Jako senátor bych chtěl naplňovat tyto programové body:

  1. Role senátu 
    Chtěl bych přispět k tomu, že senát bude v rozsahu svých kompetencí důstojným partnerem děkanovi, a to jak při plnění svých formálních povinností, tak i ve všech ostatních aktivitách vytvářejících renomé fakulty.

  2. Motivace studentů a pedagogů pro aktivní kultivaci veřejného prostoru
    Chci se podílet na formování prostředí, které bude studenty i pedagogy motivovat k vystupování ve veřejném mediálním prostoru, ve kterém by reprezentovali své obory a seznamovali s jejich činností a výsledky nejširší veřejnost, prokazovali význam humanitních oborů a přispěli tak ke kultivaci tohoto prostoru.

  3. Soulad moderních technologií s tradicí a zkušenostmi v tvorbě obrazu fakulty jako moderní vzdělávací a kulturní instituce
    Velmi rád bych se podílel na rozvíjení fakultního prostředí, které smysluplně využívá moderní technologie nejen k zajištění výuky a výzkumu, což se stává již samozřejmostí, ale právě i ke komunikaci s nejširší veřejností. Jednou z cest může být např. podpora aktivit studentů a pedagogů v sociálních sítích, účast na vědecko-popularizačních aktivitách, tvorba otevřených kurzů pro veřejnost. Měl by se tak rozvíjet současný trend ocenění popularizačních činností (Cena děkana) širokou podporou institucionální, materiální i finanční (např. vstřícnost vůči rozpočtovým položkám určených k popularizačním aktivitám, podpora stipendijních programů apod.). 

To vše s vědomím, že senát má zákonem a dalšími předpisy jasně vymezené kompetence. Ty jsou orientované zejména na schvalování (po předchozím připomínkování) klíčových dokumentů (akreditační materiály, rozpočet, výroční zpráva, dlouhodobý záměr), iniciativní podávání návrhů je poměrně omezené. Nicméně existují komise, které se mohou podílet na přípravě některých dokumentů, a naděje, že hlasu senátorů i mimo tyto struktury by přece jen mohla být věnována o něco vyšší pozornost ve vedení fakulty.  

Jo, a taky bych chtěl ovlivnit to, aby fakultní písemné dokumenty byly bez pravopisných a gramatických chyb. :-) Ne že bych je sám opravoval, nejsem češtinář, ale třeba profíci korektoři by měli zakázky. 

[CNW:Counter]