Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou?

Jitka Lorenzová

Abstrakt


Článek přináší výsledky explorativního výzkumného šetření zaměřeného na z jištění motivací k volbě studia oboru sociální pedagogika. Data byla získána dotazníkovým šetřením u studentů a absolventů z celé ČR (n = 333). Dotazník zkoumal oblasti vnitřní, vnější a smíšené kariérní motivace. Výsledky: u většiny respondentů byla volba oboru ovlivněna vnitřní motivací. Ve struktuře vnitřní motivace se jako nejdůležitější ukázal motiv osobního rozvoje a motiv prospěšnosti pro druhé a společnost. Ve struktuře vnější motivace přikládali respondenti význam konvenčně uznávaným hodnotám, jako je stabilní příjem a sociální jistota. Naopak prestiž nebyla vnímána jako důležitá. Korelační analýza ukázala souvislost individuálně rozvojových, altruistických a oborových motivací. Obor je tedy chápán jako "pomáhající", zároveň je s ním spojen rozvoj osobního potenciálu. U vnitřní motivace nebyly z jištěny rozdíly podle pohlaví, věku, profesního statutu ani podle formy studia. Rozdíly se naopak ukázaly u vnější a smíšené motivace. U mladších respondentů a studentů v prezenční formě studia se více než u starších respondentů vyskytovala vyhýbavá motivace spojená s náhradní volbou studia. Mladší respondenti byli také více ovlivněni přáteli a známými. Pokud jde o smíšenou kariérní motivaci, jako důležitý faktor volby oboru ji uváděli starší respondenti, studenti kombinované formy studia a absolventi v praxi. Tito respondenti také víc než ostatní připouštěli, že v jejich volbě sehrál roli požadavek nadřízeného.

Klíčová slova


volba studia; sociální pedagogika; vnitřní motivace; vnější motivace; smíšená motivace; individuálně-rozvojová motivace; altruistická motivace; kariérní motivace; konvenční motivace; vyhýbavá motivace

https://doi.org/10.5817/SP2020-1-4

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Avendaño Bravo, C., & González Urrutia, R. (2012). Motivos para ingresar a las carreras de Pedagogía de los estudiantes de primer año de la Universidad de Concepción. Estudios Pedagógicos, 38(2), 21–33. | DOI 10.4067/S0718-07052012000200002

Bozek, B., Raeymaeckers, P., & Spooren, P. (2017). Motivations to become a master in social work: a typology of students. European Journal of Social Work, 20(3), 409–421. | DOI 10.1080/13691457.2017.1283587

Breen, R., & Lindsay, R. (2002). Different disciplines require different motivations for student success. Research in Higher Education, 43(6), 693–725. | DOI 10.1023/A:1020940615784

Campanini, A., & Facchini, C. (2013). Values and motivations in BA students of social work: the Italian case. Social Work and Society, 11(1). Dostupné z: https://www.socwork.net/sws/article/view/358/708

Carifio, J., & Perla, R. J. (2009). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Medical Education, 42(12), 1150–1152. | DOI 10.1111/j.1365-2923.2008.03172.x

Cosman-Ross, J., & Hiatt-Michael, D. (2005, April 11–15). Adult student motivators at a university satellite campus. Paper presented at American Educational Research Association Annual Meeting in Montreal, Canada.

ČSÚ (2018). Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey 2016. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-vceske-republice-2016

Dal, Ü., Arifoğlu, B. Ç., & Razı, G. S. (2009). What factors influence students in their choice of nursing in North Cyprus? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1924–1930.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. | DOI 10.1207/S15327965PLI1104_01

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. Canadian Psychology, 49(1), 14–23. | DOI 10.1037/0708-5591.49.1.14

Hackett, S., Kuronen, M., Matthies, A.-L., & Kresal, B. (2003). The motivation, professional development and identity of social work students in four European countries. European Journal of Social Work, 6(2), 163–178. | DOI 10.1080/1369145032000144421

Jirkovská, B. (2017). Motivace edukátorů. In A. Jirkovská (Ed.), Skupinová edukace diabetiků. Jak na to… (s. 46–47). Semily: Geum.

