Německý jazyk a literatura

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově se specializací (Germanistická literární věda, Germanistika jako věda o kultuře nebo Německá jazykověda) nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studiem tohoto programu dostanete možnost detailně zvládnout německý jazyk včetně komplexní reflexe jeho systémových funkcí a vývojových tendencí. Získáte při něm podrobný vhled do literatury v jejím společenském zakotvení a v mezinárodních souvislostech. Poznáte také kulturu, společnost a akademickou, hospodářskou či politickou sféru německé jazykové oblasti.

Studium zahrnuje společné povinné přednášky a semináře zejména k lingvistice a literární vědě. Budete si moci zvolit specializaci k prohloubení i individuálnímu uplatnění kompetencí ve zvolené oblasti. Na výběr máte ze specializací Německá jazykověda, Germanistická literární věda a Germanistika jako věda o kultuře.

V projektových předmětech získáte možnost osvojení a praktického uplatnění dovedností spojených s plánováním a přípravou exkurzí nebo s publikační a redakční činností ve studentském časopise Pawlatsche. Budete se také moci podílet například na zajištění pořádaných konferencí či přednáškových cyklů.

Jaké jsou výhody germanistického studia v Brně? Kromě vynikající studentské a studijní infrastruktury má Brno i bohatou kulturní a literární historii v českém i německém jazyce, kde je pořád co objevovat. Naleznete zde mnohostranné studijní příležitosti a možnosti k setkání s inspirativními osobnostmi, které vás přivedou k něčemu, čeho už se nepustíte.

Je studium programu pro vás?

  • Máte znalosti němčiny na úrovni B2-C1 mezinárodního referenčního rámce a chcete je dále rozvinout a prohloubit?
  • Jste absolventy germanistického bakalářského studia nebo příbuzného studijního oboru či programu?
  • Láká vás hledání komplexních vztahů v jazyce, literatuře a kulturních dějinách německy mluvících zemí?
  • Chcete se věnovat receptivní i produktivní práci s texty včetně odborné filologické reflexe a vědeckého uplatnění?
  • Zajímají vás moderní informační technologie a jejich uplatnění ve filologii?

Jsou vaše odpovědi souhlasné? Podejte si přihlášku!

Praxe

Praxe mimo univerzitní prostředí není povinnou součástí studia. V rámci výběrových předmětů budete mít možnost osvojit si a prakticky uplatnit své dovednosti například v projektové činnosti nebo při exkurzích, včetně jejich přípravy. Angažovat se můžete také ve studentském časopise Pawlatsche nebo při zajištění konferencí či přednáškových cyklů.

Zapojit se můžete také do činnosti germanistické divadelní skupiny Gruppe07 nebo organizovat tradiční mezinárodní festival Drehbühne Brno. Dvakrát ročně budete mít možnost zapojit se do akce Lange Nacht der kurzen Texte.

Přirozenou součástí studia je možnost absolvování zahraničního pobytu ve stipendijních programech, kde budete mít na výběr z řady germanistických pracovišť na univerzitách v Německu a Rakousku.

Uplatnění absolventů

Úspěšným absolvováním germanistického studia dosáhnete všestranných jazykových kompetencí v němčině. Zvládnete postupy a nástroje pro komplexní jazykovědné a literárněvědné analýzy a práci s texty v němčině i mateřském jazyce.

Kritické myšlení, kultivovaný jazykový projev a osvojené dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci v němčině uplatníte v různých profesních oblastech. Můžete pracovat v podnicích či institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích jako jazykoví redaktoři, v publicistice či médiích jako redaktoři, v archivech, knihovnách, muzeích, divadle jako odborní pracovníci s germanistickou specializací a také jako jazykoví poradci. Uplatnit se můžete například i v diplomacii.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: zájemci o studium jsou přijati na základě motivačního dopisu v německém jazyce. Dopis posoudí přijímací komise. Motivační dopis vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Web Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů 100).

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: zájemci o studium jsou přijati na základě motivačního dopisu v německém jazyce. Dopis posoudí přijímací komise. Motivační dopis vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Web Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Německý jazyk a literatura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.