Thúriori.
V sofistickém myšlení (Kritias) se objevují i počátky úvah o společenské smlouvě, tj. představy, že společnost vznikla z nevyhovujícího přírodního stavu, v němž neexistovala žádná pevná pravidla chování a žádné zákony, úmluvou lidí o jejich zavedení. Kritias také odhalil společenskou funci náboženství, jako sociální sankce. I když zákony existují, uvažuje Kritias, nestane se člověku, který je nedodržuje, nic, pokud není odhalen. To samozřejmě lidi k porušování zákonů svádí. Aby se tomu zabránilo, vymyslel někdo bohy jako bytosti, které sledují lidi i tehdy, když si myslí, že nejsou viděni, a potrestají je i za ty zločiny, které spáchali, aniž byli lidmi odhaleni.
I sofisté - po Xenofanově1 objevení lidského původu a antropomorfismu bohů - si tedy uvědomovali, že náboženství je lidským výtvorem. Kromě Kritiova objevu sociální funkce náboženství, tu byl i Prodikův názor, že vznik náboženství má co dělat se strachem lidí z přírody a se zemědělským rokem, tj. se snahou zabezpečit si úrodu a chránit se před hladem.
Z politického hlediska lze sofisty dělit na demokratické a aristokratické křídlo. Demokraté, jako byli např. Lykofrón nebo Alkimadas, vystupovali proti společenským a třídním rozdílům. Zdůrazňovali rovnost lidí (někdy i Řeků a barbarů). Přívrženci aristokracie (Kritias) zdůrazňovali, že společnost by měla být řízena "přirozeně" silnějšími jedinci a demokratické zákonodárství v tomto smyslu chápali jako nespravedlivé spiknutí slabých proti silným.
Sofisté tedy pochopili lidský charakter společenského zřízení, ale to je vedlo mj. i k popření myšlenky objektivní správnosti společenských ustanovení a objektivní pravdivosti výroků o společnosti. Byli tedy relativisty a jejich umění argumentovat bylo nástrojem, který mohl být podle jejich názoru využíván bez ohledu na pravdu. To byl druhý z důvodů (kromě platů), proč byli ostře kritizováni.
Sokrates
Velkým kritikem sofistů byl Sokrates (469-399 př. n. l.). Proti jejich relativismu se pokusil postavit trvalý základ mravní hodnoty. Snažil se definovat mravní pojmy a byl přesvědčen, že pokud člověk ví, co je dobro, nemůže už jednat špatně ( = etický intelektualismus).
Politicky sympatizoval Sokrates s aristokraty, v době vlády třiceti tyranů však kritizoval jejich hrůzovládu. Za své politické názory byl však souzen a popraven až po návratu demokracie do Athén.
Platon
Mezi aténské aristokraty a zároveň mezi Sokratovy žáky patřil i Platon (427-347 př. n. l.), jeden z největších filozofů starověku. Mezi množstvím jeho spisů nalezneme nejméně dva, které jsou věnovány především otázkám společnosti, a to Ústavu a Zákony.
Ústava je mj. pokusem o konstrukci ideálního státu. Platon se i ve skutečnosti pokusil o vytvoření státu podle svých představ, ale jeho pokus (sicilské Syrakusy) ztroskotal. V Ústavě dává Platon dává najevo svou nespokojenost se současnými Aténami, v nichž převažují obchodníci a řemeslníci. Proto svůj ideální stát nechává založit v dost velké vzdálenosti od moře, aby do něj nemohly proniknout rušivé vlivy námořního obchodu. Význam peněz je v něm omezen, Platon se spíš kloní k soběstačnosti. Bere ovšem na vědomí už existující dělbu práce.