Jirkovská, B., Mudd, D., Řepa, M., & Brilová, M. (2012). Průzkum motivačních faktorů u nelékařských zdravotnických pracovníků. Praktický lékař, 92(1), 45–49.

Kyriacou, C., & Coulthard, M. (2000). Undergraduates' views of teaching as a career choice. Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 26(2), 117–126. | DOI 10.1080/02607470050127036

Lorenzová, J., & Komárková, T. (2019). Pojetí oboru a profese sociálními pedagogy v ČR (v recenzním řízení).

Lunenburg, F. C. (2011). Expectancy theory of motivation: Motivating by altering expectations. International Journal of Management, Business, and Administration, 15(1), 1–6.

Madsen, K. B. (1979). Moderní teorie motivace. Praha: Academia.

Manuel, J., & Hughes, J. (2006). 'It has always been my dream': Exploring pre-service teachers' motivations for choosing to teach. Teacher Development, 10(1), 5–24. | DOI 10.1080/13664530600587311

Mareš, P., & Rabušic, L. (2010). Učební text k analýze dat v programu SPSS. Brno: Masarykova univerzita.

Maslow, A. (2000). Ku psychológii bytia. Bratislava: Persona.

McClelland, D. C. (1984). Human motivation. Cambridge: Cambridge University Press.

Morse, D. T. (1999). Minisize2: A computer program for determining effect size and minimum sample for statistical significance for univariate, multivariate, and nonparametric tests. Educational and Psychological Measurement, 59(3), 518–531. | DOI 10.1177/00131649921969901

Nakonečný, M. (1998). Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia.

Navarro Sustaeta, P., & Soler Julve, I. (2014). La motivaciones de la elección de carrera por los estudiantes universitarios. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 7(1), 61–81.

Pop, M. M., & Turner, J. E. (2009). To be or not to be… a teacher? Exploring levels of commitment related to perceptions of teaching among students enrolled in a teacher education program. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15(6), 683–700.

Rabušicová, M., Rabušic, L, & Šeďová, K. (2008). Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých. In M. Rabušicová & L. Rabušic (Eds.), Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (s. 97–111). Brno: Masarykova univerzita.

Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada.

Ryan, R. (2009). Self-determination theory and wellbeing. WeD Research Review 1. Centre for Development Studies, University of Bath. Dostupné z: http://www.bath.ac.uk/soc-pol/welldev/wed-new/network/research-review/Review_1_Ryan.pdf

Ryan, R., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. | DOI 10.1037/0003-066X.55.1.68

Scio (2012). Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium. Vybraná z jištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky. Dostupné z: https://www.scio.cz/download/analyzy/souhrn_poznatku_Vektor_uchazeci.pdf

Stevens, M., Sharpe, E., Moriarty, J., Manthorpe, J., Hussein, S., Orme, J., Mcyntyre, G., Cavagnah, K., Green-Lister, P., & Crisp, B. R. (2012). Helping others or a rewarding career? Investigating student motivations to train as social workers in England. Journal of Social Work, 16(1), 16–36. | DOI 10.1177/1468017310380085

Thomson, M. M., Turner, J. E., & Nietfeld, J. L. (2012). A typological approach to investigate the teaching career decision: Motivations and beliefs about teaching of prospective teacher candidates. Teaching and Teacher Education, 28(3), 324–335. | DOI 10.1016/j.tate.2011.10.007

Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2007). Motivational factors influencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice Scale. Journal of Experimental Education, 75(3), 167–202. | DOI 10.3200/JEXE.75.3.167-202

Wilson, G., & McCrystal, P. (2007). Motivations and career aspirations of MSW students in Northern Ireland. Social Work Education, 26(1), 35–52. | DOI 10.1080/02615470601036534

Záškodná, H., & Mlčák, Z. (2009). Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie. Praha: Triton.

Zuzovsky, R., & Donitsa-Schmid, S. (2014). Turning to teaching: Second career student teachers' intentions, motivations, and perceptions about the teaching profession. International Education Research, 2(3), 1–17. | DOI 10.12735/ier.v2i3p01
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)