Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Kdy a kde se potkáme?

Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na 17.–18. 9. 2020. Přijatí uchazeči budou opět rozděleni na jednotlivé dny a časy do skupin podle příjmení. Konkrétní datum a čas své skupiny naleznete zde..

Zápisy se budou konat v budově B2 hlavního areálu fakulty na ulici Arna Nováka 1.

Jak se k nám dostanete?

  • Z hlavního nádraží tramvají číslo 12 (směr Technologický park). Vystupte na zastávce Grohova, která je 100 m od fakulty.
  • Z dopravního uzlu Česká můžete jet také tramvají 3 a 11 (směr Bystrc a Vozovna Komín) opět na zastávku Grohova.
  • Z jiných směrů jakýmkoli spojem na Hlavní nádraží nebo Českou a pak viz výše.

Načítám mapu…

Jak to bude probíhat?

Vzhledem k nedávné mimořádné situaci budou letos zápisy do studia organizovány tak, aby se minimalizoval pohyb osob po areálu fakulty. Proto budou přijatí uchazeči rozděleni do většího množství skupin, než bývá obvyklé v jiných letech. Prosíme vás, abyste skutečně dodrželi časové rozmezí, které bude vaší skupině přiděleno a které naleznete v pozvánce k zápisu. Zároveň bychom vás chtěli upozornit, že vzhledem k aktuálním vládním nařízením bude nutné, abyste při vstupu do areálu použili ochranu úst a nosu. Prosíme také, abyste si přinesli vlastní psací potřeby. Přece jen se vás tu během pár dní vystřídá více než 2 000 z různých koutů republiky i Slovenska, a větší opatrnost je tedy na místě.

Ve stanoveném časovém rozmezí podle své skupiny se dostavíte na vrátnici fakultního areálu na ulici Arna Nováka, kde si zkontrolujete, zda máte s sebou vše potřebné, a dostanete od nás další pokyny.

Následně se odeberete do učebny přidělené vaší skupině, kde podle svého rozhodnutí o přijetí vyplníte zápisový list. Studijní referentky ověří vaši totožnost podle občanského průkazu, zkontrolují váš diplom či doklad o absolvování bakalářského studia, a bude-li vše v pořádku, zápisový list společně s dokumenty od vás převezmou. Vy si naopak převezmete přístupové údaje do Informačního systému MU (pokud jste na Masarykově univerzitě noví a ještě je nemáte) a obdržíte od nás informační brožuru s důležitými informacemi týkajícími se začátku studia.

Praktické je si rovnou vyřídit i fotografii do Informačního systému (pokud jste na Masarykově univerzitě noví a ještě ji nemáte). To je však možné udělat i před zápisem, podle toho, jak se vám to bude hodit. Fotografování neprobíhá přímo v areálu FF, ale v budově na Komenského náměstí 2 (v přízemí vpravo, místnost 139C; zhruba 300 m od fakulty, jak ukazuje mapa výše).

Na co nezapomenout?

S sebou si přineste:

  • občanský průkaz,
  • úředně ověřenou kopii diplomu (pokud v době zápisů ještě nebudete diplom mít, přineste doklad o ukončení bakalářského studia a kopii diplomu dodáte později),
  • rozhodnutí o přijetí (obdrželi jste ho v e-přihlášce, nemusíte ho však tisknout, stačí, když si ho budete moci zobrazit na mobilním telefonu a vyplnit podle něj zápisový list),
  • roušku,
  • vlastní propisku,
  • v případě zápisu v zastoupení nezapomeňte na dvojí plnou moc (viz níže).

Upozornění pro zahraniční uchazeče

V současné době je platné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 7. 2020 (platné od 20.7.2020). Obecně platí, že všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, musí bezprostředně po vstupu oznámit tuto skutečnost Krajské hygienické stanici (e-mailem nebo telefonicky). Poté se osoba buď podrobí testu a do 72 hodin předloží výsledek na KHS (e-mailem), nebo zůstane 14 dní od data příjezdu v karanténě (bude jí vystaveno Rozhodnutí o karanténě).

Současně platí pro osoby, které přijely z rizikových zemí, zákaz volného pohybu na území celé ČR do doby předložení testu anebo do doby ukončení karanténního opatření.

Máte doplňující otázky?

Dostanu ihned potvrzení o studiu?

Klasické papírové potvrzení o studiu se u zápisu vydávat nebude, protože Masarykova univerzita umožňuje toto potvrzení vygenerovat z Informačního systému elektronicky. Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si tedy potvrzení vygenerovat sami zde.

Získal/a jsem předchozí vzdělání v zahraničí. Co mám dělat?

Cizí státní příslušníci s dokladem o vzdělání vydaným v zahraničí předloží nostrifikaci vzdělání, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Toto však neplatí pro absolventy středních škol sídlících ve Slovenské republice. Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde a zde.

Již jsem student nebo absolvent MU. Musím k zápisu? Musím se fotografovat a žádat o nový ISIC?

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty MU (hlásí se na další obor či jsou opětovně přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když vyplněný zápisový list a prostou kopii diplomu doručí na adresu Studijního oddělení FF MU. Zápisový list dodejte v listinné podobě, tedy poštou nebo na fakultní podatelnu, nestačí poslat sken. (Pozor, kopii diplomu musíte dodat i tehdy, pokud jste ji již jednou donesli k zápisu do jiného studia na FF MU.)

Dokumenty dodejte ideálně do 14. srpna 2020, případně můžete být zapsáni tímto způsobem až do konce září 2020, prosíme však, abyste nás informovali e-mailem na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz, že se hodláte zapsat později.

V platnosti zůstávají také přístupové údaje do Informačního systému, rovněž čipová karta se s novým studiem znovu aktivuje. Není nutné ani pořizovat novou fotografii.

Nemůžu se dostavit k zápisu. Co mám dělat?

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu osobně, máte dvě možnosti: buď můžete někoho zplnomocnit, aby vás zapsal v zastoupení, nebo můžete využít náhradní termín zápisu.

Zplnomocnění

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím přístupových údajů a zápisem do studia. Pro zplnomocnění k oběma těmto úkonům je možné využít následující formuláře: Plná moc k převzetí přístupových údajů a Plná moc k zápisu do studia. Plné moci nemusí být úředně ověřeny. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Náhradní termín zápisu

Pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se nejpozději do 14. srpna 2020 e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Omluva z řádného termínu zápisu“. Součástí omluvy musí být také uvedení důvodu. Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na 17.–18. 9. 2020.

Co když ještě nebudu mít v době konání zápisu diplom?

Nevadí. Pokud jste předchozí studium absolvovali na jiné univerzitě, donesete prozatím doklad o ukončení bakalářského studia a úředně ověřenou kopii diplomu dodáte později.

Pokud jste absolventi MU, absolvování studia ověří studijní oddělení prozatím v IS MU a prostou kopii diplomu dodáte později.

Mohu dodatečně změnit preference studijního plánu?

Bohužel, pořadí preferencí, které jste uvedli ve své e-přihlášce, standardně již nelze měnit. Znamená to tedy, že pokud jste byli přijati do studijního plánu s preferencí 1 (např. jednooborový studijní plán), nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2 (např. sdružené studium s jiným programem).

Je nutné se nechat vyfotografovat ihned v den zápisu?

Nutné to samozřejmě není. V případě že někoho k zápisu zplnomocníte, nebude to ani reálné. Vyfotografovat se můžete kdykoliv jindy podle pokynů zde, nicméně dokud nebude v systému zavedena vaše fotografie, není možné požádat o vydání čipové karty.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 5169
e‑mail:
www: http://facebook.com/phil.muni.cz

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web