V Platonově státě existují tři hlavní třídy obyvatelstva: výrobci (kteří se dále dějí podle jednotlivých povolání), strážcové (vojáci) a vládci (filozofové). Toto rozdělení podle Platóna odpovídá přirozeným vlohám těchto lidí, lépe řečeno, tomu, která složka převládá v jejich duši. Duše má tři složky: žádostivou, vášnivou a rozumnou. Převládá-li v člověku žádostivost, stane se výrobcem, vášnivý člověk uplatní svou ctnost (statečnost) jako strážce a rozumný (moudrost) jako vládce (soudce apod.) O tom, jaká složka v duši člověka převažuje, se občané Platónova státu dovědí během výchovy dětí. Ta je společná a děti se během ní musí podrobit několika zkouškám. Při první z nich se z celkového souboru dětí vytřídí ty, z nichž se stanou výrobci, při druhé ze zbytku budoucí strážci. (Tímto způsobem jsou tříděny i ženy, takže i ony se mohou stát strážkyněmi.) Takto vzniklé skupiny jsou pak vychovávány tak, jak to odpovídá jejich budoucímu určení a způsobu života, který s ním bude spojen.
Vládcové a strážci totiž nesmějí mít soukromý majetek a v podstatě ani soukromý život. Jsou zaopatřováni na útraty obce, aby se nemuseli rozptylovat starostmi o obživu. Jako partnerky k plození dětí jim jsou přidělovány ženy, které - na základě složitých výpočtů - zaručují, že budou matkami co nejkvalitnějšího potomstva. Výrobci, kteří jsou chápáni jako méněcenní, mohou mít určitý soukromý majetek, ale pouze v omezené míře, aby bylo udrženo jejich podřízené postavení.
V Platonově státě neexistuje formálně otroctví2; znalci Platonovy filozofie však připomínají, že postavení výrobců se od postavení otroků příliš neliší. Také svoboda ve smyslu činnosti podle své vůle a sklonů není pro žádného z občanů Platonova státu: všichni musí dělat co je jim přikázáno. To se vztahuje i na nejvyšší vrstvu. Platón sám připomíná, že skutečný filozof může mít přímo odpor k vládnutí a že by dal přednost životu zasvěcenému poznání. Protože však byl vychován na útraty státu, musí dělat to, co od něho stát vyžaduje. To platí i pro všechny ostatní obyvatele. Spravedlnost, říká Platon, se netýká jednotlivých občanů, nýbrž státu jako celku. Spočívá v tom, že občané dělají to, k čemu jsou určeni, a tak zajišťují harmonické fungování státu.
Platon se domnívá, že bez božského zásahu není možné stát ideálního typu, který je projektován v Ústavě, udržet. Postupnou degradací (spojenou s porušením pravidel eugeniky a tedy především duševní degenerací obyvatel) vznikají stále horší ústavy: Timokracie (vláda ctižádostivců - vojáků), oligarchie (vláda bohatých), demokracie (vláda chudé většiny) a tyranie (vláda jednotlivce, který však vystupuje jako "zástupce lidu").
Platonův stát vznikl jako odpověď jeho tvůrce na situaci v Aténách, kterou Platon považoval za neuspokojivou. Jeho vzorem byly především dva režimy, se kterými se měl možnost seznámit na svých cestách, a to egyptský a spartský.
V pozdější době jeho koncepce ovlivnila některé autory utopií, zejména T. Campanellu. Pro K. R. Poppera je Platonův stát předobrazem tzv. uzavřených společností.
Aristoteles
Platonova koncepce státu se setkala s kritikou už v antice. Nalezneme ji i v díle Platónova žáka a odpůrce Aristotela (384-322 př. n. l.).
Aristoteles byl na rozdíl od Platona větším realistou. To se projevovalo jak v jeho zájmu o přírodovědu a jemu odpovídající konstrukci filozofického systému, tak v jeho dílech etických (Etika Nikomachova, Etika Eudémova) a politických (Politika, Aténská ústava). Zatímco se Platón zabýval konstrukcí ideálního státu, sebral Aristoteles a jeho žáci 158 ústav tehdejších městských států a uvažovali o jejich vztahu ke konkrétním podmínkám, v nichž se tyto státy nalézaly.
Koncepce státu se u Aristotela v mnohém stýká s koncepcí člověka. Člověk podle jeho názoru usiluje o dobro. Nejvyšším cílem je dosáhnout a udržet dobro ne pro jednoho nebo několik jednotlivců, nýbrž pro celý stát. Nejlepší stát je ten, ve kterém může existovat co nejvíce dobrých - tedy i mravných - občanů.
V etice i politice má u Aristotela velkou úlohu rozum. Pomocí rozumu člověk hledá ctnost, která se projevuje obvykle jako střed mezi dvěma krajnostmi. Aby člověk mohl být ctnostný, musí tedy být rozumný. Avšak - na rozdíl od Sokrata - nestačí, že člověk ví, co je dobré. Člověk se musí v dobrém jednání cvičit, musí je opakovat, až "mu přejde do krve". Ctnosti jsou tedy takto získané vlastnosti.
Nejvyšší ctností (a zároveň blahem) je podle Aristotela moudrost, a tedy život trávený teoretickým nazíráním pravdy. Aby se člověk mohl takovému životu věnovat, musí být natolik majetný, aby měl volný čas. Nesmí však být bohatý příliš, buď aby mu starost o majetek nebránila v ušlechtilejších činnostech, nebo proto, aby jej příliš mnoho majetku nesvádělo k hýření. Tak se i v souvislosti s poznáním chápaným jako ctnost uplatňuje Aristotelova zásada uměřenosti.
K dokonalosti člověka patří, že žije ve státě, jakož je dokonalým občanem. To vyplývá z Aristotelova názoru, že člověk je tvor společenský (zoon politikon) a že tedy nemůže bez státu existovat. Stát, ve kterém člověk žije, by měl být co nejdokonalejší. Jeho dokonalost však nevzniká na základě konstrukce, jako u Platóna, nýbrž na základě zvážení konkrétních podmínek jeho existence. Dokonalý stát u Aristotela spíš vzniká postupným zlepšováním zřízení již existujícího. Proto také Aristoteles uvažuje o tom, že pro různé konkrétní podmínky jsou nejlepší různé formy státu.
I Aristoteles - daleko více než Platón - bere v úvahu existující hospodářský a politický režim. Vyslovuje se proto otevřeně k existenci otroků, kterou pokládá za - pro daný způsob hospodaření - nutnou. Chápe otroctví jako přirozeně vzniklou instituci: Podle jeho názoru se lidé dělí na ty, kteří jsou schopni rozhodovat a tedy i dávat smysluplné rozkazy a ty, kteří tuto schopnost nemají, ale jsou s to jednou vydaný rozkaz splnit. Tito lidé jsou svou přirozeností otroky.
Rozdíly mezi jednotlivými typy Aristotelových států jsou tedy rozdíly ve způsobu vlády otrokářů, kteří jedině mohou být plnoprávnými občany, protože k tomu mají nejenom duševní a duchovní předpoklady, nýbrž i předpoklad materiální: dostatek volného času, který mohou mj. věnovat správě státu. (Z tohoto důvodu nemohou být plnoprávnými občany státu např. řemeslníci a vůbec lidé, jejichž čas pohlcuje plně práce v zaměstnání.)
Pokud jde o formy státu, rozlišuje Aristoteles tzv. dobré a zvrhlé formy: K dobrým formám, tj. k těm, které jsou zaměřeny k dobru celku patří monarchie, aristokracie a políteia, ke zvrhlým tyranie, oligarchie a demokracie (ochlokracie - vláda lůzy). Políteia je jakýsi typ vojenské demokracie, která se uplatňuje zejména ve státech s dostatkem zemědělského obyvatelstva. Jejím předpokladem je, aby občané uměli zároveň vydávat rozkazy i poslouchat je, což umožňuje cosi, co bychom mohli opsat jako "rotaci kádrů". Občané se mohou střídat v civilních i vojenských úřadech.
Mezi jednotlivými základními formami státu Aristoteles dále rozlišuje, a to podle profesní a majetkové struktury jejich občanů. K jeho ideálu se blíží stát, mezi jehož občany převládají zemědělci a v němž neexistují velké majetkové rozdíly. Stát, v němž je silná střední vrstva, je totiž podle jeho názoru nejstabilnějším politickým útvarem a Aristoteles dává přednost politické stabilitě před častými převraty.

1

Xenofanes (asi 565-473 př. n. l.) patřil k předchůdcům eleatské školy. Proslul svou kritikou náboženství. Nebyl však ateistou. Chápal boha jako nehybnou všezahrnující kouli, tedy zcela oproštěně od antropomorfních znaků.
