Management v kultuře

From Arts to Marts (and back again)

Představení studijního programu

Studium je zaměřeno k pochopení problematiky ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (veřejná ekonomie, ekonomie kultury a obchodní právo) a jejich začlenění do širších kulturních kontextů a obecně teoretických uměnovědných koncepcí. Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika, ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací). Posluchači jsou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky.

Praxe

Povinnou součástí studia programu je absolvování odborná praxe v rozsahu 80 hodin v kulturní instituci dle nabídky vyučujícího a případně dle vlastního výběru. Ve vybraných kulturních institucích jsou k dispozici odborní tutoři, kteří dohlížejí nad řádným plněním praxe, ale též napomáhají praktikantům při specifikaci pracovních úkolů. Kurs umožní studentům seznámit se s provozem kulturních institucí, navázat nové kontakty a rovněž napomáhá při formulaci témat závěrečných prací či následnému uplatnění na trhu práce.

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího studijního programu Management v kultuře bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejích systémových modifikacích v euro-americkém prostředí.

Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských postech ve státním i soukromém sektoru.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška formou testu. Přijímací test je složen ze třiceti otázek, které vycházejí z požadavků k bakalářské zkoušce programu Sdružená uměnovědná studia (odkaz komisionální zkoušky na stránkách Ústavu hudební vědy). Velká pozornost je věnována testování přehledu aktuálního kulturního dění, definicím základních směrů estetického myšlení 19. a 20. století (hegelianismus, pozitivizmus, marxismus, psychologické směry, fenomenologie, formalismus, strukturalismus, postmoderní estetika, tzv. empirická či experimentální estetika), stručným charakteristikám jednotlivých směrů, časovému zařazení a hlavním představitelům. Dále: Osobnosti české estetiky od Palackého po současnost. Charakteristika estetického názoru, hlavních myšlenek, časové zařazení, hlavní díla. Základní přehled dějin výtvarného umění, architektury, hudby, divadla, literatury a filmu a schopnost jejich zařazení do daného časového období. Zařazení jmen do slohu, stylu či období, stručná definice a časové zařazení. Instituce a management ve sféře umělecké kultury. Instituce sloužící prezentaci umění (muzea, galerie, koncertní síně) a sféra zprostředkovatelská. Orientace v současném kulturním prostředí. Déla přijímacího testu je 60 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 25 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta absolventům Bc. studia všech oborů / programů garantovaných Ústavem hudební vědy FF MU, kteří složili bakalářskou zkoušku s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav hudebních věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná, státní rigorózní zkouška
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent navazujícího magisterského studia může pokračovat v připravovaném doktorském programu Digitální kultura a kreativní průmysly, po splnění podmínek přijetí též může pokračovat v libovolném doktorském studiu.

Chcete vědět víc?

http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/management-v-kulture

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jan Karafiát

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.