KRONIKA

Ocenění cenou Václava Königsmarka

V Soutěži o Cenu Václava Königsmarka uspěly studentky KDS: Barbora Kašparová čestné uznání v kategorii bakalářská práce, Vendula Kacetlová první místo v kategorii bakalářská práce, Naďa Satková druhé místo v kategorii disertační práce a Iva Mikulová první místo v kategorii disertační práce.

Obhajoba disertační práce Mgr. Elišky Poláčkové, Ph.D.

Dne 5. května 2017 obhájila Eliška Poláčková svoji disertační práci nazvanou Teatralita středověké literatury doby lucemburské

Slavnostního vybalování Strukturalistické čítanky

Dne 18. dubna 2017 byla slavnostně vybalena kniha Theatre Theory Reader: Prague School Writings.

 

Jmenování Evy Stehlíkové emeritní profesorkou.

9. února 2017

Dne 9. února 2017 byla Eva Stehlíková slavnostně jmenována emeritní profesorkou.

 

 

Úspěšná obhajoba disertační práce Nadi Satkové

18. ledna 2017

Dne 18. ledna 2017 obhájila Mgr. Naďa Satková disertační práci nazvanou Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle).

 

Přednáška o slovenské alternativní kultuře

15. prosince 2016

PhDr. Miron Pukan, Ph.D. z Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově proslovil přednášku nazvanou Esteticko-poetologické metamorfózy slovenské alternativní divadelní kultury před i po roce 1989

 

Přednáška o kognitivních teoriích v teatrologii

12. prosince 2016

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. přednášela o kognitivních teoriích v teatrologii a konceptuální metafoře jako nástroji analýzy. Na příkladu inscenační tradice Janáčkovy opery Z mrtvého domu a dalších příkladech z oblasti hudebního divadla přednášející představila své teoretické úvahy o vztahu tzv. jevištní metafory a metafory konceptuální.

 

Úspěšná obhajoba disertační práce Martina Bernátka

1. prosince 2016

Dne 1. prosince 2016 obhájil Mgr. Martin Bernátek disertační práci nazvanou Promítání v divadlech před první světovou válkou: genealogická sonda do vztahů představení a projekce a konstrukce divadelní specifičnosti.

 

Přednáška o radioartu

28. listopadu 2016

Konala se přednáška o hudebním divadle a radioartu. Na příkladu čtveřice režírujících skladatelů z Německa a Rakouska (Heiner Goebbels, Olga Neuwirth, Andreas Ammer a Helmut Oehring) byly ukázány aktuální tendence světa hudebního divadla a experimentálního rozhlasového umění. Přednášel MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D. z Divadelní fakulty AMU v Praze. 

 

Přednáška Martina Bernátka o multifunkčních sálech v prvorepublikovém Československu

14. listopadu 2016

V pondělí 14. listopadu se konala přednáška Martina Bernátka, ve které představil závěry svého doktorského výzkumu o multifunkčních sálech v prvorepublikovém Československu. Pozornost věnoval rovněž obecným metodologickým omezením vyplývajícím z různých podob definice tzv. specifičnosti divadla.

 

Kurz Christiana Billinga o adaptacích Shakespeara v indickém filmu

7.–11. listopadu 2016

Christian Billing z univerzity v Hullu vedl kurz o adaptacích Shakespeara v indickém filmu (Intercultural Shakespeare on Screen: Three Recent Indian Films of Macbeth, Othello and Hamlet). Na programu byly zejména analýzy filmů Maqbool (2003), Omkara (2006) a Haider (2014). 

 

Brno Theatralia Conference 2016

8.–9. listopadu 2016

Na začátku listopadu 2016 uspořádala Katedra divadelních studií (zejména Šárka Havlíčková Kysová, Naďa Satková a Eliška Poláčková) konferenci nazvanou Brno Theatralia Conference 2016: Czech & Slovak Scenography For Shakespeare
Představili se na ní čeští i zahraniční odborníci na scénografii: Joseph Brandesky, Eva Stehlíková, Pavel Drábek, Jana Wild, Christian Billing, Vlasta Koubská, Dennis Christilles, Dagmar Inštitorisová, Martin Bernátek, Věra Velemanová, Ewa Tomaszewska, Tereza Zálešáková, Zuzana Koblišková a Jana Cindlerová.
Konference navazovala na sympozium v britském Hullu, kterého se v roce 2015 účastnila čtyřčlenná výprava z KDS. Setkávání odborníků na scénografii by mělo pokračovat v roce 2017 v Ohiu. Další ročník Brno Theatralia Conference je na Katedře divadelních studií naplánován na rok 2018. 

 

Výstava Shakespearovské opery na brněnském jevišti  

7. listopadu 2016

V pondělí 7. listopadu 2016 byla v přízemí budovy B na FF MU zahájena výstava Shakespearovské opery na brněnském jevišti / Operatic Shakespeare in Brno. Kurátorkou výstavy je Šárka Havlíčková Kysová.  

 

Přednáška o novém cirkusu 

31. října 2016

Mgr. Veronika Štefanová, Ph.D. přednášela na téma Nový cirkus jako dramatické umění. Pokusila se vymezit vztah nového cirkusu a divadla a představila jeden z metodologických přístupů k popisu a analýze novocirkusové inscenace. Součástí přednášky byl také krátký úvod do historie vzniku a vývoje nového cirkusu v Evropě i na severoamerickém kontinentu.

 

Úspěšná obhajoba disertační práce Ivy Mikulové

21. října 2016

Dne 21. října 2016 obhájila Mgr. Bc. Iva Mikulová disertační práci nazvanou Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968).

 

Přednášky o Pině Bausch a ženských rituálech 

17. října 2016

Uskutečnily se první přednášky z nové podsekce věřených přednášek KDS – "studentská sekce". O Pině Bausch,kulturních performancích a teatralitě ženských rituálů přednášely absolventky bakalářského stupně Kristýna Řičánková a Barbora Kašparová. 

 

Přednáška prof. Turečka 

3. října 2016

Prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. z Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích během přednášky nazvané Drama a divadlo – národnost a Evropa hovořil o možnostech odborného pohybu v rámcích vytyčených slovy drama ‒ divadlo; národnost ‒ Evropa. Východiskem byl procesuální ‒ synopticko-pulzační ‒ typ uvažování.

 

Víkendový výlet KDS

30. září – 2. října 2016

Tradicí se začíná stávat víkendový výlet pro studenty a pedagogy KDS. Letos se uskutečnil na přelomu září a října.  

 

Vznikl časopis Kritické theatrum

září 2016

Na konci léta 2016 vznikl webový časopis Kritické theatrum (KriTh) při Katedře divadelních studií, který navazuje na bohatou tradici jiného internetového periodika – RozRazil online. Kritické theatrum neboli KriTh poskytuje studentům prostor k publikování recenzí a také možnost vyzkoušet si redakční práci. Základním cílem projektu je kultivování psaného projevu a argumentace, k čemuž směřuje úzká spolupráce redaktorů s jednotlivými autory. Jádro přispěvatelů tvoří studenti a studentky KDS FF MU. Doplňují je absolventi/ky této katedry a studenti jiných uměnovědných či divadelních oborů na dalších univerzitách. 

 

Přednášky prof. Arntzena o vizuální dramaturgii

17. – 18. května 2016

V polovině května 2016 se uskutečnily dvě přednášky prof. Knuta Oveho Arntzena (Universitetet i Bergen) nazvané Dramaturgical Models and a Visual Dramaturgy in the Context of Postmodern Theatre

 

Katederní pálení čarodějnic 2016

30. dubna 2016

V sobotu 30. dubna se ve svahu nad Kamennou kolonií uskutečnilo katederní pálení čarodejnic. I letos se všichni, kteří se akce zúčastnili, v očekávání kouzel a magických momentů, které Filipojakubská noc slibuje, rituálně zbavili všech špatných vlastností a společných neduh. Dění fotila dr. Martina Musilová. 

 

Přednášky prof. Marschall

29. dubna a 20. května 2016

V dubnu a květnu 2016 měla na Katedře divadelních studií dvě přednášky prof. Dr. Brigitte Marschall (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Universität Wien). Hostující profesorka přednášela na téma Otto Muehl: fenomén Friedrichshof Valie Export: feministický akcionismus.

 

Diskuze o divadelní encyklopedii

25. dubna 2016

V pondělí 25. dubna 2016 se na Katedře divadelních studií konala diskuze nazvaná Metodologie tvorby divadelní encyklopedie. Mgr. Aleš Merenus, Ph.D. a Mgr. Martin J. Švejda v debatě moderované doc. Davidem Drozdem představili metodologické otázky a úskalí přípravy divadelních encyklopedií, na jejichž přípravě se podílejí. 

 

Přednáška doc. Glance o performanci

21. dubna 2016

Doc. Mgr. Tomáš Glanc, Ph.D. analyzoval některé jevy z dějin ruské performance a zamýšlel se nad jejich vazbami s ruskými kulturními tradicemi na jedné straně a s univerzálními projevy dějin a teorie žánru performance na straně druhé. Jeho přednáška se jmenovala Performance v souvislostech ruské kultury.

 

Přednáška o díle Thomase Ostermeiera

18. dubna 2016

Mgr. Jitka Goriaux Pelechová, Ph.D. přednášela o divadle Thomase Ostermeiera. Analyzovala Ostermeierovy režijní principy a vnímání divadelního realismu. Dotkla se také rozporů, které jeho tvorba někdy vyvolává.

 

Přednášky a seminář prof. Nurit Yaari

11. a 12. dubna 2016

Prof. Nurit Yaari (Tel-Aviv University) vedla 11. a 12. dubna 2016 intenzivní kurz o interpretaci řecké komedie klasického období Aristofanes and the City a měla přednášku Contemporary Israeli Theatre / Současné izraelské divadlo
Kurz byl zahájen přednáškou o vztahu aristofanovské komedie a řecké polis, navázal na něj seminář  o Aristofanových Žabách. 
Další přednáška byla věnovaná současnému izraelskému divadlu a zahrnovala stručnou historii židovského divadla, podobu izraelského divadla po roce 1947 a divadlo nejvýznamějšího současného izraelského dramatika Hanocha Levina. 

 

Přednáška o středověkém náboženském dramatu

4. dubna 2016

Konala se přednáška Mgr. Kateřiny Vršecké, Ph.D. Scénická poznámka středověkého náboženského dramatu. Přednášející uvedla, jakou podobu a funkci měla scénická poznámka ve středověkém náboženském dramatu, tzv. rubrika, jak rubriky vypovídají o scénické podobě her a jakým způsobem přispívají k integritě a teatralitě středověkých dramatických záznamů. Prostřednictvím vybraných ukázek z dramatických rukopisů převážně liturgického původu byly představeny vizuální podoby latinské rubriky od raného do pozdního středověku.

 

Přednáška o Shakespearově estetice divadla

21. března 2016

Katedra divadelních studií uspořádala 21. března přednášku nazvanou Shakespearova estetika divadla. Týkala se Shakespearových her, otázek překladu, smyslu aktualizací her, tragické a komické katarze i dramatu jako předvedení lidské interakce. Přednášel prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., vedoucí Semináře estetiky Masarykovy univerzity.

 

Přednáška o arabském divadle

7. března 2016

V pondělí 7. března se v rámci cyklu přednášek Horizonty teatrologie uskutečnila přednáška Ilony Gajdíkové Kořeny moderního arabského divadla. Přednášející popsala lokální divadelní formy, které existovaly na území arabsky mluvících zemí (loutkové divadlo, stínové divadlo, lidoví vypravěči, lidové divadlo živých herců), a vznik moderního arabského divadla v 19. století v Sýrii a Egyptě. Zvláštní pozornost věnovala některým průkopníkům moderního arabského dramatu.

 

Přednášky Doroty Sosnowské

23. – 24. února 2016

Ve dnech 23. a 24. února 2016 na Katedře divadelních studií přednášela polská teatroložka Mgr. Dorota Sosnowská, Ph.D. První přednáška se jmenovala Archive, Body and Peripheries, druhá Body as Medium. Between Technology and Theory of Theatre.

 

Úspěšná obhajoba disertační práce Kateřiny Vršecké

15. ledna 2016

Dne 15. ledna 2016 obhájila Mgr. Kateřina Vršecká svou disertační práci nazvanou Scénická poznámka středověkého náboženského dramatu.

 

Anglické herecké společnosti na evropském kontinentu v 17. století: fakta i fikce – přednáška Markéty Polochové

7. prosince 2015

Teatroložka a anglistka Mgr. Markéta Polochová, Ph.D. představila svůj výzkum anglických hereckých společností. Přiblížila metodologii zvolenou pro historiografické téma, zabývala se územím, na němž se společnosti pohybovaly, politickými i společenskými vazbami, které měly na divadelní činnost společností nemalý dopad i divadelní praxí a textovým dědictvím.

 

Tour de France as cultural performance – přednášky Jakuba Papuczyse

1. – 3. prosince 2015

Na Katedru divadelních studií zavítal Mgr. Jakub Papuczys z Jagellonské univerzity v Krakově. Jeho přednášky se týkaly performativity a rozboru konkrétní kulturní performance: cyklistického závodu Tour de France.

 

Otázky (výuky) filmového rozboru – přednáška Radomíra D. Kokeše

23. listopadu 2015

Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. se ve své přednášce zaměřil na dimenze a funkce filmové analýzy. Výklad se odvíjel od představení knihy Rozbor filmu, v níž se autor této oblasti věnoval a pokusil se propojit žánry programového textu, učebnice a odborné monografie.

 

Účast na konferenci na JAMU – Current Challenges in Doctoral Theatre Research

20. – 21. listopadu 2015

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2015 se na JAMU konal sedmý ročník doktorské konference, tentokrát pod názvem Current Challenges in Doctoral Theatre Research. Vystoupili na ní také Tereza Konývková a Lukáš Kubina z Katedry divadelních studií. 

 

Přednáška a workshop Jessiky Litwak

18. – 19. listopadu 2015

Jessica Litwak, Ph.D., členka souboru LaMama a Theatre Without Borders, vedla v listopadu 2015 workshop nazvaný The H.E.A.T. Paradigm: Theatre For Personal and Social Change (Paradigma H.E.A.T.: Divadlo osobní a společenské proměny) a pronesla přednášku na téma Theatre For Personal and Social Change, A Life of Performance and Peacebuilding (Divadlo osobní a společenské proměny, možnosti performance pro život a šíření míru).

 

Filosofické aspekty performativity a performance – přednáška Alice Koubové

9. listopadu 2015

Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D. přednášela o tom, co se stane s filosofickým uvažováním, připustíme-li, že je radikálně performativní? Jaká témata se v rámci filosofie otevírají s teorií, která situuje zdroj tvorby nikoli za performanci, ale do ní samotné? Může performance představovat zdroj, který filosofii nabídne zahlédnout její vlastní konvenčnost a otevře novou oblast generování smyslu?

 

České zastoupení na konferenci v Hullu (UK) – Czech and Slovak Scenography for Shakespeare

5. – 7. listopadu 2015

Teatrologové z Velké Británie, Spojených států amerických, České republiky a Slovenska se na začátku listopadu 2015 sešli na konferenci Czech and Slovak Scenography for Shakespeare, kterou pořádala instituce School of Drama, Music and Screen, University of Hull. Katedru divadelních studií během třídenního programu reprezentovaly Šárka Havlíčková Kysová, Naďa Satková, Amálie Bulandrová a Kateřina Lukáčová. 

 

Feministické tendence v současném slovenském divadle a dramatu – přednáška Evy Kyselové

26. října 2015

V pondělí 26. října 2015 přednášela Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D. (Katedra teorie a kritiky DAMU) o feministických tendencích v současném slovenském divadle a dramatu. Zaměřila se na vývoj a místo feminismu ve slovenské kultuře a především na jeho silné tendence, které se objevují ve slovenské dramatice a divadle. Na konkrétních příkladech dramatických textů a divadelních inscenací se snažila kriticky mapovat různorodost tvůrčích přístupů k rodově citlivým tématům a jejich reflexi.

 

Montážní síto – nástroj režisérské analýzy (na příkladu inscenací Bratrů Karamazových) – přednáška Pavla Baďury

12. října 2015

MgA. Pavel Baďura, Ph.D. přednášel o tom, jestli je možné použít „montážní síto“ (soubor montážních postupů definovaných především S. M. Ejzenštejnem) a prosít jím inscenace Karamazovů. Poukázal na divadelní inscenace Bratrů Karamazových i Zelenkovo filmové zpracování. 

 

Emil František Burian a jeho cesty za operou – přednáška Heleny Spurné

5. října 2015

Přednáška Mgr. Heleny Spurné, Ph.D. se odvíjela od prezentace stejnojmenné knihy, kterou Helena Spurná vydala na sklonku minulého roku ve vydavatelství KLP Praha. Přednášející referovala o způsobu, jímž na tématu Burianových operních děl pracovala, a představila jednotlivá díla, o nichž hovořila se zřetelem k vývoji domácí i evropské operní tvorby, k Burianovu kompletnímu divadelnímu dílu a v souvislosti s historií jejich scénického provádění i recepcí.

 

Podzimní výlet KDS

2. – 4. října 2015

V říjnu 2015 se uskutečnil výlet Katedry divadelních studií, kterého se zúčastnili někteří studenti bakalářského a magisterského studia. Akci, která se konala na skautské chatě Mercedes u Nového Města na Moravě, uspořádali doktorandi Eliška Poláčková a Lukáš Kubina. 

 

Prof. Trubochkin vedl kurz o ruském divadle na začátku 20. století

21. – 24. září 2015

Na začátku podzimního semestru 2015 se uskutečnila bloková výuka kurzu Russian schools of theatre of the beginning of XX century. Představeni byli zejména režiséři Stanislavský, Mejerchold a Vachtangov a pojednáno bylo i o jejich vlivu na současnou divadelní praxi. Kurz vedl prof. Dmitry Trubochkin. 

 

Účast na konferenci o divadle a komunitách

14. – 16. září 2015

V září 2015 se na Maltě uskutečnila konference Redefining Theatre Communities. Community Perspectives in Contemporary Theatre-making. Katedru divadelních studií na ní zastupovala Naďa Satková. 

 

Uvedení publikace prof. Havlíčkové a doc. Neuhubera

30. července 2015

V rámci festivalu barokního divadla Mikulov byla představena kolektivní monografie Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau, kterou napsala prof. Margita Havlíčková (FF MU Brno) a doc. Christian Neuhuber (Karl-Franzens-Universität Graz). Kniha představuje výsledky několikaletého společného výzkumu mezinárodního týmu autorů v oblasti barokního divadla na území jižní Moravy a jižních Čech. Součástí je i komentovaná edice dvou nově objevených dramatických textů kočovných komediantů. Pozornost je soustředěna na dramatika, divadelního ředitele a herce Johanna Georga Gettnera (?–1696), rodáka z Mikulova a vůdčí osobnost Eggenberských knížecích komediantů v Českém Krumlově.

 

Letní škola antického řeckého dramatu

červen, červenec 2015

Mezi 22. červnem a 5. červencem se v řeckém Lavriu a Epidavru uskutečnila v pořadí již třetí Letní škola antického řeckého dramatu s tématem „Challenging Limits: Performances of Ancient Drama, Controversies and Debates“. Dvacítka mezinárodních účastníků (mimo jiné i z Argentiny, Brazílie či Číny) během dvou týdnů nejen vyslechla množství přednášek akademiků z celého světa, ale také navštívila dvě divadelní představení (Go Down Moses Romea Castellucciho a Euripidovy Trójanky) a zúčastnila se několika workshopů. Přednášky a semináře byly zaměřeny na různé problémy, se kterými se může divadelní praktik i teoretik setkat – mezi nejzajímavější patřily příspěvky Nurit Yaari o inscenování Aristofana v Izraeli, Evelyne Ertel o tom, jak na scéně pracovat s chórem, či Freddyho Decreuse o kritickém čtení absolutní metafory na scéně. Nabyté teoretické znalosti ze všech přednášek zahraničních i tuzemských hostů (mj. Romain Piana, Michail Marmarinos, Yannis Houvardas, Henri Schoenmakers, Mary Hart) pak bylo možné zúročit při praktických workshopech s Philipposem Tsalahoursisem přímo v Malém divadle v Epidauru, kdy si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je být chóristou v řecké komedii i tragédii. 

(zapsala Klára Škrobánková, frekventantka letošní letní školy)

 

Studenti KDS uspěli v soutěži o Cenu Václava Königsmarka

červen 2015

V 8. ročníku teatrologické soutěže o Cenu Václava Königsmarka, do které bylo přihlášeno 27 prací, se prosadili studenti Katedry divadelních studií.

V kategorii magisterských prací získala druhé místo Zdenka Gočalová za práci Beskydské divadlo v Novém Jičíně (1942–1963), jejím školitelem byl Mgr. Libor Vodička, Ph.D. Monografie věnovaná Beskydskému divadlu v Novém Jičíně podle poroty přináší pozoruhodně důkladný pohled na existenci divadla tzv. krajového typu, jehož základna se konstituovala v období protektorátu v oblasti střední a částečně severní Moravy. Výsledkem práce Z. Gočalové je velmi kvalitní a originální výzkum, doplněný obsáhlým soupisem dobové i soudobé literatury, medailony významných osobností, soupisem repertoáru (vč. počtu repríz jednotlivých inscenací) a obrazovou přílohou, který by mohl být vzorem pro výzkumy dalších podobných scén, působících na Moravě, jimž není do dnešní doby věnována prakticky žádná obsáhlejší studie

Třetí místo bylo uděleno Barboře Doležalové, která napsala práci Čekání na Godota: Po stopách překladů (školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.). Autorka práce provedla na základě dobře zvoleného teoretického východiska precizní analýzu čtyř překladů Beckettovy hry a pojmenovala jejich roli v rámci konkrétního inscenačního záměru. Práce je inspirativním příspěvkem z oblasti translatologie, v jejímž rámci autorka dokázala postihnout i dosud málo reflektovaný problém znovupřekládání.

Čestné uznání získal Lukáš Kubina za práci Teatralita prvomájových oslav v letech 1948 až 1952 v ČSR (školitelka: Mgr. Martina Musilová, Ph.D.). Podle poroty soutěže tato práce s pozoruhodným tématem směřuje k identifikaci teatrálních vzorců a divadelních postupů v oficiálních slavnostech prvních  let po komunistickém puči.  Při pokusu o jejich rekonstrukci a interpretaci projevil autor schopnost kontextuálního myšlení a uplatnění mezioborového přístupu.

Porota soutěže zveřejnila i jména dalších autorů, kteří napsali inspirativní a kvalitní práce a postoupili do druhého kola soutěže. Patří mezi ně Amálie Bulandrová, Katarína Marková a Tomáš Kubart.

 

Doc. Neuhuber přednášel o německojazyčném divadle

11. a 12. května 2015

Dvoudílnou přednášku Deutschsprachiges Theater des 17. und 18. Jahrhunderts. Ein Überblick (Německojazyčné divadlo v 17. a 18. století. Přehled) proslovil host Katedry divadelních studií doc. Christian Neuhuber (Karl-Franzens-Universität Graz).
Představil formy, vývojové tendence a vybraná díla významných autorů německojazyčného divadla v historickém kontextu. Věnoval se barokním hrám řádového, dvorského a kočovného divadla a ochotnickému divadlu. Dále nastínil vývoj dramatu osvícenského a hnutí Sturm und Drang až po období klasicismu a romantismu. Zvláštní pozornost věnoval divadlu v habsburské monarchii.

 

Současný japonský kjógen – přednáška Ondřeje Hýbla

11. května 2015

Katedra divadelních studií uspořádala přednášku lektora Malého divadla kjógenu Ondřeje Hýbla Současný japonský kjógen: bláznivá slova české kotlině. Přednáška se týkala japonské divadelní formy kjógen, souboru Malé divadlo kjógenu a jeho recepce u nás i v Japonsku. 

 

Přednáška dr. Seresse o hrách E. Albeeho 

6. května 2015

Ve středu 6. května se uskutečnila přednáška zahraničního hosta Dr. Ákose Seresse, Ph.D. z univerzity v Kaposváru. 
Dr. Seress v lekci nazvané Theater of Fragmentation – On the Works of Edward Albee představil širší pohled na hry Edwarda Albeeho. Na teoretickém základě kognitivní vědy a nového historismu se pokusil doložit, že americký dramatik má mnohem blíže k jazyku postmoderního dramatu, než mu přiznává divadelní kritika. Za tímto účelem provedl stručný rozbor her Stalo se v ZOO, Kdo se bojí Virginie Woolfové? a Americký sen.

 

Debata o vystavování režisérských osobností 

27. dubna 2015

Katedra divadelních studií uspořádala 27. dubna moderovanou debatu o tom, jak vystavovat režisérské osobnosti. 
Odborníci na uchovávání materiální paměti divadla diskutovali o tom, jak laické veřejnosti zprostředkovat práci významných divadelních tvůrců. Východiskem se stalo zhodnocení výstav o Petru Scherhauferovi, Alfrédu Radokovi a Jiřím Trnkovi, na kterých se hosté podíleli.
Debaty, kterou moderovala dr. Šárka Havlíčková Kysová, se zúčastnili Mgr. Veronika Valentová (Oddělení dějin divadla, Moravské zemské muzeum), Mgr. Věra Velemanová (Institut umění – Divadelní ústav), Mgr. Jakub Hora (Divadlo Alfa, Plzeň) a Mgr. Vojtěch Poláček (Divadelní oddělení, Národní muzeum). 

 

Přednášky brněnských romanistů

13. dubna 2015

Brněnští romanisté z Ústavu románských jazyků a literatur FF MU představili postupy staršího a moderního španělského dramatu.
Mgr. Jan Darebný promluvil o problematice překladu veršovaného dramatu na příkladu španělské polymetrie.
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. představil jednu z nejvýznamnějších španělských her od konce diktatury – ¡Ay, Carmela! (1987) Josého Sanchise Sinisterry – a pojetí divadla jako prostoru vzpomínání.

 

Přednáška Pavla Janouška o Vladimíru Macurovi

2. dubna 2015

Literární vědec a dlouholetý spolupracovník Vladimíra Macury prof. Pavel Janoušek představil svou publikaci Ten, který byl: Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou, pojednávající o tomto významném českém literárním vědci, spisovateli a překladateli (1945–1999). 

 

Přednášky Pavla Drábka

30. – 31. března 2015

Doc. Pavel Drábek, shakespearolog a bývalý vedoucí Katedry divadelních studií, který nyní působí na univerzitě v anglickém Hullu, prezentoval v Brně na konci března 2015 dvě přednášky. 
První se uskutečnila v rámci Veřejných přednášek KDS a jmenovala se Shakespeare a anglické divadlo raného novověku. Doc. Drábek v ní uvedl Shakespearovo dílo a další hry jeho doby do souvislosti s divadelní praxí v Londýně i mimo něj. Pozornost věnoval také podmínkám a materiálním okolnostem, které hrály stěžejní roli u vzniku kmenového repertoáru západního divadla.
Druhá přednáška (nazvaná ‘One Auspicious, and one Dropping eye’: Frivolous Drama in Early Modern Europe) se konala na Katedře anglistiky a amerikanistiky a byla věnována raně novověkému dramatu.

 

Přednáška o dramaturgii Národního divadla

2. března 2015

Katedra divadelních studií uspořádala 2. března 2015 veřejnou přednášku na téma:
Neviditelná dramaturgie Národního divadla. Případ Lier–Zeyer. 
Mgr. Petra Ježková, Ph.D. věnovala pozornost problematice dramaturgie Národního divadla na konci 19. století a její složitost ilustrovala na případu svízelného boje Jana Liera za Julia Zeyera. Petra Ježková se tímto tématem zabývá i ve své knize Obležen národem dramatiků. Jan Lier (1852–1917), která vyšla v nakladatelství Academia. 

 

Exkurze KDS do Prahy

27. února 2015

Dne 27. února 2015 se uskutečnila další z řady exkurzí Katedry divadelních studií - tentokrát jsme navštívili Prahu. Na programu exkurze byla unikátní výstava benediktinských artefaktů s názvem Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 ve Valdštejnské jízdárně na Pražském hradě. Po zhlédnutí výstavy následoval rozchod a individuální program. Část studentů využila tento čas ke sběru materiálů v Divadelním ústavu, či návštěvě galerií a muzeí. Společný program pokračoval večerním představením Kouzelného cirkusu Laterny Magiky na Nové scéně Národního divadla. Pro většinu výpravy to byla vůbec první osobní zkušenost s touto dnes již legendárním inscenací. Zpět do Brna jsme dorazili v nočních hodinách. (LK)

 

Úspěšná obhajoba disertační práce Markéty Polochové

15. ledna 2015

Dne 15. ledna 2015 obhájila Mgr. Markéta Polochová svou disertační práci nazvanou Ozvuky anglického divadla a dramatu v raně novověké epoše na evropském kontinentu: anglické cestující společnosti.

