Často kladené dotazy

Je vám něco nejasné? Zkuste najít odpověď zde

FAQ Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Prezenční a kombinovaná forma studia

Prezenční forma studia (P) umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.

Kombinovaná forma studia (K), tzv. dálkové studium, je forma studia s omezenou kontaktní výukou, konzultace s vyučujícím a výuka probíhají několikrát za semestr, zkoušky koná student vždy na fakultě. 

Přehled prezenčních a kombinovaných studijních programů

Studijní program

Studijní program je základním rámcem každého vysokoškolského studia. Je to například Český jazyk a literatura, Psychologie nebo Historie.

Navazující magisterské studium je určeno pro uchazeče s ukončeným bakalářským nebo magisterským vzděláním, standardní délka studia činí 2 roky. Absolvent získá titul magistr (Mgr.) a může pokračovat v doktorském studiu.

Aktuální nabídka studijních programů

Studijní plán

Studium zvoleného studijního programu se uskutečňuje prostřednictvím studijních plánů, které si student vybírá. Jedná se vlastně o souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Studijní plán může mít trojí podobu: jednooborové studium, jednooborové studium se specializací, sdružené studium hlavního a vedlejšího studijního plánu.

Jednooborové studium

Studium, v němž je předem stanoven seznam povinných předmětů, které si student doplní z nabídky volitelných předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru předmětů.

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, které dále prohlubují znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, je však možné studovat jen jednu z nich, například v rámci studijního programu Slavistika buď Polská studia, nebo Ukrajinská studia.

Sdružené studium

Sdružené studium tvoří kombinace hlavního studijního plánu s vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu. Kombinovat hlavní a vedlejší studijní plány nelze zcela volně, v zásadě existují doporučené kombinace a otevřené kombinace.
Varianty a kombinace naleznete v e-přihlášce. Doporučené kombinace jsou zpravidla rozvrhově kompatibilní či jsou takové kombinace plánů považovány garanty studijních programů za smysluplné a doporučené. Otevřené kombinace studijních plánů napříč univerzitou tuto kompatibilitu nezaručují.

Do zrcadlových kombinací hlavního a vedlejšího plánu není možné podat přihlášku. Např. nelze se hlásit v rámci e-přihlášky do sdruženého studia XY a YX. Možnost sdruženého studia XY a YZ bude povolena.

V rámci sdruženého studia rovněž nelze kombinovat hlavní a vedlejší plán s nestejnými formami studia (prezenční a kombinované studium).

Sdružené studium na Masarykově univerzitě je takzvaně asymetrické, což znamená, že se objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu liší (v hlavním je víc předmětů a končí obhajobou diplomové práce).

Učitelské studium

Učitelské studium vychází ze sdruženého studia, ovšem nerozlišuje mezi studijním plánem hlavním a vedlejším. Studium je symetrické, přičemž oba studijní plány jsou chápány jako stejně důležité.

Student může psát kvalifikační práci v obou aprobacích.

Pro uchazeče hlásícího se do učitelského studijního programu jsou jeho tři preferované kombinace určující. V případě, že nebude přijat do zvolených kombinací, resp. aprobací, nebude mu nabídnuta žádná jiná kombinace a rozhodnutí o přijetí bude zamítavé.

Často kladené dotazy

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia probíhá na FF MU obvykle dvakrát ročně. Pro zahájení studia v podzimním semestru můžete podat přihlášku od 1. 1. do 30. 4., pro zahájení studia v jarním semestru pak od 1. 8. do 30. 11. Pro jarní semestr nejsou nabízeny programy v kombinované formě, programy učitelství pro střední školy a specializace překladatelství. Nabídka může být omezena i v jiných programech, aktuální údaje najdete v detailních informacích o programech.

Než podáte přihlášku

Navazující magisterské studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských či magisterských studijních programů, kteří svá studia absolvovali na FF MU nebo na jiné vysoké škole. Při podávání přihlášky není nutné doložit absolvované vzdělání, přijímací zkoušku můžete vykonat i souběžně se státní závěrečnou zkouškou (SZZ). Diplom předkládáte až při zápisu do studia.

Potvrzení přihlášky

Přihlášky ke studiu na FF MU se podávají pouze elektronicky, jiná forma není možná. Oddělení pro přijímací řízení do pěti pracovních dnů od podání přihlášky zkontroluje, zda splňujete předpoklady pro přijetí, zejména s ohledem na předchozí vzdělání (absolvovaný obor nebo program vysokoškolského studia). V případě, že splňujete požadavky, bude vaše přihláška potvrzena, v opačném případě budete informováni e-mailem.

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů nemají jednotnou podobu. Na stránkách příslušného programu zjistíte, zda budete skládat ústní či písemnou zkoušku, psát motivační dopis, předložíte bakalářskou práci nebo projekt diplomové práce.

U písemné i ústní zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů, hranice úspěšnosti je stanovena pro každý program samostatně. Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé programy jsou stanoveny pouze orientačně a budou upřesněny podle aktuálních kapacit ústavů a kateder v době konání přijímacích zkoušek. Počet přijatých studentů může plánovaný počet uchazečů zapsaných ke studiu převyšovat. Plánovaný počet přijatých uchazečů nemusí být v konečné fázi přijímacího řízení naplněn.

Podrobné informace k průběhu přijímací zkoušky a kritéria hodnocení najdete vždy u jednotlivých programů.

Předpokládané počty přijatých

Předpokládané počty přijatých naleznete v této tabulce.

Uchazeči se zahraničním vysokoškolským vzděláním

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předložte některý z následujících dokladů: 

  1. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace).
  2. Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo).
  3. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace). 

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete zde. 

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Prominutí přijímací zkoušky

Většina programů umožňuje prominutí přijímací zkoušky. Nejčastěji bývá přijímací zkouška prominuta absolventům bakalářského studia na FF MU, a to na základě hodnocení státní bakalářské zkoušky. Podmínky prominutí přijímací zkoušky stanovuje každý program zvlášť, najdete je na stránkách jednotlivých programů.

Upozornění: prominutí přijímací zkoušky není automatické. O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů nemusí být definitivní. Většinou nenastoupí všichni přijatí studenti, uvolněná místa mohou být po zápisech do studia nabídnuta dalším úspěšným uchazečům v pořadí, jestliže nebyla naplněna kapacita oboru. A to bez ohledu na to, zda podali či nepodali odvolání.

Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete na stránkách Rektorátu MU.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3172
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.