Klasický řecký jazyk a literatura

Cesta ke kořenům naší civilizace

Představení studijního programu

Studium klasického řeckého jazyka a literatury v navazujícím magisterském cyklu je zaměřeno na prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které student získal v bakalářském cyklu, a na jejich rozšíření o celkový vývoj řeckého jazyka, řecké dialekty a také o vývoj literatury (ale i dějin a kultury obecně) v obdobích následujících po helénistickém. Četba originálních řeckých textů je zaměřena na mimoattickou oblast a dále na texty předklasického, klasického a poklasického období, jejichž porozumění je možné jen na základě detailních znalostí fonologického i morfologického vývoje řečtiny v celé šíři. Znalost vývoje nové řečtiny (v jednooborovém studijním plánu) završuje komplexní porozumění řeckému jazyku v celé jeho historii.

Studium v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno zejména studentům těch studijních programů, pro které je řečtina jedním z pramenných jazyků, ale nejen jim.

Studium klasického řeckého jazyka a literatury rozvíjí rovněž obecné kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského programu Klasický řecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě oblastí. Samozřejmě mohou pokračovat v doktorském studiu a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti. Vedle toho jsou však již kvalifikováni pro řadu dalších profesí. Jejich schopnost vyhledávat různé zdroje informací, kriticky je hodnotit a náležitě používat, stejně jako schopnost pečlivé práce s detaily (v jazyce i literatuře) jim otevírá možnosti zaměstnání v kulturních institucích, jako jsou archivy, knihovny a muzea, dále práci na vybraných vysokých školách (filozofické, teologické fakulty) a v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd ČR, na pozicích odpovídajících magisterskému stupni vzdělání. Kromě toho mohou absolventi programu vykonávat rovněž odborně i jazykově orientované práce v knižních nakladatelstvích a ve všech médiích.

Poznatky získané studiem antického světa a řecké vzdělanosti jim však především umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury i civilizace obecně – to i všechny výše uvedené znalosti a dovednosti pak absolventům programu umožňují flexibilně se adaptovat na neustále se měnící požadavky trhu práce.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Délka písemné zkoušky je 100 min. Písemná zkouška prověřuje důkladnou znalost attické normativní mluvnice a schopnost důstojného překladu starořeckého textu. Součástí přijímací zkoušky jsou následující úkoly:

 • překlad libovolného textu řeckého autora povinné četby bakalářského studia se slovníkem (seznam autorů)
 • gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky.
 • Po písemné zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci uchazeče a obecný přehled o oboru. Délka pohovoru je cca 15 min.

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Klasický řecký jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Odkaz na Ústav klasických studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu Klasická filologie.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.