2

S touto kategorií obyvatel pracuje Platon až ve svém pozdějším díle, Zákony, které jsou vůbec v mnoha ohledech realističtější, avšak také ještě konzervativnější než Ústava.

3. Konec antiky a počátky křesťanství
Už za Aristotela se Řecko dostalo do sféry vlivu Makedonie a později, od poloviny 2. st. př. n. l. do sféry vlivu Říma. Období, které začíná výboji Alexandra Makedonského, říkáme helénismus. Jak známo, po Alexandrově smrti (323 př. n. l.) se jeho říše rozpadla, ale na jejích troskách vzniklo několik říší nových, které byly vedeny rody pocházejícími od jeho spolubojovníků. V této době sice zanikaly - a to i v Řecku samém - ideály demokracie, na nichž byla založena zejména aténská obec, avšak na druhé straně vojenské výboje a další politický vývoj vedly k tomu, že se značně rozšířila řecká kultura, která se ovšem v původně neřeckých oblastech setkala s vlivy kultur autochtonních.
Ve filozofii se v té době setkáváme 1. s rozvojem specializace, 2. se spory mezi jednotlivými školami, které někdy ústí ve skepticismus, nevíru v možnost jednoznačného a jistého poznání a 3. s přesunem zájmu k etickým otázkám.

Polybios
Jak už bylo řečeno, přesunula se politická váha od druhé poloviny 2. st. př. n. l. do Říma. Řím, před tím, než se setkal ve větším měřítku s řeckou kulturou, neměl velké filozofické tradice. Římští myslitelé se zaměřovali spíše na otázky práva.
Větší společenskou teorii přenesl do Říma až Řek Polybios (200-120 př. n.l.), který se tam dostal jako rukojmí v době svého mládí. Polybiovi se v Říme zalíbilo a viděl v něm politické zřízení, které by se mělo uchovat. Byl si však vědom toho, že politická zřízení jsou dost nestabilní a tak hledal nástroj, jak tuto situaci v případě Říma změnit.
K tomu mu měla sloužit jeho teorie střídání ústav, která v mnohém navázala na starší řecké teorie. Stejně jako Aristoteles počítá Polybios se správnými a zvrhlými ústavami., tj. s monarchií, aristokracií a demokracií na jedné straně a tyranií a oligarchií na straně druhé. Střídání ústav však Polybios odvozuje v podstatě z generačních vztahů:
Počátečním stavem je podle Polybia jakýsi stav přírodní, chaos, ve kterém si lidé nejsou jisti životem ani majetkem. Proto se usnesou, že se podřídí vládě jednoho muže, jemuž předají takové pravomoce, že bude moci mezi nimi udržovat pořádek a spravedlnost. Tento člověk se stane prvním králem. Pokud si bude on a jeho potomci vědomi, k čemu jim byla předána vláda, budou vládnout spravedlivě. Nakonec však jeden z nich bude svou moc využívat jen ve svůj prospěch a zneváží práva svých podřízených (na majetek a ženy). Vznikne tyranie, kterou posléze lidé odstraní a rozhodnou se, že přenechají vládu několika nejlepším - aristokratům. I tato vláda za nějakou dobu stejným způsobem zdegeneruje v oligarchii a bude odstraněna ve prospěch demokracie. Zvrhnutím demokracie bude návrat chaotického stavu a cyklus může začít znovu.
Aby bylo možno odstranit tento cyklus, který lidem přináší mnoho nevýhod, navrhuje Polybios zřízení, které by v sobě spojovalo prvky všech tří správných ústav. Takovým zřízením je římská ústava, která obsahuje prvky monarchické (konzulát), aristokratické (senát) a demokratické (tribuny lidu).
Růst zájmu o etiku
Rostoucí zájem o etiku, a to o etiku života jednotlivce, byl dán mj. skutečností, že upadal politický život, že se občané už nemohli podílet na správě státu do té míry, jaká byla obvyklá v klasickém Řecku a že - navíc - v některých případech (např. pozdější císařský Řím) ztratili i osobní jistoty a cítili se být ohroženi. Hledali tedy útočiště v soukromí.
Na etické otázky odpovídaly především dva velké systémy, tj. epikureismus a stoicismus. Oba tyto systémy nebyly pouze systémy etickými. Vycházely z teorií poznání, které byly základem pro jejich učení o přírodě a učení o přírodě byla spojena s jejich etikou. Na etiku však kladly největší důraz.
Epikureismus a stoicismus se lišily především v chápání přírody. Zatímco epikureismus navazoval na atomismus, stoici vycházeli z monistické představy světa proniknuté ohnivým a oduševňujícím pneumatem tak, že v něm není místo pro prázdno. Pojetí etického ideálu se už příliš nelišilo: oba systémy chápaly jako žádoucí především duševní klid, k němuž koneckonců docházely také podobně, tj. racionálním zhodnocením životních možností a uváženým výběrem toho, o co má smysl usilovat. Na druhé straně epikureismus zdůrazňoval svobodu lidí, stoicismus spíše jejich podřízenost věčnému zákonu.
Epikureismus
Zakladatelem epikureismu byl řecký filozof Epikuros (341-270 př. n. l.) Ve fyzice navazoval na Démokritovo učení, avšak proti názoru starších atomistů o naprosté determinovanosti pohybu atomů připouštěl, že se každý atom na jistém bodu své dráhy může odchýlit od směru svého pohybu, a to způsobem, který není předem odhadnutelný. Tato změna ve fyzice mu umožnila v etice zdůvodnit lidskou svobodu.
Epikuros se domníval, že největším dobrem je slast (hédoné), kterou však chápal hlavně jako nepřítomnost bolesti. V tomto smyslu tedy nelze epikureismus charakterizovat jako hedonismus v užším smyslu tohoto slova - požitkářství.1 Slastí je pro Epikura tělesné zdraví a především duševní klid (ataraxiá). Aby jich bylo možno dosáhnout, musí člověk dokázat rozlišovat mezi slastmi.
Epikureici dělili slasti na přirozené a nepřirozené a přirozené slasti ještě dále na nutné a nenutné. Člověk, který chce dosáhnout blaženosti, má podle nich usilovat pouze o nutné přirozené slasti. Má dokonce zvolit i bolest, pokud se tak vyhne větším nepříjemnostem v budoucnosti. (Např. při léčení nemoci.)
Při úvaze o tělesné a duševní slasti dává Epikuros přednost slasti duševní, tj. klidu. Aby ho bylo možno dosáhnout, musí se lidé zbavit strachů, z nichž nejrozšířenější je strach z bohů a strach ze smrti.
Strach z bohů má odstranit Epikurovo učení o bozích. Epikuros nepopírá existenci bohů. Podle jeho názoru jsou vytvořeni z nejjemnějších atomů a žijí v tzv. mezisvětech, v nichž je dostatek volných atomů, takže těla bohů mohou doplňovat ztráty vzniklé přirozeným rozkladem a jsou tedy prakticky nesmrtelná. Bohové zde žijí absolutně blaženým životem. Starost o lidské věci by byla porušením této blaženosti, a proto bohové do životů lidí nezasahují. Nemá smysl se k nim modlit a jinak je ovlivňovat. Bohové v Epikurově systému hrají roli mravního příkladu nebo ideálu, k němuž se může moudrý člověk přiblížit i svým životem na zemi.
Strach ze smrti se Epikuros pokouší odstranit dvěma tvrzeními. V prvním z nich popírá existenci posmrtného života duše - není tedy třeba bát se posmrtných trestů. Druhé poukazuje na to, že smrt se živého člověka netýká, protože nastupuje až v okamžiku, kdy člověk přestává žít.
Toto pojetí bohů a smrti bylo pravděpodobně hlavním důvodem, pro který byl Epikurův systém odsuzován především v křesťanství. Někteří málo informovaní polemici jej však navíc mylně ztotožňovali s hedonismem.
Pokud jde o vztah ke společenskému dění, je sice Epikuros vcelku optimistou, nicméně jeho heslem je "Žij skrytě!"
V Římě popularizoval a rozvíjel Epikurovo učení Titus Lucretius Carus (97 př. n. l.-54 n. l.). Jeho postoj ke společnosti byl spíše pesimistický. To odpovídalo době, v níž žil a v níž už byl pozorovatelný mravní rozklad římské společnosti.
