Faculty staff

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Professor, Department of Czech Language


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. D/D.411
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6093
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis Jany Pleskalové

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc., nar. 1.2.1949 v Brně
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka českého jazyka
  vedoucí Ústavu českého jazyka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003:na základě řádného prof. řízení jmenována profesorkou českého jazyka
 • 1996: habilitace, český jazyk,docentka, "Tvoření nejstarších českých osobních jmen", Filozofická fakulta MU
 • 1989: CSc., český jazyk, "Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku", Ústav pro jazyk český ČSAV (dnes AV ČR)
 • 1973: PhDr., český jazyk, "Mikrotoponymie na Ivančicku", Fil. fakulta MU (dř. UJEP)
 • 1967-1972: Fil. fakulta MU (dř. UJEP), obor čeština - latina, "Pomístní jména na Ivančicku"
Přehled zaměstnání
 • 1999-dodnes: FF MU, vedoucí Ústavu českého jazyka
 • 1993-1999: Ústav českého jazyka FF MU
 • 1974-1993: Ústav pro jazyk český AV ČR (dř. ČSAV)
Pedagogická činnost
 • 1990-dodnes: FF MU:Historická gramatika češtiny
 • Vývoj spisovné češtiny
 • Stará čeština pro archiváře a PVH; skripta Stará čeština pro nefilology, Brno 2001,přetisk 2003
 • Onomastika (Historická toponomastika, Vlastní jména osobní v češtině)
 • vedení dipl., ročníkových a disertačních prací
 • 1985-1990:PedF MU, katedra českého jazyka:stylistika (externě)
 • 1984-1992:FF MU: Letní škola slovanských studií (jako lektorka českého jazyka)
Vědeckovýzkumná činnost
 • stará čeština
 • čeština 18.-poč. 19. stol.
 • slovotvorba diachronní i synchronní
 • onomastika
 • dialektologie
 • monografie: Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, Jinonice 1992
 • Tvoření nejstarších českých osobních jmen, Brno 1998
 • spoluautorství-a) souborná díla:
 • Vintr, J.-Pleskalová, J. (eds.):Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození... - Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung...Praha, Academia 2004
 • Balhar, J.-Jančák, P. a kol.:Český jazykový atlas 1-3, 1992-1999
 • Nekuda,V. (ed.):Vlastivěda moravská, Moravskobudějovicko, Jemnicko, Brno 1997
 • Lamprecht, A. a kol.: České nářeční texty, Praha 1976
 • b) encyklopedie - Rzetelska-Feleszko, E. aj.: Slowiańska onomastyka, encyklopedia I, II, Warszawa-Kraków 2002-2003
 • Karlík, P.-Nekula, M.- Pleskalová, J. (eds.): Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002
 • Eichler, E. aj. (eds.): Namenforschung-Name Studies-Les noms propres,Berlin-New York 1996
 • projekty:
 • zodpovědná řešitelka grantu GAČR č. 405/03/1418 - 2003-2005 Dějiny české jazykovědné bohemistiky
 • zodpovědná řešitelka (za ČR) česko-rakouského projektu MŠMT AKTION - 2001-2003, č. 31p24 J.V. Zlobický - seine Bedeutung als Initiator und Vermittler der böhmischen und slawischen Studien in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts (hlavní řešitel univ.prof.dr.J. Vintr z vídeňské univerzity)
 • zodpovědná řešitelka (za ČR) česko-slovenského projektu 2002-2003 v rámci MŠMT - č.203 Konfrontace principů ve vývoji češtiny a slovenštiny až po současnost (zodpovědný řešitel za SR prof.dr.P. Žigo, KU Bratislava)
 • spoluřešitelka grantu 1998-2000 č.405/980746
 • přednášky doma i v zahraničí, účast na konferencích, sympoziích a kongresech (Slovensko, Polsko, Německo, Itálie)
Akademické stáže
 • 2003: Institut für Slawistik, Universität Regensburg (1 týden)
 • 2001: Institut für Slawistik, Universität Regensburg (1 týden)
 • 2000: Institut für Slawistik der E.-M.-Arndt Universität Greifswald (1 týden); Institut für Slawistik, Universität Regensburg (1 týden)
 • 1999:Istituto Universitario Orientale Napoli (1 týden)
 • 1999: Institut für Slawistik, Universität Regensburg (1 týden)
 • 1997: Institut für Slawistik der Universität Wien (1 měsíc)
 • 1987:Kraków - Instytut jezyka polskiego PAN (2 týdny)
 • 1984: Sektion TAS,Karl-Marx-Universität Leipzig (dnes U.Leipzig) (2 týdny)
Universitní aktivity
 • 1999-dodnes: členka vědecké rady FF MU
 • 1999-dodnes: členka dvou oborových rad (pro obor český jazyk a pro obor PVH a archívnictví)
 • 1999:členka Akademického senátu FF MU
 • 1998-1999:členka Akademického senátu MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1998-dodnes:členka vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • 1990- dodnes:členka redakční rady časopisu Acta Onomastica
 • 1983-dodnes: členka Onomastické komise AV ČR
 • 1974-dodnes: členka Jazykovědného sdružení ČR
 • posudky pro Grantovou agenturu ČR, členství v habilitačních komisích a oponentské posudky pro habil. řízení
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006: předsedkyně Rady Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (LC05)
 • 2006: místopředsedkyně stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro filologii a literární vědu
 • 1997-2002: vědecká tajemnice brněnské pobočky Jazykovědného sdružení ČR
