Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Představení studijního programu

Cílem magisterského stupně studia etnologie je prohloubit znalosti získané během bakalářského stupně. Během tematicky zaměřených přednášek je etnologie prezentována jako vědecký obor se specifickými metodami. Výuka vědecké práce spočívá v prohlubování formálních dovedností, ale také v rozvíjení kreativity studentů, jejich schopnosti řešit problémy a schopnosti posuzovat a rozhodovat.

Uplatnění absolventů

Jsou způsobilí pracovat jak v oblasti základního tak i aplikovaného výzkumu, získané znalosti mohou uplatnit v ryze vědeckých i popularizačních a prezentačních oblastech. Vědomostní základ a metodologická průprava jim skýtá dostatečný základ pro zapojení do činnosti akademických pracovišť, v muzejních institucích, ve vědecko-pedagogické činnosti na univerzitních a vysokoškolských pracovištích, v edukační oblasti, vč. vedení a rozvíjení volnočasových aktivit, na bázi neziskových organizací pracujících s etnickými minoritami i na mezinárodní úrovni (např. humanitární organizace atd.). schopnost posoudit a navrhnout výzkumné metody

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Příjímací test ověřuje míru znalostí z bakalářského stupně studia. Délka přijímacího testu je 25 min. Tematické okruhy testu:

  • reálie české lidové kultury;
  • etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí;
  • základní orientace v dějinách české etnologie / národopisu / folkloristiky a v dějinách sociokulturní antropologie;
  • základní pojmy uplatňované v etnologickém a antropologickém výzkumu kultury; etnologický výzkum (metody, techniky).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Etnologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav evropské etnologie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent magisterského studijního programu může pokračovat v doktorském studiu etnologie, případně v doktorském studiu na příbuzných oborech.

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/

http://etnologie.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/Centrum-pro-etnologick%C3%BD-v%C3%BDzkum-124971417602822/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. et Mgr. Eva Jourová

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.