Často kladené dotazy k zahraničním pobytům a stážím

Na akcích pro studenty slýcháme řadu dotazů na zahraniční pobyty, sestavili jsme pro vás nejčastěji se opakující dotazy.

Plánovací fáze

Jak dlouho dopředu mám svůj zahr. pobyt plánovat?

Výběrová řízení se konají standardně jeden akademický rok dopředu.

Pro výjezdy prostřednictvím partnerských univerzit, programu ISEP nebo Erasmus+ ICM bývá stanoven deadline již 15.12. - týká se výjezdů na příští akademický rok. Erasmus+ Evropa studijní pobyty mívá 1. kolo výběrového řízení v únoru, 2. kolo se koná v dubnu/květnu. Erasmus+ praktické stáže má deadline čtyřikrát ročně. Prostřednictvím programů CEEPUS či AKTION se přihlášky podávají semestr dopředu. Více informací o deadlinech najdete po rozkliknutí jednotlivého programu v pravém modrém boxu u studijních pobytů zde a u praktických stáží zde. Aktuální výběrová řízení zveřejňují také katedry na svých webových stránkách.

Podle čeho se mi vypočítává stipendium?

Stipendium se odvíjí od nastavení daného programu, přes který vyjíždíte.

Např. pokud vyjíždíte přes program partnerských univerzit nebo mezifakultních dohod můžete obdržet stipendium ve výši až 20 000 Kč měsíčně. Erasmus+ poskytuje stipendium do zemí s vyššími životními náklady €600 měsíčně a do zemí s nižšími/středními životními náklady stipendium €480 měsíčně. Vybrané programy přispívají i na cestovné, např. Erasmus+ ICM kromě paušálu €700/měsíčně nabízí studentům i proplacení cestovních nákladů dle tabulkového kilometrovníku.

Stipendium by vám mělo z větší části pokrýt nutné výdaje typu ubytování, strava, jízdné. Okolností je mnoho, záleží, kde se nacházíte, zda vám hostitelská univerzita nabízí studentské ubytování, jaké máte další nutné výdaje atd. Určitě doporučujeme mít kromě stipendia i vlastní finanční rezervu.

Jak mi budou absolvované kurzy uznány?

Absolvované kurzy v zahraničí vám jsou uznány na základě schváleného Learning Agreementu (v případě studijního pobytu) či Training Agreementu (v případě pracovního pobytu). LA vám podepisuje pověřená osoba na vaší katedře a odpovědný pracovník na Zahraničním oddělení/Centru zahraniční spolupráce (zde záleží, kde je program, přes který vyjíždíte, administrován), stejně tak i kontaktní osoba na zahraniční instituci.

Zde najdete seznam jednotlivých oborových koordinátorůpověřených osob na katedrách.

Kurzy vám uznává pověřená osoba na vaší katedře. Oborový koordinátor kurzy uzná (ať už jako A, B, C, D předměty), příp. upraví kreditové ohodnocení, nahraje svůj podpis a studijní smlouva jde na schválení dále.

Již před zahájením samotného pobytu (nejdéle do 30 dnů od zahájení) byste měli znát, jakým způsobem vám budou kurzy po návratu uznány. Stejným způsobem probíhá i uznání kurzů změnového Learning Agreementu.

Kde můžu najít zkušenosti ostatních studentů?

Zkušenosti z pobytů Erasmus můžete najít zde. Závěrečné zprávy z programů ISEP, Freemover a partnerských univerzit na tomto odkazu. Zkušenosti studentů programu Freemover naleznete podle zemí zde.

Lze vyjet po skončení studia jako absolvent?

Ano, toto umožňují absolventské stáže programu Erasmus+. Je doporučeno si veškerou administrativu zajistit ještě v době studia. Prostřednictvím programu Erasmus+ lze vyjet na praktickou stáž do 12 měsíců po skončení studia (vč. délky stáže samotné). Více informací o pracovní stáži přes Erasmus+ najdete zde.

Lze vyjet i přes vedlejší obor, pokud mám sdružené studium?

