Teorie interaktivních médií

„Nová média v umění a kultuře.“

Představení studijního programu

Co je naším posláním?

Obor Teorie interaktivních médií (TIM) se zaměřuje na studium umění a kultury nových médií. Jeho posláním je vyvažovat instrumentální a utilitární přístup informatiky a počítačové vědy k informačním a komunikačním technologiím. Zkoumáme kreativní způsoby práce s novými médii s využitím metod filozofie médií, estetiky a mediálních studií, tedy oborů navazujících na tradici humanitních věd.

Co umí naši absolventi?

Absolventi navazujícího magisterského studia oboru Teorie interaktivních médií (TIM) rozumí hlubším souvislostem rozvoje umění nových médií jako praxe a jako teoretické disciplíny. Znají a vhodně využívají teorii a metodologii uměnověd, mediálních studií a filozofie médií. Jsou schopni vhodně propojit vědomosti z historie a teorie umění nových médií se znalostmi funkčních vlastností nových médií a využít je při analýze a interpretaci umění nových médií. Stávají se tak interdisciplinárně vzdělanými odborníky v oblasti umění reflektujícího vlit informačních technologií na společnost, kulturu i samotný svět umění.

V čem jsme jedineční?

Teorie interaktivních médií je jediný teoretický obor zaměřený na studium nových médií v České republice a na Slovensku, který poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě. Výuku zajišťují kvalifikovaní odborníci s bohatou pedagogickou zkušeností, kteří jsou často sami aktivně zapojení do organizování festivalů, kurátorství výstav a tvorby umění nových médií.

Praxe

Odborná praxe je součástí povinně volitelných předmětů oboru. Studenti tak mohou získat praktické zkušenosti v oblastech organizace festivalů, provozu uměleckých a kulturních institucích nebo při práci v médiích.

Uplatnění absolventů

Absolventi Teorie interaktivních médií v magisterském stupni studia jsou způsobilí k samostatné vědecké, publikační a tvůrčí činnosti v kreativních odvětvích současné informační společnosti. Najdou uplatnění jako kurátoři či dramaturgové v rámci tvůrčích a organizačních týmů festivalů a výstav umění nových médií. Mohou působit v kulturních a paměťových institucích, v nichž využijí znalosti nových estetických a komunikačních strategií rozvíjejících se v prostředí nových médií. Své znalosti a dovednosti dobře uplatní při práci v médiích.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Studijní program je určen především absolventům bakalářského stupně Teorie interaktivních médií na FF MU. Je vhodný rovněž pro absolventy jiných uměnovědných oborů a mediálních studií. Individuálně jsou posuzovány žádosti absolventů jiných programů (zašlete motivační dopis na adresu: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz).

Předmět přijímací zkoušky: přijímací zkouška má podobu písemného testu, který má ověřit znalosti uchazeče v oboru umění nových médií a jeho předpoklady pro výzkumnou a tvůrčí činnosti v této oblasti. Délka písemného testu je 60 min.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1. Znalostní test v rozsahu bakalářské státní zkoušky z Teorie interaktivních médií. Bližší informace: http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/teorie-interaktivnich-medii/statni-zaverecna-zkouska-bakalarska">zde</a">. (Maximální počet bodů: 80)

2. Stručné představení vlastního výzkumného, uměleckého či kurátorského projektu z oblasti umění nových médií, který by uchazeč chtěl rozpracovat v rámci navazujícího magisterského studia. Rozsah cca 1 normostrana. (Maximální počet bodů: 20.)

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100). Hranice úspěšnosti znalostního testu 40 bodů, hranice úspěšnosti projektu 20 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / porogramu Teorie interaktivních médií. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav hudebních věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Po absolvování magisterského studia je možné pokračovat v doktorském studiu v oborech mediální studia, současé umění, případně dalších kreativních průmyslech, a to na Filozofické fakultě, Fakultě sociálních studií nebo Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, případně na jiných vysokých školách.

Chcete vědět víc?

Web: http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/teorie-interaktivnich-medii

Facebook: https://www.facebook.com/tim.ffmu

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jan Karafiát

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.