Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Vidíme film zevnitř.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované odborné a akademické profese v oblasti filmové vědy, kinematografie, audiovizuálního průmyslu, kreativních a kulturních průmyslů, médií, kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, veřejné a státní správy.
Magisterské studium vede k poznání a pochopení kinematografie, respektive filmového a audiovizuálního průmyslu jako komplexního fenoménu v příslušných historických, společenských, kulturních, hospodářských, technických a estetických souvislostech.
Absolvent je schopen samostatně řešit odborné a výzkumné úkoly a řešený problém koncepčně a kriticky kontextualizovat, analyzovat a interpretovat.
Magisterské studium poskytuje systematický soubor pokročilých a specializovaných znalostí a dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.
Standard odpovídá úrovni pokročilého specializovaného vzdělání.
Studijní plán je založen na soustavě převážně povinných a povinně volitelných předmětů (přednášek a seminářů), jejíž součásti tvoří:
1) předměty z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu zaměřené na klíčové výzkumné oblasti,
2) předměty zaměřené na metodologii výzkumu a na akademické čtení a psaní,
3) předměty zaměřené na realizaci magisterské práce,
4) předměty předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině),
5) výběrové výzkumné a projektové předměty,
6) předměty zaměřené na praxe a stáže včetně povinné zahraniční stáže.
Studijní plán obsahuje předmětové soubory vzájemně provázaných typů a funkcí: (a) předměty poskytující teoretické a metodologické znalosti, (b) předměty poskytující aplikované řešení výzkumných problémů, (c) předměty poskytující mezinárodní rozhled a naplňující potřebu internacionalizace, (d) předměty spojující akademický sektor s praktickým sektorem a posilující praktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Studijní plán je nastaven tak, aby studentovi umožnil individuální volbu konkrétní sestavy předmětů a vyučujících odpovídající jeho zájmům a potřebám zejména s ohledem na povahu magisterského projektu.

Praxe

Praxe je povinnou součástí studia: každý student musí během magisterského studia absolvovat dvě různé praxe v rámci dvou předmětů:
Předmět Publikační a konferenční praxe je zaměřen na získání kompetencí a praktických zkušeností s prezentací studijních a badatelských projektů či výsledků: zahrnuje povinnost publikovat odborný článek (studii nebo akademickou recenzi v rozsahu nejméně 5NS = 9.000 znaků, nebo soubor kratších textů v rozsahu nejméně 10NS = 18.000 znaků) v odborné publikaci (periodické či neperiodické) nebo přednést příspěvek na odborné konferenci. Vyloučeny nejsou ani další možnosti uznatelné praxe, například editorské nebo překladatelské.br> Předmět Odborná stáž je zaměřena na získání přímých pracovních zkušeností v praktickém sektoru: zahrnuje povinnost absolvovat odbornou stáž v délce min. 4 týdnů (20 pracovních dnů) v oborových institucích jako jsou Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, Česká televize, festivaly MFF Karlovy Vary nebo MFDF Jihlava, Univerzitní kino Scala, produkční společnosti apod.

Chcete vědět víc?

http://fav.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Magisterské vzdělání dává předpoklady k odbornému uplatnění zejména v těchto oblastech a pozicích:
1) Akademičtí a odborní pracovníci v institucích kinematografie, audiovizuálního průmyslu a filmové vědy.
2) Odborní a kreativní pracovníci v oblasti médií, kreativních a kulturních průmyslů, kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, veřejné a státní správy.
3) Publicisté a kritici v oblasti filmové a kulturní žurnalistiky, pracovníci v oblasti public relations, ediční a překladatelské činnosti.
4) Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, filmových festivalů apod.
5) Dramaturgická a produkční praxe: film, televize, kina, festivaly.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020.

Komu je program určen: Program je určen absolventům stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: 1. kolo - písemný projekt magisterské práce, 2. kolo - ústní rozprava nad projektem magisterské práce. Podrobné oborové informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách ústavu zde.

Odkaz na Ústav filmu a audiovizuální kultury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů 100).

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. ledna –
30. dubna 2020
Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: