Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Obecné informace k zápisu

Do navazujícího magisterského studia mohou být zapsáni pouze ti přijatí uchazeči, kteří již absolvovali bakalářské nebo magisterské vzdělání a získali příslušný titul.

K zápisu si uchazeč přinese doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v podobě úředně ověřené kopie diplomu. Pokud do doby náhradního termínu zápisu uchazeč neobdrží diplom, přineste k zápisu doklad o ukončení bakalářského studia a úředně věřenou kopii diplomu dodá na studijní oddělení FF MU následně. Dále je k zápisu potřebný platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice), předloží uchazeč při zápisu nostrifikaci vzdělání. Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Pokud bakalářského vzdělání dosáhne uchazeč až v době po náhradním termínu zápisu, má možnost zapsat se do studia na studijním oddělení FF MU v jeho úředních hodinách nejpozději do 14. září 2018.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Termíny zápisu do studia jsou uvedeny zde na webu v pozvánce k zápisu.

Zápis pro studenty a absolventy MU

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty MU (hlásí se na další obor či jsou opětovně  přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když vyplněný zápisový list a prostou kopii diplomu doručí na Studijní oddělení FF MU nejpozději do 14. září 2018.

V případě, že student neobdrží do 14. září 2018 diplom, bude zapsán na základě doručeného zápisového listu a dosažení bakalářského vzdělání bude ověřeno v Informačním systému. Student dodá kopii diplomu na Studijní oddělení následně po jeho obdržení.

Součástí zápisu je také převzetí  rozhodnutí o přijetí ke studiu u příslušných referentek na Studijním oddělení v úředních hodinách, a to do konce listopadu.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do tří dnů po termínu zápisu. V případě přijetí na více oborů uveďte obor či obory, na které se chcete zapsat. Podrobný harmonogram náhradního zápisu najdete v Materiálech pro uchazeče.

Zářijový termín státní závěrečné zkoušky

Pro zápis do studia je uchazeč povinen předložit potvrzení o absolvování bakalářského studia nejpozději do 14. září 2018. Pokud uchazeč z jakýchkoli důvodů do stanoveného data požadovaný doklad nepředloží, nemůže ke studiu v daném akademickém roce nastoupit. Odklad nástupu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepovoluje.

Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečné zkoušky po náhradním termínu zápisu, se dostaví k zápisu na Studijní oddělení FF MU v úředních hodinách.

U zápisu jsou uchazeči informováni o náležitostech a podmínkách studia na FF MU. Pro získání těchto informací se účast na jednom z termínů zápisu doporučuje i uchazečům, kteří se kvůli pozdnímu konání státní závěrečné zkoušky budou moci zapsat ke studiu až po řádném nebo náhradním termínu zápisu.

Oddělení pro přijímací řízení

Telefon: 549 49 3475
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.