Počítačová lingvistika

Mé počítače mi rozumějí.

Představení studijního programu

Program Počítačová lingvistika je v navazujícím magisterském stupni určen především absolventům bakalářského stupně téhož programu, ale i absolventům příbuzných programů, hlavně filologických či informatických. Cílem studia je prohloubení znalostí z počítačové a korpusové lingvistiky, rozšíření zkušeností s algoritmickým popisem jednotlivých rovin jazyka, širší pohled na tradiční i počítačovou lingvistiku ve vývojovém i světovém kontextu. Pozornost je zaměřena na posílení programovacích dovedností, zejména v oblasti pokročilých technik zpracování přirozeného jazyka. Výuka povinných a povinně volitelných předmětů je realizována ve spolupráci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty, který je mateřským pracovištěm programu, a kateder Fakulty informatiky MU.

Protože cílem je vychovat odborníky nejen s uceleným vzděláním, ale též s připraveností pro praxi i pro akademickou dráhu, klade se v magisterském stupni studia důraz na zapojení studentů do výzkumných úkolů obou pracovišť (podíl na projektech, účast na konferencích, publikační činnost) i do spolupráce se subjekty z aplikační sféry v rámci jihomoravského regionu (stáže, workshopy). Akcentováno je též využívání bohaté nabídky zahraničních studijních pobytů (Erasmus+, CEEPUS). Velká pozornost je soustředěna na přípravu kvalitní diplomové práce, často zaměřené na problematiku, jejíž řešení je uplatnitelné v praxi. Vzdělávání posluchačů magisterského studia směřuje k tomu, aby absolventi disponovali dobrou znalostí jazykovědné bohemistiky i počítačové a korpusové lingvistiky, kvalitní orientací v počítačových technologiích, kompetencemi pro komunikaci ve spisovné češtině a v angličtině i schopností práce v týmu, a byli tak vybaveni pro dobré pracovní uplatnění. Pro širší uplatnění v praxi je výhodou znalost dalších cizích jazyků, podpořená i možností volby sdruženého studia v kombinaci s dalším filologickým programem.

Praxe

Studenti se běžně zapojují do praxe již během studia formou interních i externích brigád, praxí a stáží. Stáž může být studentům uznána a ohodnocena 5 kredity v rámci povinně volitelného předmětu PLIN061 Pracovní stáž pro magisterské studium, pokud doloží potvrzení o min. 40 odpracovaných hodinách v daném kalendářním roce u jednoho či více zaměstnavatelů.

Uplatnění absolventů

Ideálním místem pro uplatnění absolventů počítačové lingvistiky jsou firmy z oblasti informačních technologií zaměřené na práci s přirozeným jazykem a získávání informací z textu, např. Google, Seznam či Moravia. U absolventů magisterského stupně je oceňována velmi dobrá znalost češtiny, praktické zkušenosti z oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka a kvalitní vhled do světa informačních technologií. Široké uplatnění mohou najít jak ve sféře práce s češtinou, angličtinou či dalšími jazyky (korektury, copywriting, technical writing, lokalizace), tak v IT firmách, jako je např. Red Hat (se zaměřením na programování a vývoj aplikací). Navazující magisterské studium poskytuje posluchačům hlubší znalosti studovaného oboru, širší možnosti kontaktů s aplikační sférou a mj. získání řady dalších zkušeností ze zahraničních studijních pobytů. To vše umožňuje pestřejší výběr míst na trhu práce s potenciálem uplatnění na vyšších pozicích. Nadaní studenti se zájmem o další vzdělávání získávají teoreticko-metodologické vybavení pro doktorské studium v oblasti lingvistiky i informatiky.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce z oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika /programu Počítačová lingvistika. Délka písemného testu je 90 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta absolventům bakalářského studia stejného oboru / programu na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav českého jazyka.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Student může po absolvování magisterského stupně programu Počítačová lingvistika pokračovat v doktorských programech vhodného zaměření (filologie, informatika) na Filozofické fakultě a Fakultě informatiky MU či na jiných univerzitách.

Chcete vědět víc?

http://cestina.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/lingvistika/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.