MANUÁL STUDIA

Studijní programy uvedené v tomto manuálu vycházejí z platných dokumentů o studiu, a to:

Studijní řád MU: 
http://www.rect.muni.cz/statut/studrad-Bc-Mgr.htm

Směrnice děkana FF MU:
http://www.phil.muni.cz/predpisy/smernice.php

 

TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ - MANUÁL STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/06

Bakalářský studijní program - prezenční studium / Magisterský studijní program - prezenční studium

(PDF verze)

 

Bakalářský studijní program - prezenční studium

 
 1. Organizace studia
 2. Kreditní systém
 3. Zásady studia
 4. Postupová zkouška
 5. Státní bakalářská zkouška


Organizace studia

 

Obor Teorie interaktivních médií je organizován ve 2 typech studia:

 • Bakalářský studijní program - dvouoborový (6 semestrů = 3 roky)
 • Magisterský studijní program - navazující - dvouoborový (4 semestry = 2 roky)

Oba typy studia lze studovat v dvouoborovém studijním programu (v kombinaci s dalším oborem).

Ve dvouoborovém studiu si posluchač zvolí Teorii a dějiny divadla jako obor diplomový nebo nediplomový.

Po absolvování bakalářského studia může posluchač, po splnění dalších podmínek, pokračovat v navazujícím magisterském studiu - dvouoborovém .

 

Kreditní systém

 

Kromě povinných kurzů (A-kredity) , si posluchači jednotlivé kurzy (povinně-volitelné) (B-kredity) vybírají podle vlastní volby a zájmu z dané nabídky při respektování těchto podmínek:

 1. Absolvování kurzů v předepsané skladbě; tj. při zachování strukturního členění na kurzy teoretické (IMT), kurzy z "archeologie" IM (IMH) a semináře (IMS).
 2. Získání minimálního počtu kreditů předepsaného pro daný studijní program.
 3. Dodržení celofakultních podmínek pro zapisování do jednotlivých semestrů studia. (tj. např. získání minimálně 15 kreditů za semestr, příp. minimálně 45 kreditů za dva bezprostředně za sebou následující semestry).
 4. Absolvování kurzu Filozofie pro nefilozofické obory a Tělesné výchovy v rozsahu podle typů studia (jednooborové x dvouoborové).

Předměty vypisované ÚDIM (povinné i povinně-volitelné) jsou předměty oborové .

Každý kurz je zakončen ověřením znalostí posluchače: přednášky – zkouškou (Zk; 4 kr.) nebo kolokviem (k; 3 kr.) v písemné či ústní formě nebo jejich kombinací; semináře zápočtem (z; 3 kr.); za jakékoliv ukončení předmětů a kurzů nabízených ostatními fakultami MU získá student 1k (C-kredity) .

Lze se setkat i s označením kreditů zkratkou ECTS (European Credits Transfer System).

 

Zásady studia

 

1. ročník:

Posluchači všech typů studia si povinně zapisují tyto oborové předměty :

V 1. semestru :

Základy teorie scénické tvorby I.
Úvod do studia umění interaktivních médií I.

V 2. semestru:

Základy teorie scénické tvorby II.
Úvod do studia umění interaktivních médií II.

povinně-volitelných kurzů (B-kredity) si posluchači vybírají podle vlastního uvážení při dodržení struktury oborových kurzů a celofakultních podmínek studia (viz tabulka).

 

Postupová zkouška

 

Je povinná pro všechny typy studia na konci 2. semestru 1. ročníku bakalářského studijního programu.

Postupová zkouška je tvořena blokem povinných kurzů. K jejímu úspěšnému absolvování je zapotřebí získat zápočty z těchto kurzů:

- za 1. semestr studia :

Základy teorie scénické tvorby I. a
Úvod do studia umění interaktivních médií I.

- za 2. semestr studia :

Základy teorie scénické tvorby II. (tzn. prezentace a odevzdání eseje na zadané téma v rozsahu 9 000 – 10 800 znaků a úspěšné absolvování testu z teorie divadla a dramatu) a

Úvod do studia umění interaktivních médií II. (tzn. prezentace referátu a odevzdání písemné práce, která potvrdí schopnost posluchače zpracovat a zhodnotit pramenný materiál (min. 18 000 znaků).

2. a 3. ročník

Posluchači dvouoborového studia TIM si v průběhu 2. a 3. ročníku zapíší tyto povinné oborové předměty:
Projekt I. - dvousemestrální kurz
Seminární práce Bc. I.

Předmět Seminární práce Bc. je výstupem z dvousemestrálního kurzu Individuální seminář Bc. Posluchači si zapisují práci vždy v druhém semestru individuálního semináře. Podmínkou pro získání zápočtu je obhájení seminární práce před vedoucím práce a kolegy.

Posluchači si dále ve 2. a 3. ročníku zapisují povinně-volitelné (B-kredity) kurzy:
Individuální seminář Bc. I. - dvousemestrální kurz
Odborná cizojazyčná (anglická) terminologie - dvousemestrální kurz

3. ročník:

Diplomový seminář Bc. + Bakalářská diplomová práce:
Diplomově zakončený bakalářský studijní program (jedno i dvouoborový studijní program).

Seminář k oborové práci Bc. + Bakalářská oborová práce:
Nediplomově zakončený bakalářský studijní program.

Diplomový seminář Bc. a Seminář k oborové práci Bc. jsou koncipovány jako jednosemestrální kurzy. Posluchačům je doporučováno využít seminární práci jako základ bakalářské diplomové práce i práce oborové. V případě, že se student rozhodne změnit téma bakalářské/oborové práce vzhledem k tématům jeho seminárních prací, musí o tom informovat vedoucího semináře v průběhu předcházejícího semestru.

Další požadované kurzy v rámci oborových předmětů pro Bc. studium:

Odborná praxe (v rozsahu min. 20 hod.)

Posluchači jsou povinni absolvovat praxi v průběhu bakalářského studijního programu Předloží písemné potvrzení vystavené adekvátní institucí o vykonání prací v požadovaném rozsahu (media-art festivaly a přehlídky, jiná praktická zkušenost s tvorbou nebo výzkumnou činností v prostředí nových médií a pod.).

Zvláštní požadavky ústavu:

Posluchači jsou povinni absolvovat kurz světového jazyka z nabídky jazykového centra FF MU nebo předložit potvrzení o absolvování adekvátního jazykového kurzu mimo FF MU.

 

Státní bakalářská zkouška

 

(Tříleté) bakalářské studium ukončuje posluchač komisionelní zkouškou ze základů teorie scénické tvorby, teorie interaktivních médií a archeologie umění interaktivních médií (Performance a media). Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba Bakalářské diplomové práce nebo předložení Bakalářské oborové práce.

Podmínky přístupu ke zkoušce:

 1. Splnění obecných podmínek stanovených celofakultně.
 2. Získání minimálního počtu kreditů předepsaného pro daný studijní program při zachování strukturního členění na kurzy teoretické, kurzy "archeologické" a semináře.
 3. Předložení potvrzení o absolvování jazykového kurzu na FF MU nebo jinde.
 4. Předložení Bakalářské diplomové práce (o rozsahu min. 50 000 znaků) - diplomově zakončené Bc. studium. Práci vyvázanou v tvrdých deskách je třeba před obhajobou nechat zaevidovat na studijním oddělení - viz Směrnice děkana FF.
 5. Předložení Bakalářské oborové práce (o rozsahu min. 35 000 znaků) - nediplomově zakončené Bc. studium.

 

Bakalářský studijní program dvouoborový - prezenční - kredity

       
Diplomový obor kr. Nediplomový obor kr.
TV 2 TV 2
Filozofie (obecný základ) 2 Filozofie (obecný základ) 2
Oborové předměty:

73 kreditů

Z toho:

A kredity: Základy teorie scénické tvorby I., II. - 3+4/7k.

Úvod do studia umění interaktivních médií I.,II. - 3+4/7k.

Projekt I. - 10k.

Odborná praxe - 10k. Seminární práce–10k.

Odborná cizojaz. (AJ) terminologie - 3+4/7k.

Celkem A kreditů: 51

B kredity: Individuální seminář Bc. 1x - 3+4/7k.

Archeologie umění interaktivních médií (5 kurzů) -15k.

Celkem B kreditů: 22
Oborové předměty:

73 kreditů

Z toho

A kredity: Základy teorie scénické tvorby I.,II. - 3+4/7k.

Úvod do studia umění interaktivních médií I.,II.- 3+4/7k.

Projekt I. - 10k.

Odborná praxe - 10k. Seminární práce -10k.

Odborná cizojaz. (AJ) terminologie - 3+4/7k.

Celkem A kreditů: 51

B kredity: Individuální seminář Bc. 1x – 3+4/7k.

Archeologie umění interaktivních médií (5 kurzů) -15k.

Celkem B kreditů: 22
Diplomový seminář Bc. 15 Seminář k obor.práci Bc. 5
Diplomová práce Bc. 3 Oborová práce Bc. 3
Celkem 95 Celkem 85
    Celkem kreditů 180
       

 

Magisterský studijní program - prezenční studium

Přijímací řízení do magisterského studijního programu

 

Přijímací řízení do magisterského studia má dvě části:

 1. Komisionelní zkouška.
 2. Obhajoba projektu týkajícího se dalšího zaměření studia uchazeče (rozsah min. 9 000 znaků, 5 stran).

Přijímací zkouška do magisterského programu je prominuta těm studentům bakalářského programu, kteří složili státní bakalářskou zkoušku s hodnocením "výborně" nebo "velmi dobře".

Obhajoba projektu je povinná pro všechny uchazeče o magisterské studium.

 

Podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu

 
 1. Absolventům bakalářského studia, kteří absolvují státní Bc. zkoušku s hodnocením "výborně" nebo "velmi dobře", bude přijímací zkouška do magisterského studia prominuta za podmínky, že budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v bezprostředně následujícím akademickém roce.
 2. Do navazujícího magisterského studia budou po složení státní bakalářské zkoušky přijati ti absolventi bakalářského studia, kteří vyhověli alespoň jedné z následujících podmínek:
  • Úspěšně složili přijímací zkoušku
  • Byli u bakalářské státní zkoušky hodnoceni nejhůře známkou „velmi dobře“.

Hodlá-li student pokračovat v magisterském navazujícím studiu po delší době od ukončení bakalářského studia (max. 1 rok) , nebo absolvoval-li bakalářské studium stejného oboru na jiné univerzitě , absolvuje komisionelní zkoušku (a to i v případě, že bakalářskou zkoušku složil s hodnocením výborně nebo velmi dobře) a předloží projekt , týkající se jeho dalšího zaměření.

Je-li uchazeč o navazující magisterské studium absolventem jiného oboru, je součástí přijímacího řízení kromě komisionelní zkoušky a obhajoby projektu - viz výše, také obhajoba písemné práce v rozsahu 36 000 znaků (20 stran), jejíž téma bude stanoveno po dohodě s vedoucím oboru.