Změna studijního plánu

Doplnění vedlejšího studijního plánu, změna vedlejšího studijního plánu, změna sdruženého studia na jednooborové

Na konci 1. a 2. semestru studia lze požádat o změnu studijního plánu v rámci studijního programu. Je tedy možné si například k hlavnímu oboru doplnit vedlejší studijní plán jiného oboru (tzv. minor), změnit vedlejší studijní plán nebo sdružené studium změnit na jednooborové.

Základní informace

 • Zásady změny studijních plánů upravuje Opatření děkana č. 1/2020.
 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím aplikace Úřadovna v IS.
 • Žádosti je možné podávat pro podzimní semestr od 24. 8. do 31. 8. a pro jarní semestr od 24. 1. do 31. 1.
 • Nabídku studijních programů Filozofické fakulty najdete v Katalogu programů.

Základní podmínky

 • Žadatel vždy musí splňovat podmínky pro postup do dalšího semestru dle čl. 12 SZŘ MU (v případě studentů v 1. semestru studia se jedná o získání alespoň 20 kreditů).
 • Žadatel musí splňovat podmínky pro přijetí do požadovaného studijního plánu. V praxi to znamená, že bude přihlédnuto k výsledku TSP dosaženého žadatelem v přijímacím řízení, na jehož základě byl přijat do studia, případně bude žadatel vyzván k absolvování oborového testu, nebo ke splnění jiné podmínky pro přijetí do daného studijního plánu (napsání motivačního dopisu, absolvování pohovoru atd.).
 • V případě, že žadatel splňuje základní podmínky, vyjádří se k jeho žádosti příslušná pracoviště, která zohlední kapacitní možnosti studijního plánu.
 • Na přestup není právní nárok a nemusí být povolen (například z kapacitních důvodů).

Na co si dát pozor

 • Změny studijního plánu daného studia je možné provést pouze v rámci stejného studijního programu. V praxi to znamená, že nelze změnit vedlejší studijní plán na hlavní či jednooborový. Toho je možné docílit pouze podáním nové přihlášky na požadovaný studijní plán, vykonáním nových přijímacích zkoušek a (v případě úspěchu) zápisem do nového studia.
 • V případě povolení přestupu je tento proveden na vlastní riziko žadatele.
 • Přestup nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze SZŘ MU ani z jiných předpisů upravujících studium.
 • Platí zde dvojnásob „dvakrát měř, jednou řež“.

Časté otázky a odpovědi

Některé předměty nemám úspěšně ukončené, je to překážka ve změně studijního plánu?

Není. Nezáleží na tom, kolik předmětů žadatel splnil, ale zda jsou splněny podmínky pro postup do dalšího semestru. Pro studenty v 1. semestru to znamená získat alespoň 20 kreditů.

Nevadí neukončené předměty ani v případě, že se týkají vedlejšího plánu, v němž již nehodlám pokračovat?

Nevadí. I v tomto případě platí, že je nutné splnit podmínky pro zápis do dalšího semestru. Nicméně nesplněné předměty mohou představovat problém v budoucnu, protože změnou studijního plánu nedojde k jejich odregistrování. Je tak třeba je splnit v budoucnu, nebo si po změně studijního plánu požádat o povolení tyto předměty neopakovat dle čl. 20 SZŘ (změnou studijního plánu se totiž předměty z vedlejšího studijního plánu stanou v naprosté většině případů předměty volitelnými).

Registrace předmětů běží dříve, než dojde ke změně studijního plánu. Mám si registrovat předměty podle původního studia nebo podle toho po změně?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Změna nemusí být povolena, a tak nelze s jistotou říci, jaké předměty bude potřeba mít zapsány. Naštěstí je možné provádět změny v zápise předmětů ještě během prvních dvou týdnů výuky v novém semestru, takže času na doladění zapsaných předmětů je dostatek. Případně lze požádat o dodatečné doregistrování či odregistrování předmětů dle Směrnice č. 4/2017.

Nesplňuji podmínky pro postup do dalšího semestru, mohu podat žádost?

Ano, ale takovou žádost nelze schválit. Pokud očekáváte, že krátce po podání žádosti podmínky budete splňovat (např. čeká vás v nejbližších dnech zkouška), uveďte to do žádosti a celou situaci patřičně vysvětlete. V určitých případech lze posouzení žádosti o krátkou dobu odložit a vyčkat na dodatečné splnění podmínek pro postup do dalšího semestru. Stále však platí, že se jedná o základní podmínku a bez jejího splnění nelze žádost schválit.

Mohu „prohodit“ vedlejší a hlavní studijní plán, případně změnit vedlejší plán na jednooborový?

Bohužel to není možné. Tuto skutečnost neumožňuje současné znění vysokoškolského zákona. V přípravě je jeho novela, která by tuto možnost měla přinést. Nicméně v této chvíli nelze změnit vedlejší studijní plán na hlavní či jednooborový. Toho je možné docílit pouze podáním nové přihlášky na požadovaný studijní plán, vykonáním nových přijímacích zkoušek a (v případě úspěchu) zápisem do nového studia.

Mohu si přidat vedlejší plán, i když jsem se na něj hlásil a nebyl jsem přijat?

Změna studijního plánu nesmí být obcházením neúspěchu v přijímacím řízení. Proto vždy posuzujeme u každého individuálně, jak uspěl v přijímacím řízení, v němž byl přijat ke studiu. Pokud již dříve nebyly splněny podmínky pro přijetí, nelze změnu studijního plánu (tj. přidání vedlejšího plánu) dovolit.

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.