 

Vyšla kniha o Otakaru Roubínkovi

2014

Absolventce teatrologie na Katedře divadelních studií Michaele Malčíkové vyšla v nakladatelství Brkola kniha o Otakaru Roubínkovi: Na divadlo neumřu /Otakar Roubínek/
Otakar Roubínek (1934–1992) byl český herec a především dramaturg, divadelní vědec a učitel. Výraznou dramaturgickou stopu zanechal například v Gottwaldově, v Divadle za branou, Divadle Na zábradlí nebo v Národním divadle. Je rovněž autorem teatrologické monografie František Ferdinand Šamberk – člověk, herec a dramatik a řady studií a kritik. Práce Michaely Malčíkové je první monografií zasvěcenou Roubínkově činorodé osobnosti.

 

Vyšla kniha Barbory Diego Rivera Příhodové

prosinec 2014

Nakladatelství MUNI Press – Josef Svoboda o.p.s. vydalo koncem roku 2014 knihu Mgr. Barbory Diego Rivera Příhodové, Ph.D. – Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou
Kniha je kritickou edicí pramenů, ve které bylo vybráno, upraveno, tematicky roztříděno a kritickým komentářem opatřeno na 72 hodin audiozáznamů rozhovorů, které vedli světově proslulý scénograf Josef Svoboda a americký teatrolog českého původu Jarka Burian.

 

Doc. Margita Havlíčková byla jmenována profesorkou

18. prosince 2014

Paní doc. Margita Havlíčková byla 18. prosince 2014 jmenována vysokoškolskou profesorkou. Srdečně jí blahopřejeme!

 

Přednáška o modernistických divadelních utopiích

8. prosince 2014

Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. se ve své přednášce nazvané Divadlo a utopie: Kapitoly z dějin modernistických divadelních utopií zabýval příklady utopistických tendencí divadelníků a divadelních skupin ve střední a východní Evropě, přičemž sledoval divadlo ruské a polské (Suleržickij a Osterwa – koncept divadla-kláštera) a srbské (Zenisté a jejich koncept Svatého Barbara).

 

Prof. Dariusz Kosiński hostem KDS

24. – 26. listopadu 2014

V listopadu 2014 navštívil Katedru divadelních studií FF MU zahraniční host profesor Dariusz Kosiński. Studenti mohli absolvovat přednáškový cyklus Jerzy Grotowski a tradice polského divadla a veřejnou přednášku Performační studia v Polsku a jejich uplatnění v sociologickém bádání

 

Přednáška o inscenaci Komedie o umučení

24. listopadu 2014

Přednáška, kterou připravili Mgr. Klára Hanáková, Ph.D (JAMU) a prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Ústav hudební vědy FF MU), byla věnována inscenaci Komedie o umučení, jež představuje vyvrcholení programu politického antiiluzivního divadla Mahenovy činohry v šedesátých letech 20. století a režíroval ji Evžen Sokolovský. Díky této interdisciplinární přednášce jsme se seznámili s tím, jak na problematiku nahlíží teatroložka a muzikolog. 

 

Přednášky prof. Noela Wittse

3. – 4. listopadu 2014

Profesor University of Leeds Noel Witts zavítal na Katedru divadelních studií 3. – 4. listopadu 2014. Jeho první přednáška měla název The Twentieth-Century Performance Reader / Influence of the Happening Idea on Contemporary Performance, druhá se jmenovala Changes in the Language of European Theatre over the Last Decades. 

 

Přednáška o tradičním indickém divadle

27. října 2014

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. z Katedry divadelních studií FF MU nazvala svou přednášku ORIENTace: K metodologii výzkumu tradičního indického divadla. Představila v ní metodologická východiska a problémy, s nimiž se může potýkat evropský badatel při studiu této problematiky. Uvedla rovněž konkrétní případy badatelské reflexe a možnosti metodologických přístupů při výzkumech v oblasti indického divadla. Čerpala z výsledků vlastního výzkumu v oblasti tradičního indického herectví, na základě kterého v roce 2013 vydala monografii Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 

 

III. doktorandské sympozium v Mikulově 

24. – 25. řijna 2014

V Mikulově se 24. - 25. října 2014 konalo III. doktorandské sympozium pořádané Katedrou divadelních studií. Cílem sympozia bylo alespoň částečně zmapovat současné tendence v bádání o divadle mladých vědkyň a vědců a vytvořit prostor pro mezioborovou diskuzi.

 

Konference pro mladé divadelní kritiky v Litvě

2. – 4. října 2014

Na začátku října 2014 se v litevském Vilniusu konala konference mladých divadelních kritiků „REC: ON stage“. Úvodní přednášku pronesl prof. Patrice Pavis, workshop o nových médiích v divadelních inscenacích vedl prof. Willmar Sauter. Z Katedry divadelních studií byli na konferenci pozváni Naďa Satková a Martin Bernátek. 

 

Ancient Greek Drama Summer School 2014

červen, červenec 2014

Na přelomu června a července 2014 se konala další letní škola antického řeckého dramatu v Lavriu a Epidavru. Z Katedry divadelních studií se jí zúčastnili Eva Stehlíková, Markéta Polochová, Martin Bernátek a David Drozd.
Pozvání přijali odborníci z mnoha zemí. Například Nurit Yaari (University of Tel Aviv) měla přednášku o politických souvislostech izraelských inscenací Aristofana, Bernd Seidensticker (Free University of Berlin) o technologiích jako deus ex machina, Monica Centanni (Universita IUAV di Venezia) o Aischylových tragédiích. 
Mimo přednáškový program se konaly praktické workshopy. Účastníci navštívili také představení na divadelním festivalu v Athénách, a to včetně představení Jiřího Kyliána, se kterým se také nečekaně setkali v Epidavru a diskutovali s ním při společné večeři. 

 

Přednášky prof. Marvina Carlsona

19. – 23. května 2014

Prof. Marvin Carlson z The City University of New York strávil týden na Katedře divadelních studií. Blok jeho přednášek souhrnně nazvaných Thinking about Theatre, zahrnoval tato dílčí témata: What is theatre?, Theatre and religion, Theatre and performance, Theatre and drama, The makers of theatre.

Můžete si poslechnout záznamy přednášek a některých diskusí:

What is theatre? - záznam přednášky a diskuse

Theatre and religion - záznam přednášky

Theatre and drama - záznam přednášky a diskuse

Theatre and performance - záznam přednášky

The makers of theatre - první část a druhá část záznamu přednášky

 

Přednáška na téma: Šebestián Macer z Letošic, divadlo v Lešně a J. A. Komenský

19. května 2014

PhDr. Markéta Klosová, Ph.D. z Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského prezentovala 19. května 2014 přednášku o Šebestiánu Macrovi z Letošic a divadlu v Lešně. Macer kromě jiného zpracoval tři dramatizace, jejichž předlohou byla Komenského Janua, učebnice latiny a reálií.

Můžete si poslechnout záznam přednášky.

 

Teatrální pálení čarodějnic

30. dubna 2014

U příležitosti vydání čísla časopisu Theatralia věnovaného výzkumu teatrality veřejných událostí, se 30. dubna 2014 v Ořešíně konalo pálení čarodějnic, respektive pálení nepodařených verzí článků. 

 

Exkurze do Chrudimi a Hradce Králové

30. dubna 2014

Dne 30. dubna 2014 se uskutečnila exkurze do Chrudimi a Hradce Králové. Účastníci si prohlédli Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, legendární loutkové divadlo DRAK a navštívili představení Richard III. v Klicperově divadle (v režii Davida Drábka). 

 

Prezentace Simony Rybákové o inscenaci Richard III.

15. dubna 2014

V úterý 15. dubna 2014 se uskutečnila prezentace Simony Rybákové nazvaná Richard III.: Od první skici na jeviště. Textilní a kostýmní výtvarnice Simona Rybáková představila proces vzniku inscenace Richard III. v režii Davida Drábka (Klicperovo divadlo Hradec Králové, premiéra 20. 10. 2012) a pozornost věnovala především tématům jako budování postavy pomocí kostýmu, výtvarný návrh versus výsledná realizace či tvůrčí dialog režiséra a výtvarníka.

 

Přednášky Mgr. Jiřího Bláhy o zámeckých divadlech

14. – 15. dubna 2014

Katedra divadelních studií za spoluúčasti brněnské sekce Teatrologické společnosti uspořádala 14. a 15. dubna 2014 přednášky na téma zámeckých divadel. Historik umění a restaurátor Mgr. Jiří Bláha nejprve přiblížil historii i současný stav a využití zámeckého divadla v Českém Krumlově. Druhou přednášku zaměřil na dílo malíře divadelních dekorací i závěsných obrazů Josefa Platzera (1751–1806) a scénografii 18. století.

 

Přednáška Christine Richier nazvaná Josef Svoboda – snivec světa

7. dubna 2014

Dne 7. dubna 2014 se někteří studenti Katedry divadelních studií zúčastnili přednášky nazvané Josef Svoboda – snivec světa na Divadelní fakultě JAMU. Přednášela Christine Richier, odbornice v oblasti lighting designu.

 

Přednáška o kritickém vydání díla Henrika Ibsena

2. dubna 2014

Profesorka Vigdis Ystad z University of Oslo věnovala svou přednášku nazvanou „The New Historical-Critical Edition of Henrik Ibsen`s Writings. Editorial principles and working conditions“ prezentaci práce na kritickém vydání sebraného Ibsenova díla (17 dílů, publikováno 2005–2010). 

 

Středověký Mastičkář třikrát jinak

24. března 2014

Dne 24. března 2014 se v rámci brněnské sekce Teatrologické společnosti uskutečnila přednáška nazvaná Středověký Mastičkář třikrát jinak, na které se podíleli prof. PhDr. Eva Stehlíková, Mgr. Martin Bažil, Ph.D. a Mgr. Eliška Poláčková. Cílem přednášky bylo seznámit posluchače s dramatickým charakterem dvou dochovaných zlomků latinsko-české hry Mastičkář a její recepcí v českém i cizojazyčném prostředí a dotknout se nejpodstatnějších interpretačních problémů se hrou spojených.

Můžete si poslechnout záznam přednášky.

 

Přednáška o jezuitských dramatech v Osmanské říši

10. března 2014

Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D. přednášela 10. března 2014 na Katedře divadelních studií o objevech řecky psaných jezuitských her, které otevřely neznámou kapitolu v historii jezuitské divadelní produkce ve východním Středomoří.

 

Autorská projekce a beseda o filmech o tanci

19. února 2014

19. února 2014 se v rámci brněnské sekce Teatrologické společnosti uskutečnila autorská projekce tří filmů věnovaných tanečnímu umění – Reminiscence: Tanec Praha 1989-2003 (dokument o festivalu Tanec Praha), HAMLETOPHELIA a Nespoutaní andělé. Projekce byla doplněna besedou s režisérem snímků - Jakubem Jahnem. 

 

Padesáté výročí vzniku oboru divadelní věda v Brně

25. listopadu 2013

V pondělí 25. listopadu 2013 se v Barokním sále Místodržitelského paláce v Brně konalo přátelské setkání u příležitosti padesátého výročí vzniku oboru divadelní věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 

 

Úspěšná obhajoba disertační práce Radky Kunderové a její přednáška na téma Ajtmatovův Den delší než století

14. listopadu 2013

Dne 14. listopadu 2013 obhájila Mgr. et Mgr. Radka Kunderová svou disertační práci nazvanou Eroze autoritativního diskursu v české divadelní kritice v období tzv. přestavby (1985–1989).

Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. poté 9. prosince 2013 prezentovala v rámci Teatrologické společnosti přednášku nazvanou „Rozpomeň se na své jméno!“  Ajtmatovův Den delší než století v Divadle na Vinohradech (1986) jako charakteristický průnik sovětského a českého „přestavbového“ diskursu. Na příkladu uvedení dramatizace románu Čingize Ajtmatova Den delší než století v režii Jaroslava Dudka v Divadle na Vinohradech (1986) charakterizovala rozdíly mezi sovětským a českým „přestavbovým“ diskursem a také ambivalentní postavení tehdejší sovětské dramatiky u nás. 

 

Prof. Dmitry Trubochkin přednášel o ruské avantgardě

11. – 13. listopadu 2013

Na Katedru divadelních studií opět zavítal prof. Dmitry Trubochkin, ředitel Státního institutu pro studium umění a profesor divadelní vědy na Ruské akademii divadelních umění v Moskvě (GITIS). Ve dnech 11. – 13. listopadu 2013 se v přednáškách nazvaných Once again on the Russian theatre avant-garde, its legacy and its contemporary significance zabýval režiséry ruské avantgardy první poloviny 20. století. Zároveň popsal, jak se avantgardní postupy odrážejí v tvorbě současných ruských herců a režisérů.

 

Přednášky doc. Ch. Neuhubera: Büchner – Leben und Werk. Zum 200. Geburtstag des Autors

4. – 5. listopadu 2013

Christian Neuhuber, Priv.-Doz. Mag. Dr. působí na Karl-Franzens Universität ve Štýrském Hradci a na Katedře divadelních studií je pravidelným hostem. Tentokrát (4. a 5. listopadu 2013) přednášel o Georgu Büchnerovi - o jeho rodině, hrách a okolnostech jejich vzniku, společenském kontextu i lidech, kteří ovlivnili jeho dílo.

 

Divácká recepce: výsledky kvantitativního šetření

23. října 2013

Markéta Polochová, David Drozd a zástupci studentských týmů představili 23. října 2013 výsledky kvantitativního výzkumu divadelního publika.
V rámci předmětu Divácká recepce realizovali studenti Katedry divadelních studií dotazníkové šetření ve čtyřech brněnských divadlech – v HaDivadle, Divadle Husa na provázku, Divadle U stolu a Městském divadle Brno. Výzkum brněnského publika probíhá již šest let a pokračuje i nadále.

 

Dr. Ákos Seress, Ph.D. přednášel o kognitivních teoriích

20. – 21. října 2013

Katedru divadelních studií ve dnech 20. a 21. října 2013 navštívil Dr. Ákos Seress, Ph.D. z univerzity v Kaposváru. Ve svých přednáškách se zabýval vztahem současných kognitivních teorií k divadlu a dramatu. 

 

Exkurze po zámeckých divadlech

září 2013

Na konci září 2013 uspořádala Katedra divadelních studií exkurzi po zámeckých divadlech. Subjektivně laděnou reportáž o akci napsal Josef Dubec:

Zrána 25. září se u budovy Janáčkova divadla srotila nemalá skupina divadelních vědců. Nikoli ovšem za účelem estetického odboje vůči úrovni brněnské operní produkce, nýbrž kvůli výletu za historií zámeckých divadel v Česku. Vyrazilo nás na tuto pouť přes třicet hlav, což už byl hlouček dobře se vyjímající na dokumentačních fotografiích pro Evropskou Unii, štědrého donátora celé akce.
S flegmatickým řidičem, jehož nepřiznaným fetišem, jak jsme brzy zjistili, jsou venkovské okliky (čím užší silnice, čím delší zkratka, tím lépe!), vyrazilo se začerstva směrem k Jaroměřicím nad Rokytnou. Podrobná prohlídka sídla obdivuhodného mecenáše a notorického dlužníka Questenberka mimo jiné potvrdila tušený fakt, že láska k divadlu je věc věru nákladná. Pokračovalo se přes Nové Hrady, kde akademičtí biologové (v tu chvíli pro své výjezdní sídlo oběti naší závisti) tak trochu znásilnili historický divadelní sál do podoby konferenční místnosti. První den se pak zakončil v zátiší dobou zapomenutého, a právě proto malebně „nezprzněného“ městečka Slavonice, přezdívaného Malá Telč. Vskutku ostrý kontrast vůči turismu podlehnuvšímu Českému Krumlovu, kde jsme zakončovali den následující (po zastávce v barokním kostelíku v Kájově, kde nám milou průvodkyní byla autentická řádová sestra). Navíc nás v Krumlově, a to ani přes zdravě drzé pokusy pedagogů o frontální průnik, nepustili do kýženého divadla, poněvadž tam filmaři natáčeli operu. Snobi. Po prohlídce zámku Hluboká výprava nabrala směr na „daleký“ sever – k Mnichovu Hradišti, kde zakončili jsme den třetí.
Hradiště bylo místem prvního setkání s průvodcem, kterému sotvakdo by se vyrovnal: restaurátorem a nadšeným znalcem zámeckých divadel Jiřím Bláhou, který nás od této chvíle začal doprovázet. Kromě relativně nově objeveného a restaurovaného divadélka byla působivá i návštěva kaple sv. Anny díky parádnímu lapidáriu barokních mistrů, zde se nacházejícímu. Dále jsme putovali za empírem na zámek Kačina a zázemím pro poslední noc se nám stala Třemošnice. V závěrečný den unavené tváře změkčilého studentstva rozjasnila po zastávce ve Žlebech vrcholná Litomyšl. Zde náš nově ustanovený katederní idol, zmíněný již Jiří Bláha, představil místní divadelní sál a jeho genia loci mimo jiné i vtipnou osobní produkcí z knihy Kuře na rožni. Ve zbylém čase jsme se ještě odhodlali pro poněkud depresivní tečku za výletem v podobě hromadného rychloprůlezu Váchalovým Portmoneem. Vyčerpáni, ovšem povzneseni, osvíceni, zkulturněni, vzděláni, umravněni a v neposlední řadě vzájemně socializováni jsme se s klidným srdcem mohli vrátit do Brna.
 

 

První trénink

Krom toho, že se katedra připravuje na nový semestr, proběhl dne 10. září 2013 první trénink dobrovolného katederního fotbalového teamu Tatran Zich.

 

Intensive Course v Epidauru 2013

červenec 2013

Po jednoroční pauze byly opět obnoveny letní kurzy o řeckém divadle a dramatu pořádané z iniciativity prof. Platona Mavromoustakose a The European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Za českou stranu se kurzu v červenci 2013 zúčastnili Tereza Frýbertová, Naďa Satková, David Drozd a Michal Zahálka.
Habilitace dr. Davida Drozda

17. června 2013

MgA. David Drozd, Ph.D. získal 17. června 2013 na Divadelní fakultě JAMU titul docenta. Srdečně mu blahopřejeme!

 

Chebská léta Jana Grossmana

3. června 2013

V pondělí 3. června 2013 proběhlo setkání s Františkem Hromadou, hercem, režisérem a dlouholetým ředitelem divadla v Chebu, a mimo jiné též asistentem Jana Grossmana.

 

Mezinárodní sympozium Prague Semiotic Stage Revisited II.

20. – 22. května 2013

V dnech 20. – 22. května 2013 KDS v prostorách Ústavu hudební vědy FF MU uspořádalo mezinárodní symposium Prague Semiotic Stage Revisited II zaměřené na vztah pražské strukturální školy a divadla, teoretického, kulturního a zejména divadelního podhoubí, ze kterého vzešel pražský strukturalismus, a také jeho zahraničních přesahů a recepce. Akce, která navázala na sympozium v roce 2011 (viz níže),  proběhla za účasti významných odborníků na danou problematiku (Veronika Ambros, Freddie Rokem, Herta Schmidt a další). Jednotliví mluvčí i diskutující se zaměřili hlavně na téma překladu a přeložitelnosti konceptů pražské školy a vztah jejich osobností i proponovaných pojmů k divadelní praxi. Podrobnosti a stránky projektu zde.

Účastníci konference: (zleva) Aleš Merenus, Ondřej Sládek, Barbora Diego Rivera Příhodová, Veronika Ambros, Henry Bell, Jitka Šotkovská, Šárka Havlíčková Kysová, Eva Stehlíková.

 

Theatre and Exile

13. – 17. května 2013

Prof. Yana Meerzon realizovala ve dnech 13. – 17. května 2013 intenzivní seminární výukový kurz Theatre and Exile vycházející z jejího výzkumu v monografii Performing Exile - Performing Self.

