Zápis do studia

Informace pro přijaté uchazeče

Zápis do navazujících magisterských studijních programů pro jarní semestr 2021

Zápisy do studia probíhají v době od 15. 2. 2021 do 8. 3. 2021 včetně.

Již jsem student nebo absolvent MU

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty MU (pokračují ve studiu z bakalářského cyklu, hlásí se na další obor či jsou opětovně přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), budou zapsáni bez osobní účasti.

Stačí, když vyplněný zápisový list a kopii bakalářského diplomu (potvrzení o ukončení studia) doručíte na adresu Studijního oddělení FF MU. Zápisový list dodejte v listinné podobě – poštou, nestačí poslat sken. Absolventi bakalářského studia na MU nemusí doručovat úředně ověřenou kopii diplomu, k zápisu vám postačí kopie obyčejná.

V platnosti zůstávají vaše přístupové údaje do Informačního systému, rovněž čipová karta se s novým studiem znovu aktivuje. Není nutné ani pořizovat novou fotografii.

Co když si nepamatuji přístupové údaje do ISu?

Kontaktujte pracovnice přijímacího řízení (prijimaci.rizeni@phil.muni.cz) a požádejte o umožnění distančního zápisu. 

Jsem na MU poprvé

Pokud jste na MU nikdy dříve nestudovali, bude vám umožněn distanční zápis do studia. Po nastavení distančního zápisu v e-přihlášce postupujte podle tohoto návodu.

Po zápisu do studia je nezbytné, abyste na adresu Studijního oddělení FF MU odeslali poštou vyplněný a podepsaný zápisový list a úředně ověřenou kopii bc. diplomu (nebo originál potvrzení o ukončení studia, úředně ověřenou kopii doručíte na Studijní oddělení později).

Na doručení těchto dokumentů máte lhůtu 90 dní ode dne zápisu! Pokud v této době dokumenty nedoručíte, bude rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o přijetí, a to bez možnosti odvolání.

Po zápisu do studia Vás budou kontaktovat pracovnice Studijního oddělení s dalšími informacemi o Vašem ztotožnění v rámci Informačního systému MU.

Informace pro studenty prvního ročníku

Máte doplňující otázky?

Dostanu ihned potvrzení o studiu?

Klasické papírové potvrzení o studiu se u zápisu vydávat nebude, protože Masarykova univerzita umožňuje toto potvrzení vygenerovat z Informačního systému elektronicky. Jakmile budete zapsáni do studia, můžete si tedy potvrzení vygenerovat sami zde.

Získal/a jsem předchozí vzdělání v zahraničí. Co mám dělat?

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů: 

  1. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace).
  2. Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo).
  3. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace). 

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete zde. 

Nemůžu se dostavit k zápisu. Co mám dělat?

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu osobně, máte dvě možnosti: buď můžete někoho zplnomocnit, aby vás zapsal v zastoupení, nebo můžete využít náhradní termín zápisu.

Zplnomocnění

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím přístupových údajů a zápisem do studia. Pro zplnomocnění k oběma těmto úkonům je možné využít následující formuláře: Plná moc k převzetí přístupových údajů a Plná moc k zápisu do studia. Plné moci nemusí být úředně ověřeny. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Náhradní termín zápisu

Pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se nejpozději do 14. srpna 2021 e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Omluva z řádného termínu zápisu“. Součástí omluvy musí být také uvedení důvodu. Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na září 2021.

Co když ještě nebudu mít v době konání zápisu diplom?

Nevadí. Pokud jste předchozí studium absolvovali na jiné univerzitě, donesete prozatím doklad o ukončení bakalářského studia a úředně ověřenou kopii diplomu dodáte později.

Pokud jste absolventi MU, absolvování studia ověří studijní oddělení prozatím v IS MU a prostou kopii diplomu dodáte později.

Mohu dodatečně změnit preference studijního plánu?

Bohužel, pořadí preferencí, které jste uvedli ve své e-přihlášce, standardně již nelze měnit. Znamená to tedy, že pokud jste byli přijati do studijního plánu s preferencí 1 (např. jednooborový studijní plán), nemůžete se zapsat do studijního plánu s preferencí 2 (např. sdružené studium s jiným programem).

Je nutné se nechat vyfotografovat ihned v den zápisu?

Nutné to samozřejmě není. V případě že někoho k zápisu zplnomocníte, nebude to ani reálné. Vyfotografovat se můžete kdykoliv jindy podle pokynů zde, nicméně dokud nebude v systému zavedena vaše fotografie, není možné požádat o vydání čipové karty.

Jste zapsaní do studia? Navalila se na vás spousta informací a nevíte, co dřív?

Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační stránku pro prváky, která vás navede krok za krokem.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.