Sborník k životnímu jubileu a pamětní list SSFW profesorce Marii Sobotkové

Libor Pavera

Dne 12. července 2017 se prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., předseda České asociace slavistů (ČAS), spolu s dalšími dvěma členy ČAS – prof. PhDr. Jiřím Fialou, CSc., a prof. PhDr. Liborem Paverou, CSc., zúčastnili v Olomouci slavnostního předání sborníku k životnímu jubileu paní prof. PhDr. Marii Sobotkové, CSc. Protože je jubilantka zároveň členkou jiných slavistických organizací, především Slavistické společnosti Franka Wollmana a Centra středoevropských studií, poblahopřál jí prof. Ivo Pospíšil rovněž za tyto spolky. Připojil také osobní psanou gratulaci, která zazněla v salonku olomoucké restaurace Caesar na Horním náměstí. Slavistická společnost Franka Wollmana, resp. její komise pro udělování pamětního listu, se rozhodly udělit prof. Marii Sobotkové pamětní list za celoživotní práci v oboru slavistiky. Rovněž ten byl na setkání slavnostně předán.

Cesta Marie Sobotkové ke slavistice se začala vinout od doby vysokoškolských studií na Filozofické fakultě v Olomouci, kde absolvovala v roce 1970 obory čeština a polština. Mezi její vysokoškolské učitele polského jazyka a literatury patřili prof. Jiří Damborský, prof. Edvard Lotko, prof. Hana Voissine-Jechová nebo Krystyna Kardyni-Pelikánová. Bohemistiku na fakultě v době jejích studií profiloval zejména prof. Oldřich Králík, i když kvalifikační práce psala Marie Sobotková již pod vedením prof. Eduarda Petrů. Po rigorózním řízení a obhajobě rigorózní práce tehdejší pracovníci katedry bohemistiky předpokládali, že Marie Sobotková nastoupí na kmenové katedře akademickou dráhu, ale normalizační poměry to vzhledem k otcovým postojům k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy nedovolily: Marie Sobotková začala proto nejprve působit na středních školách. Přesto se dále věnovala vědecké práci a pomýšlela celou dobu na zapojení do vědecké aspirantury. Zabývala se zejména starší českou literaturou, konkrétně obdobím renesance a humanismu. Fakultní pedagogické práci se začala věnovat teprve od roku 1982, nicméně kvalifikační růst jí byl umožněn až po revolučních událostech v roce 1989 (v roce 1993 získala vědeckou hodnost „kandidátka věd o umění“, v roce 1995 se habilitovala a v roce 2003 byla jmenována profesorkou).

Vědecké zacílení jubilantky je zčásti patrné z bibliografie vydaných vědeckých prací, kterou shrnuje Bibliografie prací prof. PhDr. Marie Sobotkové, CSc., jež je součástí sborníku Polonistka a bohemistka Marie Sobotková. S podtitulem Sborník k životnímu jubileu ji vydalo Verbum v Praze v roce 2017 za morálního a zejména finančního přispění českých a moravských slavistických organizací: Česká asociace slavistů, Slavistická společnost Franka Wollmana a Středoevropské centrum slavistických studií.

Redakce sborníku se ujal prof. Libor Pavera, mladší kolega a spolupracovník prof. Marie Sobotkové. Do sborníku přispěli svými texty prof. Jiří Fiala, který podal v úvodní stati základní životaběh jubilantky, prof. Libor Pavera, který hledá místo jubilantky v poválečných dějinách oboru a hodnotí její přínos starší české literatuře, dr. Michal Hanczakowski, jenž sleduje jubilantčino dílo polonistické, a konečně prof. Ivo Pospíšil, sledující místo jubilantčiných monografií a studií v kontextu české slavistiky a komparatistiky. Vzniklo tak komplementární přehledné dílo soustředěné k poznání života a vědeckého díla naší slavistky. Není rozhodně uzavřeno, o čemž svědčí fakt, že v těchto dnech vychází v Brně monografie Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století (společně s Jiřím Fialou).

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (*1972) - zabývá se široce pojatou filologií, zejména oblastí literární vědy a hraničními oblastmi, kde se filologie stýká s jinými obory (pedagogika, etika, estetika, reklama a marketing aj.). Autor několika monografií (včetně jedné zahraniční), kolektivních prací a časopiseckých i sborníkových příspěvků publikovaných doma i v zahraničí (zejména Polsko a Slovensko). Mezi jeho koníčky patří hudba, film, divadlo a elektronkové přístroje.

Kontakt: L.Pavera@seznam.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat