Od entropie k dynamické komplexitě: k jednomu pojmovému posunu v infosféře

Michal Černý

Abstrakt


Účel – Luciano Floridi navrhuje budovat etiku informace, kterou nahrazuje informační etiku z pohledu analýzy procesů, ke kterým dochází v infosféře. Jeho východiskem je snižování entropie v ní, které identifikuje definitoricky s dobrem a naopak nárůst entropie je pro něj definicí zla. Cílem studie je poukázat na to, že etiku informace je možné stavět nikoli na entropii ale na dynamické komplexitě, kterou ve studii zavádíme.

Design/metodologie/přístup – Článek systematicky analyzuje Floridiho východiska v oblasti definice infosféry a entropie a na základě jejich kritické diskuse navrhuje – z fenomenologicko-pragmatistické pozice alternativní řešení přístupu k etice informace.

Výsledky – Výsledkem je zavedení pojmu dynamické komplexity jako východiska pro etiku informace. Vychází nejen z kritiky problémů, které se pojí s entropií v infosféře, ale také z důrazu na tělesnost, jako jednoho z pilířů lidského myšlení v pracích Lakoffa a Johnsona. Tyto úvahy pak promítá do praktických implementací, kterým je věnována závěrečná část článku.

Originalita/hodnota – Článek nabízí vlastní koncepci etiky informace, které umožňuje komplexnější a lépe aplikovaný přístup, než původní Floridiho východisko v entropii.


Klíčová slova


infosféra, entropie, pragmatismus, fenomenologie, tělesnost, informace, dynamická komplexita

https://doi.org/10.5817/ProIn2020-1-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anand, K., & Bianconi, G. (2009). Entropy measures for networks: Toward an information theory of complex topologies. Physical Review E, 80(4), 045102.

Cropper, W. H. (1986). Rudolf Clausius and the road to entropy. American journal of physics, 54(12), 1068-1074.

Černý, M. (2019) Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Brno: Masarykova univerzita.

Damasio, A. (2018). The strange order of things: life, feeling, and the making of cultures. Pantheon.

Daub, E. E. (1970). Entropy and dissipation. Historical studies in the physical sciences, 2, 321-354.

Feynman, R. P. (2003). Radost z poznání. Aurora.

Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford University Press.

Floridi, L. (2013b). The philosophy of information. OUP Oxford.

Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality. OUP Oxford.

Floridi, L. (2015). Hyperhistory and the philosophy of information policies. In The Onlife Manifesto (pp. 51-63). Springer, Cham.

Floridi, L. (2015). The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.

Heidegger, M. (1993). Konec filosofie a úkol myšlení: německo-česky (2., opr. vyd). Praha: Oikoymenh.

Heidegger, M. (2006). Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikoymenh.

Heidegger, M. (2018). Bytí a čas. Praha: Oikoymenh.

Chakrabarti, C. G., & De, K. (2000). Boltzmann-Gibbs entropy: axiomatic characterization and application. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 23(4), 243-251.

Jaynes, E. T. (1965). Gibbs vs Boltzmann entropies. American Journal of Physics, 33(5), 391-398.

Johnson, M. (2008). The meaning of the body: Aesthetics of human understanding. University of Chicago Press.

Johnson, M., & Liber, O. (2008). The Personal Learning Environment and the human condition: from theory to teaching practice. Interactive Learning Environments, 16(1), 3-15.

Lakoff, G. (1999). Cognitive models and prototype theory. Concepts: Core Readings, 391-421.

Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Triáda.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Host.

Lebowitz, J. L. (1993). Boltzmann's entropy and time's arrow. Physics today, 46, 32-32.

Molnár, J., Schubertová, S., & Vaněk, V. (2008). Konstruktivismus ve vyučování matematice. Univerzita Palackého v Olomouci.

Pavlík, J. (2004). Informace, ontologie, entropie. E-Logos: Electronic Journal for Philosophy, 1211-0442.

Rényi, A. (1961). On measures of entropy and information. In Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume 1: Contributions to the Theory of Statistics. The Regents of the University of California.

Rudd, D. (1983). Do we really need World III? Information science with or without Popper. Journal of information science, 7(3), 99-105.

Rupert, R. D. (2009). Cognitive systems and the extended mind. Oxford University Press.

Teilhard de Chardin, P (1990). Vesmír a lidstvo. Vyšehrad.

Teilhard de Charin, P. (2005). Úvahy o štěstí a lásce. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma.

Tollefsen, D. P. (2006). From extended mind to collective mind. Cognitive systems research, 7(2-3), 140-150.

Vondrová, N., & Jirotková, D. (2016). Pojednání o prof. Milanu Hejném u příležitosti jeho 80. narozenin aneb Autor teorie objektem svého výzkumu. Pedagogika, 66(4).