Obecná jazykověda

"Jazykem k mysli, myslí k jazyku."

Představení studijního programu

Cílem studia magisterského navazujícího oboru obecné lingvistiky je rozšířit poznatky, principy a metodologické postupy které student nabyl buď studiem bakalářského oboru obecná lingvistika, nebo jiného filologického oboru. Je tedy určen těm, kteří cítí potřebu své znalosti prohloubit a rozšířit. V rámci studia se nově přidává celý blok indoevropeistických předmětů, které mají přinést znalost metodologie historicko-srovnávací fonologie a morfologie a antropolingvistiky. Vedle toho se studium zaměřuje na rozšíření znalostí a kompetencí z bakalářského studia: kursy věnované experimentální syntaxi a sémantice míří na prohloubení těchto disciplín (umožní studentovi navrhnout design lingvistického experimentu, jeho provedení a následné vyhodnocení), kurs Slovo a slovotvorba je prohloubením znalostí morfologie, slovotvorby a lexikologie, kurs Fonotaktiky naopak fonologie a fonetiky o „fonologickou syntax“, rozšířením metodologie je pak povinný kurs Gramatika, logika, mysl, kde se student seznámí s formálními základy jazykovědy, ale naučí se i praktické aplikace těchto formalizací na netriviální vzory dat z přirozeného jazyka.

Studenti mají dále v jednooborovém studiu povinnost prostudovat během čtyř semestrů další pramenný jazyk, studenti jednooborového a rozšířeného dvouoborového studia jsou motivováni ke studiu výběrové předměty v souladu se zaměřením své budoucí diplomové práce.

Praxe

Součástí studia není nutné absolvování praxe.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven k práci s jazykovým materiálem i jazykovými teoriemi na velmi pokročilé úrovni, mimo jiné je připraven pokračovat jako odborný pracovník věnující se lingvistickým tématům i jako doktorský student.

V praxi je schopen samostatné analytické práce s jazykovými materiály jak ve smyslu teoretické lingvistiky, tak i praktického uvažování a aplikací. Je trénován ve schopnosti kritického analytického myšlení, vybaven zdravou skepsí a všestranně připraven.

Ve vztahu k přirozenému jazyku už není jen jeho uživatelem, ale chápe jeho strukturu a její vztah ke společnosti i mysli.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného filologického programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek programu obecná jazykověda.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100). Uchazeč postupuje k ústní části, pokud v písemné části získá alespoň 30 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru Obecná jazykověda na FF MU (či na jiné univerzitě v rámci jiného filologického oboru) s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav jazykovědy a baltistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent magisterského studia může pokračovat studiem doktorského studia, například Obecné jazykovědy nebo Srovnávací indoevropské jazykovědy. Přijetí na doktorské studium se řídí obecnými pravidly danými studijním řádem a uchazeč o ně musí projít přijímacím řízením.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.