 • 1986-1990: vědecká tajemnice Onomastické komise ČSAV (dnes AV ČR)
 • 2002-2003: autorská účast na mezinárodní slovanské onomastické encyklopedii Slowiańska onomastyka I, II; 1996: autorská účast na světové onomastické encyklopedii Namenforschung-Name Studies-Les noms propres, 1996
 • ediční činnost:
 • Vintr, J.-Pleskalová, J. (eds.): Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození... Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung..., Praha 2004
 • Karlík, P.-Pleskalová, J.(eds.): Život s morfémy. Sb. studií na počest Z. Rusínové, Brno 2004
 • Karlík, P.-Nekula, M.-Pleskalová, J.(eds.): Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002
 • Karlík, P.-Pleskalová, J.-Rusínová, Z. (eds.): Pocta Dušanu Šlosarovi,Boskovice 1995.
Vybrané publikace
 • PLESKALOVÁ, Jana. Příspěvek k tvoření staročeských antroponym. JANYŠKOVÁ, I. - KARLÍKOVÁ, H. (ed.). In Varia Slavica. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 171-174. ISBN 978-80-7106-943-0. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj dvoujmennosti v češtině. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 167-177. ISBN 978-80-210-4618-4. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Dílo Vlasty Pittnerové jako svědectví o pojmenovacích zvyklostech 19. století. PASTYŘÍK, S. a VÍŠKA, M. (ed.). In Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 51-58. ISBN 978-80-7041-167-4. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj pravopisu ve staré češtině. Bohemistyka. 2008, VIII, 1-4, s. 321-338. ISSN 1642-9893. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Hypokoristika v češtině. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednáíšky a besedy z XL. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 150-156. ISBN 978-80-210-4315-2. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. První svazek Slovníku pomístních jmen (recenze). Naše řeč. 2007, roč. 90, č. 1, s. 37-40. ISSN 0027-8203. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Das tschechische Personennamensystem. Brendler, A. - Brendler, S. (ed.). In Europaeische Personennamensysteme. Hamburg: baar, 2007. s. 741-748. Europaeische Personennamensysteme 1. ISBN 978-3-935536-65-3. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Nabodeníčka v české lingvistické terminologii. Slavica Slovaca. Bratislava: SAV, 2007, roč. 42, č. 2, s. 147-151. ISSN 0037-6787. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Historická gramatika. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 121-149. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj spisovné češtiny. PLESKALOVÁ, J. et al. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 473-498, 27 s. Academia. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Pravopis - od počátků do začátku národního obrození. PLESKALOVÁ, J. et al. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 499-515. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Dějiny české jazykovědné bohemistiky. Janyšková, I. - Karlíková, H. In Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. s. 343-347. ISBN 80-7106-997-3. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Grafická podoba staré češtiny. Krmíčková, H. et al. (ed.). In Querite primum regnum Dei. Brno: Matice moravská, 2006. s. 171-179. ISBN 80-86488-35-7. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXIX. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 94-99. ISBN 80-210-4009-2. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Několik poznámek k lékařské terminologii druhé poloviny 18. století. Nejedlý, P. - Vajdlová, M., eds. In Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 291-295. ISBN 80-86496-20-1. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. K základům českého pravopisu. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 107-111. ISBN 80-210-3738-5. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Jan Hus a nabodeníčka. Čmejrková, S. a Svobodová, I. (eds.). In Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 283-287. ISBN 80-86496-23-6. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám. SPFFBU - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A53, s. 196-197. ISSN 0231-7567. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. členka vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR. 2005. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. členka vědecké rady FF MU. 2005. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. členka redakce časopisu Acta Onomastica (vydává ÚJČ AV ČR). 2005. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Přednáška na Letní škole slovanských studií (38. běh - 17.8. 2005): K základům českého pravopisu. 2005. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Přednáška na mezinárodním etymologickém sympóziu (pořadatel - Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, Brno 6.-8. 9. 2005): Dějiny české jazykovědné bohemistiky (8.9. 2005). 2005. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. expertízy: jeden posudek návrhu projektu pro GA ČR a jeden pro Slovensko (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied). 