Management v kultuře

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

V tomto programu dostanete možnost navázat na bakalářské studium uměnovědného zaměření. Budete s námi rozvíjet své schopnosti reflexe aktuálního kulturního dění a učit se je prakticky využívat v organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích. Studovat zde můžete, ať už jste absolventi uměnovědného či ekonomického bakalářského programu.

Výuku zajišťuje Filosofická fakulta, která vám poskytne uměnovědné předměty, ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou, která zajišťuje ekonomické předměty. Studium budete mít doplněné a rozvíjené praxí v kulturních institucích a aktuálními přednáškami odborníků z jednotlivých institucí.

Porozumíte managementu kulturního provozu, účetnictví, marketingu, public relations a autorskému právu. Budete schopni řešit ekonomické, právní, umělecké a jiné otázky spojené s každodenním chodem kulturních institucí.

Už v průběhu studia se budete zapojovat do spolupráce s kulturními institucemi ve svém okolí a pracovat na projektech zaměřených na jejich potřeby. Tuto praxi můžete v případě vašeho zájmu rozvinout nad rámec univerzitní nabídky. Budete moci také vycestovat na stáž do kulturních institucí v zahraničí.

Díky kombinaci teoretického uměnovědného a praktického ekonomického vzdělání budete připraveni na podnikání i zaměstnání na různých pozicích ve veřejných i soukromých kulturních institucích.

Je studium programu pro vás?

  • Vystudovali jste uměnovědný základ a chcete se zaměřit více na realizaci, než na badatelskou činnost?
  • Chcete se uplatnit v kulturních institucích a pomáhat jejich rozvoji?
  • Máte rádi kulturu, v níž jste vyrostli, a chcete její krásu zprostředkovat i druhým?
  • Baví vás pracovat, organizovat a vést?

Pokud říkáte ano, pak by program Management v kultuře mohl být pro vás to pravé.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá na Ekonomicko-správní fakultě v sobotu a na Filosofické fakultě ve čtvrtek.

„From Arts to Marts (and back again)“

Praxe

Součástí programu jsou povinné stáže v domácích kulturních institucích dle vlastního výběru, díky kterým získáte zkušenosti s jejich denním chodem. Budeme vás ale povzbuzovat i k využití možnosti nabrat zkušenosti v zahraničí. A to jak na jiných univerzitách, tak v kulturních organizacích.

Součástí studia je také nabídka domácích i zahraničních exkurzí. Na nich budete rozvíjet své schopnosti reflektovat praxi kulturního provozu a adaptovat získané poznatky k praktickému využití při vlastní organizátorské, manažerské či řídící práci.

Chcete vědět víc?

http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/management-v-kulture

Uplatnění absolventů

Jako absolventi programu budete vybaveni kombinací teoretického uměnovědného a praktického ekonomického a právního vzdělání. Budete splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských pozicích ve veřejném i soukromém sektoru. Působit můžete nejen v divadlech, masmédiích, galeriích, památkových objektech a dalších kulturních institucích, ale i v soukromých firmách a v institucích veřejné správy.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací test je složen ze třiceti otázek, které vycházejí z požadavků k bakalářské zkoušce programu Sdružená uměnovědná studia. V testu budou otázky zaměřené především na osobnosti, v těchto okruzích zmíněné, a na jejich díla, dále pak na pojmy v těchto okruzích uvedené. Očekává se tedy základní přehled dějin výtvarného umění, architektury, hudby, divadla, literatury a filmu a schopnost jejich zařazení do daného časového období. Zařazení jmen umělců do slohu, stylu či období, stručná definice jejich díla a časové zařazení. Velká pozornost je rovněž věnována testování přehledu aktuálního kulturního dění, dále osobnostem české a světové kultury. Očekává se orientace v současném kulturním prostředí, znalost základních institucí českého kulturního života, znalost zřizovatelské role obcí, krajů a státu, a institucí v kultuře. Délka přijímacího testu je 60 min.

Prominutí přijímací zkoušky:  Přijímací zkouška může být prominuta absolventům bakalářského studia všech oborů/programů garantovaných Ústavem hudební vědy FF MU, kteří složili bakalářskou zkoušku s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem. Absolventi vedlejších studijních plánů musí absolvovat přijímací zkoušku.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu hudební vědy.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 25 bodů (maximální počet bodů: 100).

Za správnou odpověď + 1 bod, za špatnou odpověď -0,5 bodu.

Doporučená literatura

STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Edited by Petr Rezek, Translated by Miroslav Petříček – Karel Šprunk. 7., přeprac. a rozš. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 630 s.

GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. Vyd. v češtině 2. (rev. a rozš.). Přeložila Miroslava TŮMOVÁ. Praha: Argo, 2003 dotisk, ISBN 80-7203-143-0.

JŮZL, Miloš a Dušan PROKOP. Úvod do estetiky: předmět a metody, dějiny, systém estetických kategorií a pojmů. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989, 427 s., ISBN 80-7038-051-9.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Management v kultuře? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.