 

Úspěch v Cenách Václava Königsmarka

Zástupci KDS byli oceněni v 7. ročníku soutěže Teatrologické společnosti Ceny Václava Königsmarka.
Barbora Diego Rivera Příhodová získala čestné uznání za disertaci "Obrazový prostor na jevišti: k (re)konstrukci výtvarně-technického řešení bostonské inscenace Intolleranza 1960 ve scénografii Josefa Svobody". Tereza Frýbertová získala čestné uznání za magisterskou diplomovou práci "Sokolské sletové scény v letech 1907-1938". Oběma oceněným teatroložkám srdečně blahopřejeme!Tereza Frýbertová a Barbora Diego Rivera Příhodová.

 

Performance Analysis s prof. Mavromoustakosem

12. – 16. února 2013

Ve dnech 12. – 16. února  2013 byl hostem naší katedry prof. Platon Mavromoustakos z athénské univerzity, který během svého pobytu vedl pro magisterské a doktorské studenty intenzivní kurz zaměřený na analýzu inscenace (World Stage Directors of the Twentieth Century).

 

Přednášky prof. Manfreda Pfistera

Profesor Ústavu anglického jazyka a literatury Manfred Pfister v říjnu vedl na KDS kurz Shakespeare Intermedial: Romeo and Julie and the Sonnets. S tématem intermediálních vztahů souvisela také jeho přednáška "Když hudba zní..." Od Shakespeara ke Stravinskému, kterou pro veřejnost přednesl v rámci Brněnské sekce Teatrologické společnosti v pondělí 22. října 2012. Probíraná látka, způsob výkladu i akademikova osobnost zanechala mezi studujícími značný dojem. Profesor Pfister navštívil naši katedru již v červnu 2011 u příležitosti Mezinárodního symposia Prague Semiotic Stage Revisited.

 

Přednášky Dr. Christiana Billinga

září 2012

V září 2012 se na Katedře divadelních studií konal kurz Post-Millenial Shakespeare on Film: Interpretation, Adaptation and Appropriation, který vedl Dr. Christian M. Billing z Katedry divadla a dramatu Univerzity v Hullu (UK). Hlavní náplní kurzu byla analýza Shakespearových dramat a jejich filmových adaptací natočených po roce 2000. Poutavé seminární diskuse se týkaly především smysluplnosti adaptací, které modifikovaly hry přenesením do jiných geografických, jazykových nebo kulturních kontextů. Dr. Christian M. Billing ukazoval na mnoha příkladech z oblasti divadla i filmu, jak se režiséři různých národností snaží přiblížit Shakespearovy hry publiku, které má odlišnou historickou zkušenost, zvyky a preference.

 

Setkání s Jaroslavem Malinou

říjen 2012

V prvních říjnových dnech 2012 navštívil naší katedru scénograf a výtvarník, byvalý rektor AMU pan prof. Jaroslav Malina. V pondělí pedagogové a studenti besedovali o jeho díle a pan Malina promluvil o své méně známé tvorbě v USA. V úterý – kdy se uskutečnily doktorské státní zkoušky a obhajoby disertací Jitky Pavlišové a Barbory Příhodové – zasedl pan Malina zasedl v disertační komisi u Barbory Příhodové. Zkoušky dopadly výborně. Beseda s prof. Malinou (vpravo uprostřed)

 

Exkurze do Vratislavi a Krakova

26. – 28. září 2012

Studenti a pedagogové Katedry divadelních studií se zúčastnili výletu do polské Vratislavi a Krakova v rámci programu OPVK. Ještě před překročením hranic jsme si stihli s ráznou průvodkyní projít poutní místo Horu Matky Boží nad městem Králíky.
V Polsku jsme jako první poznávali trpasličí město Vratislav, kde jsme navštívili Institut Grotowského a byli seznámeni s činností této instituce. V rámci večerního kulturního programu zhlédli zájemci představení Trans-Atlantyk (Wrocławski Teatr Współczesny), které české návštěvníky zaujalo svým vizuálním zpracováním. Po náročném cestovním dni se ale večer už valná část výpravy netěšila na nic víc, než na nadýchané postele Hotelu Europejski.
Během dalších dvou dnů strávených v Krakově, jsme si společně prohlédli nejznámější památky (Mariánskou baziliku, Sukiennice na krakovském Rynku, hrad Wawel s katedrálou) a poslechli přednášku o současných polských režisérech. Dobrovolníci absolvovali oproti předchozímu večeru těžkopádné představení Kordian (Narodowy Teatr Stary), při němž se pro unavené české diváky stala skutečným handicapem jazyková bariéra. V osobním volnu a mezi kapkami deště navštívili někteří výletníci Muzeum v Collegiu Maius, Cricotecu Tadeusze Kantora nebo vychutnávali specifickou atmosféru města touláním se po židovské čtvrtí Kaziemierz.
S dlouho přetrvávajícími vzpomínkami jsme všichni úprkem a naštěstí ve zdraví opustili Hotel Start stejně jako po půlnoci v Brně autobus ČSAD Tišnov.

 

Strukturalistický poločas


21. září 2012

Dne 21. září 2012 se na KDS uskutečnil pracovní seminář k výzkumnému projektu Pražský divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál. Na tomto Strukturalistickém poločase vystoupil zazněly následující příspěvky: Ontologický důkaz potenciálu strukturalistické teorie 
(Pavel Drábek), Historisovati Jiřího Veltruského (David Drozd), Dokumentace k teorii scénografie Miroslava Kouřila: zpráva o probíhajícím výzkumu (Barbora Příhodová), Asijské divadelní formy v teoretickém díle Jiřího Veltruského (Šárka Havlíčková Kysová), Strategie psaní aneb zpolitizovaná věda. Nad studiemi Jindřicha Honzla Mimický znak a mimický příznak a Herecká inspirace (Martina Musilová). Prezentována byla také nově vydaná kniha Jiřího Veltruského An Approach to the Semiotics of Theatre.

 

Exkurze do Litomyšle a Kuksu

19. září 2012

Dvacet studentů se v doprovodu doc. Drábka, doc. Havlíčkové, hostujícího dr. Bilinga a paní sekretářky Jitky Kapinusové vydalo na exkurzi do Litomyšle. Přestože zejména v dopoledních hodinách počasí výpravě příliš nepřálo, stihli jsme si v deštivé Litomyšli důkladně prohlédnout cukrárnu s výbornými pralinkami i zámecké divadlo s částečně zachovalými kulisami, jakož i výstavu starých hudebních nástrojů (především klavírů). Poté jsme se přemístili na Kuks (unikátní barokní komplex poblíž východočeské Jaroměře) kde jsme nejen absolvovali zevrubnou a mimořádně živě vedenou prohlídku barokního špitálu a kostela, ale také neméně zajímavou prohlídku barokní chalupy doc. Bohadla, který nám navíc povyprávěl o historii i současnosti provozování divadla na Kuksu. Na závěr jsme si prošli přírodní Betlém Matyáše Brauna a nezbývá než dodat, že to byl neobyčejně vydařený den, jak jsme se na závěr všichni shodli.Výklad doc. Bohadla při sklence vína.
Kuks.
Na cestě zpět.Vyšla kniha Jiřího Veltruského An Approach to the Semiotics of Theatre

V srpnu 2012 vyšla – po mnoha letech a nesčetných vydavatelských peripetiích – dlouho připravovaná a očekávaná kniha Jiřího Veltruského, dílo za jeho života nedokončené, leč do tisku jeho manželkou Jarmilou F. Veltrusky připravené. Bylo nám ctí, že jsme se mohli tohoto díla ujmout a pomoci mu na svět.


Kýžený svazek byl nakonec předán na oslavě životního jubilea paní Veltrusky.

 

Přednáška Dabing a režie paní Olgy Walló

13. dubna 2012

V pátek 13. dubna 2012 se na KDS uskutečnila přednáška dabingové režisérky PhDr. Olgy Walló na téma Dabing a režie. Po přednášce, zaměřené na obecné i specificky české problémy dabingu, následoval praktický seminář. Zde si studenti a studentky ve spolupráci s hercem Divadla Husa na provázku Janem Kolaříkem vyzkoušeli dabování části Godardova Filmu U konce s dechem. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu OPVK Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU.


Olga Walló a Pavel Drábek. 

 

Hostující zahraniční profesoři

duben a květen 2012

Na konci dubna a začátkem května 2012 jsme na KDS měli možnost uvítat dva zahraniční hosty a vyslechnout jejich přednášky. Prof. Walter Puchner z Athén přednesl přednášku o limitech sémiotického a holistického přístupu k divadlu "Beyond signs", prof. Dmitry Trubochkin z Moskvy představil vztah antického divadla a ruské avantgardy v přednášce "Avant-garde meets classics in theatre: Russia, 1919-1920s" (více v sekci Hostující profesoři).

 

Výlet do Žďáru nad Sázavou

3. dubna 2012

Uskutečnili jsme výlet do Žďáru nad Sázavou. Cílem byly perly žďárské barokní gotiky kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře a famózní Dolní hřbitov a hlavně návštěva proslulých Žďárských Pašijí, které pořádá  již mnoho let Římskokatolická farnosti sv. Prokopa v přírodním areálu na Libušíně. Účinkovalo kolem 250 lidí (nejmladšímu byl údajně rok a nejstarším přes 80 let), přihlíželo kolem 2000 lidí. Měli jsme možnost si uvědomit, co znamenají slova organizátorů: „Žďárská pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem“ není divadlem, ale evangelizací a hlavně Božím dílem, kde jednotliví účastníci jsou pouze služebníky, kteří prožívají svůj příběh s Kristem, který je uprostřed nich." (ES)


Výletníci z KDS na Zelené hoře.Pašijový výjev.

 

Přednáška prof. Jana Císaře

12. – 13. března 2012

Prof. Jan Císař (DAMU) v úterý 13. března promluvil v rámci semináře o amatérském/ochotnickém divadle.

