Obecná jazykověda

"Jazykem k mysli, myslí k jazyku."

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Co se naučíte

Cílem tohoto programu je rozšířit poznatky, principy a metodologické postupy, které jste nabyli v bakalářském oboru Obecná lingvistika, nebo v jiném filologickém oboru. Program je určen těm z vás, kteří cítí potřebu své lingvistické znalosti prohloubit a rozšířit.

V rámci programu se zaměřujeme na studium obecné lingvistiky, experimentální syntaxe a sémantiky. Díky tomu zvládnete navrhnout design lingvistického experimentu, jeho provedení a následné vyhodnocení. Dále si prohloubíte znalost fonetiky, fonotaktiky a mnoha dalších sub-disciplín.

V kurzu „Gramatika, logika, mysl“ se seznámíte s formálními základy jazykovědy, které se naučíte aplikovat na netriviální vzory dat z přirozeného jazyka. Metodologii věnujeme i kurzy k dějinám oboru, kdy na vybraných dílech demonstrujeme vývoj lingvistického myšlení.

Dalším okruhem studia, který nabízíme, je indoevropeistika. Ten přináší nejen základy srovnávací lingvistiky indoevropských jazyků, ale je také vstupem do diachronní lingvistiky a její metodologie. V jednooborovém studiu mají studenti povinnost prostudovat během čtyř semestrů další pramenný jazyk.

Studium se zaměřuje na teoretickou i praktickou lingvistiku. Jako absolventi budete ovládat pokročilé analytické metody, strukturální, generativní, formální a historicko-srovnávací lingvistiky, samostatné deskripce a analýzy jazykového materiálu. Budete schopni sestavit, provést a vyhodnotit lingvistický experiment. Kromě pokročilých znalostí lingvistiky si tedy odnesete i praktické znalosti jak experimentálního typu, tak i znalosti dalších pramenných jazyků.

Je studium programu pro vás?

  • Absolvovali jste filologický obor a chyběla vám teorie jazyka a jazykovědy, kterou na prakticky orientovaných filologiích není možné detailně probírat?
  • Chcete své schopnosti užívat jazyk postavit na vědecký základ?
  • Přáli byste si rozvinout své analytické schopnosti?
  • Máte zájem o matematické nebo statistické zpracování dat a chcete se dozvědět, jak propojit moderní statistiku s lingvistikou?
  • Máte absolvovanou jakoukoliv filologii či teoretickou lingvistiku?

Pokud odpovídáte kladně, můžete se přihlásit na navazující magisterský program Obecná jazykověda a ukojit svou touhu po poznání.

Praxe

V rámci programu není vyžadována povinná praxe.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk

Uplatnění absolventů

Jako absolventi jste připraveni k práci s jazykovým materiálem i jazykovými teoriemi na velmi pokročilé úrovni. Budete schopni samostatné analytické práce s jazykovými materiály jak ve smyslu teoretické lingvistiky, tak i z hlediska praktického uvažování a aplikací. Ovládnete schopnosti kritického analytického myšlení a budete vybaveni zdravou skepsí. Díky tomu budete všestranně připraveni pro svoje budoucí povolání.

Dokážete připravit lingvistický experiment a zpracovat naměřená data pomocí statistických metod. Ve vztahu k přirozenému jazyku už nebudete pouze jeho uživatelem, ale pochopíte jeho strukturu a její vztah ke společnosti i mysli.

Budete připraveni pokračovat jako odborný pracovník věnující se lingvistickým tématům i jako doktorský student.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2020

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného filologického programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Zájemci o studium jsou přijati na základě motivačního dopisu, ve kterém popíší svůj vztah k jazykovědě a důvody pro studium jazykovědy. Dopis posoudí přijímací komise.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z filologických oborů/programů na FF MU (či na jiné univerzitě v rámci jiného filologického oboru) s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav jazykovědy a baltistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: