Dějiny starověku

„Poznej křižovatky, vrcholy, omyly a pády čtyř tisíc let lidských dějin.“

Představení studijního programu

Magisterské studium Dějin starověku nabízí prohloubení studia starověké historie, a to pro oblast Předního východu, Indie, Číny, antického Řecka i Říma. Rozvíjí schopnost studenta porozumět různým vývojovým stupňům nejstarší historie lidstva a jejich specifikům, nacházet analogie a rozdíly mezi jednotlivými civilizačními oblastmi a vyvozovat z nich obecné závěry o starověkém vývoji. Větší pozornost je věnována metodologii zkoumání starověkých dějin a práci s prameny, pokud možno v originálu. K pokročilejší práci s prameny studentům napomáhá kromě další jazykové přípravy (latina, stará řečtina, akkadština, sumerština) studium vybraných pomocných disciplín starověkých dějin (papyrologie, epigrafika, numismatika) i úvod do metodologie spojený se základy textové kritiky pramenů. Důraz je kladen na procvičování schopností studenta interpretovat různé typy starověkých pramenů.

Některé předměty jsou koncipovány do průřezových tematických celků, které umožňují orientaci napříč starověkými dějinami (např. sakrální vláda a postavení panovníka ve starověkých státech celkově, etika starověkých civilizací, srovnávání starověkých právních systémů apod.).

Studenti jsou vychováváni k chápání širokých souvislostí historických procesů, k samostatné formulaci problémů spojených s dějinami starověku a samostatným metodologickým postupům při jejich řešení; k tomu slouží některé předměty s interaktivní formou výuky (studenti např. upřesňují nebo definují různé pojmy starověkých dějin v diskusi s vyučujícím); jsou vzděláváni ke schopnosti odborné práce v oboru a schopnosti odborně diskutovat.

Magisterské studium je také přípravou k možnému vstupu do doktorského studia oboru Dějiny starověku.

Uplatnění absolventů

Absolvent magisterského stupně studia Dějin starověku najde uplatnění ve školství včetně dalšího vzdělávání učitelů, ve státní a veřejné správě, v diplomatických službách, v kulturní oblasti (muzea, galerie, knihovny, archivy, výchova mladých lidí v různých zájmových skupinách), v turistickém ruchu, ve vydavatelstvích knih a odborných časopisů, jako konzultant při tvorbě filmových a jiných uměleckých děl se starověkou tematikou, jako konzultant překladatelů či překladatel a komentátor starověkých literárních děl.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: V písemném testu budou prověřeny tyto znalosti a dovednosti (délka testu 90 min.):

  • dobrá znalost dějin antického Řecka a Říma i přechodného období mezi antikou a středověkem v rozsahu bakalářské SZK , schopnost vyložit změny společnosti, ekonomiky, myšlení a sociálního zřízení od temného období řeckých dějin po tzv. barbarské germánské státy;
  • základní znalost vývoje starověkého Předního východu (v rozsahu bakalářské SZK);
  • schopnost základní orientace v geografii starověkého světa.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Dějiny starověku na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu (např. oborů Historie, Archeologie apod.), zejména se však nabízí návaznost v doktorském studijním programu Dějiny starověku.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.