Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Zkoušky & témata


TÉMATA MAGISTERSKÝCH OBOROVÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA


  Upozornění:
  Téma bakalářské a magisterské práce (oborové nebo diplomové) z českého jazyka nesmí být identické.

Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D.
 • Aktuálně nabízená témata jsou vypsaná v ISu

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
  viz IS

PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
 • Staročeské názvy nádob, jejich původ a motivace pojmenování
 • Staročeská magická terminologie, její původ a motivace pojmenování
 • Původ příbuzenských názvů v češtině
 • Původ staroslověnských názvů rostlin a jejich českých protějšků
 • Původ staročeských názvů živočichů
 • Původ názvů barev v češtině
 • Z anatomické terminologie (původ českých názvů částí lidského těla)
 • Z české astronomické terminologie

Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
 • Co je hostitelem -s?: Čís chleba jedl - Čí chlebas jedl - Čí chleba jedls
 • Co je hostitelem -li?: ptal se, mnoho-li vypil piv - vypil-li mnoho piv - piv-li vypil mnoho
 • Morfosyntax deverbátů typu kouřící: kouřící cigaretu chlapec (ne OK) x chlapec kouřící cigaretu (OK)
 • Brzdy osobního pasiva: Petr byl chválen Marií (OK) x Petr byl potkán Marií (ne OK)
 • Reciprocita: Petr a Pavel se objímaly
 • Syntax konstrukce typu zdá se být unavený
 • Syntax konstrukce typu kdo myslíš, že přišel
 • Syntax konstrukce typu Ta kniha se prodává dobře
 • Jakékoli jiné téma (podle přání studenta, nebo návrhu prof. Karlíka)

PhDr. Helena Karlíková, CSc.
 • Názvy a původ středověkých zbraní používaných v Čechách a na Moravě
 • Středověká řemesla a terminologie s nimi související

PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • Česko-německé jazykové kontakty

Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
 • Slovosled klitik ve vybrané barokní památce
 • Slovosled určitého slovesného tvaru ve vybrané barokní památce.
 • Slovosled nominální skupiny ve vybrané barokní památce
 • Syntax spojky že ve vybrané barokní památce
 • Syntax spojky aby/by ve vybrané barokní památce

   I. Skladba práce:
   1/ krátký přehled vývoje daného syntaktického fenoménu,
   2/ vlastní sběr jeho výskytu v barokní památce.
   II. Organizace práce a konzultace: Student práci odevzdá v elektronické verzi: buď e-mailem, anebo na CD nosiči. V ZS či LS budou pevně stanoveny dvě konzultace (v každém dvě), na nichž vysvětlím zásady práce (zejména transkripce) a jež jsou povinné.
   III. Požadavky na studenta: elementární uživatelská schopnost práce s PC a Wordem.

Mgr. Michal Křístek, Ph.D.
 • Žánry publicistického funkčního stylu a přesahy do dalších stylových oblastí – charakteristika vybraného vzorku textů
 • Přechodové pásmo mezi odborným a publicistickým funkčním stylem – charakteristika vybraného vzorku textů
 • Přechodové pásmo mezi odborným a uměleckým funkčním stylem – charakteristika vybraného vzorku textů
 • Styčné body rétoriky a stylistiky v některé z moderních prací z oboru
 • Charakteristika koncepce jazykové kultury v některé ze současných prací z oboru

   Doplňující pokyny k diplomovým pracím. V závislosti na zvoleném jazykovém materiálu si každé téma může vybrat více studentů; další podrobnosti lze najít v ISu. Pokud studenti plánují své vlastní téma z oblasti stylistiky, rétoriky nebo jazykové kultury, mohou se o něm přijít poradit v konzultačních hodinách.

PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
 • Zájmenné použití číslovek na materiálu ČNK
 • Číslovky ve funkci jmenné a adverbiální (možnosti disambiguace) na materiálu ČNK
 • Určité a neurčité významy číslovek určitých (na materiálu ČNK)
 • Gramatická kategorie času a automatická morfologická analýza (značkované české korpusy – teorie i praxe)

Prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 • Staročeské diftongizace a monoftongizace ve vybraných písemných památkách 15. - 18. století
 • Přezdívky ve vybraném kolektivu
 • Bohemika na stránkách periodik 18. - 19. stol.
 • Grafická podoba vlastních jmen v průběhu vývoje češtiny
 • Jazykový rozbor díla z 16.-18. stol.
 • Pomístní jména v historických pramenech 15. - 18. stol.
 • Tvoření hypokoristik
 • Vlastní jména osobní v historických pramenech 15. - 18. stol.
 • Vlastní jména osobní v literárních i neliterárních dílech 14. - 18. stol.
 • Vlastní jména osobní ve vydaných česky psaných listinách 14. a 15. stol.
 • Vlastní jména osobní v tzv. černých neboli smolných knihách
 • Vlastní jména osobní v Pamětech Mikuláše Dačického
 • Grafická podoba vybraného díla ze staré nebo starší češtiny
 • Archaické jazykové jevy v současných českých příjmeních


PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
 • Diferenční nářeční slovník ve vybrané nářeční lokalitě
 • Nářeční slovní zásoba ve vybrané nářeční lokalitě se zřetelem k terminologii

Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
 • Distribuce vokalické délky v prefixech: při-psat vs. pří-pis
 • Fonologická a morfologická struktura vybrané templatické kategorie (deminutiva, činitelská jména, iterativa, ...)
 • Vokalizace předložek (přede mnou) - diachronní analýza
 • Protetické konsonanty (vokno, ...) v současné češtině
 • Diftongizace ý/í > ej (hejbat, ...) v současné češtině
 • Genitiv negace (v synchronních a diachronních korpusech)
 • Partitivní genitiv (v synchronních a diachronních korpusech)

Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR


Ke zvolenému tématu se prosím zapisujte v příslušné aplikaci v ISu.

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz