CELA OBRAZOVKA ZPET NA OBSAHODKAZY.GIF


Obsah lekce:

Hyperlinky v jednom dokumentu

Hypertextové odkazy tvoří základní kámen jazyka HTML. Díky těmto odkazům je možné skákat na jiná místa v rámci jednoho dokumentu nebo otevírat libovolné dokumenty, které jsou uloženy na jakémkoliv WWW serveru kdekoliv na světě. Hypertextové odkazy jsou definovány příkazem <A>.
Například u dlouhých dokumentů je velice užitečné, když autor uvede hned na začátku dokumentu jeho stručný obsah, z jehož jednotlivých položek vedou hypertextová spojení, která čtenáře jedním kliknutím myši přenesou na požadované místo v dokumentu (příkladem může být stručný obsah na začátku každé lekce, viz. obsah lekce).
V tomto případě je nutné označit v textu místa, na která budou hyperlinky odkazovat. Druhou nezbytností jsou vlastní hyperlinky. Oba příkazy jsou uvozeny návěštím <A> (anchor). Místo v dokumentu, ke kterému se vztahuje nějaký hypertextový odkaz, se nazývá "kotva" a je definována atributem NAME. Příkaz ke skoku na tuto kotvu (nebo skok na jiný dokument) je definován atributem HREF (hypertext reference). Při odkazování na kotvu musí názvu této kotvy předcházet v atributu HREF znak "#". Při použití atributu HREF je oblast mezi návěštími <A> a </A> použita jako hypertextový odkaz, na který když kliknete myší, skočíte na jiné místo dokumentu, příp. na jiný dokument. Z tohoto důvodu nesmí zůstat kontejner <A> prázdný. Naopak při použití atributu NAME nemá obsah téhož kontejneru žádný význam.


<UL>
<LH><B>Obsah lekce:</B></LH>
<A HREF="#local">
<LI>hyperlinky v rámci jednoho dokumentu</LI></A>
<A HREF="#remote">
<LI>hyperlinky na jiné HTML dokumenty</LI></A>
</UL>

Někde v dokumentu se nachází kotvy:
<A NAME="local"></A>
<A NAME="remote"></A>

Bude zobrazeno (s plně funkčními hyperlinky) takto:<A href="url" name="návěští" title="text" rel="typ" rev="typ" methods="metoda" target="cílové_okno" shape=["default" | "circle x,y,z" | "rect x,y,w,h" | "polygon x1,y1,x2,y2,..."]>
...text...
</A>
párová značka sloužící pro zápis hypertextového odkazu; definuje odkaz na jiný dokument nebo na část téhož dokumentu; část uzavřená v kontejneru <A> ... </A> je normální text dokumentu; aby bylo zřejmé, že se jedná o odkaz, bývá tento text barevně odlišen a podtržen; vložením <IMG> do kontejneru <A> ... </A> lze vytvořit "hypertextovou grafiku"
href URL cíle odkazu
name jméno použité v dokumentu jako návěští pro cíl skoku; návěští v dokumentu má obecně tvar <A NAME="jméno"> </A>; odkaz na toto návěští se zapisuje ve tvaru <A HREF="#jméno"> ... </A>
title stručný popisek dokumentu, na který značka odkazuje
rel určuje význam cílového dokumentu a jeho vztah k dokumentu stávajícímu
rev opak rel; určuje vztah aktuálního dokumentu k odkazovanému
typ je jeden z následujících definovaných názvů pro rel a rev (seznam není definitivní)
parent rodič
made autor (odkaz na domovskou stránku nebo mailto)
next následující dokument v hierarchii
previous předchozí dokument v hierarchii
methods mezerami oddělovaný seznam HTTP metod (GET, PUT, ...), které podporuje cílový objekt (málo podporovaný atribut)
target jméno okna, rámce nebo prohlížeče, ve kterém má být zobrazen dokument navázaný na tento odkaz; pokud jméno neexistuje vytvoří se okno nové; následuje seznam předem definovaných jmen
_blank pro dokument vždy využít nové okno
_self zobrazit v tomto okně (ruší účinek atribitu target ve značce <BASE>)
_parent zobrazit dokument v rámu či okně, ve kterém je zobrazen nejbližší nadřazený <FRAMESET>
_top pro zobrazení použít celé okno prohlížeče (ruší rozdělení okna na rámy)
shape definuje tvar a oblast jedné citlivé části obrázku zavedeného značkou <FIG>, při jejímž zvolení má prohlížecí program předat souřadnice této oblasi CGI skriptu kotvy; jedna z možností jak vytvořit klikatelný obrázek ve spojení s prvkem <FIG> (!nestandardní prvek!)
default implicitní tvar
circle kruh; x,y,r souřadnice středu a poloměru
rect obdélník; x,y,w,h souřadnice levého horního rohu, šířka a výška
polygon obecný mnohoúhelník; x1,y1,x2,y2, ... souřadnice jednotlivých vrcholů


Hyperlinky na jiné dokumenty

Pomocí atributu HREF je možno odkazovat v aktuálním dokumentu na kotvu i na soubory, které v sobě skrývají jiné dokumenty HTML. Při odkazování na soubory na jednom serveru je výhodné zadávat k souborům relativní cesty. Při takovém způsobu se vychází z adresáře, v němž je uložena aktuální stránka. Pro zadání cesty k podadresářům se nepoužívají obrácená lomítka "\" (jako je tomu například u systému MS-DOS), ale lomítka normální "/".
Název kotvy umístěný v požadovaném dokumentu (je-li zadán jako součást hodnoty atributu HREF), vás kliknutím myši přenese přímo na požadované místo v novém dokumentu.


Předchozí příklad, upravený pro jiný soubor ze stejného adresáře

<UL>
<LH><B>Obsah lekce:</B></LH>
<A HREF="hyperlnk.htm#local">
<LI>hyperlinky v rámci jednoho dokumentu</LI></A>
<A HREF="hyperlnk.htm#remote">
<LI>hyperlinky na jiné HTML dokumenty</LI></A>
</UL>


Zřejmě největší význam hyperlinků se projeví až při použití odkazu na úplné (absolutní) URL adresy. Tímto způsobem je totiž možné propojovat libovolné HTML dokumenty, které jsou uloženy na kterémkoliv serveru ve světě.


Předchozí příklad, upravený pro odkaz z jiného serveru

<UL>
<LH><B>Obsah lekce:</B></LH>
<A HREF="http://sellene.zcu.cz:88/indy/hyperlnk.htm#local">
<LI>hyperlinky v rámci jednoho dokumentu</LI></A>
<A HREF="http://sellene.zcu.cz:88/indy/hyperlnk.htm#remote">
<LI>hyperlinky na jiné HTML dokumenty</LI></A>
</UL>
CELA OBRAZOVKA ZPET NA OBSAH