Pedagogika

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Představení studijního programu

Absolvent studijního oboru Pedagogika prokazuje široké znalosti vědního oboru, zná jeho principy a strukturu i vztahy k příbuzným oborům. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro odbornou práci v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání, a to i v mezinárodním prostředí. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení pedagogického výzkumu. Připraven je také ke koncepční, organizační či projektové činnosti ve školství i mimoškolním vzdělávání a díky vysoké míře profesní adaptability také k práci na řadě pozic ve státní správě. Studium přitom klade důraz na rozvoj těch kompetencí, které umožní absolventům nejen pracovat v odborných týmech, ale rovněž takové týmy řídit.

Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence (včetně kompetencí v oblasti zkušenostně-reflektivního učení a soft skills) může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného (tvorba odborných, populárně naučných a publicistických textů, včetně projektových žádostí) a mluveného (prezentační dovednosti) projevu.

Praxe

Praxe probíhá v terénu (např. na školských odborech magistrátů měst či krajských úřadů, ve vzdělávacích agenturách, konzultačních společnostech, neziskových organizacích, v oblasti pedagogického výzkumu), ale také v rámci předmětu Blok expertů, v němž vyučují odborníci z praxe. Předmět má funkci přípravy na praxi, ale také podporuje aplikační rovinu studia.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění v institucích formálního vzdělávání a k nim přidružených úřadů (např. odbory školství na magistrátech měst i na krajských úřadech), dále na různých pozicích odborníků na vzdělávání ve státní správě a samosprávě. Dále se absolventi uplatňují ve vzdělávacích agenturách, konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných a vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení. Rovněž absolventi nacházejí uplatnění jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání na různých výzkumných pracovištích.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen:

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek programu Pedagogika. Délka písemného testu je 60 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru / programu Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav pedagogických věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Na Ústavu pedagogických věd FF MU mají možnost absolventi magisterského studia pedagogiky a příbuzných oborů studovat v doktorském studiu, a to obory Pedagogika a Andragogika (rovněž v anglickém jazyce).

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.