Ověření předchozího zahraničního vzdělání

Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí Směrnicí MU č. 2/2019.

Ověření středoškolského vzdělání Ověření vysokoškolského vzdělání

Ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč má dle § 48 odst. 4 ZVŠ následující čtyři možnosti, jak prokázat splnění podmínky dosažení zahraničního středního vzdělání s maturitní zkouškou:

a) Dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo autorizovanou konverzi osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice.
 • Doklad je vydáván krajskými úřady, Magistrátem Hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (více informací zde)
 • Poplatek 1 000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo MŠMT v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání.

b) Dokladem o udělení Evropského bakalaureátu (Evropská maturita)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi Evropského bakalaureátu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Toto neplatí pro International Baccalaureate absolvovaný na zahraniční střední škole, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene a) nebo d).
 • Pro International Baccalaureate Diploma absolvovaný v České republice na některé z vyjmenovaných škol (The English College in Prague – Anglické gymnázium, Open Gate – gymnázium a základní škola, PORG – gymnázium a základní škola) platí, že uvedené školy mají od MŠMT udělen souhlas ukončovat vzdělání odlišným způsobem v souladu s ustanovením § 81 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení z českého jazyka a literatury spolu s autorizovanou konverzí International Baccalaureate Diploma.

c) Ověřením středoškolského vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi zahraničního dokladu o středoškolském vzdělání automaticky rovnocenného dle tzv. ekvivalenční dohody uzavřené Českou republikou (jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity ve Slovenské republice, v Polské republice (świadectwo dojrzałości), v Maďarské republice (érettségi bizonyítvány), ve Slovinské republice a ve Spolkové republice Německo (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife).) V případě dokladů vydaných v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce je rovněž třeba připojit jeho úřední překlad ve formě autorizované konverze.
 • Požadované dokumenty lze rovněž doložit ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka na adresu fakulty. 

d) Fakultním ověřením předchozího vzdělání (tzv. verifikace)

 • Uchazeč doloží:
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném absolvování středoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověření pravostí podpisů a otisků razítek a úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují);
  • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil následující podklady:

 • Doplňující informace o obsah a rozsahu zahraničního středoškolského studia, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka
 • Potvrzení příslušné zahraniční školy nebo jiné zahraniční instituce o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

Postup při ověření

 • Poplatek ve výši 800 Kč za úkony spojené s ověřením zahraničního vzdělání zaplaťte prostřednictvím Obchodního centra MUNI.
 • Originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů zasílejte nejpozději do 15. června na adresu:

Filozofická fakulta MU
Studijní oddělení –⁠ přijímací řízení
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

 • V případě nejasností zašlete dokumenty ke kontrole ve formě skenu na email overovani@phil.muni.cz.
 • Nemůžete-li doložit dokumenty do požadovaného termínu, žádáme o sdělení této informace prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.
 • Fakultní ověření je platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat v rámci daného běhu přijímacího řízení. 

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.) a vloženy do e-přihlášky formou autorizované konverze, pouze v případě fakultního ověření doloženy ve formě úředně ověřené kopie na adresu fakulty: Filozofická fakulta MU, Studijní oddělení – Přijímací řízení, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika. U dokladů vystavených ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují.

Termín pro doložení dokladů je stanoven na 15. června daného akademického roku.

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou předložením dokladu uvedeného výše, nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 ZVŠ.

V případě, že do výše uvedeného data nemůžete doložit doklady o předchozím vzdělání nebo v případě nejasností, kontaktujte nás na adrese overovani@phil.muni.cz.

Ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu; v oblasti umění též získání akademického titulu.

Uchazeč má dle § 48 odst. 5 ZVŠ následující tři možnosti, jak prokázat splnění podmínky dosažení zahraničního vysokoškolského vzdělání:

a) Dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů.
 • Doklad je vydáván veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR nebo Ministerstvem obrany ČR. 
 • Poplatek 3 000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí.
 • Více informací o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Masarykově univerzitě naleznete zde.
 • Je-li v osvědčení uvedeno, že je platné pouze při současném předložení zahraničního diplomu, je nutné vložit autorizovanou konverzi zahraničního diplomu s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České republiky a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.
 • Uchazeč v doktorském studijním programu doloží společně s osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání autorizovanou konverzi zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

b) Ověřením vysokoškolského vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko)

 • Jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu ve Slovenské republice (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po roce 2015, u nichž se postupuje dle písmene c)), v Polské republice, v Maďarské republice a ve Slovinské republice (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů vydaných ve Slovinské republice se týká postup dle písmene c)).
 • Uchazeč vloží do e-přihláškyautorizovanou konverzi diplomu a dodatku k diplomu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují), případně doloží požadované dokumenty ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka na adresu fakulty.

c) Fakultním ověřením předchozího vzdělání (tzv. verifikace)

 • Uchazeč doloží:
  • úředně ověřenou kopii diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověření pravostí podpisů a otisků razítek a úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů) s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil následující podklady:

 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.
 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

Postup při ověření

 • Poplatek ve výši 800 Kč za úkony spojené s ověřením zahraničního vzdělání zaplaťte prostřednictvím Obchodního centra MUNI.
 • Originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů zasílejte na adresu:

Filozofická fakulta MU 
Studijní oddělení –⁠ přijímací řízení  
Arna Nováka 1 
602 00 Brno 
Česká republika

 • Termín pro zaslání dokumentů je stanoven následovně:
  • do 31. ledna – pro zápis do jarního semestru
  • do 15. července – pro zápis do podzimního semestru
 • V případě nejasností zašlete dokumenty ke kontrole ve formě skenu na email overovani@phil.muni.cz.
 • Nemůžete-li doložit dokumenty do požadovaného termínu, žádáme o sdělení této informace prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.
 • Fakultní ověření je platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat v rámci daného běhu přijímacího řízení.

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.) a vloženy do e-přihlášky formou autorizované konverze, pouze v případě fakultního ověření doloženy ve formě úředně ověřené kopie na adresu fakulty: Filozofická fakulta MU, Studijní oddělení – Přijímací řízení, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika. U dokladů vystavených ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují.

Termín pro doložení dokladů je stanoven na 15. července daného akademického roku (pro zápis do podzimního semestru) a do 31. ledna (pro zápis do jarního semestru).

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání předložením dokladu uvedeného výše, nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 5 ZVŠ.

V případě, že do výše uvedeného data nemůžete doložit doklady o předchozím vzdělání, nebo v případě nejasností, kontaktujte nás na adrese overovani@phil.muni.cz.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.