Baltistika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Magisterské studium baltistiky přímo navazuje na studium bakalářské: po stránce geografické se zaměřuje na Litvu, Finsko, Estonsko a Lotyšsko, po stránce metodologické pak na filologickou odbornost svých absolventů. Hlavním cílem magisterského studia je zásadní prohloubení znalostí a odborných dovedností studentů: absolvent musí nejen ovládat cílový jazyk v celé škále funkčních stylů, ale být schopen odborného zapojení do výzkumu daného jazyka (litevštiny, finštiny, estonštiny, nebo lotyštiny) přímo na Litvě, ve Finsku, v Estonsku, resp. Lotyšsku, tzn. mít dobrý přehled odborného dění, účastnit se konferencí atd. Studium baltistiky vede k hloubkovému poznání současného akademického a kulturního dění v areálu od Finska po Litvu a je primárně zaměřeno na uplatnění absolventů v akademické sféře.

„Máte zájem o baltistiku, ale nestihli jste Den otevřených dveří? U nás
jsou dveře otevřené každý den! Domluvme si schůzku naživo nebo online:
napište garantovi studijního programu na adresu seferis@phil.muni.cz
nebo zavolejte na číslo 549 497 122“

„Již od střední školy jsem měla zájem o netradiční jazyky a studium baltistiky mi to plně umožnilo. To je také důvod, proč pokračuji i v navazujícím magisterském programu. Výuka je zde koncipována tak, že ve všech směrech prohlubujeme své dosavadní znalosti – a co mě baví nejvíce – zdokonalujeme se v překladatelské činnosti. Studium navíc probíhá v přátelském prostředí, což považuji za velké plus.“

Lenka Řezníková
studentka navazujícího programu

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/24113-baltistika

Uplatnění absolventů

Absolvent programu baltistika dobře ovládá alespoň dva z jazyků baltického prostoru (litevštinu, finštinu, estonštinu, lotyštinu), je vzdělán v teorii obecné jazykovědy a moderní literární vědy. Kulturněhistorická část studijního programu garantuje, že absolvent dobře zná dějiny a současnou kulturu celého baltického prostoru od Litvy po Skandinávii. Díky tomu může absolvent najít dvojí uplatnění: baltista své vzdělání uplatní především v akademickém prostředí (ať už v rámci obecné jazykovědy, indoevropeistiky, ugrofinistiky nebo literární vědy). Mimo akademické prostředí se baltista uplatní jako expert, tlumočník nebo překladatel v institucích České republiky a Evropské unie (např. v diplomatické nebo kulturní sféře). V obchodní sféře lze získané kompetence uplatnit především v oblasti obchodních styků s Baltskými zeměmi (export-import, farmaceutika, transfer technologií) nebo turistiky.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná oborová zkouška a ústní oborová zkouška. Obě zkoušky zjišťují uchazečovu kompetenci alespoň v jednom jazyku relevantním pro studovanou oblast (finština, litevština), jeho orientaci v dějinách i současnosti celé oblasti (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko) a metodologickou zkušenost filologickou. U písemné zkoušky bude uchazeč muset písemně přeložit krátký text z litevštiny nebo finštiny (dle své předchozí jazykové specializace) a písemně zodpovědět pět otázek k danému textu v litevštině nebo finštině. Text a otázky komise uchazeči poskytne jednu hodinu před zahájením zkoušky. Během ústní zkoušky, která se koná bez předchozí přípravy, bude uchazeč konverzovat s členy komise v litevštině nebo finštině o přeloženém textu (o jeho žánru, obsahu, kulturních a dějinných kontextech a jazykovo-gramatických aspektech) a následně povede improvizovaný hovor na libovolné, komisí navržené, téma. Pokud se student nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v prostorách Filozofické fakulty, probíhá celá zkouška online: text je uchazečovi zaslán mailem hodinu před zahájením zkoušky a ten jej pak překládá na počítači se zapnutou kamerou. Ústní část zkoušky pak probíhá taktéž online.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Baltistika na FF MU.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu jazykovědy a baltistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Baltistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.