Ano, lze. Pokud chcete vyrazit na zahraniční pobyt, je nutné mít aktivní studium (nepřerušovat studium). Také je zapotřebí myslet na to, že pokud v rámci jednoho oboru vyjedete a budete mít na tomto oboru ve svém Learning Agreementu (studijní smlouvě) zapsané v zahraničí kurzy, za které dostanete kredity, druhý obor zůstane upozaděn. Doporučujeme si proto ohlídat splnění všech závazků do konce studia u obou oborů (splnění povinných předmětů, počet A, B, C, D předmětů)Totéž platí u dvouoborového studia.

Existují i jiné možnosti financovaní zahr. pobytů?

Ve většině případů dostanete stipendium z programu, přes který vyjíždíte. Někdy je možné žádat i o další typy stipendia, než které uvádíme na webu Do světa, případně webu CZS. Eurodesk.cz nabízí dobrý přehled možností.

Kde si najdu, kam můžu vyjet?

Užitečné může být vyhledávání smluv na webu CZS, kam si vyfiltrujete podmínky svého studia. Dále máme na webu Do světa stálou nabídku studijních či pracovních pobytů, letních škol. Pro doktorandy máme zvláštní podstránku. Informace o aktuálních výzvách můžete hledat na webu své katedry, příp. v aktualitách našeho webu (můžete odebírat newsletter). 

Pro doktorandy: jak si evidovat zahr. výjezd, pokud jedu v rámci cotutelle?

Jste-li studentem cotutelle, vyjíždíte do zahraničí na základě smlouvy o dvojím vedení, kterou máte vloženou v ISu u svého doktorského studia. Každý výjezd si z důvodu internacionalizace pracoviště evidujte - udělejte si Learning Agreement. Více informací najdete zde.

Před odjezdem

Jaké jsou součásti přihlášky?

Zde záleží na tom, přes jaký program vyjíždíte. Mezi obvykle požadované přílohy patří: CV, motivační dopis, doporučující dopis, výpis známek (stáhnete si z ISu), potvrzení o studiu (stáhnete si z ISu), jazykový certifikát, kopie pasu. Někdy je požadován také studijní plán, případně pasová fotografie nebo zdravotní vyšetření.

Jak vyplnit Learning Agreement?

Po úspěšné nominaci má student, který vyjíždí na studijní zahraniční pobyt, povinnost vyplnit studijní smlouvu (Learning Agreement, také LA). Týká se to vše studentů, kteří vyjíždějí do zahraničí a pobyt probíhá v rámci studia. Learning Agreement je vyplňován elektronicky prostřednictvím systému ISOIS MU. Postupujte dle manuálu v případě, že jedete přes program Erasmus+ nebo přes jiný program (např. fakultní dohody, partnerské univerzity, CEEPUS atd.)

Před zahájením vyplňování vašeho LA je důležité vědět, zda je program, přes který vyjíždíte, administrován na fakultě, tedy Zahraničním oddělením, nebo na Centru zahraniční spolupráce MU. Toto je klíčové pro úspěšné vybrání odpovědné osoby pro schválení studijní smlouvy.

Důležité: V případě, že zatím nemá hostitelská univerzita zveřejněny kurzy a uvádíte tedy do Learning Agreementu kurzy fiktivní (např. Chinese Language I, Chinese Language II), nezapomeňte si váš LA po zápisu reálných kurzů změnit a uložit jej do složky k pobytu v ISu. Také doporučujeme informovat koordinátora na host. univerzitě o tom, že se jedná o Learning Agreement, který slouží k administraci na MU a že si LA budete měnit na základě skutečně zapsaných kurzů.

Co musím před odjezdem kromě vyplnění LA ještě udělat?

Kromě schválení Learning Agreementu všemi stranami je zapotřebí svůj pobyt, pokud je delší jak 14 dnů, zaevidovat v IS MU. Doporučujeme však evidovat všechny pobyty (týká se zejména doktorandů). Evidenci pobytu můžete provést na základě manuálu.

Do složky k pobytu v IS MU si nahrajete svůj Learning Agreement, v průběhu pobytu také případné změny vašeho LA (do 30 dnů od zahájení pobytu!) a po skončení pobytu nahráváte výpis známek (Transcript of Records) a potvrzení o studiu (Confirmation of Study Period). V případě pracovního pobytu nahráváte Training Agreement a na konci pobytu potvrzení o absolvované stáži (Confirmation of Placement Period).

Jak si zažádat o stipendium?

U každého programu probíhá odlišně. U vybraných programů je možno zažádat o stipendium v momentě, kdy mají studenti zaevidovaný pobyt v ISu a ve složce vložený (předem schválený) Learning Agreement. Týká se to výjezdů přes mezifakultní dohody, Freemover, Speciální program pro kratkodobé mobility. Stipendium vám v tomto případě vyplácí MU na účet. V případě výjezdu na oba semestry akademického roku je vypláceno stipendium do konce kalendářního roku a na začátku roku dalšího se řeší doplácení stipendia. U programu CEEPUS vám nárok na stipendium vzniká vydáním Letter of Award a vyplácí jej hostitelská univerzita. 

Stipendium není určeno k pokrytí veškerých výdajů, chápejte jej jako takovou finanční podporu zvýšených nákladů. Určitě doporučujeme dopředu počítat s vlastním dofinancováním.

Během pobytu

Můžu si studium během zahr. pobytu přerušit?

Ne, aktivní studium na MU je podmínkou pro vycestovaní na zahraniční instituci.

Můžu si schválený Learning Agreement v průběhu pobytu změnit?

Ano, Learning Agreement lze změnit do 30 dnů od zahájení pobytu v případě, že došlo ke změnám v zápisu kurzů. 

Změny učiníte ve svém stávajícím LA prostřednictvím ISOIS MU, kurzy jsou vám opětovně uznány pověřenou osobou za katedru, pracovníkem Zahraničního oddělení/Centra zahraniční spolupráce (záleží, kde je program administrován) a kontaktní osobou za hostitelskou instituci. Schválený dokument si stahujete a vkládáte do složky zaevidovaného pobytu v IS MU jako "Changes to LA".

Co když potřebuju během pobytu něco vyřešit?

Obrátit se na nás se svým dotazem můžete na int@phil.muni.cz

Na konci pobytu

Co je potřeba si před odjezdem vyžádat?

Student si před odjezdem z hostitelské školy zařizuje vydání potvrzení o studiu (Confirmation of Confirmation of Study Period) a také výpis známek (Transcript of Records) v případě, že si zapisoval v zahraničí kurzy. V případě pracovního pobytu je to potvrzení o absolvované stáži (Confirmation of Placement Period).

Co musím po návratu ze zahr. pobytu udělat?

Po návratu ze zahraničního studijního pobytu student vkládá do složky Evidence pobytu v IS MU potvrzení o studiu (Confirmation of Studies/Confirmation of Study Period) a také výpis známek (Transcript of Records). V případě pracovního pobytu je to potvrzení o absolvované stáži (Confirmation of Placement Period).

Lze vyjet znovu, když už jsem na zahraničním pobytu byl/a?

Ano, lze. U některých programů je doba pobytů časově omezená, u některých programů lze vyjet po úspěšné nominaci opakovaně bez omezení.

Např. Erasmus+ umožňuje délku výjezdu max. 12 měsíců v rámci jednoho studijního cyklu (bakalářské, magisterské, doktorské studium), lze tedy nakombinovat např. půlroční Erasmus+ studijní pobyt a půlroční Erasmus+ pracovní stáž v době jednoho cyklu (Bc., Mgr. Ph.D. studium). U některých programů (např. AKTION) platí, že jsou upřednostněni uchazeči, kteří v minulosti přes daný program ještě nevyjeli. Jinde platí systém nabídky vs. poptávky.

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás na Zahraničním oddělení FF MU e-mailem na int@phil.muni.cz nebo nás můžete navštívit v úředních hodinách každý den kromě čtvrtka v rozmezí 9:00–12:00 hod. v kanceláři C.118 v budově C v 1. patře vlevo (na chodbě studijního).

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.