2005. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Oponentský posudek disertační práce Aleny Černé Staročeská lékařská terminologie - názvy chorob, jejich příznaků a projevů, Praha 2005, 246 str. + přílohy. Obhajoba se uskutečnila v prosinci 2005. 2005. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Přednáška v českém centru ve Vídni u příležitosti prezentace nejúspěšnějších knih vydaných ve spolupráci česko-rakouské. Jazykovědné zájmy J.V. Zlobického. 5.10. 2005. 2005. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Die aeltesten tschechischen Woerter und ihre Bedeutung fuer die Anfangsperiode des Tschechischen. Lehmann, V. - Udolph, L. (eds.). In Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift fuer K. Gutschmidt zum 65. Geburtstag. Muenchen: Muenchen, 2004. s. 397-401. ISBN 3-87690-808-6. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Deminutivní pomístní jména v češtině. Karlík,P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Sborník studií na počest Z. Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 373-378. ISBN 80-210-3373-8. info
 • PLESKALOVÁ, Jana a Jarmila VOJTOVÁ. Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození. In Studia Moravica I. Olomouc: Olomouc, 2004. s. 53-57. ISBN 80-244-0845-7. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Jazykovědné zájmy Josefa Valentina Zlobického : Die sprachwissenschaftlichen Interessen Josef Valentin Zlobickýs. Vintr, J.-Pleskalová, J. (eds.). In Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození : Wiener Anteil an den Anfaengen der tschechischen nationalen Erneuerung. Praha: Praha, 2004. s. 61-69, 159, 21 s. Vídeňský podíl na počátcích č. nár. obrození... ISBN 80-200-1183-8. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. recenze knihy: M. Knappová - Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 2004, roč. 73, č. 1, s. 208-209. ISSN 0037-6736. info
 • Onomastika na Filozofické fakultě MU v Brně. Češtinář. 2003, roč. 13, s. 3-6. ISSN 1211-6874. info
 • Vývoj českého pravopisu. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 102-111. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology. Přetisk. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 149 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-2733-9. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku; Stav výzkumu pomístních jmen (2 hesla). Rzetelska-Feleszko, E. et al. (eds.). In Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. Warszawa-Krakow: Warszawa-Krakow, 2003. s. 140-143. Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. ISBN 83-907328-7-4. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Analogie v morfologickém vývoji českých a slovenských substantiv. Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav 2. Bratislava: Kartprint, 2003. s. 241-248. ISBN 80-88870-39-9. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Onomastika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Češtinář. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury UHK, 2003, roč. 13, 2002-2003, s. 3-6. ISSN 1211-6874. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj českého pravopisu. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 102-111. ISBN 80-210-3160-3. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno, 2002. s. 128-135. ISBN 80-210-2885-8. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Jména slovanská. Rzetelska-Feleszko, E. a Cieslikowa, A., red. In Slowianska onomastyka - encyklopedia, Tom I. Warszawa-Kraków: TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE, 2002. s. 304. Slowianska onomastyka - encyklopedia, Tom I. ISBN 83-907328-7-4. info
 • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 128-135. ISBN 80-210-2885-8. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě. Naše řeč. Praha: ÚČJ AV ČR, 2001, roč. 84,, s. 151-153. ISSN 0027-8203. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Nový pohled na stará slovanská antroponyma. Slavia. Praha, 2001, roč. 70, s. 153-160. ISSN 0037-6736. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Niva v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In Niva z multidisciplinárního pohledu. Brno: Přírodovědecká fakulta MU a Geodest Brno, 2001. s. 127-128. ISBN Interní tisk. info
 • (EDS.)HLADKÁ, ladká a Karlík KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: MU, 2000. 192 s. ISBN 80-210-2262-0. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. O tzv. parasystému. SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, 2000, roč. 49, A 48,, s. 41-46. ISSN 0231-7567. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. K některým mechanismům a zákonitostem při kompozici slovanských antroponym. Slowiańskie composita antroponimiczne, Rozprawy slawistyczne. Lublin: Wyd. Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej, 2000, č. 16, s. 199-203. ISSN 0860-2387. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší česká pomístní jména. In Olivová-Nezbedová, L. aj.,eds., Onomastické práce IV, Sb. rozprav k 70. narozeninám prof. PhDr. I.Lutterera, CSc. Praha, 2000. s. 408-411. ISBN 80-901673-9-X. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. K problémům onomastické terminologie. In Čeština - univerzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 41-46. ISBN 80-210-2262-0. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Česká pomístní jména v diachronním pohledu. Acta onomastica. Praha: ÚJČ AV ČR, 2000, roč. 40,, s. 186-195. ISSN 1211-4413. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Český jazykový atlas III. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas III. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. s. 260-306. ISBN 80-200-0654-0. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. K počátkům českého pravopisu. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1999, roč. 122, 3/4,, s. 167-175. ISSN 0024-4457. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1. vyd. Brno: MU, 1998. 158 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF č. 317. ISBN 80-210-1878-X. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. O tvoření českých antroponym tzv. krácením. In Najnowsze przemiany nazewnicze. 1. vyd. Warszawa: Energeia, 1998. s. 323-326. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší období češtiny ve světle osobních jmen. Přednášky a besedy z XXX. běhu LŠSS. Brno: MU, 1997, s. 102-106. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. 1. Nářečí. In Moravskobudějovicko, Jemnicko. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1997. s. 351-362. 65. ISBN 80-85048-75-2. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Český jazykový atlas II. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas II. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. s. 68-112. ISBN 80-200-0574-9. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Význam nejstarších českých antroponym pro výuku češtiny. In 12.slovenská onomastická konferencia a 6.seminár Onomastika a škola. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1996. s. 181-184. ISBN 80-88885-04-3. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Základní problémy rekonstrukce bohemik. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1996, roč. 36, č. 1, s. 202-206. ISSN 1211-4413. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. 223. Morphologie und Wortbildung der Flurnamen: Slavisch. In: Namenforschung, Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Herausgegeben von E. Eichler, G. Hilty, H. Löffler, H. Steger, L. Zgusta. In Namenforschung, Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin - New York: II. Walter de Gruyter, 1996. s. 1447-1451. ISBN 3-11-014879-X. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. O úloze tzv. hypokoristik v nejstarším období češtiny. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1996, roč. 79, č. 4, s. 204-206. ISSN 0027-8203. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší typy českých deadjektivních antroponym utvořených konverzí. In Pocta Dušanu Šlosarovi. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. s. 66-71. ISBN 80-85834-39-1. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k. SPFFBU. Brno: MU, 1995, roč. 44, A 43, s. 75-80. ISSN 0231-7567. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. K rozdílům mezi českými, moravskými a slezskými pomístními jmény. Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 248-251. ISSN 1210-9339. info
 • ŠLOSAR, Dušan a Jana PLESKALOVÁ. Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka.B: Diachronní disciplíny. In Univerzity na prahu nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 135-142. 2. ISBN 80-210-1266-8. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym. SPFFBU. Brno: MU, 1994, A 42, č. 1, s. 53-59. ISSN 0231-7567. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Slovotvorné adaptace německých pomístních jmen v české anoikonymii. In Acta Universitatis Lodziensis. 1. vyd. Lódz: Univ., 1993. s. 221-224. Folia linguistica 27. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Zu den spezifischen Zeichen des onymischen Systems. In Onymische Systeme. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993. s. 35-37. ISBN 80-7041-780-3. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. O tvoření českých pomístních jmen. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ AV ČR, 1993, roč. 53, č. 3, s. 193-200. ISSN 0037-7031. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší typy českých složených antroponym. SPFFBU. Brno: MU, 1993, roč. 42, A 41, s. 87-98. ISSN 80-210-0883-0. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1992. 151 s. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Český jazykový atlas I. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas I. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. s. 86-139. ISBN 80-200-0014-3. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Strukturní typy pomístních jmen a charakter osídlení. In X. slovenská onomastická konferencia. 1. vyd. Bratislava, 1991. s. 73-77. info

9. 1. 2007

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.