Italský jazyk a literatura

Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro [Dante Alighieri, Paradiso XIV, 1] Od středu v kraj, od kraje v střed [Dante Alighieri, Komedie, Ráj XIV, 1]

Představení studijního programu

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti, které student získal v rámci bakalářského studia italského jazyka a literatury či jiného příbuzného směru. Navazující magisterské studium se zaměřuje na prohloubení kulturního rozhledu a kritického myšlení studentů a seznamuje je se hlavními směry, kterými se v současnosti ubírá výzkum v oblasti italské filologie. V lingvistice se studenti zaměří na historický vývoj italského jazyka a na variety italštiny v širším sociálně-historickém a sociálně-kulturním pojetí. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a literární analýzy, s aplikací na texty psané ve standardní italštině a v italských dialektech.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Praxe

Praxe není vyžadována.

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven k práci v oblastech, kde se vyžaduje vynikající znalost italského jazyka a široký kulturní rozhled o italsky mluvícím světě (specializovaná výzkumná činnost, redaktorská práce, publicistika, překladatelská činnost, reklama, marketing). Absolvent programu obvykle nachází uplatnění i na dalších pracovních pozicích, které vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a všestranné kompetence v italském jazyce na vysoké úrovni.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni B2 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce)

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse v italském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na adresu paolodivizia@mail.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Italský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Po absolvování magisterského studia je možné po splnění podmínek přijímacího řízení dále pokračovat v doktorském studiu oborů Románské jazyky, Románské literatury, případně v jiných oborech doktorského studia.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.