Při příležitosti této návštěvy jsme jej pozvali v podvečer 12. března k diskusi nad českou divadelní historiografií. Dne 10. února 2012 v Institutu umění – Divadelním ústavu totiž prof. Císař přednesl příspěvek "Potřebuje naše divadelní historiografie nové paradigma?", po kterém nenásledovala diskuse. Ji jsme uskutečnili právě při příležitosti jeho návštěvy a také při příležitosti doktorandského Metodologického semináře, který byl v jarním semestru 2012 věnován právě otázkám historiografie – od přežité nacionální a monumentální koncepce divadelních dějin, přes otázky divadelní sociologie až po konkrétní problémy: přítomnost humoru v českých divadelních dějinách, "neviditelnost" pražských divadelních strukturalistů v 50. a 60. letech minulého století či mezikulturní divadelní vlivy. (PD)

 

Oslavy jubilea prof. Bořivoje Srby

21. listopadu 2011

Přední osobnost českého divadla a teatrologie, prof. Bořivoj Srba, letos oslavil významné životní jubileum. Blahopřání katedry svému dlouholetému vedoucímu se uskutečnilo v pondělí 21. listopadu 2011 v Barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie, zdravici pronesl dr. David Drozd. 


Po společenském programu následoval Koncert pro Sv. Cecílii z cyklu MG Hudba a obraz. Vystoupil komorní orchestr Opera Diversa. Na programu byly skladby Leoše Janáčka (Suita pro smyčce), Josefa Suka (Meditace na staročeský chorál Sv. Václave), Dalibora Špilky (Partita in A), Ondřeje Kyase a Pavla Drábka (Metařka listí).
Medailon Bořivoje Srby


Profesoři se baví: Ivan Vyskočil s Bořivojem Srbou, vlevo v pozadí Eugenie Dufková a Zbyněk Srba.


Také nové číslo Yoricka vzbudilo zvědavost: editoři čísla Tatjana Lazorčáková s Liborem Vodičkou (v popředí) spolu s Markétou Polochovou a Evou Stehlíkovou.

 
Moravská galerie poskytla teatrologii důstojné místo pro setkání: vlevo stojí B. Srba s Margitou Havlíčkovou, vpravo se sklenicí Michaela Malčíková se studentkami KDS.

 

International Seminar on Early Modern Theatre in Europe

10. – 11. listopadu 2011

Ve dnech 10. a 11. listopadu na KDS úspěšně proběhl Mezinárodní seminář o raně novověkém divadle, který navazoval na předchozí setkání z roku 2009. Do Brna po dvou letech opět zavítali Bärbel Rudin, M. A. Katricky a také Christian Billing, který spolu s P. Drábkem připravil k vydání anglické číslo Theatralií, a které bylo na semináři rovněž představeno (na fotografii). Letos hostující pedagogové zaměřili své příspěvky na představení metodologických postupů a obtíží (B. Rudin), či doprovodili výklad praktickou hereckou demonstrací (B. Escolme). Ve čtvrtek zazněly přednášky týkající se převážně anglického divadla a dramatu, např. inscenování Shakespearova Tita Andronika (Ch. Billing) nebo počátků profesionálního divadla na polském území (A. Żurowski). Páteční program byl více spjat s kulturou na kontinentu a v závěrečné části zaměřen na osobnost umělce a mikulovského rodáka Johana Georga Gettnera (M. Havlíčková, Ch. Neuhuber).
(MB)

Na závěr semináře uspořádala katedra pro zahraniční pedagogy exkurzi do Mikulova, jejíž součástí byla návštěva zámku. Tam náš absolvent Mgr. Miroslav Lukáš seznámil přítomné s historií  bezkonkurenčně nejstaršího zámeckého divadla v Českých zemích, donutil je vlézt na půdu a předvedl zbytky polychromované a zlacené štukové výzdoby nad stropem dnešní zámecké knihovny, které byly objeveny památkáři v r. 2000 při stavebně historickém průzkumu. Účastníci vyzbrojeni baterkami byli potěšeni, obdivovali krásu Mikulova a pojedli v domě, kde kdysi pobýval sám Rabbi Löw. Neznalí brněnského divadelnictví nemohli ovšem ocenit, že mikrobus, kterým se dopravovali, řídil Michal Zetel, umělecký šéf Buranteatru.
(ES)

Program semináře


Ofélie držená Hamletem – demonstrace k výkladu B. Escolme (vpravo) Emotional Excess in Early Modern Drama and Culture.


Výklad v zámecké knihovně, zleva Bärbel Rudin, Michal Zetel, ?, Andrzej Żurowski, Miroslav Lukáš, Ch. Billing, Bridget Escolme.


Na zámecké terase, zleva M. A. Katritzky, Bärbel Rudin, Christian Neuhuber, Bridget Escolme s doprovodem, Markéta Polochová (v podřepu), Andrzej Żurowski, Margita Havlíčková, Eva Stehlíková, Christian Billing, Michal Zetel, Pavel Drábek.

 

Permanentní oslavu narozenin profesorky Evy Stehlíkové

 ... uzavřela oslavenkyně 17. srpna 2011 svým letem balónem nad Brnem a okolím. Vzácný dar katedry jí tak dopomohl k novému "balonářskému" jménu: Eva ze Všechovic.

(U příležitosti jubilea rovněž vyšel sborník Ad honorem Eva Stehlíková, obsah zde.)


Vzácná oslavenkyně ... 


 ... letící nad Brnem v prvním balónu napravo.

 

Osamostatnění

Od 1. července 2011 je Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky samostatnou Katedrou divadelních studií. Prof. Petr Oslzlý se stává externistou.

 

Mezinárodní symposium Prague Semiotic Stage Revisited

27. – 29. června 2011

V dnech 27. – 29. června 2011 se na našem pracovišti uskutečnilo mezinárodní symposium Prague Semiotic Stage Revisited zaměřené na vztah pražské strukturální školy a divadla, teoretického, kulturního a zejména divadelního podhoubí, ze kterého vzešel pražský strukturalismus, a také jeho zahraničních přesahů a recepce. Akce proběhla za účasti významných teatrologů, sémiologů a odborníků na danou problematiku (Patrice Pavis, Veronika Ambros, Marco De Marinis...).

"Průběh semináře byl do jisté míry poznamenán nedostatečným vyhraněním témat a formy symposia. Po prvních dnech se setkání jevilo jako konference, na níž se zveřejňují příspěvky jen s minimální odezvou v diskuzi, a ráz sympozia podrthla právě až tématická řada příspěvků směřovaných k divadelní praxi s přesahy k současnosti. [...] Na závěr symposia vystoupil Manfred Pfister (na fotografii) se shrnutím, v němž vznesl otázku: Co nám stará láska dala? Odpovědí by podle něj mělo být samotné navázání na strukturalistickou tradici. Sympozium naznačilo, že půjde o úkol složitý a podnětný."  (Hana Reisigová, Strukturalistické víření v Brně, Divadelní revue 2/2011)

Podrobný program je k dispozici zde, zaujatý report v duchu hvězdných válek přichystal Martin Macháček, zde.  
Stránky projektuVedoucí KDS Pavel Drábek a hlavní organizátor David Drozd (zakrávající nápis Attention, Epidemy of Semiosis).


Auditorium: zleva Herta Schmidt, Jiří Honzírek, Jarmila Veltruská, Tomáš Hoskovec, Marco De Marinis, Aleš Merenus, Iva Mikulová, Radomír Kokeš, Patrice Pavis, Fernando de Torro.


Ivo Osolsobě, vlevo Jarmila Vetruská.


Společenský večer v Muzejce, vpravo Ernst Hess-Lüttich, vzadu uprostřed Markéta Polochová a Jan Roubal.

 

Divadelněvědný majáles

Ač mělo jít původně gardenparty na dvorku pod záminkou mnoha pozoruhodných událostí, které se naší katedře jakož i jejím členům přihází, proběhla nakonec družná zábava v interiéru učebny. Družnost dlužno zříti i na fotografii.    


Malý výlet

do  Nebovid za vzácnými gotickými freskami jsme uskutečnili 17. dubna 2011 v komorním obsazení, zato za krásného počasí. Pan Milan Mojžíš, starosta Nebovid, nám poskytl zcela fundovaný výklad. 

Přednáška Pohled zvenčí 

25. března 2011 

Dne 25. března v KDS pronesl prof. Joseph Brandesky z Ohio State University přednášku na téma Pohled zvenčí. Prof. Brandesky je známý odborník na ruskou a českou scénografii, spoluautor výstav Metaphor and Irony: Czech Scenic and Costume Design 19201999 (2002) a Metaphor and Irony 2: Frantisek Tröster and Contemporary Czech Theatre Desig (2004), znalec scénografického díla Jaroslava Maliny a redaktor a jeden z přispívajících publikace Czech Theatre Design in the Twentieth Century (University Of Iowa Press, 2007).

 

 

 

 

 

 

Hostující pedagog - Adéla Mitrová

14. – 18. března 2011

Ve dnech 14. – 18. března 2011 navštívila naše pracoviště v rámci erasmovské mobility pedagogů Mgr. Adéla Mitrová, Ph.D., která působí v Kabinetu výskumu detskej reči a kultúry na Pedagogické fakultě Prešovské univerzity. Pobyt se ukázal přínosný pro obě strany a doufáme, že navázaný kontakt povede k další spolupráci. Mgr. Adéla Mitrová, Ph.D. přednesla na půdě Teatrologické společnosti přednášku K problematike dramatizácie literatúry pre deti a mládež

 

 

 

 

 

 

Ceny Václava Königsmarka

Byly vyhlášeny výsledky soutěže studentských prací o Ceny Václava Königsmarka, práce Moniky Dočkalové a Barbory Doležalové byly oceněny! (blíže viz Vyhlášení Ceny VK)

 

Na Mikulov, Vávro, na Mikulov!

