Kant (1724-1804)

a kosmologie

hypotéza vzniku Sluneční soustavy

Nebulární hypotéza — její nedostatky a úspěchy

 

Hypotézy vzniku sluneční soustavy musí například uspokojivě vysvětlit

 • téměř kruhové dráhy planet ležící v jedné rovině se souhlasným smyslem rotace, který se shoduje s rotací Slunce

 • vztah mezi poloosami drah planet a pořadovým číslem planety, tzv. Titiusovu-Bodeovu řadu

 • málo výstředně, od ekliptiky velmi málo odkloněné dráhy přirozených satelitů

 • rozdíly v hustotách vnitřních a vnějších planet

 • nepřímoúměrné rozdělení hmotnosti a hybnosti mezi planety a Slunce

 •  

  S. Laplace

   

  Kantovy úvahy - proč je centrální těleso sluneční soustavy ohnivé.

   

  Myšlenka vývoje vesmíru

   

  Kant peers beyond the window of the phenomenal world and sees nothing

   

  Čas a prostor

  (Kritika čistého rozmyslu, Praha 1930.)

  svázal apriornost času a prostoru s jejich Newtonovským pojetím jako absolutních entit

  Transcendentální estetiky oddíl prvý. O prostoru

  Metafysický výklad pojmu

  Transcendentální – transcendentní

  Transcendentní – pojmy (tvrzení) překračující oblast možné zkušenosti, nekriticky přesahují meze našeho poznání

  Transcendentální – poznání, které překračuje v subjektivním slova smyslu předmět směrem k apriorním podmínkám poznání tohoto předmětu.

  Nemáme žádné čisté vědomí (na rozdíl od Descartova cogitans), vědomí je již vždy předmětné svou intencí na předmět. Předmětem ovšem není těleso, materiální věc, ale obsah vědomí

  Předměty z okolního světa si přestavujeme pomocí tzv. vnějšího smyslu, což je vlastnost naší mysli. V tomto vnějším smyslu je dán

 • tvar
 • velikost
 • poloha (vzájemný poměr).
 • Vnitřní smysl - nazírání mysli na sebe sama

 • Prostor není empirický pojem. Není odvozen z vnější zkušenosti.
 • Prostor je nutná představa a priori.
 • Prostor není diskursivní, tj. obecný pojem o vztazích věcí vůbec, ale čistý názor.
 • Prostor si představujeme jako nekonečnou veličinu. Všechny části prostoru jsou najednou.
 • Transcendentální výklad pojmu prostoru

  Vysvětlení pojmu jako principu, který odůvodňuje možnost jiných syntetických soudů a priori.

  Prostor je formální schopnost vnějšího názoru vnímat předměty a poskytovat rozumu bezprostřední představu o nich. Jedině tak je geometrie pochopitelná jako syntetické apriori.

  Závěry

 • Prostor není vlastností věcí o sobě ani nevyjadřuje jejich vzájemný poměr.
 • Prostor je forma všech jevů vnější smyslů, subjektivní podmínka smyslovosti, která je před všemi skutečnými vjemy jako čistý názor – a priori.
 •  

  Transcendentální estetiky oddíl druhý. O čase

   

  Metafysický výklad pojmu času

 • Čas není empirickým pojem abstrahovaný ze zkušenosti. amžicích.
 • Čas je nutná představa jako základ všech názorů.
 • Z a priori času vyplývá i možnost apodiktických závěrů o čase: je jednorozměrný, nelze vyvodit ze zkušenosti, je to pravidlo, podle kterého je zkušenost vůbec možná.
 • Čas není diskursivní.
 • Nekonečnost času – všechny různé časy jsou jen omezenými částmi jednoho jediného základního času.
 •  

   

  Transcendentální výklad pojmu času

  Pojem změny a pohybu je možný jen skrze představu času.

  Závěry

 • Čas není nic samo o sobě existujícího ani objektivní vlastností věcí.
 • Čas je forma vnitřního smyslu – nazírání sebe sama a svého vnitřního stavu.
 • Čas je formální podmínka a priori všech jevů.
 • Čas je tedy

 • empirická realita, je objektivně platný, pokud jde o předměty, které mohou být dány našim smyslům. Nazírání je vždy jen smyslové, tzn. Že se nemůžeme setkat s předmětem, který by nebyl určen časově.
 • Nemá však absolutní realitu, ale po abstrakci od smyslových dat zůstává čas jako transcendentální idealita
 •  

  Čas a prostor nejsou pojmy, ale apriorní formy nazírání.

   

  Antinomie

  První rozpor transcendentálních idejí

  ... a další

   

  Objektivita

   

  moderní fyzika a Kantova věci o sobě

   

   

  otázka po příčinách - konec podobnosti kvantové mechaniky a Kantovy věci osobě

   

   

   

   

   

  Z5