Latinský jazyk a literatura

Nemo nascitur sapiens, sed fit. „Nikdo moudrý z nebe nespadl.“ Seneca

Představení studijního programu

Magisterské studium latinského jazyka a literatury umožňuje poznat latinsky psaná díla, která po staletí utvářela evropský kulturní prostor a jeho hodnoty. Rozvíjí obecně kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech. Studium latinského jazyka v magisterském modulu hlavního studijního plánu (maior) či jednooborového studia (completus) směřuje k dalšímu rozšíření a prohloubení jazykových kompetencí a je zaměřeno na získání aktivních znalostí teoretických a metodologických postupů užívaných ve filologii. Na rozdíl od bakalářského studia, zaměřeného především na klasickou latinu, poskytuje studentům komplexní pohled na vývojové fáze latinského jazyka od nejstarších archaických epigrafických dokladů až po období pozdní latiny s výhledem na další osudy latinského jazyka až do období humanismu. Prohlubuje znalost antické literatury, jak pokud jde o charakteristiku stylu významných římských autorů, tak v oblasti vývoje jednotlivých žánrů, důraz je kladen zvláště na literaturu pozdní antiky. Zasazuje tak znalosti o starověku do širších souvislostí a ukazuje na význam latiny pro formování evropské kultury a vzdělanosti. Studium latinského jazyka a literatury v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno jednak studentům těch studijních programů, pro které je latina jedním z pramenných jazyků, ve kterém chtějí pokračovat, jednak jako komplement ke studiu Latinského jazyka a literatury středověku. Studium ve vedlejším programu umožňuje studentům získat hlubší znalosti o vývoji latinského jazyka i literatury a sociokulturním kontextu antiky, jež mají souvislost, resp. doplňují a prohlubují náplň studia hlavního zvoleného oboru. Důležitou součástí všech studijních plánů je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické), stejně jako četba antických děl v překladu.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou kvalifikováni pro práci v kulturních institucích, jako jsou archivy, knihovny a muzea, dále pro práci na vybraných vysokých školách (filozofické, teologické, lékařské fakulty), a v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd ČR, na pozicích odpovídajících magisterskému stupni vzdělání. Absolventi můžou vykonávat také odborně i jazykově orientované práce v knižních nakladatelstvích a ve všech médiích. Absolventi umí vyhledávat různé zdroje informací, kriticky je hodnotit a náležitě používat. Poznatky získané studiem antického světa a latinské vzdělanosti umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury. Tyto dovednosti jim umožní flexibilně se adaptovat na měnící se požadavky trhu práce.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Písemná část vychází z požadavků ke státní bakalářské zkoušce z oboru / programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. Délka písemné části přijímací zkoušky je 100 min. Součástí přijímací zkoušky jsou následující úkoly:

  • překlad libovolného textu latinského autora povinné četby se slovníkem;
  • gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky;
  • metrický rozbor úryvků z děl básníků povinné četby;
  • určení autorů vybraných latinských textů (jedná se o autory povinné četby), stručný popis života a díla jednoho z nich.

Rozsah požadovaných znalostí je určen doporučenou literaturou. Po písemné zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci studenta a obecný přehled o oboru. Délka pohovoru je cca 15 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. ISBN 80-85467-91-7.

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2335-3.

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7073-8.

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874.

Povinná četba v originále

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici I, VI.

M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae disputationes I.

C. Sallustius Cripus. Catilinae coniuratio.

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875. III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10, Amores 5

T. Livius. Ab urbe condita I.

P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent studijního programu Latinský jazyk a literatura může po splnění podmínek přijímacího řízení studovat ve studiu doktorském. Na Ústavu klasických studií lze studovat program Klasická filologie, který je zaměřený na jazyk a literaturu od počátků až do prvních staletí našeho letopočtu, nebo program Latinská medievistika, který je zaměřený především na ediční práci a středověkou latinsky psanou literaturu.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.