29. – 30. října 2010

Ve dnech 29. a 30. října 2010 se v malebném jihomoravském Mikulově konala divadelněvědní doktorandská konferenz s názvem Současné směry a trendy v české teatrologii pořádaná Kabinetem divadelních studií při Semináři estetiky (FF MU, Brno) a Katedrou divadelní vědy (FF UK, Praha). Před zraky studentů i pedagogů kateder zaměřených na divadlo své příspěvky představilo osm studentů – zástupců čtyř škol (FF MU, FF UK, JAMU a DAMU).

Příspěvky se takřka ve všech případech dotýkaly disertačního výzkumu jednotlivých mluvčích a variovaly od teoretičtěji zaměřených (narativní teorie aplikovaná na dramaturgicko-režijní praxi Jana Šotkovského; aplikace Mukařovského teorií na současné britské divadlo a drama Tomáše P. Kačera; zmapování teoretického náhledu na umění recenze a kritiky Radky Kunderové či pokus o vymezení specifik a definici modelové hry Jitky Šotkovské) k těm zacíleným na současné divadlo (nový cirkus a jeho teoretická i praktická reflexe v Čechách Veroniky Štefanové; motiv ženy v německé novodobé dramatice Petry Marešové; náhled na dokumentární drama a jeho inscenační podobu na Slovensku Evy Kyselové a konečně zprávu o současné podobě divadla/rituálu na Sumatře a v Thajsku Jany Wolfové).

Konference měla být především prvním krokem k pravidelným počinům obdobného typu, které zpřehlední stav zkoumaných jevů u současných mladých teatrologů, umožní jim konfrontovat své názory a pohledy s kolegy a v neposlední řadě splní funkci veskrze společenskou (což se v Mikulově zdařilo společným degustačním pobytem v jednom z místních sklípků).

Pro podrobnější informace o konferenci z pohledu angažovaného diváka: glosa Martina Bernátka Doktorandský sběr. In Divadelní revue 3, 2010, s. 168–9.

 

 

 

 

 

 

Habilitační přednáška a obhajoba dr. Drábka

7. října 2010

Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. pronesl před vědeckou radou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity přednášku na téma Mezinárodní divadlo raného novověku v Evropě a obhájil habilitační práci České pokusy o Shakespeara.
Oponenty byly filoložka a teatroložka prof. PhDr. Eva Stehlíková, anglista a translatolog prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., z Univerzity Hradec Králové a teatrolog, germanista a dramaturg PhDr. Václav Cejpek, profesor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Předmětem hodnocení byla knižně vydaná monografie České pokusy o Shakespeara (Brno, 2010). Posudky všech tří oponentů práci hodnotí nanejvýš kladně. Konstatují, že práce  je „v českém kontextu ojedinělá“ a představuje „zásadní badatelský příspěvek pro českou teatrologii i zdroj poznání a inspirace pro shakespearovskou dramaturgii (...) a translatologii“ (z posudku prof. Cejpka). Bylo vysloveno přesvědčení, že „v řadě českých shakespearovských monografií bude jistě patřit k nejrozsáhlejším, nejfundovanějším a nejkvalitnějším“ a že práce splňuje i „nejpřísnější kritéria pro udělení docentského titulu v oboru“ (z posudku prof. Mánka). Habilitační spis je hodnocen jako „mimořádně přínosný“ (prof. Stehlíková) také a především proto, že je výsledkem širokého, časově náročného archivního výzkumu, přičemž bylo objeveno značné množství textů nikdy nevydaných a dříve docela neznámých. 

 

Jak jsme nejeli na výlet

 26. září 2010

Zpráva z výletu za/s liškou Bystrouškou je k dispozici zde. Upozorňujeme, že jde o zprávu zásadních literárně-teatrologických kvalit – studujte proto s obzvláštní pečlivostí.

 

Úspěšná obhajoba disertace

16. června 2010

Mgr. Šárka Kysová Havlíčková úspěšně obhájila disertační práci  Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie

 

První všedoktorandský slet

22. ledna 2010

První všedoktorandský slet v Brně, jak toto setkání doktorandů trefně nazvala Lada Tvrdíková, probíhal v přátelském duchu a  za velké účasti kolegů z Prahy (FF UK, DAMU) a Brna (FF MU). Celkem 18 doktorandů se vzájemně informovalo o tématech svých disertačních prací, vyměnilo si zkušenosti, povzdechlo si nad problémy, které tak či onak všichni sdílejí. Nezbývá než věřit, že navázané kontakty budou pro práci doktorandů prospěšné a že na dalším sletu se už bude diskutovat nad hotovými pracemi nebo aspoň nad jejich podstatnými částmi. Setkání organizovala Markéta Polochová.


 

 

 

 

 

 

Mezinárodní seminář Early Modern Reception of Shakespeare on the Continent in  Context

12. – 15. listopadu 2009 

Česká univerzitní teatrologie se vrací do světového kontextu. Takový je výsledný dojem listopadového mezinárodního semináře „Early Modern Reception of Shakespeare on the Continent in Context“ (Raně novověká recepce Shakespeara na kontinentu v souvislostech), který na brněnské filozofické fakultě uspořádal pedagog Kabinetu divadelních studií (KDS) a anglistiky Pavel Drábek. Sezval čtveřici spřízněných odborníků s mezinárodním renomé: německou specialistku na barokní divadlo Bärbel Rudin (Windrose, Studienstätte für Theaterforschung Kultur, Kieselbronn) a tři Angličany: historičku commedie dell’arte a raně novověkého divadla M. A. Katritzky (Open University), italienistu téhož zaměření Richarda Andrewse (University of Leeds) a Christiana Billinga (University of Hull), zabývajícího se mj. genderovými a politickými aspekty raně novověkého divadla. Pozvané hosty doplnili zájemci z řad zahraničních badatelů – Jane Nelson z australské University of Adelaide, Jürg P. Rosenbusch působící na Univerzitě v Basileji a Teresa Bałuk-Ulewiczowa z Jagellonské univerzity v Krakově. Českou vědu zastupovali kromě pořádajícího Pavla Drábka anglista Bohuslav Mánek z Univerzity Hradec Králové, italienistka a germanistka Kateřina Bohadlová a doktorandky KDS Jitka Šťávová a Markéta Polochová, která se podílela i na organizaci akce. 

Setkání nemělo podobu konference, jak bývá obvyklé, ale konalo se v komunikativnější formě semináře, který byl určen především studentům. Vědci jim nejen představili své čerstvé výzkumy, ale také je uvedli do problematiky. Přístupy k tématu raně novověkého divadla, které seminář představil, spojoval důraz na propojenost národních divadelních kultur, na jejich vzájemné vztahy a ovlivňování. Tato tendence současné evropské divadelní historiografie koresponduje s politickou a snad i filozofickou orientací sjednocené Evropy – se snahou Evropské unie podpořit vazby mezi jednotlivými státy a posilovat tak vědomí evropské sounáležitosti. Tuto „integrační“ úlohu brněnský seminář naplnil ve dvou rovinách: jednak ukázal historickou provázanost evropského divadla i celé evropské kultury, jednak propojil mezinárodní vědeckou obec s českými akademiky a nabídl jejich společné znalostní i myšlenkové bohatství studentům.

(ze zprávy Radky Kunderové – Theatralia 2010, č.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musí to bét, Maryšo?

25. září 2009

Sedmikilometrový pěší výlet do terénu v okolí obce Diváky byl obohacen o sedm site-(immensely!) specific výstupů z Maryši, které doplňoval závod orientačího běžce, to vše podkresleno Freytagovým (dnes již takřka kultovním) rozdělením dramatu. Všichni účastníci se po přespolním výšlapu navrátili zpět do Divák, aby zde bez kávy (neb jediný místní hostinec otvíral až o půl třetí) navštívili muzeum bratří Mrštíků, kde byli i s motorizovaným zbytkem výpravy vřele přijati a strávili asi hodinu prohlídkou muzea a následnou návštěvou hřbitova. Nutno podotknout, že slabší jedinci neodolali a okusili hrušku ze stromu, který vlastní rukou zasadil Vilém Mrštík, silnější se pak spokojili s tekutými švestkami, které na vlastních zádech donesl Martin Macháček.

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní trojboj aneb Nezařaditelné přednášky

23. září 2009

Sérii pěti výstupů otevřel profesor Štědroň pozoruhodnýmm vhledem do světa Salieriho a Kotzebueho opery Husité před branami Nauburgu. Po něm si slovo vzala profesorka Stehlíková, která apelovala na studenty stran výzkumu nesmírně zajímavého přesahu antického divadla do sokolských sletů (a následných méně populárních spartakiád) i vlastních sokolských divadelních spolků. Docentka Havlíčková skromně představila dvě divadelní cedule, které se jí po letech, kdy už byly dávno považovány za ztracené, podařilo objevit v archivu, a přidala další s poutavým vyprávěním o jejich funkci i specifikách. Po krátké pauze se slova chopil doktor Drozd a vyložil užaslým studentům ohromující čísla a poměry divadelního prachu na vybraných českých jevištích (s poučením, že chcete-li se vyvarovat respiračních onemocnění, nestávejte se horníkem ani hercem). Celou akci uzavřel doktor Drábek, když ozřejmil pozoruhodné propojení biologických a překladatelských tendencí Josefa Václava Sládka. Pragmaticky shrnuto: že nebyl nadále biologem, stal se překladatelem.

 

Vymaluj si svou divadelní vědu

září 2009

Týden před počínajícím zimním semestrem 2009 proběhla akce s pracovním názvem: Vymaluj si svou divadelní vědu. 

Studenti společnými silami nejprve pokryli podlahu igelitem a pak už nic nebránilo tomu, aby po následujících pět dnů realizovali své barevné fantazie na ploše nevkusného šedého betonu a vybledlých zdí. Až na první a poslední den se akce genderově vytříbila v ryze dámskou záležitost, jejíž účastnice stvrdily svůj podíl nafialovělým otiskem na jedné ze zdí. Výsledkem je chodba do dáli zářící barvami duhy a jejich odstíny.