Doktorancka konferencja młodych slawistów w Brnie

Eliška Gunišová

Na pewno można powiedzieć, że uczestnictwo w konferencjach jest dla wszystkich pracowników naukowych ważne, nie tylko ze względu na możliwość prezentacji wyników własnych badań, ale także ze względu na sposobność nawiązania nowych kontaktów, które owocować będą w przyszłości.

Uniwersytet Masaryka, a konkretnie Instytut Slawistyki przygotowuje co roku kilka konferencji, w których regularnie biorą udział również doktoranci, oferuje również studentom możliwości publikowania swoich artykułów w pięciu naukowych czasopismach (Proudy, Opera Slavica, Slavica Litteraria, Nová rustistikaPorta Balkanica), ale jesteśmy przekonani, że udział w międzynarodowej konferencji doktoranckiej ma swoje własne specyficzne znaczenie. Doktoranci mogą nawiązać znajomości z referentami z różnych krajów, pogłębiać dialog i współpracę z zagranicznymi instytutami, a z drugiej strony, studenci mogą poznać trudności organizowania konferencji międzynarodowej i przygotowania tomu pokonferencyjnego.

W tym roku udało nam się uzyskać dotację z z funduszu Specyficznych badań, która pozwoliła nam na zorganizowanie takiej konferencji.

Docelową grupę konferencji stanowią doktoranci, którzy interesują się szeroko pojętą dziedziną literatur słowiańskich. Konferencja byla zatytułowana ‘Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace’ – to znaczy Słowiański świat literacki: konteksty i konfrontacje. W związku z tym, że była to pierwsza konferencja młodych slawistów v Brnie, celem było zwrócenie się do jak najszerszej grupy studentów. I właśnie dlatego wybraliśmy nazwę, która według nas dała możliwość prezentowania aktualnych badań w szerokim kontekście, a tym samym otworzyć debatę na temat interdyscyplinarnego dyskursu naukowego w badaniach literatur słowiańskich.

Konferencja odbywała się 15. i 16. października na Wydziale Filologicznym MU i wzięło w niej udział 25 studentów z 15 piętnastu Instytutów Slawistyki, z 5 (pięciu) europejskich krajów. Referaty były wygłaszane w 5 językach. Artykuły były opublikowane jeszcze przed konferencją w recenzowanej pracy zbiórowej1 .

Mgr. Eliška Gunišová – doktorská studentka Ústavu slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svého výzkumu se soustředí na studium česko-slovenských literárních vztahů s konkretizaci na ženské autorky tvořící na přelome 19. a 20. století. Svůj zájem však částečně zaměřuje i zkoumání přepojení filmu a literární tvorby prostřednictvím filmových adaptaci literárních děl.

Kontakt: egunisova@gmail.com


[1] GUNIŠOVÁ, E. – PAUČOVÁ, L. (eds). Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. Brno: Masarykova univerzita. 2015. 244 s.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat