Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Obecné informace k zápisu

Do navazujícího magisterského studia mohou být zapsáni pouze ti přijatí uchazeči, kteří již absolvovali bakalářské nebo magisterské vzdělání a získali příslušný titul.

K zápisu si uchazeč přinese doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v podobě úředně ověřené kopie diplomu. Pokud do doby náhradního termínu zápisu uchazeč neobdrží diplom, přineste k zápisu doklad o ukončení bakalářského studia a úředně věřenou kopii diplomu dodá na studijní oddělení FF MU následně. Dále je k zápisu potřebný platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice), předloží uchazeč při zápisu nostrifikaci vzdělání. Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Termíny zápisu do studia jsou uvedeny zde na webu v pozvánce k zápisu.

Zápis pro studenty a absolventy MU

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty MU (hlásí se na další obor či jsou opětovně  přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když vyplněný zápisový list a prostou kopii diplomu doručí na Studijní oddělení FF MU nejpozději do 15. února 2019.

V případě, že student neobdrží do 15. února 2019 diplom, bude zapsán na základě doručeného zápisového listu a dosažení bakalářského vzdělání bude ověřeno v Informačním systému. Student dodá kopii diplomu na Studijní oddělení následně po jeho obdržení.

Součástí zápisu je také převzetí  rozhodnutí o přijetí ke studiu u příslušných referentek na Studijním oddělení v úředních hodinách, a to do konce února.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Oddělení pro přijímací řízení


telefon: 549 49 3475
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.