Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III. (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

Středoevropské centrum slovanských studií

ve spolupráci

s Českou asociací slavistů,

Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

a Slavistickou společností Franka Wollmana

pořádá ve dnech 24.–25. 11. 2021


mezinárodní vědeckou konferenci

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III. (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

Forma bude určena podle aktuální situace.


Konference je pokračováním budované tradice brněnských konferencí o střední Evropě.

První se konala v roce 2014 s publikačním výstupem Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (2015), druhá v roce 2017 s publikačním výstupem Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II (2018).

I tato třetí brněnská konference o střední Evropě je zaměřena na sumarizaci a revizi dosavadního stavu komplexního bádání o středoevropské problematice.

Koncepce střední Evropy prošly za desetiletí významnými proměnami a byly různě integrovány do aktuálních politických a kulturních kontextů.

Tematické zaměření konference bude jednak historické a aplikační, jinak řečeno soustředěné na vývoj pojetí střední Evropy a konkrétní výzkum jevů, které můžeme označit za středoevropské, jednak teoreticko-metodologické založené na analýze proměn obecnějších koncepcí střední Evropy ve všech oblastech uvedených v podtitulu.

Doporučená tematika je ve srovnání s minulou konferencí modifikovaná jen mírně; jinak není tematicky nijak omezena: proto následující věty přijměte, prosím, spíše jako orientační podněty:


Střední Evropa jako kulturní areál

Dosavadní bádání o střední Evropě ve středoevropských zemích

Centra bádání o střední Evropě

Dosavadní pojetí střední Evropy a jejich proměny

Středoevropské osobnosti

Pojem tzv. středoevropské literatury/středoevropských literatur

Existují středoevropské jazyky?

Slovansko-neslovanská střední Evropa

Role Maďarska ve střední Evropě: minulost a přítomnost

Existuje „homo Europae centralis“?

Jaký územní rozsah má střední Evropa?

Střední Evropa jako politický, kulturní a duchovní celek

Visegrádská čtyřka: úspěch, selhání, nebo rutina?

Střední Evropa jako ohnisko revoluce a opozice

Politická diferenciace střední Evropy v současnosti

Koncept střední Evropy a Evropská unie

Střední Evropa a „nový světový řád“


Jazyky konference: všechny slovanské, maďarština (nejlépe s rozsáhlým handoutem v češtině/angličtině/němčině), němčina, angličtina


Konferenční poplatek: Kč 1500,– (EUR 50)


Platba bankovním převodem do 30. září 2021.

Číslo účtu: 777010777/2010


Přihlášky se jménem, adresou, názvem vysílající instituce a názvem referátu s krátkou anotací v angličtině (do 10 řádků) posílejte prosím do 30. září 2021 na emailovou adresu: <Ivo.Pospisil@phil.muni.cz>


Kontakt:

Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno

Tel.: 00420549496240, 00420549493174


The Central European Centre of Slavonic Studies

in cooperation with the Czech Association of Slavists,

the Institute of Slavonic Studies of the Faculty of Arts of Masaryk University

The Frank Wollman Society of Slavists,

organizes


the international scientific conference

Central Europe Past and Present: Transformations of Conceptions III (Language – Literature – Culture – Politics – Philosophy)

24–25 November 2021

The form of the conference will be defined based on/changed due to the current situation.


The conference is a continuation of the created tradition of the Brno conferences on Central Europe.

The first one was held in 2014 with the publication output The Central Europe: Yesterday and Todays: Modifications of Conceptions (2015), the second in 2017 with the publication output The Central Europe: Yesterday and Todays: Modifications of Conceptions (2018).

The conference on Central Europe also focuses on the summarization and revision of the contemporary state of complex research in Central Europe.

The conceptions of Central Europe went through several stages during recent decades; they were integrated in various political and cultural contexts.

The themes of the conference should focus both on the history and application concerning the evolution of the conceptions of Central Europe and the concrete research of the phenomena usually labelled as Central European on the one side, and on the theoretical-methodological problems based on the analyses of the modifications of more general concepts of Central Europe in all the spheres mentioned in the subtitle, best of all in mutual permeation, on the other.

The recommended thematic clusters – compared with the preceding conferences – are modified only slightly: otherwise the subjects are not limited at all and the following subjects should be understood rather as orientational stimuli:


Central Europe as a cultural area

The existing Central Europe research in Central European countries

The centres of Central Europe research

The existing conceptions of Central Europe and their modifications

The Central European personalities

The notion of the so-called Central European literature/literatures

Do Central European languages exist?

Slavonic and non-Slavonic Central Europe

The role of Hungary in Central Europe: the past and the present

Does „homo Europae centralis“ exist?

What is the territorial range of Central Europe?

Central Europe as a political, cultural and spiritual entity

The Visegrád Four: success, failure, or routine?

Central Europe as a focus of revolution and opposition

The concept of Central Europe and the EU

Central Europe and „new world order“


Conference languages: all Slavonic, Hungarian (best of all with an extensive handout in Czech/English/German), German, English


Conference fee 1500 Czech Crowns or EUR 50

Тhе registered participants will be asked to pay the fee before 30th September 2021.

Account number: 777010777/2010

Applications containing the applicant‘s name, address, institution name and address as well as the title of his/her paper with a short annotation in English (up to 10 lines) should be sent to up to 30 September 2021 to: <Ivo.Pospisil@phil.muni.cz>


Contact:

Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno

Tlf.: 00420549496240, 00420549493174


Центрально-европейский центр славянских исследований

в сотрудничестве

с Чешской Ассоциацией Славистов,

Институтом славистики Философского факультета

Университета им. Масарика

Литературоведческим обществом Чешской Республики

и Славистским Общесвом Франка Воллмана

организует 24–25 ноября 2021


международную научную конференцию

Центральная Европа вчера и сегодня: изменения концепций (язык – литература – культура – политика – философия)

Форма проведения конференции по актульной ситуации.


Конференция представляет собой созидаемую традицию брненских конференций по Центральной Европе.

Первая состоялась в 2014 г. с публикационным резульлтатом Центральная Европа вчера и сегодня; изменения концепций (2015), вторая в 2017 г. с публикационным резульлтатом Центральная Европа вчера и сегодня: изменения концепций II (2018).

Настоящая третья конференция сосредоточена на суммаризации и ревизии существующего состояния комплексного исследования Центральной Европы.

Концепции Центральной Европы за последние десятилетия изменились в связи с актуальными политическими и культурными контекстами.

Тематическая ориентация конференции будет‚ с одной стороны‚ историческая и прикладная, сосредоточенная на исследовании развития Центральной Европы и на анализе явлений‚ называемых‚ как правило‚ центральноевропейскими, с другой‚ теоретико-методологическая‚ основанная на анализах изменений концепций Центральной Европы во всех областях‚ приведенных в подзаголовке‚ разумеется‚ лучше всего‚ взаимосвязанных.

Рекомендуемая тематика — по сравнению с первой и второй конференциями — модифицирована только умеренно; иначе тематика никак не ограничена, так что следующие темы следует воспринимать скорее как ориентационные стимулы:


Центральная Европа как культурный ареал

Существующие исследования Центральной Европы в центральноевропейских странах

Существующие концепции Центральной Европы и их изменения

Центральноевропейские личности

Понятие так называемой центральноевропейской литературы/центральноевропейских литератур

Существуют ли центральноевропейские языки?

Славянско-неславянская Центральная Европа

Роль Венгрии в Центральноий Европе: прошлое и настоящее

Существует ли «homo Europae centralis»?

Каким территориальным объемом обладает Центральная Европа?

Центральная Европа как политическое‚ культурное и духовное целое

Вышеградская четверка: успех‚ коллапс‚ или рутина?

Центральная Европа как средоточие революции и оппозиции

Концепция Центральной Европы и Европейский союз

Центральная Европа и «новый мировой порядок»


Языки конференции: все славянские‚ венгерский (лучше всего с объемным гандаутом на чешском/английслом/немецком), немецкий‚ английский


Конференционный взнос: 1500 чешских крон или 50 евро

Оплата банковским переводом до 30 сентября 2021 г.: номер счета: 777010777/2010


Заявления‚ содержащие имя‚ адрес участника‚ адрес институции‚ название реферата с краткой аннотацией на английском языке (10 строчек) высылайте‚ пожалуйста‚ до 30 сентября 2021 по адресу: <Ivo.Pospisil@phil.muni.cz>


Контакт:

Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno

Тел.: 00420549496240, 00420549493174


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat