Filozofie

Rozumět a být přesvědčivý.

Představení studijního programu

Cílem studia je prohloubit znalosti studentů a rozvíjet jejich schopnosti získané v předchozím bakalářském studiu. Studium přináší poznání myšlenkových souvislostí společenského a kulturního vývoje, rozvíjí kritické myšlení a argumentační schopnosti. Obsahem studia je současná angloamerická, německá a francouzská filozofie, ontologie, epistemologie, srovnávací etika a metodologie vědy. Pozornost je věnována současným problémům systematické filozofie, etiky, teorie a metodologie vědy.

Praxe

Praxe není v navazujícím magisterském programu požadována.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia se uplatňují jako samostatní pracovníci ve státní správě, ve vzdělávacích institucích a odborných pracovištích sociálněvědného a humanitněvědného zaměření. Získané dovednosti a kompetence mohou využít také při ediční a redakční práci v časopisech či nakladatelstvích a všude tam, kde se klade důraz na komunikační dovednosti, kritičnost a schopnost adekvátního a nezaujatého posuzování.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen pro absolventy bakalářského studia stejného programu.

Podmínky přijetí: Uchazeč dodá do 7. 6. 2019 v písemné podobě osobně nebo poštou na sekretariát katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno):

  • bakalářskou, resp. oborovou práci s posudky (absolventi nediplomového dvouoborového studia filozofie s dalším programem odevzdají oborovou práci z oboru filozofie);
  • strukturovaný životopis;
  • motivační dopis, ve kterém uvede, proč chce studovat program filozofie, proč si zvolil katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce.

Hranice úspěšnosti: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Hodnocení za bakalářskou – max. 60 bodů, hodnocení za motivační dopis – max. 40 bodů.

Odkaz na Katedru filozofie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent navazujícího magisterského studia může dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Filozofie nebo Filozofie a dějiny vědy a techniky (nebo některých dalších příbuzných oborů podle jejich podmínek).

Chcete vědět víc?

http://filozofie.phil.muni.cz/studium

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.