Martin Kukučín v Prahe

Jana Bujnáková

V roku 2015 si pripomíname 155. výročie narodenia významného slovenského spisovateľa, ktorý ako doktor a spisovateľ, no predovšetkým filantrop a humanista prekročil hranice Slovenska. Prozaik, dramatik a publicista, Martin Kukučín alebo MUDr. Matej Bencúr sa narodil 17. mája 1860 a túto významnú udalosť si v priebehu celého roka pripomíname nielen na Slovensku1. Kukučín je však viac ako Rysavá jalovica alebo Keď báčik z Chochoľova umrie. Je viac ako poviedkár. Je to jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského literárneho realizmu, je zakladateľ modernej slovenskej prózy, je novátor. Do literatúry priniesol špecifické typy dedinských charakterov, ľudovosť či motív rozprávača. A aj keď je pražské obodbie v Kukučínovej tvorbe považované za najplodnejšie a v tomto príspevku i najdôležitejšie, počas pobytu v zahraničí písal väčšie žánre. Tam napísal aj román Dom v stráni, ktorý je vrcholom jeho tvorby či cestopisné prózy.

Kukučínovo pôsobenie môžeme rozdeliť na niekoľko etáp2 vrátane štúdia v Prahe, kde prišiel v roku 1885 už ako známy poviedkár. Toto prostredie sa významným spôsobom podieľalo na formovaní jeho vtedy ešte študentskej osobnosti, aj keď už mal za sebou šesťročné učiteľské skúsenosti v rodisku. Do Prahy si so sebou priniesol pôsobivú a dodnes pre neho charakteristickú črtu – talent vykresliť ľudskú povahu a vlastnosti odlišne, jedinečne, dnes už by sa s nadsázkou dalo povedať „kukučínovsky“. V Prahe sa Bencúr postupne zoznamoval s významnými osobnosťami tamojšieho spoločenského života. Nechýbali medzi nimi ani Rudolf Pokorný3, významný český slovakofil či Jaroslav Vlček, ktorý sa neskôr stal prvým predsedom študentského spolku Detvan.

Kukučín sa od začiatku aktívne zapájal do činností v rôznych kultúrnych a spoločenských organizáciách, no najväčšmi sa stotožnil práve s Detvanom4 . Ten si za svoj cieľ stanovil podporu česko-slovenskej vzájomnosti a stal sa najvýznamnejším spolkom slovenských študentov v 19. storočí v Prahe. K tomu prispel aj Kukučín. Ten bol jeden z jeho najaktívnejších členov5 a v rámci spolku vystriedal viacero funkcií. Bol jeho predsedom6, venoval veľkú pozornosť kritickým posudkom odborných prác a takisto sa členovia pod jeho vedením venovali literárnym rozborom a čítaniu vlastnej tvorby. Navrhol, aby spolok postupne rozširoval činnosť a zakladal knižnice na Slovensku. Pôsobil aj ako zapisovateľ a pri 10. výročí založenia spolku sa stal editorom rovnomenného almanachu Detvan7. Prostredníctvom časopisu chceli členovia spolku ukázať, čo spolok dosiahol a predostrieť ďalšie plány. Kukučín stál aj za demokratickým smerovaním spolku, chcel jeho neakademický ráz. Chcel, aby sa k akademickým členom pridávali i členovia z „obyčajného“ prostredia. Kukučínova práca v spolku je pre slovenskú literatúru mimoriadnym prínosom a často sa spomínajú jeho zásluhy8. Takisto sa pričinil na zvýšenom spolkovom záujme o českú literatúru9. Avšak najväčším prínosom Martina Kukučína sú jeho literárne práce. Pozornosť vzbudil poviedkou Rysavá jalovica. Tá vyvolala značnú diskusiu a nakoniec sa členovia zhodli, že Kukučín je majstrom charakteristiky, vyzdvihli i jeho originálny a dodnes povestný humor. Ďalej na schôdzkach spolku prezentoval aj úryvok z poviedky O Michale či kresbu Na prielohu, Kanonická visitácia, alebo aj Náš pán kostolník. Poslednou bola novela Dve cesty.

Ku Kukučínovmu pražskému pobytu sa teda viažu jeho najvýznamnejšie poviedky, „znamenajúce autorský prechod od jednoduchých sujetových (anekdotických) základov k vnútornému problematizovaniu a filozofickému prehĺbeniu, ktoré výrazne menili podobu slovenského literárneho realizmu.“10 Ale aj tam si zachoval svojský štýl, utvrdený ešte z Jasenovej. Prirodzene, mal však okolo seba aj nové podnety a tematické obohatenie, ale stále sa vracal k dôkladne známym, hlavne dedinským motívom a miestam. Venoval sa však iným veciam, napríklad prispieval prácami v podobe referátov do Národných novín a Slovenských Pohľadov. „Ako prvé začali v roku 1889 v Národných novinách vychádzať Kukučínove referáty o pražských divadelných predstaveniach pod názvom Zimná sezóna v Prahe.“11 Tým sprostredkoval Prahu slovenským čitateľom a tu vznikla aj jeho prvá dramatická hra Komasácia, ktorá je zároveň prvou slovenskou hrou so sociálnou problematikou a vyznačuje sa vysokou literárnou úrovňou.

A znovu, aj s odstupom 155. rokov môžeme konštatovať Kukučínov vyvinutý zmysel nielen pre prózu, ale aj drámu. Je však paradoxné, že Kukučín, hoci žil a študoval v Prahe, motív mesta sa v jeho tvorbe výrazne neodzrkadlil. A aj keď nie je možné spochybniť, že toto mesto zohralo v Kukučínovom osobnostnom vývoji významnú úlohu, Praha ako taká sa v tvorbe takmer nevyskytuje, skôr je prítomné zobrazenie životnej skúsenosti.

Kukučín prišiel do Prahy ako mladý, ale nie neskúsený 25-ročný študent a strávil tam viac ako 8 rokov. Jeho štúdium a spolková činnosť ho ovplyvnili na celý zvyšok života. To, čo sa v Prahe naučil – teda byť obetavým lekárom a aktívnym kultúrnym pracovníkom, uplatňoval bez rozdielu v každom ďalšom pôsobisku. Zároveň je ale každé zo spomínaných období v živote Martina Kukučína niečím špecifické a osobité. Všetky však majú aj niečo spoločné, a to je odkaz a dedičstvo, ktoré tento významný slovenský spisovateľ a lekár zanechal ďalším, nielen slovenským generáciám. Pretože jeho presah sa fakticky premietol do štyroch krajín, ale otázky a myšlienky jeho diel sa dajú aplikovať minimálne na slovanský svet.

Mgr. Jana Bujnáková – doktorandka Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity. Vo svojom doterajšom štúdiu sa venovala predovšetkým tvorbe slovenských ženských autoriek na prelome 19. a 20. storočia. Svoj aktuálny výskum sústredí hlavne na odraz česko-slovenských vzťahov, špecificky v diele Rudolfa Pokorného.

Kontakt: bujnak.jana@gmail.com


[1] Nielenže sa v rôznych periodikách publikujú články, prostredníctvom ktorých si Kukučína pripomíname, ale napr. 11. novembra Oravské múzeum v Dolnom Kubíne pripravilo populárno-náučný seminár, ktorého cieľom bolo pripomenúť pamiatku spisovateľa. Taktiež mesto Revúca ešte v máji pripravilo „Besednicu Martina Kukučína“, podujatie bolo ukončené v priestoroch Prvého slovenského gymnáziá, na ktorom Bencúr študoval a o výsledkoch Besednice boli informované aj partnerské školy v Chorvátsku, kde Kukučín dlhé roky pôsobil. Kukučínov význam sme si pripomenuli aj počas slavistickej konferencie “Jučer, danas, sutra – slavistika”, ktorá sa uskutočnila 21. – 23. októbra v Záhrebe. Príspevok Martin Kukučín I njegov odnos sa značajnim slovačkim i českim ličnostima tijekom nejgovog života u Hrvatskoj bol zameraný na Kukučínov život v Chorvátsku, na jeho pôsobenie medzi chorvátskymi vysťahovalcami i vzťahy, ktoré udržiaval s Českom a Slovenskom.

[2] Martin Kukučín začal literárne tvoriť, keď pracoval ako učiteľ na základnej škole v jeho rodisku v Jasenovej, potom sa neplánovane presťahoval kvôli štúdiu medicíny do Prahy, aj keď pôvodne mal študovať teológiu v Bratislave. Po štúdiách, ktoré určili jeho ďalšiu celoživotnú dráhu odišiel do na ostrov Brač, kde sa venoval práci lekára, ale bol aj literárne činný. Po čase sa rozhodol spolu s manželkou Pericou Didolićovou emigrovať do Južnej Ameriky, kde sa opäť okrem práci lekára venoval aj kultúrnej činnosti a bol aj členom rôznych spolkov. Po rokoch sa vrátil do Európy, s plánom usadiť sa na Slovensku. Po rokoch v zahraničí sa ale nevedel stotožniť so zmenou spoločenskej situácie a dožil v Chorvátsku, v kúpeľnom meste Lipik.

[3] Rudolf Pokorný založil v Prahe „Knihovnu česko-slovenskú“. V rámci nej plánoval vydávať významné diela slovenských spisovateľov. Knižnica vydala v roku 1881 aj prvé dejiny Jaroslava Vlčka Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy.

[4] Založenie spolku Detvan v roku 1882 vysvetľuje rozdelenie univerzity na dve časti – nemeckú a českú, pričom českú časť univerzity začalo postupne navštevovať čoraz viac slovenských študentov. To spôsobilo zakladanie ďalších organizácií. Detvan za svojich členov prijímal osobnosti z Čiech a Moravy a Slovenska.

[5] Martin Kukučín bol členom spolku od roku 1885 do roku 1893.

[6] Spolku predsedal od roku 1887 do roku 1889.

[7] Detvan mal dve smerovania – do 90. rokov 19. storočia bola spolková činnosť apolitická a od 90. rokov, keď ako predseda nastúpil Vavro Šrobár, nastala politizácia spolku. To vytvorilo základy budúcej generácie Hlasistov (na popud profesora Tomáša G. Masaryka). V tomto období už Kukučín pôsobil ako lekár na Brači, ale nechal si tam posielať časopis Hlas, hoci verejne sa k hlasizmu nikdy neprihlásil.

[8] Za obdobia Kukučínovho predsedníctva spolku sa často uvádzajú stúpajúce príjmy, zvyšujúci sa počet zväzkov v knižnici a celkový progres. V roku 1888 sa spolok stal členom Českoslovanskej jednoty, a členovia začali chodiť aj na stretnutia ďalších spolkov.

[9] Spolok napríklad priebežne nakupoval české knihy.

[10] HUČKOVÁ, D.: Pražské motívy v tvorbe Martina Kukučína. In: Kukučín v interpretáciách. Bratislava: LIC, 2010. Str. 59.

[11] HUČKOVÁ, D.: Pražské motívy v tvorbe Martina Kukučína. In: Kukučín v interpretáciách. Bratislava: LIC, 2010. Str. 60.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat