Andragogika

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Cílem studia je připravit odborníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Absolvent studijního oboru Andragogika disponuje širokým spektrem znalostí vědního oboru, zná jeho principy a strukturu a rovněž i souvislosti s příbuznými obory. Absolvent navazujícího magisterského studia Andragogiky je připraven pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení andragogického výzkumu.

„K sobě, k druhým, k profesi.“

Studium mj. klade důraz na přípravu profesně zdatných absolventů, kteří budou znalí praxe vzdělávání dospělých, kompetenčně vybaveni pro celou škálu profesních aktivit, orientující se na mezinárodní úrovni, tzn. zaměstnatelné na konkurenčním trhu vzdělávání.

Praxe

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 100 hodin. Odborná praxe má za cíl otevřít studentům prostor pro získání praktických dovedností a kompetencí pro práci ve vzdělávání dospělých. Součástí praxe je rovněž prezentace vlastní práce studentů v průběhu praxe a následná reflexe získané zkušenosti. Praxe se realizuje u partnerů, se kterými jsou zajištěny potřebné smluvní vztahy. Většina partnerů spolupracuje na realizaci praxí dlouhodobě. Z orgánů veřejné správy a samosprávy jde např. o Krajský úřad JMK, ze vzdělávacích institucí je to např. Akademie Jana Ámose Komenského, z poradenských zařízení Centrum vzdělávání všem, ze zaměstnavatelských organizací mj. Zetor, a.s.

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Andragogika se uplatňují v institucích vzdělávajících dospělé coby manažeři a administrátoři vzdělávání, případně metodici a lektoři. Dále se uplatňují personálních odděleních veřejných i soukromých organizací a v podnikovém vzdělávání coby personalisté, manažeři lidských zdrojů a manažeři vzdělávání. Koncepční práci a na důkazech postavenou politiku vykonávají v orgánech státní zprávy a samosprávy. Absolventi také nacházejí uplatnění jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání na různých výzkumných pracovištích.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia bez omezení, zejména však absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Délka přijímacího testu je 60 min. Obsah testu tvoří otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle následujících tematických okruhů:

 • pedagogika jako věda; systém pedagogických disciplín, funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplíny, hraniční pedagogické disciplíny;
 • andragogika jako věda, systém andragogických disciplín (teoretické a praktické);
 • vztah pedagogiky a andragogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika);
 • teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivně psychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální);
 • celoživotní a všeživotní učení, formální a neformální vzdělávání, informální učení;
 • vzdělávací soustava ČR, školská soustava – základní charakteristika, systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce;
 • metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum, metody a techniky pedagogického výzkumu;
 • klasické (konsensuální, konfliktní, interpretativní) a současné sociologické teorie a jejich interpretace výchovy, vzdělávání a školy;
 • cíle a funkce sociální politiky, aktéři, principy a nástroje sociální politiky, sociální stát;
 • rozvoj lidských zdrojů a celoživotní učení v mezinárodní a české perspektivě, záměry a cíle formulované v základních programových dokumentech EU (Memorandum o celoživotním učení, Bílá kniha) a ČR (Strategie rozvoje lidských zdrojů, Strategie 2030+).
 • Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku v jednooborovém nebo hlavním studijním plánu programu Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu pedagogických věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Andragogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.