Ověření předchozího zahraničního vzdělání

Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí Směrnicí MU č. 2/2019.

Ověření středoškolského vzdělání Ověření vysokoškolského vzdělání

Ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč má dle § 48 odst. 4 ZVŠ následující čtyři možnosti, jak prokázat splnění podmínky dosažení zahraničního středního vzdělání s maturitní zkouškou:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace)

 • Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice.
 • Doklad je vydáván krajskými úřady nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (více informací zde).
 • Poplatek 1 000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo MŠMT v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání.
 • Je-li v osvědčení uvedeno, že je platné pouze při současném předložení zahraničního diplomu, je nutné předložit daný zahraniční diplom, a to ve formě úředně ověřené kopie s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České republiky a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka. 

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu (Evropská maturita)

 • Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii Evropského bakalaureátu a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Toto neplatí pro International Baccalaureate absolvovaný na zahraniční střední škole, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene a) nebo d).
 • Pro International Baccalaureate Diploma absolvovaný v České republice na některé z vyjmenovaných škol (The English College in Prague – Anglické gymnázium, Open Gate – gymnázium a základní škola, PORG – gymnázium a základní škola) platí, že uvedené školy mají od MŠMT udělen souhlas ukončovat vzdělání odlišným způsobem v souladu s ustanovením § 81 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení z českého jazyka a literatury spolu s úředně ověřenou kopií International Baccalaureate Diploma. 

c) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou a Spolkovou republikou Německo).

 • Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, které bylo získáno absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu, a to tehdy, je-li uvedený doklad v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu; jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity ve Slovenské republice, v Polské republice (świadectwo dojrzałości), v Maďarské republice (érettségi bizonyítvány), ve Slovinské republice a ve Spolkové republice Německo (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife).
 • Doklad musí být doložen ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace)

 • Uchazeč doloží:
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném absolvování středoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověřenou pravostí podpisů a otisků razítek a úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují);
  • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil následující podklady:

 • Doplňující informace o obsah a rozsahu zahraničního středoškolského studia, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka
 • Potvrzení příslušné zahraniční školy nebo jiné zahraniční instituce o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.
 • Poplatek ve výši 800 Kč za úkony spojené s ověřením zahraničního vzdělání zaplaťte prostřednictvím Obchodního centra MUNI.
 • Doklady zasílejte ve formě skenu na adresu overovani@phil.muni.cz.
 • Termín pro zaslání dokumentů k posouzení je stanoven do 30. června 2021. V případě, že potřebné dokumenty budou doloženy později, prosíme o sdělení této informace prostřednictvím výše uvedeného mailu. 
 • Originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů doložte nejpozději týden před datem zápisu na adresu:

Filozofická fakulta MU
Studijní oddělení
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

 • Fakultní ověření je platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat v rámci daného běhu přijímacího řízení. 

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.) a doloženy ve formě úředně ověřené kopie. U dokladů vystavených ve slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují.

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou předložením dokladu uvedeného výše, nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 ZVŠ.

V případě nejasností nebo doplňujících dotazů nás kontaktujte na adrese overovani@phil.muni.cz.

Ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu; v oblasti umění též získání akademického titulu.

Uchazeč má dle § 48 odst. 5 ZVŠ následující tři možnosti, jak prokázat splnění podmínky dosažení zahraničního vysokoškolského vzdělání:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace)

 • Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů.
 • Doklad je vydáván veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR nebo Ministerstvem obrany ČR.
 • Více informací o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Masarykově univerzitě naleznete zde.
 • Poplatek 3 000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí.

b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou a Spolkovou republikou Německo)

 • Jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu ve Slovenské republice (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po roce 2015, u nichž se postupuje dle písmene c)), v Polské republice, v Maďarské republice a ve Slovinské republice (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů vydaných ve Slovinské republice se týká postup dle písmene c)).
 • Uchazeč doloží:
  • úředně ověřenou kopii diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují),
  • úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných předmětů s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace)

 • Uchazeč doloží:
  • úředně ověřenou kopii diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověřenou pravostí podpisů a otisků razítek a úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů) s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil následující podklady:

 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.
 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.
 • Poplatek ve výši 800 Kč za úkony spojené s ověřením zahraničního vzdělání zaplaťte prostřednictvím Obchodního centra MUNI
 • Doklady zasílejte ve formě skenu na adresu overovani@phil.muni.cz.
 • Termín pro zaslání dokumentů k posouzení je stanoven:
  • do 15. 1. pro zápis do jarního semestru
  • do 30. 6. pro zápis do podzimního semestru
  • V případě, že potřebné dokumenty budou doloženy později, prosíme o sdělení této informace prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.  
 • Originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů doložte nejpozději týden před datem zápisu na adresu:

Filozofická fakulta MU 
Studijní oddělení  
Arna Nováka 1 
602 00 Brno 
Česká republika

 • Fakultní ověření je platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat v rámci daného běhu přijímacího řízení.

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.) a doloženy ve formě úředně ověřené kopie. U dokladů vystavených ve slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují. 

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání předložením dokladu uvedeného výše, nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 5 ZVŠ.

V případě nejasností nebo doplňujících dotazů nás kontaktujte na adrese overovani@phil.muni.cz.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.