Řady slov pro praktické procvičování písemného projevu

Dana Ferenčáková

Časté chyby v písemném projevu u ruských studentů češtiny

1) Hlásky Y a U na konci slov

Ruští studenti češtiny nejčastěji chybují v psaní těch hlásek, jejichž grafická podoba je sice stejná v azbuce i latince, avšak v každém z jazyků znamená odlišný foném. Velmi často tedy zaměňují hlásky Y a U, případně I. Pro procvičování správného psaní těchto písmen je vhodné využívat takových slov, kde ypsilon je rozlišitelný ve spojení s hláskami D, T, N.

Koncovky substantiv mužského rodu (životné: 1. p. sg., 3. p. sg, 4. p. pl.; neživotné: 1. p. sg, 3. p. sg, 1. p. pl.):

N: pán – pánu – pány, syn – synu – syny, den – dnu – dny, sen – snu – sny, kořen – kořenu – kořeny, kámen – kamenu – kameny, kmen – kmenu – kmeny, prsten – prstenu – prsteny;

T: hrot – hrotu – hroty, knot – knotu – knoty, byt – bytu – byty, pocit – pocitu – pocity, sešit – sešitu – sešity, prst – prstu – prsty, host – hostu – hosty, samet – sametu – samety;

D: med – medu – medy, oběd – obědu – obědy, soused – sousedu – sousedy, medvěd – medvědu – medvědy, sud – sudu – sudy, sad – sadu – sady, jed – jedu – jedy, moped – mopedu – mopedy, soud – soudu – soudy, pád – pádu – pády, obchod – obchodu – obchody

Koncovky substantiv ženského rodu (1. p. sg., 2. p. sg., 4. p. sg.):

NA: žena – ženy – ženu, strana – strany – stranu, záclona – záclony – záclonu, hodina – hodiny – hodinu, polovina – poloviny – polovinu, směna – směny – směnu, vina – viny – vinu

TA: lopata – lopaty – lopatu, bota – boty – botu, sobota – soboty – sobotu, plachta – plachty – plachtu, hodnota – hodnoty – hodnotu, jednota – jednoty – jednotu, samota – samoty – samotu

DA: věda – vědy – vědu, voda – vody – vodu, náhoda – náhody – náhodu, pohoda – pohody – pohodu, porada – porady – poradu, ostuda – ostudy – ostudu, nápověda – nápovědy – nápovědu, zásada – zásady – zásadu, škoda – škody – škodu

Koncovky tvrdých adjektiv mužského rodu (1. p. sg., 1. p. pl.):

, : tvrdý – tvrdí, mladý – mladí, chudý – chudí, šedý – šedí, bledý – bledí, škaredý – škaredí

, : hodný – hodní, mocný – mocní, pevný – pevní, pohledný – pohlední, nádherný – nádherní, mohutný – mohutní, vydatný – vydatní, ukrutný – ukrutní, zaprášený – zaprášení, spěšný – spěšní, zaměstnaný – zaměstnaní, chladný – chladní, nadšený – nadšení, posílený – posílení, opřený – opření, pořádný – pořádní

, : strakatý – strakatí, okatý – okatí, vousatý – vousatí, politý – polití, zabitý – zabití

2) Hlásky U, Y, I uprostřed slov a diakritická znaménka

Hlásky Y anebo I ve slovech vyjmenovaných, a na rozdíl od nich v ostatních slovech nevyjmenovaných, činí problémy jak cizincům, tak také rodilým mluvčím. Cizincům navíc dělají problémy diakritická znaménka zejména nad J a I, čímž se opět jejich rukopisný projev stává těžce čitelným kvůli podobnosti s Y a U. Považuji tedy za vhodné procvičovat slova: Zajíc, vajíčko, korýtko, krajíc, jídelna, přikrývka, pojištění, dají ti to?, Jitko, volají tě!, podej mi krajíček chleba, chybí mi dobré jídlo, už se stmívá, večeři dávají do osmi, místo snídaně obdržíte balíček, všichni se na mne usmívají, lavička se kývá a prohýbá, ve spěchu udělal chybu, nevstupuj do kolejiště, usídlil se na předměstí, nehoupej se na židli, všichni to považují za samozřejmé, nevadí mi střídání letního a zimního času, za zlomené zápěstí vám naše pojišťovna zajistí odškodnění.

Dana Ferenčáková byla promována filoložkou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v r. 1960 a – aniž by čímkoli dalším osvědčila svůj odborný růst – získala titul magistry na Masarykově univerzitě v r. 1991. Střídala povolání středoškolské učitelky, redaktorky, písařky na dráze, příležitostné učitelky logopedie, překladatelky a průvodkyně turistů. Má dva syny, šest vnoučat a miluje květiny.

Kontakt: danaferencakova@seznam.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat