Pomocné vědy historické

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studium pomocných věd historických vás připraví pro práci s různými typy historických pramenů. Cílem studia je prohloubení poznání jednotlivých pomocněvědných disciplín s důrazem na interpretaci a metodologii. Nabyté teoretické poznatky využijete při praktickém zpracovávání historických pramenů, především formou jejich kritických edic. Osvojíte si zásady interpretačních postupů (např. datování a provenienční určování pramenů, odhalování falz apod.) a textové kritiky využitelné obecně při práci s texty i mimo obory historických věd.

Seznámíte se se všemi metodami interpretace jak pramenů textových (listiny, rukopisy), tak i řady pramenů trojrozměrných (pečeti, mince), včetně jejich zpracování pomocí moderní výpočetní techniky při digitalizaci. Získáte jazykové kompetence jak v současné odborné komunikaci v oboru, tak i v oblasti historických gramatik hlavních jazyků pramenů v českých archivech.

Vybrané předměty jsou vyučovány v cizím jazyce, a to i zahraničními specialisty. Své obzory si také můžete rozšířit stáží v některém ze zahraničních archivů. Během studia se můžete zapojit do řady výzkumných projektů Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

Studium u nás není jen o orientaci v historických souvislostech. Naučíte se využívat a kriticky hodnotit zdroje informací. Máte možnost stát se členy Brněnské studentské sekce České archivní společnosti, která organizuje odborné akce i neformální setkání. Získáte množství nových kontaktů a můžete se zapojit do bohaté činnosti spolku.

Je studium programu pro vás?

  • Máte rádi historii, dějiny umění, muzeologii či jiné humanitní vědy?
  • Přemýšlíte o vědecké kariéře?
  • Chcete proniknout na dřeň historických pramenů?
  • Zajímá vás kritická práce s textem?
  • Láká vás možnost kombinovat práci s autentickými historickými prameny a jejich moderními digitálními kopiemi?
  • Oslovuje vás výpočetní technika a její aplikace při přípravě edic historických pramenů?

Bakalářské studium archivnictví nebo pomocných věd historických není podmínkou přijetí. Je možné navázat i na předchozí studium historie, muzeologie, dějin umění či jiných příbuzných, zejména filologických oborů.

„Jako studenti pomocných věd historických se můžeme nejen dotknout dokumentů z minulosti, ale díky nabitým znalostem poznáváme i jejich tvůrce a dobu, ve které žili.“

Eduard Lazorík Eduard Lazorík
student pomocných věd historických

Praxe

Během studia můžete absolvovat třítýdenní praxi v paměťové instituci dle vlastního výběru a každoročně se můžete zúčastnit tematicky zaměřené archivní exkurze v délce tří dnů. V seminářích vedených odborníky z pracovišť Český diplomatář a Regesta Imperii se naučíte pracovat s prameny k českým i evropským dějinám. Můžete vyjet na stáž do některého ze zahraničních archivů. V povinně volitelném dvousemestrálním kurzu Výstava v archivu se seznámíte s teorií a praxí výstavní prezentace a vyzkoušíte si přípravu výstavního projektu.

Chcete vědět víc?

http://archivnictvi.phil.muni.cz/studium/pro-studenty

Uplatnění absolventů

Studium pomocných věd historických vás připraví na další vědeckou dráhu v oboru, můžete působit v různých výzkumných institucích, uplatníte se při zpracovávání a katalogizaci historických archivních fondů a sbírek v archivech, v knihovnách s historickými knižními celky, v muzeích a galeriích a dalších paměťových institucích.

Osvojenou schopnost kritické analýzy pramenů, stejně jako aktivní znalost němčiny však můžete uplatnit i v řadě dalších zaměstnání mimo oblast historických věd, jako např. ve státní správě a samosprávě, publicistice či v cestovním ruchu. Dovednosti z pomocných věd historických můžete zároveň využít v mezioborovém přístupu v širším kontextu historických věd.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Ústní oborová zkouška: paleografie (četba textů) a základy pomocných věd historických (sfragistika, heraldika, kodikologie a česká středověká diplomatika).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Pomocné vědy historické na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Pomocné vědy historické jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Pomocné vědy historické? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.