Profil pracoviště

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Výzkumné středisko vzniklo 1. 1. 2005 v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity (MSM 0021622426) s cílem zkoumat závažné a aktuální otázky kořenů středoevropské historické a kulturní identity s důrazem na úlohu historických zemí. Sjednocuje partikulární výzkumy na Filozofické fakultě MU v Brně a podstatně je rozšiřuje a prohlubuje spoluprací s dalšími vědeckými pracovišti v České republice i v zahraničí. Výzkumné středisko usiluje o interdisciplinární přístup k otázkám metodologické, historické, geografické, správní i  kulturní povahy. Zaměřuje se na heuristickou práci i přípravu významných pramenných edic a syntéz vědeckých závěrů v podobě monografií a sborníků. Na činnosti, která je rozplánována na sedm let, pracuje čtyřicet historiků, historiků umění, pracovníků pomocných věd historických, filologů a editorů. Se zkušenými badateli spolupracují absolventi doktorského studia i současní doktorandi. Součástí záměru jsou mezinárodní vědecké konference a sympozia, semináře, kolokvia a workshopy. Úkolem historiků tohoto týmu je zkoumat starší i novější dějiny střední Evropy se zaměřením k výzkumu české státnosti, rozvoje stavovství, modernizace společnosti, proměny elit, vztahu národa a země, úlohy náboženství v moderní době, zemské historiografie a dějinné paměti. Specialisté v pomocných vědách historických se zaměřují na pramennou základnu historického zkoumání a pokračují ve vydávání Českého diplomatáře. Odborníci ve filologii latinského středověku se věnují vydávání spisů Mistra Jana Husa a zkoumají narativní prameny a další žánry středolatinské literatury. Historikové umění se koncentrují na moderní metodologii a zpracování uměleckohistorické topografie Moravy ve středoevropském kontextu i na edici uměleckohistorických textů. Veškeré práce koordinuje a sjednocuje vědecká rada Výzkumného střediska, k publikování značného množství výstupů připravovaných k tisku slouží vlastní ediční středisko. Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy usiluje o to, aby se svým výzkumem začlenilo do celoevropských výzkumných trendů i konkrétních projektů.