172

173

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS

b 47, 2000

Obsah - contents - inhalt

Josef Šmajs: Přátelské setkání 5
 • Josef Zumr: Podíl Brna na velikosti české filosofie 7
 • ČLÁNKY - ARTICLES - AUFSÄTZE
  Jan Zouhar: Brněnská katedra filozofie 1950-2000 [Brünner Institut für Philosophie 1950-2000] 11
 • Helena Pavlincová: Člověk a filozof Lubomír Nový [Mensch und Philosoph Lubomír Nový] 19
 • Jiří Gabriel: Poválečná brněnská léta J. L. Fischera [Fischers Brünner Nachkriegsjahre] 25
 • Josef Šmajs: Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a evoluční ontologie [Kritische Ontologie Nicolai Hartmanns und Evolutionsontologie] 37
 • Břetislav Horyna: Num verum est, num necesse sit? [Num verum est, num necesse sit?] 47
 • Radim Brázda: Skepse v etice: Marquard, Mackie a Weischedel [Die Skepsis in der Ethik: Marquard, Mackie ind Weischedel] 63
 • Jiří Raclavský: Tichý's "Five modes of forming constructions" [Tichého "Pět způsobů formování konstrukcí"] 75
 • Petr Horák: Jaká filosofie dějin pro naši dobu? Několik poznámek [Quelle philosophie l'histoire pour notre temps?; What kind of the Philosophy of History for Ourtime?] 83
 • Jean Salem: Le rationalisme de Démocrite [ Démokritův racionalismus; Rationalism of a Democritus] 93
 • Josef Krob: Ontologické základy poznatelnosti [Les fondements ontologiques de la gnoséologie] 107
 • Jaroslav Hroch: Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd [To the Relationship Between the Deep Hermeneutics and the Methodology of Humanities] 113
 • Ivana Holzbachová: Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina [Die Wissenschaft und die Postmoderne im Werk P. Feyerabends und S. Toulmins] 127
 • rozhledy a ohlasy

  Recenze a referáty
  Dorothea Frede: Platons Phaidon (Josef Petrželka) 161
 • Richard Mulgan: Aristotelova politická teorie (Ivana Holzbachová) 163
 • Mezi řádky - Entre les lignes (Ivana Holzbachová) 165
 • Radan Hain: Staatstheorie und Staatsrecht in T. G. Masaryks Ideenwelt (Pavel Lukeš).. 166
 • Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová: Podnikateľská a enviromentálna etika (Jaroslav Hroch) 167
 •  

  SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY
  BRNĚNSKÉ UNIVERZITY

  Vydala Masarykova univerzita v Brně roku 2000
  Odpovědný redaktor: Ivo Pospíšil
  Redakční rada řady filozofické (B): Josef Šmajs (předseda),
  Jan Zouhar (výkonný redaktor), Josef Krob

  Sazba: Dan Šlosar, LVT FF

  Zpracováno editorem Microsoft Word, písmem New Times True Type
  Vytisklo Vydavatelství MU, Brno, Areál Kraví hora
  AA - 12,58 VA - 12,62

  Náklad 170 výtisků - Vydání 1., 2000

  ISBN 80-210-
  ISSN 0231-7664
  File translated from TEX by TTH, version 3.00.
  On 22 Feb 2002, 20:17.