Běžný den v životě žen a mužů – představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti

Irena Smetáčková

Abstrakt


V dospívání vrcholí proces budování genderové identity, jejímž důležitým aspektem je představa vlastní budoucnosti, tj. jaký bude (respektive by měl být) můj život jako ženy nebo muže. Tuto představu si dospívající vytvářejí v konfrontaci s požadavky genderových rolí, jejichž vliv si však často neuvědomují a naopak považují představu svého budoucího života za zcela osobní volbu. Tím roste síla genderových stereotypů, kterými mohou být dospívající dívky a chlapci ovlivňováni. Článek se zabývá shodami a rozdíly v dívčích a chlapeckých představách o jejich dospělém životě. Vychází z analýz y 98 popisů běžného dne v dospělosti, které sepsali adolescenční žáci a žákyně. Každý popis běžného dne měl dvě části – představa vlastní budoucnosti a představa budoucnosti v případě, že by daný člověk byl opačného pohlaví. Žákovské představy dokládají, jak odlišně dívky a chlapci přemýšlejí o své budoucnosti v závislosti na tom, zda jsou ženami či muži, což koresponduje s četnými psychologickými teoriemi vývoje genderové identity a s teoriemi genderového řádu.


Klíčová slova


dospívání; genderová identita; představa vlastní budoucnosti

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BANDURA, A. Self-efficacy: The Excercise of Control. new York: Freeman, 1997. ISBN 978-07-167-2626-5.

BEAL, C. Boys and girls: The development of gender roles. new York: McGraw-Hill, 1994. ISBN 978-00-700-4533-0.

BEM, S. The Lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality. new Haven: Yale University Press, 1993. ISBN 0-300-06163-3.

BOURDIEU, P. Nadvláda mužů. Praha: karolinum, 2000. ISBN 80-7184-775-5.

COFFEY, A., ATTKINSON, P. Making sense of qualitative data. London: SAGE Publications, 1996. ISBN 978-08-039-7053-3.

ERIKSON, E. H. Identity and the Life-Circle. New York: nortin, 1980. ISBN 978-0393311327.

FIALOVÁ, l. et al. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Slon, 2000. ISBN 80-85850-87-7.

GILLIGAN, C. Jiným hlasem. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-402-8.

CHODOROW, n. The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociolog y of Gender. Los Angeles: Berkeley University Press, 1999. ISBN 0-520-22155-9.

JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2284-9.

KIMMEL, M. s. The gendered society. new York: oxford University Press, 2000. ISBN 0-195-39902-1.

KLUSÁK, M. (Pražská skupina školní etnografie) Profi-volba z deváté třídy. Praha: Pedagogická fakulta Uk, 2005. ISBN 80-7290-216-4.

LLOYD, M. A. Adolescence. new York: Harper & row Publisher, 1985. ISBN 0060440678.

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-348-X.

MARCIA, J. Identity in Adolescence. In ADElson, J. (Ed.) Handbook of Adolescent Psychology. new York: Willey, 1980. ISBN 0-471-03793-1.

PAVELKOVÁ, I. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990. ISBN 80-200-0055-0.

RICOUER, P. Čas a vyprávění I. Praha: OIKOYMENH, 2000.

SMETÁČKOVÁ, I. (Ed.) Genderové aspekty přechodu žáků/yň mezi vzdělávacími stupni. Interní závěrečná z práva. Praha: sociologický ústav Akademie věd ČR, 2005.

ŠMÍDOVÁ, I. Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 45, č. 4, s. 707–726, 2009. ISSN 0038-0288.

ZÁBRODSKÁ, K., BLATNÝ, M. Rodová přesvědčení a rodové aspekty sebepojetí adolescenčních dívek a chlapců. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 40, č. 1, s. 30–42, 2006. ISSN 0555-5574.

ZAPlETALOVÁ, J. Výchovné poradenství. Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství, 36–37, 2, s. 1–68, 2003. ISSN
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)