Český jazyk a literatura

Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Představení studijního programu

Navazující magisterský program Český jazyk a literatura je určen studentům, kteří absolvovali bakalářské studium českého jazyka a literatury a kteří usilují o završení odborného literárněvědného a jazykovědného vzdělání v oblasti bohemistiky. Skladba nabízených předmětů reflektuje aktuální stav vědeckého poznání českého jazyka a literatury a poskytuje posluchačům komplexní informace o původu současné češtiny, jejích vývojových tendencích a jejích strukturních vlastnostech (z hlediska typologického), v oblasti literatury nabízí prohloubené poznání české i světové literární teorie, rozšiřuje poznání vývoje české literatury a literární historie z hlediska metodologického a interdisciplinárního, rozvíjí schopnost analýzy uměleckého i odborného textu. Studijní program sice vychází z teoretických základů oboru, avšak vedle teoretických předmětů lingvistických a literárněvědných nabízí také předměty orientované prakticky. Studium je koncipováno tak, aby absolventům zajistilo odpovídající kvalifikační připravenost a potřebnou míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe. Absolvent studia je schopen vykonávat povolání, v nichž se uplatní komplexní znalost českého jazyka a literatury, schopnost praktického ovládání prestižní variety češtiny v komunikační praxi či připravenost pro řídicí práci v médiích a kulturních institucích nejrůznějšího zaměření. Absolvent studia je také připraven na doktorské studium českého jazyka nebo české literatury.

Studijní program Český jazyk a literatura nabízí několik studijních plánů. Studenti sdruženého studia se mohou v rámci vhodného výběru povinně volitelných předmětů profilovat a zaměřit na některé aspekty literárněvědné nebo jazykovědné bohemistiky (literární teorie, česká literatura a její kontexty, literatura pro děti a mládež, jazyková kultura, počítačová lingvistika, teorie gramatiky). Vedle toho si mohou posluchači vybrat ze tří specializací, které jim umožní prohloubit znalosti, dovednosti a kompetence v některé z následujících oblastí bohemistiky: a) absolventi specializace jazykovědná bohemistika získají hlubší vzdělání v oblasti lingvistiky, přičemž vedle teoretického studia je kladen důraz na rozvoj základních dovedností a kompetencí vědecké práce (příprava, prezentace a sepsání jazykovědného projektu, psaní vědeckých textů); b) absolventi specializace literárněvědná bohemistika prohloubí své vzdělání v oblasti literární teorie (interpretace literárněteoretických textů a metod), literární historie a kritiky, získají textologické a redakční dovednosti; c) absolventi specializace čeština jako cizí jazyk se budou orientovat v typologických specifikách češtiny a v problematice jejího teoretického i praktického didaktického uchopení jako jazyka L2, budou schopni učit češtinu jako cizí jazyk různé cílové skupiny nerodilých mluvčích v ČR nebo v zahraničí, budou připraveni pro práci ve vzdělávacích a kulturních institucích zaměřených na integraci cizinců. Specifikem studijní specializace čeština jako cizí jazyk v porovnání s výukou češtiny jako cizího jazyka na jiných vysokých školách je akcentace metodiky využívající znalost počítačových nástrojů a moderních informačních technologií.

Praxe

V rámci studijního plánu specializace čeština jako cizí jazyk je nutno absolvovat předmět Výuková praxe. Praxe je koncipována jako šestitýdenní (s povinností 18 hodin přímé výuky) a posluchači za její absolvování obdrží 10 kreditů. Během výukové praxe získají studenti zkušenost s výukou češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti a mládež a/nebo pro dospělé. Spolupracovat budou se spřízněnými pracovišti ÚČJ FF MU buď u nás, anebo v zahraničí, a to pod supervizí vyučujících tohoto kurzu a zkušených lektorek/lektorů ze spřízněných pracovišť. Kromě aktivit spjatých s vyučovacím procesem (plánování lekce, tvorba výukových materiálů apod.) si studenti prohloubí kompetence v oblasti dávání i získávání zpětné vazby a v oblasti sebereflexe.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou vykonávat řadu povolání, v nichž se vyžaduje hlubší znalost jazykovědné a literárněvědné bohemistiky. Jsou rovněž připraveni samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, pracovat s jazykovými a přehledovými sw-aplikacemi a zároveň je vytvářet. Mohou se uplatnit na odborných pozicích v tradičních a elektronických médiích, v nakladatelstvích, v kulturních institucích, ve státní správě i v soukromém sektoru, a to jako žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, lektoři či literárněvědní/jazykovědní badatelé a pracovníci specializovaných akademických nebo paměťových pracovišť apod. Absolventi sdruženého studia mají uplatnění širší, např. ve spojení s dalšími jazyky mohou působit jako překladatelé a tlumočníci. Přepokládá se, že většina absolventů specializačního studia literárněvědné či jazykovědné bohemistiky získá předpoklady k budoucí vědecké práci. Absolventi specializačního studia češtiny jako cizího jazyka se uplatní zejména jako lektoři češtiny pro nerodilé mluvčí (děti i dospělé), a to v soukromém i státním sektoru, dále v široké škále aktivit organizací zaměřených na integraci cizinců a jako pracovníci vzdělávacích a kulturních českých institucí v zahraničí.

Komplexnost magisterského stupně studia poskytuje absolventům předpoklady působit ve vedoucích pozicích. Zájemcům o další vzdělávání zajišťuje znalostní i teoreticko-metodologickou připravenost pro doktorské studium literárněvědné i lingvistické.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného oboru / programu nebo oboru / programu, jehož náplň je velmi blízká programu Český jazyk a literatura na FF MU (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce programu Český jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF MU).

Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si osvojili znalosti v rozsahu požadavků k státní bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury na FF MU, neboť magisterské studium na ně navazuje. Případné rozdíly mezi bakalářským studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během magisterského studia (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Český jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od ukončení bakalářského studia nesmí uplynout víc než rok (dva semestry).

Odkaz na Ústav českého jazyka.

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Absolvent studijního programu může pokračovat v doktorském programu filologického zaměření.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.