Stoicismus
Také stoicismus je učením které má dlouhou, asi půltisíciletou tradici. Jeho zakladatelem byl Zenón z Kitia (336-264 př. n. l.), jedním z nejznámějších myslitelů pozdního skepticismu byl císař Marcus Aurelius (121-180).
Už ve své fyzice skepticismus zdůrazňoval jednotu přírody a přísný determinismus v ní. Člověk je součástí přírody (navíc součástí nepatrnou ve srovnání s obrovitostí kosmu), a proto se nemůže tomuto determinismus vymknout. Z toho plynul stoický požadavek neprotivit se nutnosti. Přesto právě stoikové zdůrazňovali, že i za této situace si člověk může zachovat duševní svobodu, a to i v těch nejhorších podmínkách.
Toto učení bylo dáno tím, že stoikové chápali jako princip naplňující a oživující celou přírodu pneuma, což měla být fyzikálně směs vzduchu a ohně. Tato směs však byla také ztělesněním zákonitosti a řádu a zároveň (božského) rozumu. Ten se neprojevoval jen v příčinnosti a determinaci přírodních jevů, ale také v představě, že svět je periodicky stravován požárem a periodicky se zase obnovuje.
Na takto chápané zákonitosti se - jako součást přírody - podílel podle stoiků i člověk. To mu umožňovalo poznat přírodu i společnost. Navíc, jako nejvyšší produkt přírody měl člověk povinnost rozvíjet v sobě to, co je v přírodě nejvyššího, tj. svůj rozum. Měl-li tedy člověk podle stoického učení žít v souladu s přírodou - a tedy být šťasten - znamenalo to, že měl žít rozumně. Takový život byl podle stoiků zároveň ctnostným životem. Ctnost umožňuje klidnou existenci (ataraxiá), která je nejvyšším cílem života. Štěstí v tomto systému není cílem, nicméně se nutně dostavuje jako průvodní jev ctnostného života.
Člověk měl tedy především rozumně pochopit svět a přispívat k jeho uspořádání. Podle tohoto učení nemohlo ve světě jako celku, který je řízen dobrým logem, existovat zlo. To, co jako zlo chápeme, je jen něco, co vyplývá z nedostatku našeho rozumu. Svoboda znamená dobrovolné uskutečňování nutných cílů. Moudrý člověk podle stoiků podřizuje své jednání dobrovolně nutnosti.
Život ve shodě s přírodou tedy znamenal rozumný život, nikoli život podřízený biologické stránce člověka. Potřeby vznikající z tohoto aspektu lidské existence je sice třeba také uspokojovat, ale jen do nutné míry. Je třeba potlačovat to, co nás nutí, abychom věnovali biologickému příliš mnoho pozornosti, tj. zejména afekty. Ty rozlišovali stoikové podle toho, zda jsou zaměřeny k přítomnosti ( zármutek a slast) nebo k budoucnosti (žádostivost a strach).
Pokud jde o ctnosti, rozeznávali stoikové ctnosti individuální - rozumnost, statečnost a uměřenost - a společenskou: spravedlnost. Spravedlnost v chápání stoiků znamenala schopnost dávat každému, co odpovídá jeho hodnotě.
Myšlenka jednoty přírody - a později také rozšiřování římského občanství - vedly k uznání zásadní jednoty všech lidských bytostí. Pro stoiky už nebylo rozhodující, zda je člověk Řek nebo barbar, zda je pánem nebo otrokem. Jejich učení sice nevyzývalo k vyrovnání sociálních rozdílů, avšak požadovalo, aby ve všech lidech byla ctěna jejich podstata - podstata rozumné bytosti. V tom si byli lidé rovni a to umožňovalo stoikům hodnotit je ne podle jejich společenského postavení, nýbrž podle jejich duševních kvalit.
Stoické učení bylo tedy učením kosmopolitním. Rozumu v přírodě odpovídalo podle stoiků přirozené právo; pozitivní právo z něho mělo vyplývat a bylo také hodnoceno ve vztahu k němu: platné mělo být jen tehdy, když odpovídalo přirozenému právu.
Stoikové od svých přívrženců požadovali, aby se účastnili veřejného života a svou činností přispívali k rozumnému uspořádání společnosti. Jakákoli snaha být slavný jim však měla být cizí, už jen proto, že ve srovnání s velikostí přírody se každá lidská sláva jevila jako nicotná a touha po ní jako malicherná.

Počátky křesťanského učení o společnosti a dějinách
Některé stoické myšlenky přejalo křesťanství. Byla to zejména myšlenka rovnosti všech lidí, která byla interpretována jako rovnost před bohem, myšlenka nevýznamnosti tělesného a konečně teze o tom, že svět jako celek je dobrý; ta se stala základem křesťanské teodiceje.2
Křesťanství ovšem nenavazovalo jenom na stoicismus. Jeho hlavním pramenem bylo židovství, některé myšlenky obsažené ve východních náboženstvích (zejména představa zmrtvýchvstání), filozoficky pak navazovalo vedle stoicismu i na novoplatonismus. Tato filozofická návaznost byla dost důležitá pro rozšiřování křesťanství. Původní náboženství vycházející ze židovství a jeho víry v mesiáše bylo totiž zejména pro vzdělané vrstvy tehdejší římské říše příliš primitivní. Teprve když bylo spojeno s myšlenkami, které tito lidé znali z filozofie, mohlo být pro ně přijatelnější. Na druhé straně právě heterogennost kořenů křesťanství působila potíže při hledání jednotného křesťanského pojetí světa a člověka.
S těmito potížemi se vyrovnávaly první etapy rozvoje křesťanského myšlení, a to zejména apologetika a patristika. Apologetika se zaměřovala zejména na obranu křesťanství proti útokům "pohanských" protivníků, patristika, která je pozdější, formulovala základy křesťanských dogmat.
Aurelius Augustinus
Z hlediska vytvoření křesťanské filozofie společnosti a dějin je bezesporu největší postavou patristiky Aurelius Augustinus (354-430), svatý Augustin. Žil v době římského míru. V roce 313 bylo křesťanství zrovnoprávněno s ostatními vyznáními v římské říši, v roce 391 v ní byly zakázány pohanské kulty, tj. křesťanství v ní definitivně zvítězilo, i když bylo dosud zmítáno věroučnými spory. Ty mělo vyřešit ( a nevyřešilo) formulování jeho prvních dogmat (325 koncil v Nikáji). I tak bylo křesťanství ve zcela jiné situaci než v době prvních apologetů. Z ní vycházel i Augustinus, jehož duchovní život jakoby kopíroval postupné vyrovnávání se říše s křesťanstvím. Jako syn pohana a křesťanky prošel namáhavým hledáním než v dospělosti zakotvil u křesťanského náboženství a stal se jedním z jeho významných předtavitelů.
Zakladatelským dílem křesťanské filozofie dějin je Augustinovo dílo O boží obci (De civitate Dei). Bylo napsáno v době, kdy po zpustošení Říma Visigóty (410) tvrdila část pohanských Římanů, že tato dříve nevídaná pohroma je trestem bohů za moderní odvrat od klasického náboženství ke křesťanství.
Augustinus v polemice s nimi nejprve odmítl nároky římského polyteismu způsobem, za který by se nemusel stydět žádný novověký osvícenec, a pak podal svůj výklad křesťanství ve vztahu k dějinám.
Vytvořil teorii vývoje protikladnou starším cyklickým teoriím, k nimž se v jeho době přikláněli i někteří křesťanští myslitelé. Cyklická teorie vývoje odporuje podle Augustina základní křesťanské myšlence a o věčné spáse (nebo trestu). Jestliže se - jak je tomu např. ve stoicismu - svět stále znovu obnovuje v cyklu světových požárů, nemohla by být z tohoto cyklu osvobozena ani nesmrtelná duše, a to je v protikladu k myšlence posledního soudu a všemu, co z ní vyplývá.
Proti představě o cyklickém pohybu, staví Augustinus myšlenku procursu, která se projevuje v zápasu dvou obcí - boží a pozemské. I když se odehrává na tomto světě, jde o zápas náboženský a duchovní, tj. zápas mezi křesťanstvím a pohanstvím o duše lidí. Ačkoli jeho hlavní perioda začíná Kristovou misí, k členům boží obce se počítají i některé postavy Starého zákona, zejména proroci.
V souladu s tím změnil Augustinus i způsob periodizace: zatímco dříve bylo spíše zvykem periodizovat dějiny podle říší, které měly politickou převahu (egyptská, perská apod.), Augustinus využívá jako modelu jednotlivé "věky" člověka: rané dětství, dětství, jinošství, mládí, zralý věk a stáří. Příchodem Kristovým lidstvo vstoupilo do věku stáří, jehož hlavní náplní je příprava na poslední soud, tj. už zmíněný zápas dvou obcí. Augustinus předpokládá, že tento zápas skončí vítězstvím křesťanství. Po té bude následovat konec světa a poslední soud, který s konečnou platností rozhodne o posmrtném osudu všech lidí. Augustinovo myšlení je tedy ještě značně eschatologické.3
Augustinovo pojetí dějin je prvním lineárním pojetím vývoje. Je to však vývoj pouze spirituální. Augustinus nepočítá s nějakými podstatnými materiálními změnami. Ty byly do tohoto pojetí vývoje zaneseny až později. Teprve později se také pro takto pozměněné pojetí vývoje začalo používat termínu pokrok, progres.
V Augustinově pojetí dějin a především společnosti se projevuje nová situace, ve které se v jeho době ocitlo křesťanství. Augustinus se narodil do doby, kdy bylo křesťanství nejprve zrovnoprávněno (313) s ostatními náboženstvími v Římské říši a později (391) nad nimi nabylo převahu. Stát tedy už křesťany nepronásledoval a nemohl být označen za jednoznačného nepřítele. Naopak, v určitých situacích (např. věroučných sporech) spoléhal Augustinus na podporu státu. I v teorii se proto musel objevit nový postoj ke státu.
Stát chápe Augustinus jako trest za prvotní hřích. Ale státu není připisována jen tato negativní funkce. Stát má i funkci pozitivní, výchovnou. Prvotním hříchem ztratil člověk schopnost rozeznávat dobro a zlo a chovat se podle toho. Je proto třeba, aby existovala instituce, která mu v tom pomůže, a to pomocí drsných metod a sankcí. Touto institucí je právě stát, který prostřednictvím zákonodárství a sankcí v něm zabudovaných nutí lidi k tomu, aby se alespoň částečně ukáznili. Tato rudimentární kázeň je jakousi přípravou k tomu, aby později přijali ty náboženské a morální zásady, které je povedou zpět k bohu.
Proto se v Augustinově učení objevuje požadavek, aby lidé ctili a poslouchali zákony světského státu. V tom se jeho učení liší od učení starších křesťanských myslitelů, kteří žili před zrovnoprávněním křesťanství a stát jako moc neuznávali. Na druhé straně Augustinus po státu vyžadoval, aby chránil pravověrné křesťany, ne-li dokonce pravověrnost křesťanů. Vycházel přitom zřejmě ze zkušeností s některými císaři - včetně Konstantina - kteří si osobovali právo zasahovat do věroučných sporů. Pozdější spolupráce církevní a světské moci, jak je charakteristická v inkvizici, se při svém zdůvodnění částečně opírá i o některé Augustinovy myšlenky.

1

Hedonismus v tomto smyslu hlásal mj. Aristippos z Kyrény (asi 425-355 př. n. l.).
2

Teodicea je součást náboženského učení, která se zabývá problémem, jak je možné, že ve světě stvořeném nekonečně mocným a dobrotivým bohem existuje zlo. V doslovném překladu "teodicea" znamená öspravedlnění boha".
3

Eschatologie je učení o posledních věcech světa (nebo člověka). Eschatologický pocit byl charakteristický zejména pro rané křesťanství, které počítalo s tím, že konec světa nastane už za života existující generace. Později byla tato myšlenka opuštěna a konec světa byl posunut do blíže neurčené budoucnosti. Eschatologické nálady jsou však charakteristické pro některé křesťanské sekty, nebo pro milenaristická hnutí. (Milenarismus = myšlenka, na konci tisíciletí dojde k nějaké velmi podstatné změně, většinou ke konci světa.)

Další